جستجوگر شماره تلفن


ردیف نام نام خانوادگی شماره ثابت آدرس موقعیت
1 کانون بازنشستگان 2882 ساختمان سفید
2 آبدارخانه 3094 دانشکده علوم گروه فیزیک
3 آزمایشگاه شیمی 55444770 خیابان امام خمینی
4 خدمات 2306 دانشکده علوم خدمات
5 کتابخانه دانشکده علوم 2987 دانشکده علوم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی کلیه دانشکده ها
6 سالن ریحانه 2604 خوابگاه خواهران
7 آزمایشگاه سیستم عامل 2842 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه سیستم عامل
8 اپراتور تغذیه 2540 سلف سرویس اپراتور تغذیه
9 اعظم قربانی 3027 دانشکده علوم آزمایشگاه میکروبیولوژی
10 سالن اندیشه 2502 خوابگاه برادران
11 اپراتور 2160 دانشکده علوم اپراتوری مخابرات دانشگاه
12 اپراتور 2288 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
13 آبدارخانه 3203 ساختمان نانو
14 آزمایشگاه ژنتیک وسلول 3026 دانشکده علوم آزمایشگاه ژنتیک وسلول
15 سایت ارشدکامپیوتر 2841 کارگاههای مهندسی سایت ارشدکامپیوتر
16 کلاس آنلاین 3256 ساختمان نانو دانشکده مجازی
17 معاونت اداری ومالی 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری ومالی
18 مرتضی امامی .... دانشکده علوم انسانی هیأت علمی
19 همگانی خوابگاه خواهران 2681 خوابگاه امامی
20 همگانی عمومی درب ورودی شماره 1 2983 نگهبانی درب ورودی جنب بانک تجارت
21 داریوش دیدبان 3251 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
22 فکس معاونت طرح وتوسعه 2152 سازمان مرکزی معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
23 معصومه یزدی 2175 سازمان مرکزی حوزه پژووهشی
24 فاطمه عباسی 2990 مسئول کتابخانه دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
25 محمد رضا گندمی 2580 دانشکده علوم گزینش کارکنان
26 حسین کاوه 2121 دانشکده علوم مخابرات
27 آبدارخانه 2846 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه معدن
28 آبدارخانه 3709 دانشکده علوم انسانی وحقوق
29 آبدارخانه آزمایشگاهها 2303 دانشکده علوم آبدارخانه
30 آبدارخانه خانه فرهنگ 2903 خانه فرهنگ آبدارخانه
31 آبدارخانه 3069 دانشکده علوم دانشکده ریاضی
32 حسن آبیاتی بازنشسته
33 مهرداد مرادی 3232 پژوهشکده نانو آزمایشگاه دکتر مرادی
34 فرشته مشکانی 2476 دانشکده مهندسی استاديار گروه مهندسي شيمي
35 افسانه آخوندزاده 2830 کارگاه معماری دانشکده معماری وهنر کارشناس کارگاه معماری
36 محمود آخوندی 2872 مجتمع کارگاهها آبدارخانه کارگاهها و آزمایشگاههای مهندسی مکان
37 محمدرضا آدینه 3369 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
38 محمدرضا آذری فرد . . بازنشسته
39 آزمایشگاه فرایندهای شیمیایی 2840 كارگاههاي مهندسي معدن آزمايشگاه فلوتاسيون
40 عمومی همگانی 2699 خوابگاه مسچی عمومی
41 اساتیدمدعو اساتیدمدعو 3703 دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی- اساتیدمدعو
42 جنبش عدالتخواه دانشجویی 3704 دانشکده علوم انسانی وحقوق .
43 زهره آزادپور 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
44 عبدالله ایرانخواه 2861 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی
45 زهره آزادپور 2824 مجتمع کارگاهها کارشناس آزمایشگاه
46 محمد نظیفی فرد
47 آبدارخانه آزمایشگاه برق 2847 مجموعه کارکارگاهها آبدارخانه آزمایشگاه برق
48 مسعود همدانیان 2356 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
49 زهرا توانگر 3051 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
50 آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی 2823 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
51 آزمایشگاه تهویه 2845 مجتمع کارگاهها گروه معدن
52 آزمایشگاه رباتیک 2503 دانشکده علوم آزمایشگاه رباتیک
53 آزمایشگاه فیزیک مدرن 2348 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک مدرن
54 آزمایشگاه مکانیک سنگ 2825 مجتمع کارگاهها گروه معدن
55 آزمایشگاه نانو فیزیک 2349 دانشکده فیزیک آزمایشگاه نانو فیزیک
56 آزمایشگاه نانوشیمی 2347 دانشکده شیمی آزمایشگاه نانو شیمی
57 آزمایشگاه کارتوگرافی 2820 مجتمع کارگاهها گروه معدن
58 آزمایشگاه کانه آرایی 2863 مجتمع کارگاهها گروه معدن
59 آزمایشگاه کانی شناسی 2465 مجتمع کارگاهها گروه معدن
60 آژانس بانوان 2606 خوابگاه خواهران
61 آژانس دانش خارجی 2213 آژانس دانش
62 آژانس دانش داخلی 2212 آژانس دانش
63 زهرا فرازنده 3418 دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر كارشناس آموزش مهندسي برق و كامپيوتر
64 سعید آسعیدی 3048 دانشکده علوم گروه علوم کامپیوتر
65 آشپزخانه 2592 سلف سرویس
66 وحیده آقابابایی 2167 سازمان مرکزی كميسيون موارد خاص و انضباطي
67 محمد آقابابایی . . بازنشسته
68 عباس آقاجانی بزازی 2459 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
69 شهرام آقایی . . .
70 آمفی تاتر 2757 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
71 معاون آموزشی 2241 سازمان مرکزی معاونت آموزشی
72 معاونت آموزشی 3738 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت آموزشی
73 معاونت آموزشی دانشکده ادبیات 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاونت آموزشی دانشکده ادبیات
74 محمد آهنگریان 2180 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
75 عبدالرسول ابراهیم آبادی - سازمان مرکزی پژوهشکده اسانس
76 عبدالرسول ابراهیم آبادی 2815 دانشکده علوم آزمایشگاهgems
77 حسین ابراهیم پور - دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
78 امیر ابراهیمی 2511 دفتر انتظامات مسئول دفتر انتظامات
79 رضا ابراهیمی 2548 مجموعه انبارها انبار فنی
80 امیرحسین ابن علی . . .
81 احمد ابن علی 2269 سازمان مرکزی امور حقوقی
82 محمدمهدی ابوالحسنی دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
83 فتح ال... ابوالفضلی 2922 ساختمان رفاه ناظرانتشارات
84 سید مهدی اجتهد 2232 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
85 رقیه سادات اجتهد 2312 دانشکده شیمی آز بیوشیمی
86 محمد نظیفی فرد 55578808 ساختمان مركز رشد مدیر مركز
87 سید حسین اجتهد 3466 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق کنترل
88 احمد شیخ زاده 2940 خانه فرهنگ مدیر فرهنگی
89 حسن احمدی
90 آزمایشگاه آزمایشگاه انرژی 3384 ساختمان ارشدی آزمایشگاه انرژی
91 حسن احمدی 2470 دانشکده مهندسی آزمایشگاه برق پژوهشکده دانشجویی
92 خوابگاه احمدی روشن 2532 خوابگاه احمدی روشن راهرو دوم غربی
93 خوابگاه احمدی روشن 2534 خوابگاه احمدی روشن راهرو چهارم غربی
94 خوابگاه احمدی روشن 2531 خوابگاه احمدی روشن راهرو اول غربی
95 خوابگاه احمدی روشن 2533 خوابگاه احمدی روشن راهرو سوم شرقی
96 خوابگاه احمدی روشن 2537 خوابگاه احمدی روشن راهرو پنجم شرقی
97 خوابگاه احمدی روشن 2536 خوابگاه احمدی روشن راهرو هفتم شرقی
98 خوابگاه احمدی روشن 2538 خوابگاه احمدی روشن راهرو ششم غربی
99 حسن احمدی زاده 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
100 اصغر احمدی فر 2350 دانشکده شیمی مسئول آموزش
101 علینقی احمدیان
102 مریم اخباری 55751990 قمصر پژوهشکده اسانس
103 مهدی اخترکاوان 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
104 محمد اخوان 2758 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
105 مریم السادات اخوان حجازی - دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی برق قدرت
106 مریم السادات اخوان حجازی 4285 مركز نوآوري و تجاري سازي مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند
107 فکس اداره دانش آموختگان 2204 سازمان مرکزی فکس اداره دانش آموختگان
108 حسین ارباب 2389 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
109 حسین ارباب 2797 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
110 ملیحه اربابیان 2234 سازمان مرکزی حسابداری
111 آبدارخانه ارشدی 3307 ساختمان ارشدی
112 حسن ازانی 2133 سازمان مرکزی دفترارزشیابی اساتید
113 اساتید گروه ریاضی 2309 دانشکده علوم
114 اساتید تربیت بدنی 2565 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
115 اساتیدمدعو 3734 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
116 حمید رحیمی سمیرمی 3723 دانشکده علوم انسانی عضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي
117 اساتیدمدعو 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق
118 اساتیدمدعو 3726 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
119 اساتیدمدعو 3143 دانشکده معماری وهنر
120 اساتیدمدعوریاضی 2919 دانشکده علوم
121 حسن استادحسین 2431 دانشکده مهندسی اساتید مهندسی عمران
122 استخر 2566 تربیت بدنی
123 مهدی اسدی 3361 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
124 مجید اسلامی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
125 ریاست دانشگاه 2100 سازمان مرکزی ریاست دانشگاه
126 قاسم شفیعی 2155 سازمان مرکزی مدیرامورحقوقی
127 اعظم اسلامی 3323 پردیس شهدا کارشناس امورشاهد
128 مجید اسلامی 2904 ساختمان مرحوم محموداسلامی آبدارخانه
129 مهدی اسلامی 2135 سازمان مرکزی مرکزتامین منابع علمی
130 فاطمه اسماعیلی 2216 سازمان مرکزی کارگزینی
131 محسن اشجاری 2494 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی شیمی
132 محسن اشجاری 3217 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
133 محسن اشجاری 3204 ساختمان نانو سنتزنانوساختارها
134 حسین اشراقی 2321 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
135 حسین اشرفی 3439 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مکانیک
136 سیدعلیرضا اشرفی 2367 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
137 مرتضی اصغری
138 ریاست دانشگاه 2120 سازمان مرکزی ریاست دانشگاه
139 مجید حاجتی پور 3484 ساختمان ساتر عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق -كنترل
140 فکس سرور دانشگاه 55914999 - -
141 امید اصغری 2493 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
142 اطاق روحانی 2590 خوابگاه برادران امور فرهنگی
143 اطاق شورا گروه ریاضی 2337 دانشکده علوم
144 اطاق مهمان 2680 خوابگاه امامی
145 اطاق1 2651 خوابگاه امامی
146 اطاق10 2662 خوابگاه امامی
147 اطاق11 2663 خوابگاه امامی
148 اطاق12 2664 خوابگاه امامی
149 اطاق13 2665 خوابگاه امامی
150 اطاق14 2667 خوابگاه امامی
151 اطاق15 2669 خوابگاه امامی
152 اطاق16 2670 خوابگاه امامی
153 اطاق17 2671 خوابگاه امامی
154 اطاق18 2672 خوابگاه امامی
155 اطاق19 2673 خوابگاه امامی
156 اطاق2 2652 خوابگاه امامی
157 اطاق20 2674 خوابگاه امامی
158 اطاق21 2675 خوابگاه امامی
159 اطاق22 2676 خوابگاه امامی
160 اطاق23 2677 خوابگاه امامی
161 محسن شکرریز 2486 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
162 اطاق25 2679 خوابگاه امامی
163 اطاق3 2653 خوابگاه امامی
164 اطاق4 2654 خوابگاه امامی
165 اطاق5 2655 خوابگاه امامی
166 اطاق6 2656 خوابگاه امامی
167 اطاق7 2657 خوابگاه امامی
168 اطاق8 2658 خوابگاه امامی
169 اطاق9 2659 خوابگاه امامی
170 زینب السادات اطهری اصفهانی 3720 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه علوم تربیتی
171 علی افتخاری 2334 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی کاربردی
172 سید احمدرضا افسری کاشانی 3480 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
173 مهدی افشان 2923 اداره رفاه دانشجویی
174 افسانه افصحی . .
175 عباس اقبالی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
176 زهرا چینی 2982 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
177 محمد اقبالی 3250 ساختمان نانو مسؤول دفتردانشکده مجازی
178 مرتضی اقبالی 2211 دانشکده علوم تکنیسین مرکز مخابرات
179 محمد الماسی 2377 دانشکده علوم آزمایشگاه حالت جامد
180 محمد الماسی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
181 محمد الماسی 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
182 محمد الماسی 2329 دانشکده علوم آزمایشگاه نانومغناطیس
183 محمد الماسی 3260 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد
184 محمد الماسی 2578 دانشکده فیزیک .
185 محمد الماسی 2330 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک
186 امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى 2599 سلف سرویس امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى
187 امور فضای سبز 2914 . امور فضای سبز
188 سعید امیر 3433 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
189 علی اکبر امینی 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
190 مهدی امینی . . .
191 محمد امینی 3722 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم تربیتی
192 سعید امینی 3431 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
193 انبارموادشیمیایی 2916 انبارموادشیمیایی انبارموادشیمیایی
194 انتشارات 2915 دانشکده شیمی
195 انتشارات 2907 ساختمان محمود اسلامی
196 انتشارات علوم انسانی 2707 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
197 انتشارات مرکزی 2589 انتشارات مرکزی انتشارات
198 انتشارات مرکزی 2587 انتشارات مرکزی انتشارات
199 انتشارات مرکزی 2588 انتشارات مرکزی انتشارات
200 سیدمحمود انتظام 3414 دانشکده مهندسی مکانیک مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
201 سیدرضا انتظام 55578815 ساختمان مركز رشد مسؤول پشتیبانی و مالی مركز
202 گشت انتظامات 2505 انتظامات
203 انتظامات خواهران 2813 درب ورودی
204 انجمن آسمان تاریک 2854 دانشکده علوم
205 انجمن انجمن آمار و کاربردها 2853 دانشکده علوم
206 انجمن اسلامی 2835 ساختمان مرحوم محموداسلامی
207 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل 2912 ساختمان محمود اسلامی انجمن اسلامی
208 انجمن برق 2858 دانشکده علوم
209 انجمن رباتیک 2854 دانشکده علوم
210 انجمن انجمن ریاضی 2851 دانشکده علوم
211 انجمن انجمن شیمی 2851 دانشکده علوم
212 انجمن شیمی 2858 دانشکده علوم
213 انجمن عمران 2854 دانشکده علوم
214 انجمن انجمن فیزیک 2851 دانشکده علوم
215 انجمن معدن 2854 دانشکده علوم
216 انجمن مکانیک 2858 دانشکده علوم
217 انجمن انجمن کامپیوتر 2853 دانشکده علوم
218 انجمنهای علمی 2705 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
219 محسن اوبایی
220 عباس اکبری . . .
221 احمد اکبری 3154 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
222 احمد اکبری 3205 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفیلتراسیون(نانوغشائ)
223 محمود اکبری 2452 دانشکده مهندسی مدیرگروه عمران
224 ماشاا... اکبریان 2801 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
225 عبدالله ایرانخواه 2439 دانشکده شیمی مدیرگروه مهندسی شیمی
226 عبدالله ایرانخواه 3379 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل فرایندها
227 محسن ایرانی رهقی 3438 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
228 زهرا ایزدی 2266 ساختمان مرکزی کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای انضباطی
229 محمدتقی ایمانی مقدم 3221 ساختمان نانو دانشکده منابع طبیعی
230 حسین ایمانیان 2742 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیر گروه ادبیات عرب
231 خوابگاه باباخلیل 2607 خوابگاه باباخلیل دفترمتصدیان خوابگاه خواهران
232 حسن بابازاده 2250 سازمان مرکزی اداره تدارکات
233 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
234 امید بابایی 2556 آزمایشگاههای مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه های مهندسی عمران
235 حبیب ا... بابایی . . بازنشسته
236 سیامک بابایی 2746 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
237 اسدال... بابایی فرد 3740 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه آموزشی علوم اجتمایی
238 فاطمه بارونقی 2118 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط فرهنگی
239 بازرسان حسابداری 2163 سازمان مرکزی
240 بهنام بازیگران 2372 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
241 حسن باغبانی . . بازنشسته
242 حسن باغشیخی 2950 خانه فرهنگ
243 مصطفی باغمیرانی 2179 ساختمان مرکزی كارشناس امور كتابخانه مركزی و نشریات دانشگاهی
244 محمدرضا بافنده 2466 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
245 محمدجواد باقری 3121 دانشکده معماری وهنر کارشناس باستانشناسی وارشدوصنایع دستی
246 زهره باقری 2267 خانه فرهنگ حسابداری دانشجویی
247 عبدالحمید بامنیری 2384 دانشکده شیمی گروه شیمی
248 عبدالحمید بامنیری 2849 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
249 بانک تجارت 2984 ورودی دانشکده علوم خودپرداز
250 بانک تجارت 2603 خوابگاه برادران خودپرداز
251 بانک تجارت 2932 دانشکده ادبیات خودپرداز
252 بانک تجارت 2603 خوابگاه خواهران خودپرداز
253 بانک تجارت 2984 سازمان مرکزی خودپرداز
254 احسان باورساد 2575 دانشکده فیزیک مدیر گروه ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
255 علی روحانی . بازنشسته
256 حسن بخشنده
257 قدرت ا... بدیعی بازنشسته
258 علی محمد براتی . .
259 علی برجاس - خانه فرهنگ
260 بسیج اساتید 2874 ساختمان مرحوم محموداسلامی
261 بسیج دانشجویی 2328 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (خواهران )
262 بسیج دانشجویی 2753 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (برادران)
263 بسیج کارمندی 2203 سازمان مرکزی بسیج کارمندی
264 علی بشیری 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
265 حدیث بشیری 2336 دانشکده مهندسی هیئت علمی شیمی
266 حدیث بشیری 3356 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
267 مریم بقایی 2850 خوابگاه خواهران کارگاه قالیبافی
268 حسین بلالی . . .
269 معصومه بلوری 2172 سازمان مرکزی کارشناس پژوهشی
270 سیدعلی بنی طبا 2423 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
271 2768 کانکس جنب سلف مرکزی كارگاه كتابخانه مركزی و سالن اجتماعات
272 سید شهاب الدین بنی طبا 2224 سازمان مرکزی مدیرفنی وطرحهای عمرانی
273 محسن بهپور 2375 دانشکده شیمی گروه شیمی
274 محسن بهپور 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
275 بانک تجارت 55516030 بانک تجارت ریاست
276 زهره يادگاري دهنوي 3126 دانشکده معماری وهنر عضو هيات علمي گروه معماري
277 جواد نخی 3321 پردیس شهدا مدیرعامل صندوق قرض الحسنه فاطمه زهرا
278 محسن ایرانی 2176 سازمان مرکزی مدیریت فناوری و ارتباطات علمی
279 محسن بوجار آرانی 3364 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات (حضور صبح ها)
280 عباس بوستان افروز 0 .
281 محمد مرشدی 2318 دانشکده علوم دفتر دانشکده علوم
282 محمد مرشدی 2322 دانشکده علوم دفتر دانشکده علوم
283 بوفه برادران 2901 بوفه برادران
284 بوفه خوابگاه 2908 خوابگاه خواهران
285 بوفه خوابگاه 2909 خوابگاه برادران
286 بوفه خواهران 2902 بوفه خواهران
287 محسن صفوی 2230 سازمان مرکزی مدیرحسابداری
288 مرتضی بیشه نیاسر 2311 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
289 بیمه تکمیلی 2181 سازمان مرکزی نماینده بیمه
290 رضا پارسا جذب کمکهای مردمی
291 ابوالفضل پارسا 2771 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
292 روشنک پاشایی 2754 دانشکده ادبیات گروه زبان انگلیسی
293 محمد پاکدل 2987 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
294 نرگس پایدار 2123 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
295 حسین پرتوی فر . . بازنشسته
296 ماشاا... پریش . . بازنشسته
297 پژوهشکده اسانس 55751990-2 قمصر
298 فکس پژوهشکده انرژی 3281 مركز نوآوري و تجاري سازي فکس پژوهشکده انرژی
299 فکس پژوهشکده علوم وفناوری نانو 3201 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
300 معاونت پژوهشی 3739 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت پژوهشی
301 فاطمه پناهی 3244 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
302 داوود حسنعلیان
303 علیرضا پوران 2921 خانه فرهنگ فرهنگی
304 مرضیه پوربابایی 2918 دانشکده ریاضی كارشناس مسئول آزمايشگاه رياضي و علوم كامپيوتر
305 داود پورسینا
306 محمدجواد پوروقار 3706 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
307 ربابه خاتون پیله فروش 3138 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
308 الناز پیونده - سازمان مرکزی کارشناس بودجه
309 تأ سیسات 2611 خوابگاه خواهران
310 تا لار فیض 2927 سالن فیض
311 تاسیسات 2401 دانشکده مهندسی
312 تاسیسات 2794 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه تاسیسات
313 تاسیسات 2581 ساختمان مرحوم محموداسلامی تاسیسات
314 تاسیسات 2583 تربیت بدنی تاسیسات
315 تاسیسات 2584 دانشکده علوم تاسیسات
316 تاسیسات 2582 دفتر تاسیسات
317 تاسیسات 2567 موتورخانه مرکزی
318 تاسیسات دفتر 2558 تاسیسات دفترتاسیسات
319 حمیدرضا تبریزی دوز 2362 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
320 بانک تجارت 55534600 بانک تجارت امورمربوط به چک وعابربانک
321 بانک تجارت 34110 بانک تجارت تلفن بانک
322 بانک تجارت 55512401 بانک تجارت اموروام
323 بانک تجارت 55512400 بانک تجارت معاونت
324 مدیر اداری وپشتیبانی 2140 سازمان مرکزی مدیر اداری وپشتیبانی
325 حسین تحقیقی 2430 دانشکده مهندسی گروه عمران
326 حسین تحقیقی دانشکده مهندسی گروه عمران
327 کیوان ترابی 2448 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
328 تربیت بدنی 2660 خوابگاه خواهران
329 حسین ترنجی بازنشسته
330 محمد ترکیهای اصفهانی 2573 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
331 آمنه تسلیمی 2126 سازمان مرکزی روابط عمومی
332 تعاونی اعتبار کارکنان 2881 ساختمان سفید حسابدارحسن فرشباف
333 احمد تقوی نژاد . . بازنشسته
334 محمدرضا تمنایی فر 3752 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه روان شناسی
335 زهرا توانگر 2366 دانشکده شیمی مدیرگروه شیمی فیزیک
336 حسین توحیدیان . . بازنشسته
337 توزیع شام 2569 خوابگاه برادران
338 محمد توفیقی 3249 ساختمان نانو آزمایشگاه ژئومورفولوژی
339 حسین توفیقی بازنشسته
340 محمد توفیقی 3248 ساختمان نانو آزمایشگاه آب وخاک
341 محمد توفیقی 3247 ساختمان نانو آزمایشگاه تنش های محیطی
342 حسین توکلی 2170 سازمان مرکزی دفتر معاون پژوهشی
343 علی ثابتی پور 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
344 جامعه اسلامی 2906 ساختمان محمود اسلامی
345 جامعه اسلامی 2703 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
346 جامعه اسلامی دانشجویان 2706 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
347 جامعه اسلامی دانشجویان 2913 ساختمان محمود اسلامی
348 محسن جاوری 3130 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده معماری وهنر
349 محسن جاوری 3131 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده معماری وهنر
350 بهرام جزی 2346 دانشکده علوم آزمایشگاه الکترونیک فیزیک
351 بهرام جزی 2572 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
352 محمدرضا جساس 2191 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
353 ماشاا... جشنی . . بازنشسته
354 عباسعلی جعفری 2535 سرای شهید احمدی روشن متصدی خوابگاه
355 اصغر جعفری 3753 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه روان شناسی
356 جمیله جلالی 2218 سازمان مرکزی رئیس اداره رفاه کارکنان
357 ابراهیم نعمتی لای 4219 مرکزتجاری سازی ونوآوری شرکت زیست فناوران کویر
358 مریم جلایی 2745 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادبیات عرب
359 ناهید جمالی 3202 ساختمان نانو مسئول آموزش وامورپژوهشی پژوهشکده نانو
360 ابوالقاسم مکاری زاده 2545 سلف سرویس مركزی كارشناس/ناظر سلف سرویس مركزی
361 زهرا جمشیدزاده 2413 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
362 دکتر سید محمد باقر قریشی 3284 پژوهشکده انرژی رئيس مركز كارافريني دانشگاه
363 حوریه رئیسی 4213 مركز نوآوري و تجاري سازي کانون گل محمدی و گیاهان معطر
364 سجاد جهانبخت 3474 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
365 روح ا... جهانی پور 2370 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
366 رضا جهانی نژاد 2371 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
367 زهرا جهانی نژاد 2281 سازمان مرکزی ثبت نام
368 احسان جوادیان 2173 سازمان مرکزی کارشناس حوزه معاونت پژوهشی
369 فرشته جوکار کاشی 3042 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولژی
370 حسن عزیزی 3151 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه فرش
371 محمد علی چاپی 2552 ساختمان امورعمومی مسئول واحد خدمات عمومی
372 لیلا چاپی 2229 سازمان مرکزی کارگزینی
373 محمدرضا چاهی . . بازنشسته
374 محمد چرخی کاشانی بازنشسته
375 نیروگاه چندمنظوره 2106 جنب سازمان مرکزی C.H.P
376 امیرحسین چهارباغی 2275 سازمان مرکزی حسابدار مسئول شبانه
377 مرکز مشاوره 4091 مرکز مشاوره
378 مهدکودک مهد کودک 2911 کوی اساتید مهدکودک
379 امیرحسین چیت سازیان 3169 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
380 مرکز مشاوره 4092 مرکزمشاوره
381 زهرا چینی 2805 کتابخانه دانشکده علوم انسانی کارشناس فهرست نویسی
382 علی اکبر امینی خواه 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
383 محمد رضا حاتمیان 3122 دانشکده معماری و هنر اساتید رشته معماری
384
385 امیرحسین حاجی اکبری 2299 سازمان مرکزی مدیرحراست
386 حامد حبیب زاده 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
387 طیبه حبیبی . . .
388 محسن حجازیان بازنشسته
389 کاظم عمو رمضان زاده 2945 خانه فرهنگ معاون نهاد رهبری
390 حسین حسنی بازنشسته
391 ملیحه حسین زاده 2157 سازمان مرکزی کارشناس مسئول خدمات آموزشي
392 علی حسین زاده 2758 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
393 مهدی حسین زاده خرمی 3744 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
394 جواد حسین زاده ساداتی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
395 سیدعلی حسینی تفرشی 2595 دانشکده علوم بیوتکنولوژی
396 حق پرست
397 روح ا... حقشناس . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
398 مریم حقیقیان 2217 سازمان مرکزی بایگانی
399 سعید حلاج باشی 2560 تربیت بدنی مدیر تربیت بدنی
400 ابوالفضل حلوایی 3465 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
401 سیدرضا حمصی 2999 دانشکده علوم مرکز فناوری اطلاعات
402 عباس حنطه . . بازنشسته
403 امیرحسین حکیمی 2221 سازمان مرکزی رئیس اداره امورعمومی
404 حسین حیدرزاده . . بازنشسته
405 مریم حیدرزاده آرانی 2392 دانشکده فیزیک آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
406 حسین حیدری 2725 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
407 رسول حیدری 3226 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
408 محمد حیدری رارانی . . .
409 ابراهیم حیدری سمیرمی 2809 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
410 حسین کاوه 4141 دانشکده علوم مخابرات
411 گروه اتوماسیون کویر 4226 مرکزنوآوری وتجاری سازی گروه اتوماسیون کویر
412 حسن خاتمی 3124 دانشکده معماری وهنر اساتید فرش
413
414 غلامرضا خادم 2325 دانشکده علوم سایت علوم
415 سیدقاسم خادم 2295 سازمان مرکزی حراست
416 خوابگاه خاندایی 55572008 دانشگاه آزاد خوابگاه خاندایی
417 ناصر خانزاده 2164 سازمان مرکزی حسابداری
418 خانه عطارها خانه فرش 7_55451496
419 لیلا خانی 2831 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
420 مهدی پورافشین 2230 مسئول دفتر مدیرمالی حسابداری
421 حسین خاکباز . . بازنشسته
422 فاطمه خاکی 2249 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
423 محسن خاکی 2148 سازمان مرکزی کارشناس آمارواطلاعات
424 علیرضا خبازی 2136 سازمان مرکزی گزینش استاد
425 مرضیه ختایی 3764 دانشکده حقوق کتابدار پردیس خواهران
426 سید مهدی مصطفوی 2130 سازمان مرکزی روابط عمومی
427 حسین خداشناس 3358 ساختمان ارشدی كارشناس واحد پشتيباني سخت افزاري
428 حسن خداشناس 2174 سازمان مرکزی رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی / دبیر گروه تخصصی رسیدگی به تخلفات پژوهشی
429 زهرا خدامی - دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
430 محمد خدایی 3390 ساختمان ارشدی مسئول آموزش پردیس بین الملل و دانشجویان خارجی
431 علی داروغه 2104 سازمان مرکزی -طبقه اول آبدارخانه معاونت آموزشی
432 رمضانعلی خدمتکار 2800 کتابخانه مرکزی مسئول كتابخانه دانشكده علوم انساني
433 زین العابدین خدمتی 0 .
434 ابولفضل خدمتی 3363 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
435 هومن خرازیان 2201 سازمان مرکزی امورحقوقی
436 حسین خراسانی زاده 3423 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
437 اشرف خسروانی 2282 سازمان مرکزی بایگانی آموزش
438 کامران خسروی 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
439 زهرا خسروی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
440 محسن خسروی . . بازنشسته
441 زهرا خسروی 2898 دانشکده معماری و هنر حراست خواهران
442 خرابی خطوط تلفن 2211 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
443 زهرا خلجی 2988 دانشکده علوم تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی
444 الهه خلدی 3354 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
445 خوابگاه برادران 2509 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه3
446 خوابگاه برادران 2523 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه6
447 خوابگاه برادران 2522 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه5
448 خوابگاه برادران 2521 خوابگاه برادران تأ سیسات خوابگاه برادران
449 خوابگاه برادران 2519 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه4
450 خوابگاه برادران 2526 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه2
451 خوابگاه برادران 2517 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه2
452 خوابگاه برادران 2527 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه3
453 خوابگاه برادران 2516 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه1
454 خوابگاه برادران 2515 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه5
455 خوابگاه برادران 2508 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه2
456 خوابگاه برادران 2514 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه6
457 خوابگاه برادران 2512 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه4
458 خوابگاه برادران 2507 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه1
459 خوابگاه برادران 2528 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه4
460 خوابگاه برادران 2529 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه5
461 خوابگاه برادران 2530 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه6
462 خوابگاه برادران 2518 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه3
463 خوابگاه برادران 2524 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه1
464 خوابگاه خواهران 2633 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه2
465 خوابگاه خواهران 2647 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه7
466 خوابگاه خواهران 2644 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه5
467 خوابگاه خواهران 2643 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه4
468 خوابگاه خواهران 2642 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه3
469 خوابگاه خواهران 2641 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه2
470 خوابگاه خواهران 2612 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه1
471 خوابگاه خواهران 2632 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه1
472 خوابگاه خواهران 2637 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه6
473 خوابگاه خواهران 2636 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه5
474 خوابگاه خواهران 2635 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه4
475 خوابگاه خواهران 2634 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه3
476 خوابگاه خواهران 2639 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه8
477 خوابگاه خواهران 2623 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه5
478 خوابگاه خواهران 2613 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه2
479 خوابگاه خواهران 2614 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه3
480 خوابگاه خواهران 2615 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه4
481 خوابگاه خواهران 2616 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه5
482 خوابگاه خواهران 2617 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه6
483 خوابگاه خواهران 2618 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه1
484 خوابگاه خواهران 2619 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه2
485 خوابگاه خواهران 2630 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه5
486 خوابگاه خواهران 2622 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه4
487 خوابگاه خواهران 2631 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه6
488 خوابگاه خواهران 2624 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه6
489 خوابگاه خواهران 2625 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه1
490 خوابگاه خواهران 2627 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه2
491 خوابگاه خواهران 2628 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه3
492 خوابگاه خواهران 2640 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه1
493 خوابگاه خواهران 2629 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه4
494 خوابگاه خواهران 2648 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه8
495 خوابگاه خواهران 2621 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه3
496 خوابگاه خواهران 2638 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه7
497 خوابگاه خواهران مشاوره 2650 خوابگاه خواهران گروه معارف
498 خوابگاه خوابگاه معصومیه 55441421
499 پردیس خواهران 3095 پردیس خواهران
500 بهرام خوشنویسان 2585 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
501 مهدی خیرالنسایی 2106 جنب سازمان مرکزی نیروگاه چندمنظوره
502 مجتبی خیرخواه 2438 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک (گروه مهندسی برق)
503 مهدی خیرخواه 3368 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
504 حمید خیرخواهی 3093 دانشکده علوم آبدارخانه اساتید شیمی
505 مرکز مشاوره 4093 مرکزمشاوره
506 صفیه نصرالهی 2940 خانه فرهنگ مسئول دفتر مدير فرهنگي
507 مهلا دادایی 2393 دانشکده فیزیک آزمایشگاه NMR
508 تقی دادایی بازنشسته
509 عباسعلی دارویی . . .
510 احمد دانایی نیا 3175 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
511 دانشجویان ارشد 2798 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دانشجویان ارشد
512 دانشجویان دانشجویان دکترای ریاضی 2877 دانشکده علوم دانشجویان دکترای ریاضی خواهران
513 دانشجویان دکترای ریاضی 2859 ساختمان مرحوم محموداسلامی دانشجویان دکترای ریاضی
514 دانشجویان دکترای شیمی 2852 دانشکده علوم
515 دانشجویان دکترای شیمی آلی 2853 دانشکده علوم
516 دانشجویان دکترای شیمی معدنی 2857 دانشکده علوم
517 معاون دانشجویی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
518 مرکز رشد دانشگاه کاشان 55578800 ساختمان مركز رشد انتظامات
519 ابوالفضل پارسا 2770 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
520 ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
521 عمومی دانشکده علوم انسانی وحقوق 3701 دانشکده علوم انسانی وحقوق
522 فکس دانشکده مدیریت واقتصاد 3231 ساختمان نانو
523 عمومی دانشکده معماری وهنر 2839 دانشکده معماری وهنر
524 همگانی دانشکده معماری وهنر 2885 دانشکده معماری وهنر
525 انتشارات دانشکده مهندسی 2483 دانشکده مهندسی
526 ریاست دانشکده مهندسی 2418 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
527 مجید نوریان بیدگلی 2451 دانشکده مهندسی معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده مهندسی
528 فاطمه داور 2855 دانشکده شیمی
529 سیدهادی رضوی 4114 سازمان مرکزی رئیس اداره کارگزینی
530 مصطفی داوطلب علیایی 3068 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
531 محسن قاسم پور 2717 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مديرمسئول مجله حديث پژوهشي
532 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2890 دانشکده مهندسی
533 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2889 دانشکده مهندسی
534 سیامک دخانی 3242 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
535 درمانگاه 2591
536 محمد درمسجدی آرانی 2187 سازمان مرکزی امور تسویه حساب و اتباع خارجی
537 مهدی دشت بزرگی 2738 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادیان وفلسفه
538 صادق رجایی 2812 درب ورودی شماره 2 مسئول دفتر امور کنسولی دانشجویان اتباع خارجی
539 دفتر نهاد 2661 خوابگاه خواهران
540 2646 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی
541 دفترگروه جامعه شناسی 2775 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
542 حسن دقیق 2363 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
543 حسن دقیق 2360 دانشکده ریاضی مدیرگروه ریاضی
544 جواد دقیق 2262 ساختمان رفاه دانشجویی مدیراموردانشجویی
545 اصغر دقیق بازنشسته
546 محمد تقی دلداده 2183 سازمان مرکزی هیئت ممیزه
547 مهدی دهقانی 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (آنالیز)
548 حسین دهقانی 2386 دانشکده شیمی گروه شیمی
549 حسین دهقانی 2304 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی (شیمی)
550 حسین دهقانی 2340 دانشکده شیمی معاونت آموزشی دانشکده شیمی
551 حسین دهقانی آرانی 2408 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
552 رضا دهقانی بیدگلی 3240 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
553 دانشجویان دکترای فیزیک 3067 دانشکده فیزیک دانشجویان دکترای فیزیک
554 داریوش دیدبان 3462 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر رئیس پردیس بین الملل
555 جواد دیواندری 3134 دانشکده معماری وهنر دفترمشاورعمرانی رئیس دانشگاه
556 جواد دیواندری 3162 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه معماری
557 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی مرکزمونیتورینگ
558 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی کارشناس حراست اسناد
559 فاطمه ذبیحی 3050 دانشکده علوم گروه ریاضی
560 محمدرضا رئوفی مهر 2215 سازمان مرکزی کارگزینی
561 رئیس دانشکده 3222 ساختمان نانو منابع طبیعی و علوم زمین
562 رئیس دانشکده علوم 2322 دانشکده علوم رئیس دانشکده علوم
563 عباس رئیسی 2219 سازمان مرکزی کارگزینی
564 عادل رئیسی 2358 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
565 سید احمد مدنی 2289 سازمان مرکزی مدیریت نظارت، سنجش و کیفیت آموزش
566 عادل رئیسی وانانی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
567 محمد راحمی نوش آبادی 2202 سازمان مرکزی امورحقوقی
568 جواد راد 3200 ساختمان نانو دفترپژوهشکده علوم وفناوری نانو
569 سیدمحمد راستگوفر دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
570 رانندگان شرکت واحد نقلیهُ 2557 نقلیهُ رانندگان شرکت واحد
571 احمد رجب زاده 2545 سلف سرویس مامور خرید تغذیه
572 زینب رحمانی 3053 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
573 قدرت ا... رحمانی مهر 2368 دانشکده ریاضی دفترگروه ریاضی
574 احمدرضا رحمتی 3429 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه حرارت و سیالات
575 علیرضا رحیمی 3283 مركز نوآوري و تجاري سازي هیات علمی پژوهشکده انرژی
576 علی رحیمی 3715 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی وحقوق
577 علی رحیمی 2756 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
578 محسن رحیمی 3469 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
579 مصطفی رحیمی جولقانی 3708 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه تربیت بدنی
580 محمدرضا رئوفی مهر 4115 سازمان مرکزی اداره کارگزینی
581 سیدحسین رسا 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
582 سیدحسین رسا 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
583 پرویز رستگارجزی 2722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه علوم قرآن وحدیث
584 سوسن رسول زاده . . بازنشسته
585 امیرحسین رسول نیا 2737 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
586 محسن رسولی بازنشسته
587 فاطمه رصافیان 2243 سازمان مرکزی حوزه ریاست
588
589 سید شهاب الدین بنی طبا 4024 voipهمراه مدیرفنی وطرحهای عمرانی
590 حسن رضازاده 2724 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
591 مهران رضایی 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
592 مرتضی رضایی 2716 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مسئول آموزش دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
593 مهران رضایی 2469 دانشکده شیمی اساتید شیمی
594 علی اصغر رضایی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
595 محمد رضایی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
596 حمیدرضا رضایی زارع 2285 سازمان مرکزی نظام وظیفه
597 محمد مزدیان فر 2159 سازمان مرکزی سرپرست اداره اموال وانبار
598 محمد تقی رضوان 2447 دانشکده مهندسی مدیر گروه مهندسی صنایع
599 امیرحسین رضوانی 2196 سازمان مرکزی تاسیسات
600 زهرا رضوانی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
601 سیدهادی رضوی 2214 سازمان مرکزی رئیس اداره کارگزینی
602 سید محمد رضویان 2428 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
603 حسن رعیت مقدم 2547 کارگاههای معماری وهنر کارشناس صنایع دستی
604 حسینعلی رفیعی پور 3092 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
605 حسینعلی رفیعی پور 2595 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
606 عبدالعلی رمضانی 2895 دانشکده فیزیک معاون تحصیلات تكمیلی دانشكده
607 حسین رمضانی . دانشکده ادبیات کارشناس دفترنهاد
608 محمد رمضانی
609 رضا رمضانی آرانی 2389 دانشکده فیزیک مدیر گروه فیزیك ذرات بنیادی و نظریه میدان
610 سید هادی بهشتیان 2147 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
611 محمد رمضانی علوی - - -
612 احمد رمضانی مقدم 2576 دانشکده فیزیک معاون آموزشي دانشكده فيزيك
613 احمد رمضانی مقدم 2579 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
614 معصومه رنجبر 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
615 ابوالفضل رنجبر 3241 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
616 ابوالفضل رنجبر فردویی . . .
617 مسعود رهایی فرد . . .
618 جواد خسروی 2248 سازمان مرکزی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه
619 اشرف روحانی 3767 دانشکده علوم انسانی كارشناس آموزش پرديس خواهران
620 رضا روحانی 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
621 حسن رودی . . بازنشسته
622 سیداحسان روزمه 2345 دانشکده فیزیک آزمایشگاه اپتیک
623 سیداحسان روزمه 2568 دانشکده فیزیک مدیرگروه فیزیک ماده چگال
624 سیداحسان روزمه . دانشکده فیزیک آزمایشگاه مغناتوامپدانسGMI
625 پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني 55444772 پارك علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني كارشناس پارك علم و فناوري غياث الدين كاشاني
626 ریاست داشکده مهندسی 2450 داشکده مهندسی ریاست
627 ریاست دانشکده معماری وهنر 3131 دانشکده معماری وهنر
628 رییس دانشکده ادبیات 2727 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رییس دانشکده ادبیات
629 علی زارع دوست 2562 تربیت بدنی مسئول استخر دانشگاه
630 عباس زارعی 2731 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی مدیرگروه زبان انگلیسی
631 محمدشریف زارعی 3419 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
632 مصطفی زاهدی فر 2344 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
633 مصطفی زاهدی فر 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
634 مصطفی زاهدی فر 3207 ساختمان نانو آزمایشگاه لایه نشانی حرارتی وآنالیزسلولهای خو
635 مصطفی زاهدی فر 2577 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
636 عباس زراعت . . .
637 فرهاد زمانی 3056 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
638 سروش زمانی مقدم بازنشسته
639 حمیدرضا جمعدار 4127 voipهمراه كارشناس مسؤول دفتر همكاري هاي بين الملل
640 اصغر زنجیرزن 2146 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
641 حمیدرضا زنگنه 2573 دانشکده فیزیک مدیر گروه لیزر و فوتونیك
642 زهره زهرایی 3381 ساختمان ارشدی آزمایشگاه بیوتکنولوژی
643 زهره زهرایی 2396 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولوژی
644 زهره زهرایی 2314 دانشکده علوم آز زیست گیاهی
645 نرجس زیبایی 3372 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی فرش
646 نرجس زیبایی 2956 کارگاههای معماری آزمایشگاه رنگرزی
647 نرجس زیبایی 3374 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل کیفیت فرش
648 نرجس زیبایی 3373 ساختمان ارشدی آزمایشگاه رنگرزی فرش
649 محمود ساجدی 2241 سازمان مرکزی مسئول دفترمعاونت آموزشی
650 سید ابوالفضل سادات الحسینی . بازنشسته
651 سید حسین سادات الحسینی 2192 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
652 سید مهدی سادات فر 2298 سازمان مرکزی حراست
653 سید مهدی سادات فر 2299 سازمان مرکزی حراست
654 سید مجتبی ساداتی 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
655 سیدابراهیم ساعتچی . . بازنشسته
656 علی ساعتی 3714 دانشکده علوم انسانی وحقوق آموزش
657 هادی ساعتی 3112 مسجد خدمات
658 سالن کنفرانس 3133 دانشکده معماری وهنر
659 سایت خوابگاهها 2645 خوابگاه خواهران
660 محسن شکرریز 2484 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
661 سایت ارشد 2487 دانشکده مهندسی
662 جعفر سایه آفتابی 2124 سازمان مرکزی روابط بین الملل
663 سعید سلطان محمدی 2171 سازمان مرکزی مدیر پژوهشی
664 مجید سبزپوشان 3435 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک سیالات
665 مهدی سبزواری 3049 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
666 حمزه سبزیان 2411 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
667 ستادتوسعه دانشگاه 3024 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
668 فکس ستادتوسعه دانشگاه 3025 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
669 حسین ستار 2260 سازمان مرکزی معاون فرهنگی و اجتماعی
670 حسین ستار 2720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه معارف
671 مسلم ستوده خواه 3046 دانشکده علوم گروه شیمی معدنی
672 حسن سربند 2261 سازمان مرکزی عامل مالي حوزه آموزشي و سرپرست عامل مالي حوزه دانشجوييحسابداری دانشجویی
673 زهرا چینی 2981 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
674 عبدالله سعادت 2543 تربیت بدنی دفتر گروه علوم ورزشی - استخر
675 محمدرضا آدینه 4369 ساختمان ارشدی مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
676 سیدمرتضی سعادتدار بازنشسته
677 عباس سعادتمندی 2361 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
678 ابوالفضل خدمتی 4363 ساختمان ارشدی مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
679 شهریار سعیدیان بازنشسته
680 سلمان سقاحضرتی 2948 خانه فرهنگ کارشناس تشکلها ونشریات دانشجویی
681 سعید سلطانی محمدی 2441 دانشکده مهندسی گروه معدن
682 علیرضا شمسی 2156 سازمان مرکزی حسابداری
683 بهزاد سلطانی 3426 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
684 سعید سلطانی 0 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
685 زینب سلطانی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
686 سلف برادران 2546 سلف برادران
687 سلف خواهران 2549 سلف خواهران
688 سلف کارمندی (آزاد) 2599 سلف سرویس سلف سرویس
689 ملیحه سلمانی 3415 دانشکده مهندسی مکانیک آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
690 فاطمه سلمانی 2277 سازمان مرکزی بایگانی دانش آموختگان
691 مهران سهراب زاده 3742 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
692 منصور سیاح . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
693 سیدعبدالکریم سیادت . سازمان مرکزی طرح وبرنامه کارشناس بهره وری
694 محمد سیدپور 2178 سازمان مرکزی کارشناس فناوری وارتباطات علمی
695 مرتضی سیدهاشم 2319 دانشکده شیمی منشی دانشکده شیمی
696 مرتضی سیدهاشم 2397 دانشکده شیمی مسئول دفتر دانشکده شیمی
697 سیدمهدی سیدی 2341 دانشکده فیزیک تکنیسین آزمایشگاه فیزیک1
698 سیدعباس سیدی آرانی 3731 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
699 سادات سیدی پور 2419 دانشکده مهندسی آزمایشگاه آی تی
700 محسن سیفی 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
701 محسن شاطریان 3221 ساختمان نانو رئیس دانشکده منابع طبیعی
702 محمود شاطریان 3736 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
703 سیدحسین حسینی 4265 سازمان مرکزی رئیس دبیرخانه کمیسیون بررسی موارد خاص و دبیر شورای انضباطی دانشجویان
704 حسین شاهرودیان 2197 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
705 عباس شایان فر بازنشسته
706 حمیدرضا جیحانی 3165 دانشکده معماری وهنر مدير گروه پژوهشي معماري وهنر مركز پژوهشي كاشان شناسي
707 مهدی شبانی نوش آبادی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
708 مهدی شبانی نوش آبادی 2357 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
709 لیلا شجایی زاده 2501 دانشکده علوم مسئول آموزش دانشکده ریاضی
710 رضا شجری دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادبیات فارسی
711 حمید شرافتیان بازنشسته
712 شرکت تعاونی 2400 شرکت تعاونی مصرف
713 شرکت خدماتی 2553 ساختمان سفید شرکت خدماتی
714 دفتر شرکت فضای سبز 2883 ساختمان سفید خدمات فضای سبز
715 احمد شریف دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
716 زهرا شریف فر 3139 دانشکده معماری وهنر مرکز اسناد و تحقیقات علمی و معماری
717 کیوان شریف مرادی 3757 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه تربیت‌ بدنی
718 نفیسه شریفی 3057 دانشکده فیزیک گروه لیزر و فوتونیك
719 محمد حسین شریفی 2258 سازمان مرکزی مسئول تنظیم اسناد
720 زهرا شریفی 2450 دانشکده مهندسی مسئول دفتر دانشکده
721 نفیسه شریفی 3261 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانواپتوالكترونیك و فوتونی
722 رضا بیدگلیان 2103 سازمان مرکزی ابدارخانه اداری
723 زهره شعار 2233 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
724 حسین شعبانی زاد بازنشسته
725 قاسم شفیعی دانشکده علوم انسانی وحقوق هیأت علمی/گروه حقوق
726 خلیل شفیعی . .
727 قاسم شفیعی 2200 سازمان مرکزی مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی و قراردادها
728 حمیدرضا پیوندی 2140 سازمان مرکزی مدیر اداری وپشتیبانی
729 مهدی شفیعی 2284 سازمان مرکزی نقل وانتقالات
730 محمدرضا شمس 2740 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
731 افسانه شمس خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
732 مهدی شمس 2334 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
733 عباس شکاری بازنشسته
734 محسن شکرریز 2485 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
735 علی نجفی ایوکی 2271 سازمان مرکزی مدیرآموزش
736 قنبرعلی شیخ زاده 2446 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مکانیک
737 ولی ا... شیخیان . . بازنشسته
738 علی اصغر شیره پز دانشکده مدیریت و اقتصاد
739 زهرا صابری . دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
740 مجتبی صادق آرانی 2158 سازمان مرکزی مسئول حسابداری انبار مرکزی و فنی
741 عباس صادق زاده 2492 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی مواد
742 عباس صادق زاده 3392 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی مواد
743 امیرحسین صادقپور 3129 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
744 احسان صادقی
745 محمد حسین صادقی 3158 دانشکده معماری وهنر مسئول سمعی بصری وکارگاه عکاسی
746 زهرا صادقی 3726 دانشكده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
747 احسان صادقی بازنشسته
748 احسان صادقی 3043 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
749 ستار صادقی ده چشمه 3745 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
750 علی نجفی ایوکی 4107 سازمان مرکزی مدیرآموزش
751 تاسیسات مهندسی برق وکامپیوتر 3402 ساختمان ساتر تاسیسات
752 محمدرضا منصورنیا 4278 voipهمراه مدیرتحصیلات تکمیلی
753 غلامرضا صالح علوی بازنشسته
754 مریم صالحی مقدم 2564 تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
755 عبدالحسین صانعی نژاد بازنشسته
756 عباس صانعی نژاد 3353 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
757 مجید صانعی نژاد 3400 دانشکده مهندسی مکانیک و برق و کامپیوتر مسئول دفتر دانشکده مهندسی مکانیک-برق و کامپیوتر
758 داوود صانعی نژاد - بازنشسته
759 حسین صباغیان بیدگلی 3467 دانشکده برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
760 محمد صبوری 2806 کتابخانه علوم انسانی آبدارخانه
761 مجید صدوقی 3750 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه روان شناسی
762 وحید صدوقی 2941 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی مطالعات و برنامه ریزی
763 غلامحسین صدیفیان 2406 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
764 فریبرز صدیق ارفعی 3751 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه روان شناسی
765 مهدی صدیقی 2161 سازمان مرکزی حسابداری ستادتوسعه
766 ایرج صفایی 55723355 نیاسر رصدخانه مرکزی دانشگاه
767 ایرج صفایی 3380 ساختمان ارشدی دفتر رصدخانه
768 ایرج صفایی 55723356 نیاسر فکس رصدخانه مرکزی دانشگاه
769 جواد صفایی قمی 2849 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
770 جواد صفایی قمی 2385 دانشکده شیمی گروه شیمی
771 جواد صفری بازنشسته
772
773
774 غلامرضا صفری 3252 ساختمان نانو دانشکده مجازی
775 سید علی گلساز 3359 ساختمان ارشدی كمك كارشناس سخت افزار مركز رايانه
776 عبدا... رمضانی 2144 سازمان مرکزی مدیربرنامه ریزی وتوسعه
777 علیرضا صفوی نوش آبادی 2100 سازمان مرکزی مسئول دفتر رياست
778 مسعود صلواتی نیاسر 3028 دانشکده شیمی آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی
779 مسعود صلواتی نیاسر 2383 دانشکده شیمی گروه شیمی
780 مهدی صدیقی 3320 پردیس شهدا صندوق قرض الحسنه دانشجویی فاطمه الزهرا
781 روح ا... صیادی نژاد 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
782 محسن طاعتی . . .
783 مهدی طالبی 2116 سازمان مرکزی روابط عمومی
784 مهدی طالبی 2927 سالن فیض مسئول آمفی تاتر
785 سیدعباس طاهر 3455 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق
786 حمیدرضا طاهرزاده - بازنشسته
787 فاطمه سادات طاهری 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادبیات فارسی
788 زهرا طاهری 2744 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه زبان انگلیسی
789 بیژن طاهری 2422 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
790 امیرحسین طحان 2097 مرکز مشاوره آبدارخانه
791 حسین طحانی 2837 سرای هاشمیان متصدی خوابگاه
792 حسن طحانی - - بازنشسته
793 سید حسن مصطفوی 2151 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت توسعه و طرح های اقتصادی
794 حسین طرفدار . . بازنشسته
795 زینب طلوعی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
796 علی طهماسبی نوش آبادی 3362 ساختمان ارشدی کارشناس برنامه نویس کامپیوتر
797 اعظم طوقانیان 2833 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
798 بهزاد طولمی نژاد . . .
799 داوود ظریفی 3470 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
800 مرتضی عابدینی 2455 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
801 رضا عابدینی . . بازنشسته
802 علی عارف منش 2433 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
803 محمد عارفی 3405 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
804 سید حسین حسینی 2265 سازمان مرکزی رئیس دبیرخانه کمیسیون بررسی موارد خاص و دبیر شورای انضباطی دانشجویان
805 بابک عالمی 3148 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
806 علی عالی انوری 2417 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
807 نرجس سادات توفیقی 2833 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
808 امیرحسین عامری راد 2226 سازمان مرکزی رئیس اداره دانش آموختگان
809 مهدیه عباس زاده 2137 سازمان مرکزی بایگانی دانش آموختگان
810 مجید عباسپور 3153 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده معماری وهنر
811 فاطمه عباسی 2989 دانشکده علوم مسئول کتابخانه دانشکده علوم
812 علی عباسی 2817 مجتمع کارگاههای مهندسی آزمایشگاه ارتعاشات
813 آسیه عباسی 2260 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی
814 علی عباسی 2458 دانشکده مهندسی آزمایشگاه مقاومت
815 علی عباسی 2464 مجتمع کارگاههای مهندسی کارگاه جوشکاری
816 مصطفی عباسی مقدم 2723 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
817 محمد عباسیان 3417 دانشکده مهندسی مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق والکترونیک
818 علی اکبر عباسیان 3436 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
819 فرج ال... عبدالعالی 2816 ساختمان سفید تعاونی مسکن
820 علی اکبر عبدالله زاده 2420 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
821 علی اکبر عبداله زاده 0 .
822 حسین عبدالهی . . بازنشسته
823 عباس عبدلی 3063 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
824 امیرحسین عامری 4026 voipهمراه رئیس اداره دانش آموختگان
825 ابوالفضل عرب بیگی 3157 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
826 محمد عربی بازنشسته
827 طاهره عربی 2278 سازمان مرکزی مسئول دفتر و بايگاني مديريت تحصيلات تكميلي و استعدادهاي درخشان
828 فاطمه عربی 2896 دانشکده معماری وهنر مسئول برنامه ریزی طرح کلان(پژوهشکده انرژی)
829 محبوبه عربی مفرد 3255 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده مجازی
830 احمد نامور 4272 voipهمراه رئیس اداره ثبت نام
831 مجید عباسپور 2807 بخش مرجع كتابخانه علوم انساني كتابدار
832 - - 2474 دانشکده مهندسی کارشناس برق و کامپیوتر
833 محمدمهدی عسگرنژاد 2224 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیریت فنی و طرحهای عمرانی
834 علی خدایی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه آموزش
835 جلال عسگری 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
836 خوابگاه عصار 2608 خوابگاه عصار دفترمتصدیان خوابگاه متاهلین
837 محمد عصاری 4282 مركز نوآوري و تجاري سازي مدیر اقتصادی مطالعات ومنابع مالی
838 مدیر اداری وپشتیبانی 2240 سازمان مرکزی مدیر اداری وپشتیبانی
839 مهدی عطاری 2271 سازمان مرکزی دفترمدیریت آموزشی
840 سعید عطاریه . . بازنشسته
841 محمدرضا معصومی 3284 مركز نوآوري و تجاري سازي مسئول دفتر و كارشناس مركز كارآفرینی
842 حورا علایی 2988 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
843 محمد علایی 2791 سازمان مرکزی کتابخانه انسانی
844 سوسن علایی 2274 سازمان مرکزی تحصبلات تکمیلی
845 آزمایشگاه علوم کامپیوتر 2305 دانشکده ریاضی آزمایشگاه علوم کامپیوتر
846 سید حسین علوی 3145 دانشکده معماری و هنر کارشناس گروهها
847 محمد علی اکبری 2283 سازمان مرکزی حسابدار عامل حوزه آموزشي
848 سیما علیخان زاده آرانی 3212 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
849 محسن علیخانی 2535 سرای شهید احمدی روشن متصدی خوابگاه
850 علی عمرانی پور 3142 دانشکده معماری وهنر اساتیدرشته معماری
851 سیدمحمود انتظام 4414 دانشکده مهندسی مکانیک مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
852 عمومی آموزش 2206 سازمان مرکزی عمومی
853 همگانی عمومی 2934 ورودی ماشین رو
854 همگانی عمومی 2938 دانشکده شیمی ورودی دانشکده شیمی
855 همگانی عمومی 2804 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
856 همگانی عمومی 2980 تربیت بدنی
857 همگانی عمومی 2569 خوابگاه برادران خوابگاه برادران
858 همگانی عمومی 2931 دانشکده ادبیات عمومی
859 همگانی عمومی 2935 درب اصلی
860 همگانی عمومی 2593 خوابگاه احمدی روشن
861 همگانی عمومی 2939 دانشکده علوم عمومی آمفی تاتر
862 همگانی عمومی 2937 خوابگاه
863 همگانی عمومی 2897 دانشکده مهندسی
864 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2685 خوابگاه خواهران بلوک4
865 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2687 خوابگاه خواهران بلوک6
866 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2688 خوابگاه خواهران بلوک7
867 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2689 خوابگاه خواهران بلوک8
868 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2686 خوابگاه خواهران بلوک5
869 طاهره عمیدی فر 3131 دانشكده معماري و هنر مسئول دفتر رئيس دانشكده
870 مهدی غضنفری 2399 دانشکده فیزیک عضو هيئت علمي گروه آموزشي فيزيك هسته اي
871 محمد جواد غفارزاده 2198 سازمان مرکزی مسئول تاسیسات
872 عبدالرسول غفاری بازنشسته
873 ناهید جمالی 4002 ساختمان نانو مسئول آموزش وامورپژوهشی پژوهشکده نانو
874 فاطمه غفاری 3761 پردیس خواهران مسئول دفتر رياست پرديس خواهران
875 زهراسادات غفوری 2237 سازمان مرکزی حسابداری
876 سیدمهدی غفوری 3716 دانشکده علوم انسانی وحقوق كارشناس خدمات آموزشي
877 نبی ال... غلامی سازمان مرکزی کارشناس سفارشات خارجی وخریدهای آزمایشگاهی
878 علی غلامی 2394 دانشکده علوم آزمایشگاه UVIR
879 علی غلامی 2380 دانشکده شیمی گروه شیمی
880 احمد غلامی 0000 .
881 یونس غلامی 3239 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
882 فاطمه غلامی 2297 سازمان مرکزی کارشناس دانشجویی حراست خواهران
883 حسن غیاثی 3137 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
884 حسن غیرتی 2220 سازمان مرکزی امور حقوقی
885 صدیقه فاطری 2279 سازمان مرکزی کارشناس مسئول ثبت ، تطبيق و كنترل نمرات
886 عاطفه فاطمیه 2228 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
887 فاکس 2139 سازمان مرکزی فاکس دبیرخانه جذب هیئت علمی
888 فاکس گروه ریاضی 2332 دانشکده علوم
889 علیرضا فرجی 2917 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه کنترل صنعتی
890 محمدرضا فتاح 2437 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
891 غلامحسین فتح تبار 2369 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
892 محسنعلی فتحعلی زاده بازنشسته
893 فائزه فخره - سازمان مرکزی ستاد توسعه
894 فاطمه فخری بازنشسته
895 عباسعلی فراهتی 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
896 جواد سلیمی سرتختی 3489 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
897 محسن فرجی 2477 دانشکده مهندسی مسئول آموزش دانشکده مهندسی عمران ومعدن
898 حسین فرجی 2862 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه XRD گروه معدن
899 علیرضا فرجی 3464 ساختمان ساتر عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق -كنترل
900 احمدعلی فرزاد 2262 ساختمان رفاه دانشجویی امور دانشجویی
901 احمدعلی فرزاد 2263 ساختمان رفاه دانشجویی امور دانشجویی
902 اکبر فرزانگان . . .
903 محسن فرشته 2550 اتاق جنب درمانگاه کارشناس مسئول سرای(خوابگاه) دانشجویی برادران
904 حمیدرضا فرشچی 3147 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
905 محبوبه فرشچی 2571 دانشکده فیزیک مسئول دفتر گروه فیزیک
906 روح الله فرقدان 3066 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
907 حمیدرضا فرنوش 2491 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
908 علی فرهادیان 3727 دانشکده علوم انسانی و حقوق ریاست گروه مدیریت و کارآفرینی
909 فروشگاه لباس 2602 خوابگاههای خواهران
910 مهین فریدونی 2473 دانشکده مهندسی آموزش مهندسی شیمی
911 سیدعلی گلساز 4359 ساختمان ارشدی كمك كارشناس سخت افزار مركز رايانه
912 حسن فلاح 3140 دانشکده معماری وهنر مسئول آموزش
913 فریدون فلاح . بازنشسته
914 محمد خدایی 4390 voipهمراه مسئول آموزش پردیس بین الملل و دانشجویان خارجی
915 سیدعلیرضا فولادی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
916 فکس 2772 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
917 فکس دانشکده 2777 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
918 فکس دانشکده مهندسی 2424 داشکده مهندسی
919 فکس دفتر ریاست 2112 سازمان مرکزی مدیر دفترریاست
920 فکس دفترآموزش 2242 سازمان مرکزی دفترآموزش
921 فکس ریاست دانشکده معماری وهنر 3132 دانشکده معماری وهنر
922 فکس گروههای آموزشی 2570 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
923 فکس مجله عرفان 2767 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس مجله عرفان
924 فکس معاونت پژوهشی 2177 سازمان مرکزی
925 فکس کتابخانه 2808 کتابخانه مرکزی فکس کتابخانه انسانی
926 محسن قاسم پور 55460333 پردیس خواهران
927 محسن قاسم پور 2721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
928 سیدرضا قاسم زاده 3355 ساختمان ارشدی مسئول دفترمدیرمرکزرایانه وفناوری اطلاعات
929 سیدحسین قاسم زاده 2238 سازمان مرکزی مسئول رسيدگي به اسناد
930 احمدرضا قاسمی خوزانی 3430 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانيک جامدات
931 هدی قاسمیه 3227 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
932 احسان قدرت الهی 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
933 سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان 3729 دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
934 زهرا قدیری فرد 3351 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و فناوري اطلاعات
935 محسن قرآنی نیا 2193 سازمان مرکزی فضای سبز
936 محسن قرآنی نیا 2194 سازمان مرکزی فضای سبز
937 حسین قربانپور 3253 ساختمان نانو مدیرانتشارات
938 علی قربانپور 3420 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
939 حسین قربانپور
940 حمید قربانی 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
941 سید محمدباقر قریشی 2398 دانشکده فیزیک معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده فیزیك
942 سیدمحمدباقر قریشی 2342 دانشکده علوم آزمایشگاه فیزیک2
943 سیدمحمدباقر قریشی 3391 ساختمان ارشدی آزمایشگاه سلولهای خورشیدی نانوساختار
944 روح الله فرقدان 2539 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک محاسباتی
945 سیدمهدی قریشی 2375 دانشکده شیمی گروه شیمی
946 سیدمهدی قریشی 2395 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
947 سیدمهدی قریشی 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
948 رضا قزاآنی . . بازنشسته
949 فتحعلی قشقایی فر 3174 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه فرش
950 علی رحیمی دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی وحقوق
951 رضا قضاوی 3229 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
952 سعید قماشی 3730 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه حقوق
953 اصغر قنایی . . بازنشسته
954 امیر قنبرپورنصرتی 2561 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
955 لیلا قنبری 3050 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
956 محمد قنبری 3044 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی آلی
957 منصوره قوام 3245 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
958 گروه عمران 2436 دانشکده مهندسی
959 گشت انتظامات برادران 2594 دانشکده علوم
960 رضا گل حسینی 2402 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
961 سعید گلابی 2434 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
962 مرتضی رضایی 4716 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مسئول آموزش دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
963 عباس اقبالی 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری ومالی
964 امیرمحمد گلابی 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
965 سعید گلابی 4280 مركز نوآوري و تجاري سازي معاونت نوآوری و اقتصادی
966 قاسم گلی 2246 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
967 سلمان گلی 3456 دانشکده برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
968 بابک گنجی 3472 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
969 محمد گنجی 3748 دانشکده علوم انسانی و حقوق مدیرگروه آموزشی علوم اجتمایی
970 محمدرضا گندمی 2326 دانشکده علوم مسئول آموزش دانشکده علوم
971 فرانک گودرزی 2308 دانشکده ریاضی مدیرگروه آماروکاربردها
972 طاهره لطفی 2094 مرکز مشاوره
973 محمد لطفی . . بازنشسته
974 زهراسادات لطیفی 2928 ساختمان رفاه دانشجویی کارشناس
975 حسن لطیفی 2715 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
976 سید محمد مهدی لطیفی 2747 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان انگلیسی
977 عیاس لقمان 3421 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
978 بلیط فروشی لوان تور 55515883 ایستگاه مکانیزه بلیط فروشی جهان مسافر
979 محمود مازوچی 2227 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
980 سیدمهدی متولی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
981 سیدمهدی متولی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
982 مجله انرژی 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
983 مهدی مجیدی 3479 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
984 محسن مجیری - دانشکده شیمی اساتید گروه مهندسی برق
985 مرتضی مطهرثانی 2287 سازمان مرکزی استعدادهای درخشان
986 اکبر محبی 2373 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
987 حمیدرضا محتسبی 2562 تربیت بدنی
988 محسن محرابی 3208 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفوتونیک
989 محسن محرابی 3211 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
990 امینه سادات محسن زاده - خانه فرهنگ کارشناس انجمن های علمی
991 محسن محسن نیا 2376 دانشکده شیمی آزمایشگاه ترمودینامیک
992 محسن محسن نیا 3065 دانشکده شیمی گروه شیمی
993 محسن محسن نیا 2150 سازمان مرکزی معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
994 مهدی محسنی بازنشسته
995 مرضیه محق 2166 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
996 مصطفی محمدزاده 2113 سازمان مرکزی حوزه معاونت پژوهشی
997 مهدی محمدزاده 2247 سازمان مرکزی كارشناس مسئول برنامه ريزي پژوهشي
998 آبدارخانه دانشکده ادبیات 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آبدار خانه دانشکده ادبیات
999 حمیدرضا محمدی 3463 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق قدرت
1000 مهدی محمدی مهر 3432 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
1001 هادی مختاری 2445 دانشکده مهندسی اساتیدگروه مهندسی صنایع
1002 رضا مداحیان . . .
1003 اصغر مدبر نژاد 2926 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1004 محمد مدرسی 2315 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1005 محمد مدرسی 2316 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1006 محمد مدرسی 2119 سازمان مرکزی متصدی روابط عمومی
1007 سید احمد مدنی 3725 دانشکده علوم انسانی وحقوق علوم تربیتی
1008 امیرحسین مدنی 2790 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی رئیس مرکز کاشان شناسی
1009 مدیرآموزشی 2271 سازمان مرکزی مدیرآموزشی
1010 مدیرشاهدوایثارگر 3322 پردیس شهدا مدیرشاهدوایثارگر
1011 مهرداد مرادی 3216 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1012 لیلا مرادی 2336 دانشکده شیمی هیئت علمی شیمی
1013 مهرداد مرادی 3206 ساختمان نانو آزمایشگاه نانو مگنتو اپتیک
1014 محسن مرادیان 3218 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1015 علیرضا مرشدی 2231 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاون اداری ومالی
1016 علیرضا مرشدی 2131 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاون اداری ومالی
1017 مرکز مشاوره دانشجویی 2091 مرکز مشاوره دانشجویی
1018 اطلاعات مرکزتلفن دانشگاه 3333 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
1019 مسئول دفتر نهاد رهبری 2245 سازمان مرکزی دفتر نهاد رهبری
1020 محمدرضا مزدیان فرد 2457 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1021 محمد عباسیان 4417 دانشکده مهندسی برق والکترونیک مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق والکترونیک
1022 محمدرضا مزدیان فرد 2444 دانشکده مهندسی
1023 آبدارخانه 3093 دانشکده علوم دانشکده شیمی
1024 محمدرضا مزدیان فرد 3389 ساختمان ارشدی فکس آزمایشگاه آب وفاضلاب
1025 محمدرضا مزدیان فرد 3388 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آب وفاضلاب
1026 مجید مزروعی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1027 اسماعیل مزروعی 3749 دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
1028 ساجده مسافرچی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
1029 مسجد 3111 مسجد
1030 جواد مسکینی 2102 سازمان مرکزی آبدارخانه ریاست
1031 زهرا آستانی 4767 دانشکده علوم انسانی مسئول آموزش پردیس خواهران
1032 الهه محمودی 3042 دانشکده شیمی هيئت علمي گروه بيوتكنولوژي
1033 اتاق مشاوره مرکز آی تی دینی 2597 مسجد مرکز آی تی دینی
1034 مشاوره کارآفرینی 2169 سازمان مرکزی
1035 محمد مشهدی 2704 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی عضوهیئت علمی گروه ادیان وفلسفه
1036 مرکز پژوهشی کاشان شناسی 2793 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مرکز کاشان شناسی
1037 محبوبه عربی مفرد 4255 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده مجازی
1038 مهدیه فلاح 3365 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
1039 سید حسن مصطفوی 2144 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
1040 محسن فرجی 4477 دانشکده مهندسی مکانیک مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
1041 طیبه مصلحی 2264 سازمان مرکزی مشاوران رییس اموربانوان
1042 منیره سادات قاضی 2128 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1043 معاون آموزشی 3150 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
1044 معاونت پژوهشی 2372 دانشکده علوم معاونت پژوهشی دانشکده علوم
1045 آبدارخانه معاونت پژوهشی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه
1046 معاونت دانشکده علوم 2323 دانشکده علوم
1047 نگین معزی 3215 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1048 سعید معصوم 3357 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه
1049 سعید معصوم 2338 دانشکده شیمی معاون پژوهشی
1050 حسن فلاح 4140 دانشکده معماری وهنر مسئول آموزش دانشکده معماری وهنر
1051 3287 مركز نوآوري و تجاري سازي دبیرخانه مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند
1052 آبدارخانه معماری وهنر 3105 دانشکده معماری و هنر آبدارخانه معماری وهنر
1053 محسن معین زاده 3224 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1054 عباس معین فر
1055 محمدرئوف معینی 2747 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
1056 مجتبی معینیان 3128 دانشکده معماری وهنر كارشناس پژوهشكده فرش
1057 علیرضا ملاقنبری 2090 مرکز مشاوره دانشجویی رییس مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی
1058 مهران ملک 3159 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
1059 محمدرضا گندمی 4326 دانشکده علوم مسئول آموزش دانشکده علوم
1060 مراد ملکی 2510 دفتر انتظامات مسئول انتظامات
1061 محمد ملکی 3141 دانشکده معماری وهنر کارشناس آموزش
1062 محمدحسن ملکیان 3366 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
1063 مهدی ممتحن 3166 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1064 محمدرضا منزوی بازنشسته
1065 فکس شاهدوایثارگر 3324 پردیس شهدا منشی شاهدوایثارگر
1066 محمدرضا منصورنیا 2899 دانشکده شیمی گروه شیمی
1067 محمدرضا منصورنیا 2339 دانشکده شیمی گروه شیمی
1068 محمدرضا منصورنیا 2390 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
1069 محمدرضا منصورنیا 2278 سازمان مرکزی مدیر تحصیلات تکمیلی
1070 مجید منعم زاده 2343 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک پایه3
1071 مجید منعم زاده 2574 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1072 مریم منفصلی 2905 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1073 علی مهتری استرکی 3333 دانشکده علوم اپراتورمخابرات
1074 سیف ا... مهدی زاده بازنشسته
1075 محمدرضا مهدی زاده 2948 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
1076 یاسر مهرانیان 2153 سازمان مرکزی کارشناس خدمات آموزشی
1077 مهمانسرای اساتید 2975 مهمانسرای اساتید اطاق 4
1078 مهمانسرای اساتید 2976 مهمانسرای اساتید اطاق 92
1079 مهمانسرای اساتید 2977 مهمانسرای اساتید اطاق 8
1080 مهمانسرای اساتید 2978 مهمانسرای اساتید اطاق 93
1081 مهمانسرای اساتید 2979 مهمانسرای اساتید اطاق تلویزیون
1082 مهمانسرای اساتید 2973 مهمانسرای اساتید اطاق 32
1083 مهمانسرای اساتید 2972 مهمانسرای اساتید اطاق
1084 مهمانسرای اساتید 2974 مهمانسرای اساتید اطاق 7
1085 مهمانسرای اساتید 2966 مهمانسرای اساتید اطاق 121
1086 مهمانسرای اساتید 2970 مهمانسرای اساتید سوییت 2
1087 مهمانسرای اساتید 2962 مهمانسرای اساتید اطاق 123
1088 مهمانسرای اساتید 2961 مهمانسرای اساتید اطاق 91
1089 مهمانسرای اساتید 2963 مهمانسرای اساتید اطاق 112
1090 مهمانسرای اساتید 2965 مهمانسرای اساتید سوییت 7
1091 مهمانسرای اساتید 2964 مهمانسرای اساتید اطاق 111
1092 مهمانسرای اساتید 2967 مهمانسرای اساتید اطاق 5
1093 مهمانسرای اساتید 2960 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1094 مهمانسرای اساتید 2968 مهمانسرای اساتید اطاق 6
1095 مهمانسرای اساتید 2969 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1096 مهمانسرای اساتید 2971 مهمانسرای اساتید اطاق 31
1097 عبدالحسین مهندس 2472 دانشکده مهندسی مهندسی شیمی
1098 رویا مهین پور 3052 دانشکده شیمی گروه شیمی
1099 رویا مهین پور 2387 دانشکده شیمی گروه شیمی
1100 عبدا... موحدی محب 2843 ساختمان مرحوم محموداسلامی
1101 عبدا... موحدی محب 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
1102 مودم سازمان مرکزی
1103 اصغر احمدی فر 4150 دانشکده شیمی مسئول آموزش دانشکده شیمی
1104 سیدمهدی موسوی 3055 دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی
1105 سیدحجت موسوی 3225 ساختمان نانو اساتید گروه جغرافیا واکوتوریسم
1106 سیدکمال الدین موسوی 3743 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1107 سیدسیف ال... موسی زاده 2321 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1108 حمید رضا مومنیان . .
1109 مهدی اسدی 4361 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1110 اعظم سلیمانی تبار 2987 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
1111 علیرضا مکاری 2599 سلف سرویس مسئول نظارت برسلف کارمندی
1112 عباس مکاری بازنشسته
1113 لیلا مکوندی 3122 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
1114 سیدرضا میراحمدی .
1115 لیلا خانی 2649 خوابگاه خواهران دفترفرهنگی خوابگاه خواهران
1116 زینب سادات میرحسینی خانه فرهنگ
1117 فاطمه میرزابیگی 3152 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده معماری وهنر
1118 محمد میرزابیگی 2259 سازمان مرکزی تدارکات
1119 معصومه میرزایی 3152 دانشکده معماری وهنر مسئول کتابخانه
1120 روح ال... میرزایی 3228 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1121 علی میرزایی 2498 دانشکده مهندسی اساتید گروه عمران
1122 سمیراسادات ناصری منش 2544 سلف سرویس مسئول امور تغذيه
1123 مجید ناظری 3383 ساختمان ارشدی آزمایشگاه ترا هرتز
1124 مجید ناظری 3058 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1125 مجید ناظری 3386 ساختمان ارشدی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی
1126 محمدحسن صانعی پور 2752 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه عضو هيئت علمي گروه علوم قرآن و حديث
1127 ناظمه بلوک4 2690 خوابگاه خواهران
1128 ناظمه بلوک5 2691 خوابگاه خواهران
1129 ناظمه بلوک6 2692 خوابگاه خواهران
1130 ناظمه بلوک7 2693 خوابگاه خواهران
1131 ناظمه بلوک8 2694 خوابگاه خواهران
1132 غلامعلی ناظمی . . بازنشسته
1133 محسن معین زاده 4224 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1134 احمد نامور 2272 سازمان مرکزی رییس اداره ثبت نام
1135 سیدرضا نبوی 2296 سازمان مرکزی کارشناس پرسنلی حراست
1136 غلامرضا نجفی 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول دفتر رئیس دانشکده
1137 علی نجفی 55444774 پارک علم وفناوری انتظامات
1138 علی نجفی ایوکی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
1139 روح ال.. نخعی سیستانی 3045 دانشکده شیمی اساتید گروه بیوتکنولوژی
1140 امیرحسین نخودکار 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (جبر)
1141 سمیه نخی 2205 سازمان مرکزی حسابداری
1142 مهدیه فلاح 4365 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
1143 محمد خداداد 2223 سازمان مرکزی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
1144 عباس نشاسته ساز 2149 سازمان مرکزی کارشناس مسئول آموزش کارکنان
1145 محمد نظیفی فرد 3288 مركز نوآوري و تجاري سازي هیات علمی پژوهشکده انرژی
1146 غلامرضا نعلچی برزکی 2461 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1147 غلامرضا نعلچی برزکی 2462 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1148 غلامرضا نعلچی برزکی 2463 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1149 مجید نعمتی 2868 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1150 صدیقه نعمتی 2409 دانشکده مهندسی منشی شیمی ومعدن
1151 مجید نعمتی 3460 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1152 علی طهماسبی نوش آبادی 4362 ساختمان .رشدی کارشناس برنامه نویس کامپیوتر
1153 ابراهیم نعمتی لای 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
1154 ابراهیم نعمتی لایی 2476 دانشکده شیمی گروه مهندسی شیمی
1155 حسین نعیمی 2354 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
1156 حسین نعیمی 2388 دانشکده شیمی گروه شیمی
1157 سلمان نقره کار - دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1158 سیدابوالفضل نقوی 2802 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1159 اعظم السادات نقیبی 2091 مرکز مشاوره
1160 نگهبانی 2810 ورودی ماشین رو
1161 نگهبانی 2210 نگهبانی ورودی
1162 نگهبانی 2992 نگهبانی درب ماشین رو
1163 نگهبانی 2010 درب ورودی شماره2 نگهبانی ورودی
1164 نگهبانی 2993 نگهبانی ورودی بانک
1165 نگهبانی نگهبانی 2814 کیوسک کارگاهها
1166 نگهبانی 2110 سازمان مرکزی نگهبانی سازمان مرکزی
1167 نگهبانی 2910 منازل مسکونی اساتید
1168 نگهبانی 2410 دانشکده مهندسی نگهبانی
1169 نگهبانی 2930 نگهبانی ورودی آزادگان
1170 نگهبانی 2933 دانشکده علوم نگهبانی
1171 نگهبانی 3710 دانشکده علوم انسانی وحقوق نگهبانی
1172 نگهبانی 2936 ساختمان مرحوم محموداسلامی نگهبانی
1173 نگهبانی 2991 ورودی ماشین رو
1174 نگهبانی 2710 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1175 نگهبانی 2610 ورودی خوابگاه پسران
1176 نگهبانی 2601 ورودی شهرک صنعتی
1177 نگهبانی 2500 ورودی خوابگاه خواهران
1178 جواد نوحی بازنشسته
1179 محسن نورانیان
1180 محمد نورمحمدی 3064 دانشکده فیزیک گروه ماده چگال
1181 پرویز نوروزی 2867 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه برق
1182 ناصر نوروزی 3048 دانشکده علوم مدیرگروه علوم کامپیوتر
1183 پرویز نوروزی 2471 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1184 پرویز نوروزی 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ماشین وکنترل
1185 احسان نوری 2873 ساختمان رفاه پژوهشگده انرژی
1186 رضا نوری شادمهانی 3168 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه باستانشناسی
1187 سعیدرضا نوری مفرد 3705 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
1188 مجید نوریان 2459 دانشکده مهندسی اساتید گروه معدن
1189 محمدحسن ملکیان 4366 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
1190 محسن حجازی 3481 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1191 محسن نیازی 3747 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1192 عليرضا صفوي نوش آبادي 2120 سازمان مرکزی مسئول دفتر رياست
1193 زهرا قدیری فرد 4351 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1194 امیر حسین یاسمی 2884 كارگاههاي معماري وهنر كارگاههاي معماري وهنر
1195 نرگس نیکخواه 3741 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم اجتمایی
1196 محمود نیکوفرد 3461 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق الکترونیک
1197 نرگس نیکوفرد 3220 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1198 سید امیرحسین نیکوکار
1199 محمد نیکویی مهر 4242 مركز نوآوري و تجاري سازي کارشناس مرکز نوآوری و تجاری سازی
1200 سمیه هارونی 2374 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
1201 سمیه هارونی 3062 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1202 محمدرضا هاشم زاده . بازنشسته
1203 عباس صانعی نژاد 4353 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1204 مریم هاشمی 2351 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تجزیه
1205 عبدالمهدی هاشمی 3428 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
1206 اعظم السادات هاشمی نجات . .
1207 سیدمحمد هاشمی نجات . بازنشسته
1208 عمومی همگانی 2697 خوابگاه هاشمیان عمومی
1209 مسعود همدانیان 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
1210 مسعود همدانیان 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1211 همگانی همگانی 2985 نگهبانی ورودی آزادگان
1212 محمد هنرپیشه 3404 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانيک ساخت و تولید
1213 عاطفه هنردار 2355 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی عمومی
1214 هیئت فاطمیون 2944 خانه فرهنگ
1215 حیدر هیزمی 2600 سلف سرویس تغذیه
1216 سیدمهدی وحیدی پور 3471 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی كامپیوتر
1217 محمدرضا وزیری . .
1218 فاطمه وصالی 2666 خوابگاه خواهران مسئول اداره خوابگاههای خواهران
1219 محسن ولایتی 2407 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1220 محسن ولایتی 2411 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1221 عباسعلی ولی 3246 ساختمان نانو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی
1222 غلامرضا وکیلی نژاد . .
1223 فاطمه کاردان 2997 تربیت بدنی مديره استخر بانوان
1224 کارشناسان مشاوره 2096 مرکز مشاوره
1225 کارشناسان مشاوره 2095 مرکز مشاوره
1226 ملوک فیضی 2092 مرکز مشاوره مددکار اجتماعی
1227 کارگاه ساختمانی سایت اداری 2506 کارگاه ساختمانی سایت اداری
1228 کارگاه شیشه گری 2916 کارگاه شیشه گری کارگاه شیشه گری
1229 مرتضی اقبالی 4111 ساختمان ارشدی تکنیسین مرکز مخابرات
1230 امیرحسین کاشانی نژاد
1231 محمد ناظمی 4352 ساختمان ارشدی كارشناس مسئول پشتيباني سخت افزار رايانه
1232 رسول کاظمی 2311 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1233 کانون ایثارواحدخواهران 2293 دانشکده معماری وهنر شاهدوایثارگر
1234 کانون شهدا 2946 خانه فرهنگ
1235 کانون علمی زبان 2702 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1236 کانون علمی زبان 2701 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1237 کانون فرهنگی ایثار 2292 دانشکده معماری وهنر واحدپسران
1238 کانون قرآن 2944 خانه فرهنگ
1239 زهرا صمدیان 2947 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
1240 کانون نگاه سبز 2946 خانه فرهنگ
1241 مریم السادات اخوان حجازی 4285 مركز نوآوري و تجاري سازي مدیر ستادی طرح کلان ملی میکروتوربین
1242 سیدابولقاسم کاهانی 2307 دانشکده شیمی گروه شیمی
1243 سیدابواقاسم کاهانی 2359 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
1244 حسین خداشناس 4358 ساختمان ارشدی كارشناس واحد پشتيباني سخت افزاري
1245 علیرضا کباری 2596 مسجد مسئول مرکز آی تی دینی
1246 عباس کتابی 3396 ساختمان ارشدی اساتید گروه مهندسی برق
1247 عباس کتابی - دانشکده مهندسی اساتید گروه
1248 حسین کچویی 2317 دانشکده علوم آموزش دانشکده علوم
1249 اشرف کحال 2282 سازمان مرکزی آموزش کل
1250 اعظم کحال 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1251 فاطمه کرباسچی 2276 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
1252 حسین کرباسی 2807 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1253 مهدی کرمانی نصر آبادی 2165 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
1254 حسین کرمی طاهری 3459 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق الکترونیک
1255 حوزه ریاست کریدور 2109 سازمان مرکزی حوزه ریاست
1256 خیرا... کریمی . بازنشسته
1257 عباس ابن علی 2735 دانشكده ادبيات و زبان خارجه مدير حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1258 محمدرضا کریمی نژاد 2460 مجتمع کارگاهها كارگاه ماشين ابزار و آزمايشگاه
1259 حمیدرضا کریمیان 2255 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1260 رمضانعلی خدمتکار 4800 کتابخانه مرکزی مسئول كتابخانه دانشكده علوم انساني
1261 حمیدرضا کریمیان 55516880 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1262 حسین کریمیان 3475 ساختمان ساتر هیئت علمی گروه برق
1263 عباس کمالی - سرای شهید احمدی روشن متصدی خوابگاه
1264 رضا کهکشانی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1265 مهدی کوچکی 2270 سازمان مرکزی کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1266 محسن کوشافر 3746 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1267 صدیقه کیانی 3243 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1268
1269 مهدی خیرخواه 4368 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
1270 علی یزدخواستی 3721 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
1271 مصطفی یزدی 2156 سازمان مرکزی حسابداری
1272 جعفر یزدیان جعفری 3732 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه حقوق
1273 مصطفی یوسف زاده 2199 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1274 احمد یوسفان 3468 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1275 محمدرضا یونسی 2280 سازمان مرکزی رئیس اداره خدمات آموزشی(آموزش کل)
1276
1277 علی بیدگلیان بازنشسته
1278 فاطمه خاکی 2122 سازمان مرکزی مسئول دبيرخانه مركزي
1279 کتابخانه مرکز آی تی دینی 2598 مسجد مرکز آی تی دینی
1280 محمد عزیزی 2195 سازمان مرکزی دفتر فنی
1281 معصومه سلطانی 2412 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
1282 جعفر محبوبی 3322 پردیس شهدا رئیس گروه دانشجویان شاهد وایثارگر
1283 علی کریمی 3477 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی برق قدرت
1284 الهام وطنخواه کاشی 2728 دانشكده انسانی واحد خواهران حوزه علوم اسلامی
1285 سلیله کریمی 2942 خانه فرهنگ کارشناس دفتر نهاد رهبری
1286 شرکت کارگذاری بانک مسکن 55512204 مرکز نوآوری وتجاری سازی شرکت کارگذاری بانک مسکن
1287 سید محمدتقی صفوی 2313 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
1288 حامد حبیب زاده 2750 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
1289 حسین رضادخت 2998 تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
1290 علی مهتری 4333 دتنشکده علوم اپراتورمخابرات
1291 فاطمه سادات طاهری 2745 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی گروه زبان و ادبیات فارسی
1292 احمدرضا قاسمی خوزانی 2818 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت و نانوکامپوزیت
1293 محسن بوجار آرانی 2209 سازمان مرکزی كارشناس اتوماسیون اداری
1294 امیر قنبرپورنصرتی 3707 دانشکده علوم انسانی وحقوق
1295 محمد اقبالی آرانی 3029 دانشكده فیزیك گروه فیزیك ماده چگال
1296 سمیه وطنخواه 2952 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی انجمن های علمی دانشجویی
1297 محسن فخری 2324 دانشكده علوم بنیاد نخبگان
1298 زهرا تقوائی یزدلی 2143 سازمان مرکزی کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
1299 الهه ملکیان فینی 2892 تربیت بدنی كارشناس تربيت بدني
1300 حسن غیاثی 3136 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
1301 امینه سادات محسن زاده 2949 خانه فرهنگ كارشناس اجتماعی مدیریت فرهنگی
1302 حمیدرضا فهیمی تبار 2138 سازمان مرکزی دبیرخانه هیات اجرائی جذب و كارگروه بررسی صلاحیت عمومی
1303 ملیحه حسین زاده 4157 voipهمراه کارشناس مسئول خدمات آموزشي
1304 مسعود کیانی 3754 دانشكده علوم انساني عضو هيات علمي گروه روان شناسي
1305 رضا منصوری 2108 ساختمان مرکزی موسسه مطالعات پیشرفته سعیدی
1306 2626 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی خوابگاه خواهران
1307 محمدرضا غیاثیان 3120 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه هنر
1308 جلال عسکری فرسنگی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
1309 شرکت پارس پویش فن آور 3759 دانشکده حقوق و علوم انسانی - طبقه دوم مرکز نوآوری و تجاری سازی
1310 محمد براتی 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
1311 علیرضا مکاری 2545 سلف مركزی و سلف كاركنان ناظر سلف كاركنان و مركزی
1312 محسن نیازی 3758 دانشکده حقوق رئیس کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه
1313 محمود عباسی 2468 دانشکده مهندسی معاون پژوهشی دانشکده
1314 سید امیرحسین نکوئی 3487 دانشکده مهندسی برق اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1315 صدیقه فاطری 4279 voipهمراه کارشناس مسئول ثبت ، تطبيق و كنترل نمرات
1316 داود کاظمی 2251 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
1317 زهراسادات طاهری 2751 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی مرکز زبان دانشگاه
1318 مرضیه محق 4225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1319 مسعود تمسکی بیدگلی
1320 رضا فلاحتی 2754 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی گروه زبان انگلیسی
1321 نمابر مرکز رشد 55578810 ساختمان مركز رشد
1322 مهدی سلمان پور 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
1323 فاطمه هاشمی علی آبادی 3765 دانشکده حقوق كتابخانه پرديس خواهران
1324 غلامحسین صدیفیان 3393 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی سیالات فوق بحرانی و نانو فناوری
1325 نسترن چراغی 2114 سازمان مرکزی روابط عمومی
1326 مهدی نجاتی 2994 درمانگاه کارشناس بهداشت
1327 ابراهیم امیدوار 3238 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1328 محمدرضا ذوقی 3476 دانشكده برق و كامپيوتر اساتید گروه مهندسی برق
1329 پژوهشکده اسانس 4990-1 قمصر پژوهشکده اسانس
1330 مجتبی بهرامیان 2327 دانشکده ریاضی عضوهیئت علمی گروه ریاضی محض
1331 مسعود لقب دوست 2541 انبار مرکزی متصدی اداره اموال وانبار
1332 فرشید احمدی 3440 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک
1333 محسن شفیعی راد 3488 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق کنترل
1334 مجله مهندسی اکوسیستم بیابان 3234 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
1335 مجید سبزپوشان 4270 مركز نوآوري و تجاري سازي رئیس پژوهشکده انرژی
1336 افسانه افضلی 3237 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه محیط زیست
1337 نرگس اخوان 2749 دانشكده ادبيات وزبان هاي خارجه واحد خواهران حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1338
1339 مهسا سهیل شمائی 3048 دانشکده علوم عضو هيئت علمي گروه آموزشي علوم كامپيوتر
1340 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدير مسئول مجله محاسبات نرم
1341 سید رضا موسوی 2535 سرای شهید احمدی روشن متصدی خوابگاه
1342 فردوسی نژاد 55572008 خوابگاه شهید خاندایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان متصدی خوابگاه
1343 جواد سلیمی سرتختی 3482 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1344 محمد ناظمی 3352 ساختمان ارشدی كارشناس مسئول پشتيباني سخت افزار رايانه
1345 حمید هاشمی دزکی 3483 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
1346 محمد سبحانی نیا 2755 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مدیرگروه معارف اسلامی
1347 مجید حیاتی آشتیانی 2497 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1348 زینب سعیدیان طرئی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1349 سمیه قندی بیدگلی 2416 دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع
1350 حمیدرضا پیوندی 4440 سازمان مرکزی مدیر اداری وپشتیبانی
1351 سلمان گلی 3350 ساختمان ارشدی مدیرمرکز رایانه وفناوری اطلاعات
1352 فرزان رضایی 3478 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق الکترونیک
1353 علیرضا پاچناری 2425 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
1354 امین رضایی 2244 سازمان مرکزی مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری
1355 ملیحه عباس زاده 2426 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
1356 حسین خراسانی زاده 3450 دانشکده مهندسی مکانیک مركز تحقیقات علمی كاربردی آب، تغییر اقلیم و خشكسالی
1357 زهرا آستانی 3717 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول سایت دانشکده علوم انسانی وحقوق
1358 علی محمد الماسی 2268 دانشکده علوم ستادتوسعه
1359 زهرا آستانی 3763 دانشکده علوم انسانی كارشناس مركز رايانه پرديس خواهران
1360 مصطفی وطنی دانشکده مهندسی عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي
1361 علیرضا جوادی 2435 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
1362 2837 سرای (خوابگاه) هاشمیان اداره سراهای دانشجویی
1363 مهدی محمدی مهر 3413 دانشکده مهندسی مکانیک معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک
1364 زهره مقدم 3398 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آنالیز حرارتی
1365 عباس جعفری کاشی 3382 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تشخیص مواد
1366 زهره آیاره 3387 ساختمان ارشدی آزمایشگاه طیف سنجی پیشرفته
1367 سجاد جهانبخت 3441 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
1368 اسماعیل مزروعی نصرآبادی 2117 سازمان مرکزی مدیر ارتباطات فرهنگی
1369 محمد نیک سرشت بازنشسته
1370 2190 سازمان مرکزی فاکس دفتر فنی
1371 زهرا آستانی 2732 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مسئول سایت دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1372 حمید ریحانی فرد 3403 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی مکانیک آبدارخانه
1373 2959 مهمانسرای اساتید مهماندار
1374 آسیه نژاد 2924 كارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي اداره رفاه دانشجویی
1375 محمد رمضانی علوی 2182 سازمان مرکزی كارشناس برنامه ريزي حوزه معاونت دانشجويي
1376 صدیقه جمالی 4271 مركز نوآوري و تجاري سازي كارشناس پژوهشکده انرژی
1377 پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني 55444773 پارك علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني كارشناس پارك علم و فناوري غياث الدين كاشاني
1378 وحید صدوقی 3735 دانشكده علوم انساني و حقوق كتابخانه گوياي كانون روشنا
1379 مصطفی زاهدی
1380 فکس اداره تدارکات 2252 سازمان مرکزی تدارکات
1381 سلیمه حیدریان 2254 سازمان مرکزی تنظیم اسناد تدارکات
1382 3501 خوابگاه شهریاری
1383 اکبر محبی 2138 سازمان مرکزی رئيس دبيرخانه هيات اجرايي جذب
1384 امین رضایی 4244 سازمان مرکزی مدير اجرایی دفتر نهادرهبری
1385 خوابگاه هاشمیان 2609 خوابگاه هاشمیان متصدیان
1386 جواد دقیق 4262 ساختمان رفاه دانشجویی مدیر اموردانشجویی
1387 آبدارخانه آبدارخانه 3289 مركز نوآوري و تجاري سازي آبدارخانه
1388 مدیریت دفترریاست وروابط عمومی 2115 سازما ن مرکزی دفترریاست وروابط عمومی
1389 عمومی همگانی 2698 خوابگاه عصار عمومی
1390 بوفه باباخلیل 2542 خوابگاه باباخلیل بوفه
1391 عمومی همگانی 2696 خوابگاه باباخلیل عمومی
1392 عباس آقاجانی بزازی 2454 داشکده مهندسی گروه مهندسي معدن
1393 مرتضی اقبالی 3399 ساختمان ارشدی تکنیسین مرکز مخابرات
1394 مهرداد مرادی 3371 ساختمان ارشدی آزمايشگاه آناليز صنعتي
1395 اعظم اشعریون 3013 دانشکده شیمی کارشناس آموزش
1396 اکبر محمدی بازنشسته
1397 مهدکودک مهد کودک 55514116 کوی اساتید مهدکودک
1398 علیرضا جوادی 2125 سازمان مرکزی مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي
1399 محمد کارکنان 2145 سازمان مرکزی کارشناس برنامه ریزی وتوسعه
1400 محمد کارکنان 2286 سازمان مرکزی کارشناس دفتر تبادل تجارت بین دانشگاهی
1401 زهره شهریاری
1402 محمدامین پروانیان 4214 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه ماز
1403 فتحعلی قشقایی فر 4215 مركز نوآوري و تجاري سازي مرکز خلاقیت و نوآوری فرش
1404 دکتر سعید معصوم 4216 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت سلامت آذین پارسیان
1405 3502 خوابگاه شهریاری
1406 محسن ایرانی 4217 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت ماشین
1407 آبدارخانه آبدارخانه پژوهشکده نانو مرکز تجاری سازی ونوآوری
1408 سید سجاد حسینی 4201 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت مهرآزگستر
1409 3503 خوابگاه شهریاری
1410 محمد نیکویی مهر 4241 voipهمراه کارشناس مرکز تجاری سازی ونوآوری
1411 3504 خوابگاه شهریاری
1412 3505 خوابگاه شهریاری
1413 قنبرعلی شیخ زاده 2241 سازمان مرکزی معاونت آموزشی
1414 آسیه عباسی 4160 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی
1415 سعید سلطان محمدی 4041 سازمان مرکزی مدیرپژوهشی
1416 مجید منعم زاده 2170 سازمان مرکزی معاون پژوهشی
1417 محسن بوجار 4209 voipهمراه کارشناس اتوماسیون اداری
1418 سلمان گلی 4350 ساختمان ارشدی مدیر مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1419 3506 خوابگاه شهریاری
1420 سیدرضا قاسم زاده 4455 ساختمان ارشدی مسئول دفترمدیرمرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1421 علی فرهادیان 4221 voipهمراه مدير مركز نوآوري و تجاري سازي
1422 علی فرهادیان 4222 مركز نوآوري و تجاري سازي مدیرمركز نوآوري و تجاري سازي
1423 دکترحسینعلی رفیعی پور 4202 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت فامینه زیست فناور
1424 3507 خوابگاه شهریاری
1425 دکتر سید محمد باقر قریشی 4203 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت فن دقیق کوثر
1426 3508 خوابگاه شهریاری واحد شماره92
1427 علی کریمی 3376 ساختمان ارشدی, آزمایشگاه پژوهشی سیستم قدرت عضو هیئت علمی گروه مهندسي برق -قدرت
1428
1429 3509 خوابگاه شهریاری
1430 نفیسه الهی 4205 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت جهان صادرات
1431 معین سروی 4206 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه سرو رایان
1432 3510 خوابگاه شهریاری
1433 مهدی اسلامی 4207 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت دنیای هوشمند
1434 3511 خوابگاه شهریاری
1435 امین اخگری 4208 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه بازسازی ویدئویی
1436 دکتر رحمان عابدین زاده 4210 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت نویان تیم
1437 سعید سروشیان 4211 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه مهرگان سیستم
1438 فاطمه مسعودی فر 4212 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت پارس پویش
1439 محسن ایرانی 4433 سازمان مرکزی مدیریت فناوری و ارتباطات علمی
1440 امیرحسن مولایی 4218 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه ایران تا
1441 عبدالمهدی هاشمی 3407 ساختمان ساتر آزمایشگاه مکانیک نانوسیال
1442 احمدرضا قاسمی 3408 ساختمان ساتر آزمایشگاه کامپوزیت ونانوکامپوزیت
1443 علیرضا جوادی 4125 سازمان مرکزی مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي
1444 علی دادخواه 3151 دانشکده معماری وهنر هيئت علمي گروه فرش
1445 حمیدرضا جمعدار 2127 سازمان مرکزی كارشناس مسؤول دفتر همكاري هاي بين الملل
1446 . . 3512 خوابگاه شهریاری خوابگاه شهریاری
1447 . . 3513 خوابگاه شهریاری .
1448 . . 3514 خوابگاه شهریاری .
1449 . . 3515 خوابگاه شهریاری .
1450 . . 3516 خوابگاه شهریاری .
1451 . . 3517 خوابگاه شهریاری .
1452 . . 3518 خوابگاه شهریاری .
1453 . . 3519 خوابگاه شهریاری .
1454 . . 3520 خوابگاه شهریاری .
1455 . . 3521 خوابگاه شهریاری .
1456 . . 3522 خوابگاه شهریاری .
1457 . . 3523 خوابگاه شهریاری .
1458 . . 3524 خوابگاه شهریاری .
1459 . . 3525 خوابگاه شهریاری .
1460 . . 3526 خوابگاه شهریاری .
1461 . . 3527 خوابگاه شهریاری .
1462 . . 3528 خوابگاه شهریاری .
1463 . . 3529 خوابگاه شهریاری .
1464 . . 3530 خوابگاه شهریاری .
1465 مهدی عطاری 2107 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدير آموزشي
1466 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4717 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1467 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4718 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1468 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1469 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1470 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1471 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1472 مرتضی اقبالی 4399 ساختمان ارشدی تکنیسین مرکز مخابرات
1473 شرکت کارگذاری بانک مسکن 55512205 مرکز نوآوری وتجاری سازی شرکت کارگذاری بانک مسکن
1474 شرکت کارگذاری بانک مسکن 4223 مرکز نوآوری وتجاری سازی شرکت کارگذاری بانک مسکن
1475 مصطفی یزدی 4286 مركز نوآوري و تجاري سازي عامل مالي معاونت نوآوري و اقتصادي
1476 دبیرخانه کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی 3445 ساختمان ساتر اطاق22 دبیرخانه کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی
1477 رئیس دانشکده مکانیک 3434 ساختمان ساتر رئیس دانشکده مکانیک
1478 رئیس دانشکده برق وکامپیوتر 3443 ساختمان ساتر رئیس دانشکده برق وکامپیوتر
1479 فکس دانشکدههای مکانیک وبرق 3444 ساختمان ساتر فکس دانشکدههای مکانیک وبرق
1480 جواد رضازاده 3367 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه
1481 گل فروشی گل فروشی 2870 درب ورودی جنب بانک تجارت گل فروشی درب ورودی جنب بانک تجارت
1482 محسن فخری 55512203 درب ورودی جنب بانک تجارت نماينده بنياد حاميان دانشگاه در طرح و اجراي پروژه هاي عمراني
1483 مهدی محمدزاده 2134 سازمان مرکزی کارشناس انتشارات
1484 کارگاه بلوک4 2605 خوابگاه خواهران بلوک4
1485 محمد رضا جساس 4191 voipهمراه طرحهای عمرانی
1486 محمد عصاری 4220 همراه voip مدیراقتصادی مطالعات ومنابع مالی
1487 محمد مزدیان فر 4159 voipهمراه سرپرست اداره اموال وانبار
1488 علی عباسی 2908 مجتمع کارگاههای مهندسی کارگاه اتو مکانیک
1489 حامد هاشمی دزکی 3376 ساختمان ارشدی,آزمایشگاه پژوهشی سیستم قدرت عضو هیئت علمی گروه مهندسي برق -قدرت
1490 عبدالله ایرانخواه 4439 voipهمراه مدیرگروه مهندسی شیمی
1491 ناهیدسادات حقیقی قمصری 55751992 پژوهشکده اسانسانسهای طبیعی کارشناس آزمایشگاه
1492 جعفر محبوبی 4322 voipهمراه رئیس گروه دانشجویان شاهد وایثارگر
1493 اعظم اسلامی 4323 voipهمراه کارشناس امورشاهد
1494 زهره آزادپور 4014 voipهمراه مجله انرژی دانشکده مهندسی
1495 حسن نخی . بازنشسته
1496 حامد حبیب زاده 4750 voipهمراه مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
1497 طاهره عربی 4378 همراهvoip مسئول دفتر و بايگاني مديريت تحصيلات تكميلي و استعدادهاي درخشان
1498 لیلا شجایی زاده 4501 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده ریاضی
1499 فاطمه عباسی 4989 voipهمراه مسئول کتابخانه دانشکده علوم
1500 زهرا تقوائی یزدلی 4143 voip همراه کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
1501 مرضیه پوربابایی 4918 voipهمراه كارشناس مسئول آزمايشگاه رياضي و علوم كامپيوتر
1502 مریم صالحی مقدم 4564 voipهمراه کارشناس تربیت بدنی
1503 حسین رضادخت 4998 voipهمراه کارشناس تربیت بدنی
1504 فاطمه کاردان 4997 voipهمراه مديره استخر بانوان
1505 سعید حلاج باشی 4560 voipهمراه مدیر تربیت بدنی
1506 علی زارع دوست 4562 voipهمراه مسئول استخر دانشگاه
1507 محمود ساجدی 4341 voipهمراه مسئول دفترمعاونت آموزشی
1508 مهدی عطاری 4071 voipهمراه دفترمدیریت آموزشی
1509 زهرا جهانی نژاد 4081 voipهمراه ثبت نام
1510 محمد درمسجدی 4187 voipهمراه امور تسویه حساب و اتباع خارجی
1511 حمیدرضا رضایی زارع 4085 voipهمراه نظام وظیفه
1512 اشرف خسروانی 4082 voipهمراه بایگانی آموزش
1513 سوسن علایی 4274 voipهمراه تحصیلات تکمیلی
1514 مهدی شفیعی 4084 voipهمراه نقل وانتقالات
1515 محمدرضا یونسی 4180 voipهمراه رئیس اداره خدمات آموزشی(آموزش کل)
1516 قاسم گلی 4246 voipهمراه ثبت سوابق تحصیلی
1517 اشرف کحال 4182 voipهمراه آموزش کل
1518 محمود مازوجی 4227 voipهمراه اداره دانش آموختگان
1519 عاطفه فاطمیه 4228 voipهمراه اداره دانش آموختگان
1520 فاطمه کرباسچی 4276 voipهمراه اداره دانش آموختگان
1521 مهدیه عباس زاده 4137 voipهمراه بایگانی دانش آموختگان
1522 فاطمه سلمانی 4277 voipهمراه بایگانی دانش آموختگان
1523 مرتضی مطهرثانی 4287 voipهمراه استعدادهای درخشان
1524 منیره سادات قاضی 4128 voipهمراه کارشناس تحصیلات تکمیلی
1525 سیداحمد مدنی 4289 voipهمراه مدیریت نظارت، سنجش و کیفیت آموزش
1526 حسن ازانی 4133 voipهمراه دفتر ارزشیابی اساتید
1527 مهدی کوچکی 4170 voipهمراه کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1528 اکبر محبی 4138 voipهمراه رئيس دبيرخانه هيات اجرايي جذب
1529 علیرضا خبازی 4136 voipهمراه گزینش استاد
1530 محمدتقی دلداده 4183 voipهمراه هیئت ممیزه
1531 داریوش دیدبان 4462 voipهمراه رئیس پردیس بین الملل
1532 محمد اقبالی 4250 voipهمراه مسؤول دفتردانشکده مجازی
1533 غلامرضا صفری 4252 voipهمراه دانشکده مجازی
1534 عبدالله ایرانخواه 4204 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت نادین کیمیاگران آروند
1535 حسن لطیفی 4715 voipهمراه آموزش ادبیات
1536 مهدی غضنفری 4099 voipهمراه عضو هيئت علمي گروه آموزشي فيزيك هسته اي
1537 عباس زراعت 4040 voipهمراه ریاست دانشگاه
1538 عباس اقبالی 4070 voipهمراه معاونت اداری ومالی
1539 مجید منعم زاده 4050 voipهمراه معاونت پژوهشی
1540 حسین ستار 4060 voipهمراه معاونت فرهنگی
1541 سعید گلابی 4080 voipهمراه معاونت نوآوری واقتصادی
1542 قنبرعلی شیخ زاده 4090 voipهمراه معاونت آموزشی
1543 سلمان گلی 4400 voipهمراه مدیر مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1544 سید رضا حمصی 4444 voipهمراه مرکز فناوری اطلاعات
1545 سید رضا قاسم زاده 4004 voipهمراه مسئول دفترمدیرمرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1546 محمد مرشدی 4022 voipهمراه دفتر دانشکده علوم
1547 حورا علایی 4088 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1548 زهرا خلجی 4988 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1549 محمد پاکدل 4987 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1550 اعظم سلیمانی تبار 4087 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1551 عباس نشاسته ساز 4149 voipهمراه کارشناس مسئول آموزش کارکنان
1552 جمیله جلالی 4018 voipهمراه رئیس اداره رفاه کارکنان
1553 حسین دهقانی 4408 voipهمراه کتابخانه دانشکده مهندسی
1554 محسن ولایتی 4407 voipهمراه کتابخانه دانشکده مهندسی
1555 مریم منفصلی 4905 voipهمراه کتابخانه دانشکده مهندسی
1556 اصغر مدبرنژاد 4926 voipهمراه کتابخانه دانشکده مهندسی
1557 عباس ابن علی 4735 voipهمراه مدير حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1558 نرگس اخوان 4749 voipهمراه واحد خواهران حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1559 سلیله کریمی 4942 voipهمراه کارشناس دفتر نهاد رهبری
1560 امید بابایی 4556 voipهمراه کارشناس آزمایشگاه های مهندسی عمران
1561 سادات سیدی پور 4419 voipهمراه آزمایشگاه آی تی
1562 علی افتخاری 4334 voipهمراه اساتید گروه ریاضی کاربردی
1563 صدیقه جمالی 4371 voipهمراه كارشناس پژوهشکده انرژی
1564 معصومه میرزایی 4152 voipهمراه مسئول کتابخانه دانشکده معماری وهنر
1565 جواد رضازاده 4367 voipهمراه کارشناس نرم افزار مرکز رایانه
1566 سیدحسین علوی 4145 voipهمراه کارشناس گروهها
1567 محمد جواد باقری 4121 voipهمراه کارشناس باستانشناسی وارشدوصنایع دستی
1568 محمد ملکی 4031 voipهمراه کارشناس آموزش

سرويس ويژه

  • انتقال و رزرو مكالمه
  • سرويس پاسخگويي به تلفن ديگر
  • سرويس رييس منشي
  • سرويس يادآوري

سرویس های ویژه، خدماتی است که با همکاری مرکز مخابرات راه اندازی شده است.
برای استفاده از سرویس ها، راهنمای زیر را مطالعه نمائید.
برای اطلاع از سایر سرویس ها با کارشناسان مرکز مخابرات تماس حاصل فرمائید.

راهنما

انتقال مكالمه

دكمه Flash و سپس شماره مورد نظر

انتقال مستقيم مكالمه

دكمه * سپس كد 213 و در انتها شماره مورد نظر

پاسخگويي به تلفن ديگر

دكمه * سپس كد 10 و در انتها شماره تلفني كه زنگ مي زند

سرويس يادآوري

دكمه * سپس كد 55 و در ادامه کد مورد نظر و در انتها ساعت و دقیقه

رزرو مكالمه

فعال سازي توسط دكمه * سپس كد 55


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 21

سرويس رييس منشي

جهت فعال سازي تماس با 2000


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 55

فعلا بدليل فعال بودن سرويس انتظار براي همه مشتركين ؛ سرويس رزرو مکالمه غير فعال است.

قابليت انتقال خط شهري به رئيس - خط داخلي به منشي

براي امروز كد 0

قابليت انتقال خط شهري به منشي - خط داخلي به رئيس

براي فردا كد 1

قابليت انتقال خط شهري و خط داخلي به منشي

براي هر روز كد 2