جستجوگر شماره تلفن


ردیف نام نام خانوادگی شماره ثابت آدرس موقعیت
1 کانون بازنشستگان 2882 ساختمان سفید
2 آبدارخانه 3094 دانشکده علوم گروه فیزیک
3 آزمایشگاه شیمی 55444770 خیابان امام خمینی
4 خدمات 2306 دانشکده علوم خدمات
5 2989 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
6 سالن ریحانه 2604 خوابگاه خواهران
7 2842 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه سیستم عامل
8 اپراتور تغذیه 2540 سلف سرویس اپراتور تغذیه
9 3027 دانشکده علوم آزمایشگاه میکروبیولوژی
10 سالن اندیشه 2502 خوابگاه برادران
11 اپراتور 2160 دانشکده علوم اپراتوری مخابرات دانشگاه
12 اپراتور 2288 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
13 آبدارخانه 3203 ساختمان نانو
14 3026 دانشکده علوم آزمایشگاه ژنتیک وسلول
15 2841 کارگاههای مهندسی سایت ارشدکامپیوتر
16 کلاس آنلاین 3256 ساختمان نانو دانشکده مجازی
17 معاونت اداری ومالی 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری ومالی
18 مرتضی امامی .... دانشکده علوم انسانی هیأت علمی
19 همگانی خوابگاه خواهران 2681 خوابگاه امامی
20 همگانی عمومی درب ورودی شماره 1 2983 نگهبانی درب ورودی جنب بانک تجارت
21 داریوش دیده بان 3251 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
22 فکس معاونت طرح وتوسعه 2152 سازمان مرکزی معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
23 معصومه یزدی 2175 سازمان مرکزی حوزه پژووهشی
24 فاطمه عباسی 2990 مسئول کتابخانه دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
25 . . 2580 دانشکده علوم گزینش کارکنان
26 1 1 2094 مرکز مشاوره
27 آبدارخانه 2846 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه معدن
28 آبدارخانه 3709 دانشکده علوم انسانی وحقوق
29 آبدارخانه آزمایشگاهها 2303 دانشکده علوم آبدارخانه
30 آبدارخانه خانه فرهنگ 2903 خانه فرهنگ آبدارخانه
31 آبدارخانه 3069 دانشکده علوم دانشکده ریاضی
32 حسن آبیاتی 2285 سازمان مرکزی نظام وظیفه
33 فرشته مشکانی 2472 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
34 افسانه آخوندزاده 3155 دانشکده معماری وهنر مجله مطالعات معماری ایران
35 محمود آخوندی 2872 مجتمع کارگاهها آبدارخانه کارگاهها و آزمایشگاههای مهندسی مکان
36 محمدرضا آدینه 3369 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
37 محمدرضا آذری فرد . . .
38 علیرضا آذری فرد 3131 دانشکده معماری وهنر مسئول دفتررئیس دانشکده
39 علیرضا آذری فرد 3130 دانشکده معماری وهنر مسئول دفتررئیس دانشکده
40 زهره آزادپور 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
41 عبدالله ایرانخواه 2861 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی
42 زهره آزادپور 2824 مجتمع کارگاهها کارشناس آزمایشگاه
43 آزمایشگاه انرژی 3384 ساختمان ارشدی آزمایشگاه انرژی
44 آبدارخانه آزمایشگاه برق 2847 مجموعه کارکارگاهها آبدارخانه آزمایشگاه برق
45 مسعود همدانیان 2356 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
46 زهرا توانگر 3051 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
47 آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی 2823 کارگاههای مهندسی
48 آزمایشگاه تهویه 2845 مجتمع کارگاهها گروه معدن
49 آزمایشگاه رباتیک 2503 دانشکده علوم آزمایشگاه رباتیک
50 آزمایشگاه فیزیک مدرن 2348 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک مدرن
51 آزمایشگاه مکانیک سنگ 2825 مجتمع کارگاهها گروه معدن
52 آزمایشگاه نانو فیزیک 2349 دانشکده فیزیک آزمایشگاه نانو فیزیک
53 آزمایشگاه نانوشیمی 2347 دانشکده شیمی آزمایشگاه نانو شیمی
54 آزمایشگاه کارتوگرافی 2820 مجتمع کارگاهها گروه معدن
55 آزمایشگاه کانه آرایی 2863 مجتمع کارگاهها گروه معدن
56 آزمایشگاه کانی شناسی 2465 مجتمع کارگاهها گروه معدن
57 آژانس بانوان 2606 خوابگاه خواهران
58 آژانس دانش خارجی 2213 آژانس دانش
59 آژانس دانش داخلی 2212 آژانس دانش
60 زهرا فرازنده 2499 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آموزش دانشکده برق و کامپیوتر
61 سعید آسعیدی 3048 دانشکده علوم گروه علوم کامپیوتر
62 آشپزخانه 2592 سلف سرویس
63 وحیده آقابابایی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
64 محمد آقابابایی . . .
65 عباس آقاجانی بزازی 2459 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
66 شهرام آقایی . . .
67 آمفی تاتر 2757 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
68 معاون آموزشی 2241 سازمان مرکزی معاونت آموزشی
69 معاونت آموزشی 3738 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت آموزشی
70 معاونت آموزشی دانشکده ادبیات 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاونت آموزشی دانشکده ادبیات
71 محمد آهنگریان 2180 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
72 عبدالرسول ابراهیم آبادی - سازمان مرکزی پژوهشکده اسانس
73 عبدالرسول ابراهیم آبادی 2815 دانشکده علوم آزمایشگاهgems
74 حسین ابراهیم پور 2416 دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
75 امیر ابراهیمی 2511 دفتر انتظامات مسئول دفتر انتظامات
76 رضا ابراهیمی 2548 مجموعه انبارها انبارفنی
77 امیرحسین ابن علی . . .
78 احمد ابن علی 2269 سازمان مرکزی امور حقوقی
79 محمدمهدی ابوالحسنی 3405 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
80 فتح ال... ابوالفضلی 2922 ساختمان رفاه ناظرانتشارات
81 سید مهدی اجتهد 2232 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
82 رقیه سادات اجتهد 2312 دانشکده شیمی آز بیوشیمی
83 داوود حسنعلیان 55578808 ساختمان مركز رشد مدیر مركز
84 سید حسین اجتهد 3466 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی برق کنترل
85 احمد شیخ زاده 2940 خانه فرهنگ مدیر فرهنگی
86 حسن احمدی 2167 سازمان مرکزی کارشناس ارشد مرکزکارآفرینی
87 حسن احمدی 2470 دانشکده مهندسی آزمایشگاه برق پژوهشکده دانشجویی
88 خوابگاه احمدی روشن 2532 خوابگاه احمدی روشن راهرو دوم غربی
89 خوابگاه احمدی روشن 2534 خوابگاه احمدی روشن راهرو چهارم غربی
90 خوابگاه احمدی روشن 2531 خوابگاه احمدی روشن راهرو اول غربی
91 خوابگاه احمدی روشن 2533 خوابگاه احمدی روشن راهرو سوم شرقی
92 خوابگاه احمدی روشن 2537 خوابگاه احمدی روشن راهرو پنجم شرقی
93 خوابگاه احمدی روشن 2536 خوابگاه احمدی روشن راهرو هفتم شرقی
94 خوابگاه احمدی روشن 2538 خوابگاه احمدی روشن راهرو ششم غربی
95 حسن احمدی زاده 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
96 اصغر احمدی فر 2350 دانشکده شیمی مسئول آموزش
97 علینقی احمدیان 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق دفتر رئیس دانشکده
98 مریم اخباری - سازمان مرکزی پژوهشکده اسانس
99 مهدی اخترکاوان 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
100 محمد اخوان 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
101 مریم السادات اخوان حجازی 2481 دانشکده مهندسی استاد گروه مهندسی برق
102 مریم السادات اخوان حجازی 2880 دانشکده معماری و هنر پژوهشكده انرژی، طرح كلان میكروتوربین
103 فکس اداره دانش آموختگان 2204 سازمان مرکزی فکس اداره دانش آموختگان
104 حسین ارباب 2389 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
105 حسین ارباب 2797 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
106 ملیحه اربابیان 2234 سازمان مرکزی حسابداری
107 آبدارخانه ارشدی 3307 ساختمان ارشدی
108 حسن ازانی 2133 سازمان مرکزی دفترارزشیابی اساتید
109 اساتید گروه ریاضی 2309 دانشکده علوم
110 اساتید تربیت بدنی 2565 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
111 اساتیدمدعو 3734 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
112 اساتیدمدعو 3754 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
113 اساتیدمدعو 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق
114 اساتیدمدعو 3726 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
115 اساتیدمدعو 3143 دانشکده معماری وهنر
116 اساتیدمدعوریاضی 2919 دانشکده علوم
117 حسن استادحسین 2431 دانشکده مهندسی اساتید مهندسی عمران
118 استخر 2566 تربیت بدنی
119 مهدی اسدی 3361 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
120 مجید اسلامی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
121 صدیقه جمالی 2986 دانشکده علوم سایت تامین منابع علمی معاونت پژوهشی
122 اعظم اسلامی 2294 دانشکده معماری وهنر کارشناس امورشاهد
123 مجید اسلامی 2904 ساختمان مرحوم محموداسلامی آبدارخانه
124 مهدی اسلامی 2135 سازمان مرکزی مرکزتامین منابع علمی
125 فاطمه اسماعیلی 2216 سازمان مرکزی کارگزینی
126 محسن اشجاری 2494 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی شیمی
127 محسن اشجاری 3217 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
128 محسن اشجاری 3204 ساختمان نانو سنتزنانوساختارها
129 حسین اشراقی 2321 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
130 حسین اشرفی 3416 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مکانیک
131 سیدعلیرضا اشرفی 2367 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
132 مرتضی اصغری 2823 مجموعه کارگاهها آزمایشگاه پژوهشی فرایندهای جداسازی
133 مرتضی اصغری 2427 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
134 امید اصغری 2493 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
135 اطاق روحانی 2590 خوابگاه برادران امور فرهنگی
136 اطاق شورا گروه ریاضی 2337 دانشکده علوم
137 اطاق مهمان 2680 خوابگاه امامی
138 اطاق1 2651 خوابگاه امامی
139 اطاق10 2662 خوابگاه امامی
140 اطاق11 2663 خوابگاه امامی
141 اطاق12 2664 خوابگاه امامی
142 اطاق13 2665 خوابگاه امامی
143 اطاق14 2667 خوابگاه امامی
144 اطاق15 2669 خوابگاه امامی
145 اطاق16 2670 خوابگاه امامی
146 اطاق17 2671 خوابگاه امامی
147 اطاق18 2672 خوابگاه امامی
148 اطاق19 2673 خوابگاه امامی
149 اطاق2 2652 خوابگاه امامی
150 اطاق20 2674 خوابگاه امامی
151 اطاق21 2675 خوابگاه امامی
152 اطاق22 2676 خوابگاه امامی
153 اطاق23 2677 خوابگاه امامی
154 محسن شکرریز 2486 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
155 اطاق25 2679 خوابگاه امامی
156 اطاق3 2653 خوابگاه امامی
157 اطاق4 2654 خوابگاه امامی
158 اطاق5 2655 خوابگاه امامی
159 اطاق6 2656 خوابگاه امامی
160 اطاق7 2657 خوابگاه امامی
161 اطاق8 2658 خوابگاه امامی
162 اطاق9 2659 خوابگاه امامی
163 زینب السادات اطهری اصفهانی 3724 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
164 علی افتخاری 2334 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی کاربردی
165 سید احمدرضا افسری کاشانی 3480 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
166 مهدی افشان 2923 اداره رفاه دانشجویی
167 افسانه افصحی . .
168 عباس اقبالی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
169 زهرا چینی 2982 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
170 محمد اقبالی 3250 ساختمان نانو مسؤول دفتردانشکده مجازی
171 مرتضی اقبالی 2211 دانشکده علوم مخابرات
172 محمد الماسی 2377 دانشکده علوم آزمایشگاه حالت جامد
173 محمد الماسی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
174 محمد الماسی 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
175 محمد الماسی 2329 دانشکده علوم آزمایشگاه نانومغناطیس
176 محمد الماسی 3260 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد
177 محمد الماسی 2578 .
178 محمد الماسی 2330 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک
179 امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى 2599 سلف سرویس امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى
180 امور فضای سبز 2914 . امور فضای سبز
181 سعید امیر 3433 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
182 علی اکبر امینی 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
183 مهدی امینی . . .
184 محمد امینی 3722 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم تربیتی
185 سعید امینی 3431 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
186 انبارموادشیمیایی 2916 انبارموادشیمیایی انبارموادشیمیایی
187 انتشارات 2915 دانشکده شیمی
188 انتشارات 2907 ساختمان محمود اسلامی
189 انتشارات علوم انسانی 2707 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
190 انتشارات مرکزی 2589 انتشارات مرکزی انتشارات
191 انتشارات مرکزی 2587 انتشارات مرکزی انتشارات
192 انتشارات مرکزی 2588 انتشارات مرکزی انتشارات
193 سیدمحمود انتظام 2479 دانشکده مهندسی آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
194 سیدرضا انتظام 55578815 ساختمان مركز رشد مسؤول پشتیبانی و مالی مركز
195 گشت انتظامات 2505 انتظامات
196 انتظامات خواهران 2813 درب ورودی
197 انجمن آسمان تاریک 2854 دانشکده علوم
198 انجمن انجمن آمار و کاربردها 2853 دانشکده علوم
199 انجمن اسلامی 2835 ساختمان مرحوم محموداسلامی
200 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل 2912 ساختمان محمود اسلامی انجمن اسلامی
201 انجمن برق 2858 دانشکده علوم
202 انجمن رباتیک 2854 دانشکده علوم
203 انجمن انجمن ریاضی 2851 دانشکده علوم
204 انجمن انجمن شیمی 2851 دانشکده علوم
205 انجمن شیمی 2858 دانشکده علوم
206 انجمن عمران 2854 دانشکده علوم
207 انجمن انجمن فیزیک 2851 دانشکده علوم
208 انجمن معدن 2854 دانشکده علوم
209 انجمن مکانیک 2858 دانشکده علوم
210 انجمن انجمن کامپیوتر 2853 دانشکده علوم
211 انجمنهای علمی 2705 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
212 محسن اوبایی 3236 ساختمان نانو دانشکده مجازی
213 عباس اکبری . . .
214 احمد اکبری 3154 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
215 احمد اکبری 3205 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفیلتراسیون(نانوغشائ)
216 محمود اکبری 2452 دانشکده مهندسی مدیرگروه عمران
217 ماشاا... اکبریان 2801 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
218 عبدالله ایرانخواه 2439 دانشکده شیمی اساتید گروه مهندسی شیمی
219 عبدالله ایرانخواه 3379 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل فرایندها
220 محسن ایرانی رهقی 3438 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
221 زهرا ایزدی 2266 ساختمان مرکزی کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای انضباطی
222 محمدتقی ایمانی مقدم 3221 ساختمان نانو دانشکده منابع طبیعی
223 حسین ایمانیان 2742 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیر گروه ادبیات عرب
224 خوابگاه باباخلیل 2607 خوابگاه باباخلیل دفترمتصدیان خوابگاه خواهران
225 حسن بابازاده 2250 سازمان مرکزی اداره تدارکات
226 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
227 امید بابایی 2556 آزمایشگاههای مهندسی عمران کارشناس مسئول آزمایشگاه های مهندسی عمران
228 حبیب ا... بابایی . .
229 سیامک بابایی 2746 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
230 اسدال... بابایی فرد 3740 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه آموزشی علوم اجتمایی
231 فاطمه بارونقی 2118 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط فرهنگی
232 بازرسان حسابداری 2163 سازمان مرکزی
233 بهنام بازیگران 2372 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
234 حسن باغبانی . .
235 حسن باغشیخی 2950 خانه فرهنگ
236 مصطفی باغمیرانی 2247 ساختمان مرکزی كارشناس امور كتابخانه مركزی و نشریات دانشگاهی
237 محمدرضا بافنده 2466 دانشکده مهندسی گروه مهندسی مواد و متالوژی
238 محمدجواد باقری 3121 دانشکده معماری وهنر کارشناس باستانشناسی وارشدهنر
239 زهره باقری 2267 خانه فرهنگ حسابداری دانشجویی
240 عبدالحمید بامنیری 2384 دانشکده شیمی گروه شیمی
241 عبدالحمید بامنیری 2849 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
242 بانک تجارت 2984 ورودی دانشکده علوم خودپرداز
243 بانک تجارت 2603 خوابگاه برادران خودپرداز
244 بانک تجارت 2932 دانشکده ادبیات خودپرداز
245 بانک تجارت 2603 خوابگاه خواهران خودپرداز
246 بانک تجارت 2984 سازمان مرکزی خودپرداز
247 احسان باورساد 2575 دانشکده فیزیک مدیر گروه ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
248 حسن بخشنده . سازمان مرکزی .
249 حسن بخشنده - دانشکده مهندسی
250 قدرت ا... بدیعی 2280 سازمان مرکزی آموزش کل
251 علی محمد براتی . .
252 علی برجاس - خانه فرهنگ
253 بسیج اساتید 2874 ساختمان مرحوم محموداسلامی
254 بسیج دانشجویی 2328 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (خواهران )
255 بسیج دانشجویی 2753 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (برادران)
256 بسیج کارمندی 2203 سازمان مرکزی بسیج کارمندی
257 علی بشیری 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
258 حدیث بشیری 2336 دانشکده مهندسی هیئت علمی شیمی
259 حدیث بشیری 3356 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
260 مریم بقایی 2850 خوابگاه خواهران کارگاه قالیبافی
261 حسین بلالی . . .
262 معصومه بلوری 2172 سازمان مرکزی دفترمدیر پژوهشی
263 سیدعلی بنی طبا 2453 دانشکده مهندسی هیئت علمیدفتر مدیر پژوهشی
264 2768 کانکس جنب سلف مرکزی كارگاه كتابخانه مركزی و سالن اجتماعات
265 سیدشهاب الدین بنی طبا 2195 سازمان مرکزی کارشناسطرحهای عمرانی
266 محسن بهپور 2375 دانشکده شیمی گروه شیمی
267 محسن بهپور 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
268 محسن بهپور 2137 سازمان مرکزی مسئول دبیرخانه وکارگروه بررسی هیئت اجرایی جذب
269 جواد نخی 2117 سازمان مرکزی ارتباطات فرهنگی
270 محسن ایرانی 2176 سازمان مرکزی مدیریت فناوری و ارتباطات علمی
271 سید هادی بهشتیان سازمان مرکزی کارشناس طرح و توسعه
272 محسن بوجار آرانی 3364 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات (حضور صبح ها)
273 عباس بوستان افروز 0 .
274 محمد مرشدی 2318 دانشکده علوم دفتر دانشکده علوم
275 محمد مرشدی 2322 دانشکده علوم دفتر دانشکده علوم
276 بوفه برادران 2901 بوفه برادران
277 بوفه خوابگاه 2908 خوابگاه خواهران
278 بوفه خوابگاه 2909 خوابگاه برادران
279 بوفه خواهران 2902 بوفه خواهران
280 محسن صفوی 2230 سازمان مرکزی مدیرحسابداری
281 مرتضی بیشه نیاسر 2311 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
282 بیمه تکمیلی 2181 سازمان مرکزی نماینده بیمه
283 رضا پارسا 2268 سازمان مرکزی جذب کمکهای مردمی
284 ابوالفضل پارسا 2771 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
285 روشنک پاشایی 2754 دانشکده ادبیات گروه زبان انگلیسی
286 محمد پاکدل 2987 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
287 نرگس پایدار 2123 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
288 حسین پرتوی فر 0 .
289 ماشاا... پریش . .
290 پژوهشکده اسانس 55751990-2 قمصر
291 فکس پژوهشکده انرژی 2893 دانشکده معماری وهنر فکس پژوهشکده انرژی
292 فکس پژوهشکده علوم وفناوری نانو 3201 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
293 معاونت پژوهشی 3739 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت پژوهشی
294 فاطمه پناهی 3244 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
295 داوود حسنعلیان 2168 سازمان مرکزی مرکزکارآفرینی
296 علیرضا پوران 2921 خانه فرهنگ فرهنگی
297 مرضیه پوربابایی 2918 دانشکده ریاضی آزمایشگاه ریاضی
298 داود پورسینا 3068 دانشکده ریاضی مدیرگروه آمار و کاربردها
299 محمدجواد پوروقار 3706 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
300 ربابه خاتون پیله فروش 3138 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
301 الناز پیونده - سازمان مرکزی کارشناس بودجه
302 تأ سیسات 2611 خوابگاه خواهران
303 تا لار فیض 2927 سالن فیض
304 تاسیسات 2401 دانشکده مهندسی
305 تاسیسات 2794 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه تاسیسات
306 تاسیسات 2581 ساختمان مرحوم محموداسلامی تاسیسات
307 تاسیسات 2583 تربیت بدنی تاسیسات
308 تاسیسات 2584 دانشکده علوم تاسیسات
309 تاسیسات 2582 دفتر تاسیسات
310 تاسیسات 2567 موتورخانه مرکزی
311 تاسیسات دفتر 2558 تاسیسات دفترتاسیسات
312 حمیدرضا تبریزی دوز 2362 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
313 بانک تجارت 55534600 بانک تجارت امورمربوط به چک وعابربانک
314 بانک تجارت 34110 بانک تجارت تلفن بانک
315 بانک تجارت 55512401 بانک تجارت اموروام
316 بانک تجارت 55512400 بانک تجارت معاونت
317 بانک تجارت 55516030 بانک تجارت ریاست
318 حسین تحقیقی 2430 دانشکده مهندسی گروه عمران
319 حسین تحقیقی 2431 دانشکده مهندسی گروه عمران
320 کیوان ترابی 2448 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
321 تربیت بدنی 2660 خوابگاه خواهران
322 حسین ترنجی 2239 سازمان مرکزی کارگزینی
323 محمد ترکیهای اصفهانی 2573 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
324 آمنه تسلیمی 2126 سازمان مرکزی روابط عمومی
325 تعاونی اعتبار کارکنان 2881 ساختمان سفید حسابدارحسن فرشباف
326 احمد تقوی نژاد 0 .
327 محمدرضا تمنایی فر 3752 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
328 زهرا توانگر 2366 دانشکده شیمی مدیرگروه شیمی فیزیک
329 حسین توحیدیان . .
330 توزیع شام 2569 خوابگاه برادران
331 محمد توفیقی 3249 ساختمان نانو آزمایشگاه ژئومورفولوژی
332 حسین توفیقی 2224 سازمان مرکزی مدیرطرح های عمرانی
333 محمد توفیقی 3248 ساختمان نانو آزمایشگاه آب وخاک
334 محمد توفیقی 3247 ساختمان نانو آزمایشگاه تنش های محیطی
335 حسین توکلی 2170 سازمان مرکزی دفتر معاون پژوهشی
336 علی ثابتی پور 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
337 جامعه اسلامی 2906 ساختمان محمود اسلامی
338 جامعه اسلامی 2703 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
339 جامعه اسلامی دانشجویان 2706 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
340 جامعه اسلامی دانشجویان 2913 ساختمان محمود اسلامی
341 محسن جاوری 3122 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
342 محسن جاوری 3168 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه باستان شناسی
343 بهرام جزی 2346 دانشکده علوم آزمایشگاه الکترونیک فیزیک
344 بهرام جزی 2572 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
345 محمدرضا جساس 2191 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
346 ماشاا... جشنی . . .
347 عباسعلی جعفری 55572008 خوابگاه شهید خاندایی متصدی خوابگاه برادران - داخلی 196
348 اصغر جعفری 3753 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه روان شناسی
349 جمیله جلالی 2943 خانه فرهنگ کارشناس مسئول فرهنگی انجمنهای علمی دانشجویی
350 مریم جلایی 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادبیات عرب
351 ناهید جمالی 3202 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
352 ابوالقاسم مکاری زاده 2545 سلف سرویس مركزی كارشناس/ناظر سلف سرویس مركزی
353 زهرا جمشیدزاده 2413 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
354 حمیدرضا جمعدار 55578801 ساختمان مركز رشد كارشناس پذیرش، آموزش و ارزیابی هسته ها
355 سجاد جهانبخت 3474 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی برق مخابرات
356 روح ا... جهانی پور 2370 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
357 رضا جهانی نژاد 2371 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
358 زهرا جهانی نژاد 2281 سازمان مرکزی ثبت نام
359 احسان جوادیان 2173 سازمان مرکزی معاونت پژوهشی
360 فرشته جوکار کاشی 3042 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولژی
361 حسن عزیزی 3151 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه فرش
362 محمد علی چاپی 2552 ساختمان امورعمومی مسئول واحد خدمات عمومی
363 لیلا چاپی 2229 سازمان مرکزی کارگزینی
364 محمدرضا چاهی . .
365 محمد چرخی کاشانی خدمات
366 نیروگاه چندمنظوره 2106 جنب سازمان مرکزی C.H.P
367 امیرحسین چهارباغی 2275 سازمان مرکزی کارشناس محاسبات حق التدریس
368 امیرحسین چیت سازیان 3170 دانشکده معماری وهنر گروه فرش
369 امیرحسین چیت سازیان 3169 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
370 امیر حسین چیت سازیان 3146 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه هنراسلامی و پژوهش وهنر
371 زهرا چینی 2805 کتابخانه دانشکده علوم انسانی کارشناس فهرست نویسی
372 علی اکبر امینی خواه 2520 خوابگاه برادران متصدی خوابگاه
373 محمد رضا حاتمیان 3122 دانشکده معماری و هنر اساتید رشته معماری
374 مجید حاجتی پور 3413 داشکده مهندسی گروه مهندسی برق و کنترل
375 امیرحسین حاجی اکبری 2299 سازمان مرکزی حراست
376 حامد حبیب زاده 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
377 طیبه حبیبی . . .
378 محسن حجازیان 2143 سازمان مرکزی
379 کاظم عمو رمضان زاده 2942 خانه فرهنگ معاون نهاد رهبری
380 حسین حسنی 2550 خوابگاه برادران مسئول امورخوابگاههای برادران
381 ملیحه حسین زاده 2157 سازمان مرکزی کارشناس آموزش
382 علی حسین زاده 2755 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه معارف اسلامی
383 مهدی حسین زاده خرمی 3744 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
384 جواد حسین زاده ساداتی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
385 سیدحسین حسینی 2090 مرکز مشاوره
386 سیدعلی حسینی تفرشی 2595 دانشکده علوم بیوتکنولوژی
387 حق پرست
388 روح ا... حقشناس . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
389 مریم حقیقیان 2217 سازمان مرکزی بایگانی
390 سعید حلاج باشی . .
391 سعید حلاج باشی . .
392 ابوالفضل حلوایی 3465 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
393 سیدرضا حمصی 2999 دانشکده علوم مرکز فناوری اطلاعات
394 عباس حنطه 0 .
395 امیرحسین حکیمی 2551 ساختمان امورعمومی رئیس اداره امورعمومی
396 حسین حیدرزاده . .
397 مریم حیدرزاده آرانی 2392 دانشکده فیزیک آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
398 حسین حیدری 2725 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
399 رسول حیدری 3226 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
400 محمد حیدری رارانی . . .
401 ابراهیم حیدری سمیرمی 2809 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
402 حسن خاتمی 3163 دانشکده معماری وهنر
403 حسن خاتمی 3124 دانشکده معماری وهنر اساتیدفرش
404 حسن خاتمی 3154 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
405 غلامرضا خادم 2325 دانشکده علوم سایت علوم
406 سیدقاسم خادم 2295 سازمان مرکزی حراست
407 خوابگاه خاندایی 55572008 دانشگاه آزاد خوابگاه خاندایی
408 ناصر خانزاده 2164 سازمان مرکزی حسابداری
409 خانه عطارها خانه فرش 7_55451496
410 لیلا خانی 2949 خانه فرهنگ کارشناس فعالیتهای قرآنی
411 مهدی پورافشین 2230 مسئول دفتر مدیرمالی حسابداری
412 حسین خاکباز . .
413 فاطمه خاکی 2249 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
414 محسن خاکی 2148 سازمان مرکزی کارشناس آمارواطلاعات
415 علیرضا خبازی 2136 سازمان مرکزی گزینش استاد
416 مرضیه ختایی 0 .
417 سید مهدی مصطفوی 2130 سازمان مرکزی روابط عمومی
418 حسین خداشناس 3358 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
419 حسن خداشناس 2174 سازمان مرکزی رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی / دبیر گروه تخصصی رسیدگی به تخلفات پژوهشی
420 زهرا خدامی 2480 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
421 محمد خدایی 3390 ساختمان ارشدی مسئول آموزش پردیس بین الملل و دانشجویان خارجی
422 علی داروغه 2104 سازمان مرکزی -طبقه اول آبدارخانه معاونت آموزشی
423 رمضانعلی خدمتکار 2800 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
424 زین العابدین خدمتی 0 .
425 ابولفضل خدمتی 3363 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
426 هومن خرازیان 2201 سازمان مرکزی امورحقوقی
427 حسین خراسانی زاده 3423 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
428 اشرف خسروانی 2282 سازمان مرکزی بایگانی آموزش
429 کامران خسروی 2520 خوابگاه برادران متصدی خوابگاه
430 زهرا خسروی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
431 محسن خسروی . .
432 زهرا خسروی 2898 دانشکده معماری و هنر حراست خواهران
433 خرابی خطوط تلفن 2211 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
434 زهرا خلجی 2988 دانشکده علوم بخش مرجع و نشريات کتابخانه دانشکده علوم
435 الهه خلدی 3254 ساختمان نانو دانشکده مجازی
436 متصدی خوابگاه 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
437 خوابگاه برادران 2509 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه3
438 خوابگاه برادران 2523 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه6
439 خوابگاه برادران 2522 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه5
440 خوابگاه برادران 2521 خوابگاه برادران تأ سیسات خوابگاه برادران
441 خوابگاه برادران 2519 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه4
442 خوابگاه برادران 2526 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه2
443 خوابگاه برادران 2517 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه2
444 خوابگاه برادران 2527 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه3
445 خوابگاه برادران 2516 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه1
446 خوابگاه برادران 2515 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه5
447 خوابگاه برادران 2508 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه2
448 خوابگاه برادران 2514 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه6
449 خوابگاه برادران 2512 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه4
450 خوابگاه برادران 2507 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه1
451 خوابگاه برادران 2528 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه4
452 خوابگاه برادران 2529 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه5
453 خوابگاه برادران 2530 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه6
454 خوابگاه برادران 2518 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه3
455 خوابگاه برادران 2524 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه1
456 خوابگاه خواهران 2633 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه2
457 خوابگاه خواهران 2647 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه7
458 2382 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی فیزیک
459 خوابگاه خواهران 2644 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه5
460 خوابگاه خواهران 2643 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه4
461 خوابگاه خواهران 2642 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه3
462 خوابگاه خواهران 2641 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه2
463 خوابگاه خواهران 2612 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه1
464 خوابگاه خواهران 2632 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه1
465 خوابگاه خواهران 2637 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه6
466 خوابگاه خواهران 2636 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه5
467 خوابگاه خواهران 2635 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه4
468 خوابگاه خواهران 2634 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه3
469 خوابگاه خواهران 2639 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه8
470 خوابگاه خواهران 2623 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه5
471 خوابگاه خواهران 2613 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه2
472 خوابگاه خواهران 2614 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه3
473 خوابگاه خواهران 2615 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه4
474 خوابگاه خواهران 2616 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه5
475 خوابگاه خواهران 2617 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه6
476 خوابگاه خواهران 2618 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه1
477 خوابگاه خواهران 2619 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه2
478 خوابگاه خواهران 2630 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه5
479 خوابگاه خواهران 2622 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه4
480 خوابگاه خواهران 2631 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه6
481 خوابگاه خواهران 2624 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه6
482 خوابگاه خواهران 2625 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه1
483 خوابگاه خواهران 2627 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه2
484 خوابگاه خواهران 2628 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه3
485 خوابگاه خواهران 2640 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه1
486 خوابگاه خواهران 2629 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه4
487 خوابگاه خواهران 2648 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه8
488 خوابگاه خواهران 2621 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه3
489 خوابگاه خواهران 2638 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه7
490 خوابگاه خواهران مشاوره 2650 خوابگاه خواهران گروه معارف
491 خوابگاه خوابگاه معصومیه 55441421
492 پردیس خواهران 3095 پردیس خواهران
493 بهرام خوشنویسان 2585 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
494 مهدی خیرالنسایی 2106 جنب سازمان مرکزی نیروگاه چندمنظوره
495 مجتبی خیرخواه 2438 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک (گروه مهندسی برق)
496 مهدی خیرخواه 3368 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
497 حمید خیرخواهی 2302 دانشکده علوم آبدارخانه اساتید علوم
498 همگانی داخل سالن 2892 تربیت بدنی
499 مهلا دادایی 2393 دانشکده فیزیک آزمایشگاه NMR
500 تقی دادایی 2196 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
501 عباسعلی دارویی . . .
502 احمد دانایی نیا 3175 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
503 دانشجویان ارشد 2798 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دانشجویان ارشد
504 دانشجویان دانشجویان دکترای ریاضی 2877 دانشکده علوم دانشجویان دکترای ریاضی خواهران
505 دانشجویان دکترای ریاضی 2859 ساختمان مرحوم محموداسلامی دانشجویان دکترای ریاضی
506 دانشجویان دکترای شیمی 2852 دانشکده علوم
507 دانشجویان دکترای شیمی آلی 2853 دانشکده علوم
508 دانشجویان دکترای شیمی معدنی 2857 دانشکده علوم
509 معاون دانشجویی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
510 مرکز رشد دانشگاه کاشان 55578800 ساختمان مركز رشد انتظامات
511 ابوالفضل پارسا 2770 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
512 ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
513 عمومی دانشکده علوم انسانی وحقوق 3701 دانشکده علوم انسانی وحقوق
514 فکس دانشکده مدیریت واقتصاد 3231 ساختمان نانو
515 عمومی دانشکده معماری وهنر 2839 دانشکده معماری وهنر
516 همگانی دانشکده معماری وهنر 2885 دانشکده معماری وهنر
517 انتشارات دانشکده مهندسی 2483 دانشکده مهندسی
518 ریاست دانشکده مهندسی 2418 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
519 مجید نوریان بیدگلی 2451 دانشکده مهندسی معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده مهندسی
520 فاطمه داور 2855 دانشکده شیمی
521 فاطمه داور 0 .
522 مصطفی داوطلب علیایی 3068 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
523 دبیر شورای کانونها 0 خانه فرهنگ
524 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2890 دانشکده مهندسی
525 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2889 دانشکده مهندسی
526 سیامک دخانی 3242 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
527 درمانگاه 2591
528 محمد درمسجدی 2187 سازمان مرکزی امورتسویه حساب واتباع خارجی
529 مهدی دشت بزرگی 2738 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادیان وفلسفه
530 دفتر پست 2812 درب ورودی شماره2 دفتر خدمات ارتباطی
531 دفتر نهاد 2661 خوابگاه خواهران
532 2646 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی
533 دفترگروه جامعه شناسی 2775 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
534 حسن دقیق 2363 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
535 حسن دقیق 2360 دانشکده ریاضی مدیرگروه ریاضی
536 جواد دقیق 2262 ساختمان رفاه دانشجویی مدیراموردانشجویی
537 اصغر دقیق 3223 ساختمان نانو کتابخانه دانشکده منابع طبیعی
538 محمد تقی دلداده 2183 سازمان مرکزی هیئت ممیزه
539 مهدی دهقانی 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (آنالیز)
540 حسین دهقانی 2386 دانشکده شیمی گروه شیمی
541 حسین دهقانی 2304 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی (شیمی)
542 حسین دهقانی 2340 دانشکده شیمی معاونت آموزشی دانشکده شیمی
543 حسین دهقانی آرانی 2408 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
544 رضا دهقانی بیدگلی 3240 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
545 دانشجویان دکترای فیزیک 3067 دانشکده فیزیک دانشجویان دکترای فیزیک
546 داریوش دیده بان 3462 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر رئیس پردیس بین الملل
547 جواد دیواندری 3134 دانشکده معماری وهنر دفترمشاورعمرانی رئیس دانشگاه
548 جواد دیواندری 3162 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه معماری
549 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی مرکزمونیتورینگ
550 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی کارشناس حراست اسناد
551 فاطمه ذبیحی 3050 دانشکده علوم گروه ریاضی
552 محمدرضا رئوفی مهر 2215 سازمان مرکزی کارگزینی
553 رئیس دانشکده 3222 ساختمان نانو منابع طبیعی و علوم زمین
554 رئیس دانشکده علوم 2322 دانشکده علوم رئیس دانشکده علوم
555 عباس رئیسی 2219 سازمان مرکزی کارگزینی
556 عادل رئیسی وانانی 2358 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
557 سید احمد مدنی 2289 سازمان مرکزی مدیریت نظارت، سنجش و کیفیت آموزش
558 عادل رئیسی وانانی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
559 محمد راحمی نوش آبادی 2202 سازمان مرکزی امورحقوقی
560 جواد راد 3200 ساختمان نانو دفترپژوهشکده علوم وفناوری نانو
561 سیدمحمد راستگوفر 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
562 رانندگان شرکت واحد نقلیهُ 2557 نقلیهُ رانندگان شرکت واحد
563 احمد رجب زاده 2545 سلف سرویس مامور خرید تغذیه
564 زینب رحمانی 3053 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
565 قدرت ا... رحمانی مهر 2368 دانشکده ریاضی دفترگروه ریاضی
566 احمدرضا رحمتی 2422 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه حرارت وسیالات
567 علیرضا رحیمی 2886 دانشکده معماری وهنر پژوهشکده انرژی
568 علی رحیمی 3715 دانشکده علوم انسانی وحقوق آموزش ادبیات
569 علی رحیمی 2756 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
570 محسن رحیمی 3469 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی برق قدرت
571 مصطفی رحیمی جولقانی 3708 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه تربیت بدنی
572 حمید رحیمی سمیرمی 3720 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه علوم تربیتی
573 سیدحسین رسا 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
574 سیدحسین رسا 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
575 پرویز رستگارجزی 2722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه علوم قرآن وحدیث
576 سوسن رسول زاده . . .
577 امیرحسین رسول نیا 2737 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
578 محسن رسولی 2218 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
579 فاطمه رصافیان 2243 سازمان مرکزی حوزه ریاست
580 جواد رضازاده 2563 تربیت بدنی مسئول دفتر مدیریت تربیت بدنی
581 حسن رضازاده 2724 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
582 جواد رضازاده 2566 تربیت بدنی اتوماسیون
583 مهران رضایی 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
584 مرتضی رضایی 2716 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
585 مهران رضایی 2469 دانشکده شیمی اساتید شیمی
586 علی اصغر رضایی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
587 محمد رضایی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
588 حمیدرضا رضایی زارع - سازمان مرکزی امور دانشجویی
589 محمد مزدیان فر 2159 سازمان مرکزی اداره اموال
590 محمد تقی رضوان 3409 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی صنایع
591 امیرحسین رضوانی 2206 سازمان مرکزی تاسیسات
592 زهرا رضوانی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
593 سیدهادی رضوی 2214 سازمان مرکزی کارگزینی
594 سید محمد رضویان 2428 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
595 حسن رعیت مقدم 2547 کارگاههای معماری وهنر کارشناس صنایع دستی
596 حسینعلی رفیعی پور 3092 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
597 حسینعلی رفیعی پور 2595 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
598 عبدالعلی رمضانی 2895 دانشکده فیزیک معاون تحصیلات تكمیلی دانشكده
599 حسین رمضانی . دانشکده ادبیات کارشناس دفترنهاد
600 محمد رمضانی 2134 انتشارات حوزه پژوهشی
601 رضا رمضانی آرانی 2389 دانشکده فیزیک مدیر گروه فیزیك ذرات بنیادی و نظریه میدان
602 سید هادی بهشتیان 2147 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
603 محمد رمضانی علوی 2560 تربیت بدنی مدیر تربیت بدنی
604 احمد رمضانی مقدم 2576 دانشکده فیزیک مدیر گروه فیزیك هسته ای
605 احمد رمضانی مقدم 2579 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
606 معصومه رنجبر 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
607 ابوالفضل رنجبر 3241 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
608 ابوالفضل رنجبر فردویی . . .
609 مسعود رهایی فرد . . .
610 علی روحانی 2248 سازمان مرکزی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه
611 اشرف روحانی 2273 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
612 رضا روحانی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
613 حسن رودی . .
614 سیداحسان روزمه 2345 دانشکده فیزیک آزمایشگاه اپتیک
615 سیداحسان روزمه 2568 دانشکده فیزیک مدیرگروه فیزیک ماده چگال
616 سیداحسان روزمه . دانشکده فیزیک آزمایشگاه مغناتوامپدانسGMI
617 ریاست پردیس خواهران 55444772 پردیس خواهران ریاست پردیس خواهران داخلی7
618 ریاست داشکده مهندسی 2450 داشکده مهندسی ریاست
619 ریاست دانشکده معماری وهنر 3131 دانشکده معماری وهنر
620 رییس دانشکده ادبیات 2727 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رییس دانشکده ادبیات
621 علی زارع دوست 2562 تربیت بدنی
622 عباس زارعی 2731 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی مدیرگروه زبان انگلیسی
623 محمدشریف زارعی 3419 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
624 مصطفی زاهدی فر 2344 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
625 مصطفی زاهدی فر 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
626 مصطفی زاهدی فر 3207 ساختمان نانو آزمایشگاه لایه نشانی حرارتی وآنالیزسلولهای خو
627 مصطفی زاهدی فر 2577 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
628 عباس زراعت . . .
629 فرهاد زمانی 3056 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
630 سروش زمانی مقدم 3057 دانشکده فیزیک گروه فیزیك ذرات بنیادی و نظریه میدان
631 اصغر زنجیرزن 2146 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
632 حمیدرضا زنگنه 2573 دانشکده فیزیک مدیر گروه لیزر و فوتونیك
633 زهره زهرایی 3381 ساختمان ارشدی آزمایشگاه بیوتکنولوژی
634 زهره زهرایی 2396 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولوژی
635 زهره زهرایی 2314 دانشکده علوم آز زیست گیاهی
636 نرجس زیبایی 3372 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی فرش
637 نرجس زیبایی 2956 کارگاههای معماری آزمایشگاه رنگرزی
638 نرجس زیبایی 3374 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل کیفیت فرش
639 نرجس زیبایی 3373 ساختمان ارشدی آزمایشگاه رنگرزی فرش
640 محمود ساجدی 2268 سازمان مرکزی ستاد توسعه
641 سیدابوالفضل سادات الحسینی 0 .
642 سیدحسین سادات الحسینی 2192 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
643 سیدمهدی سادات فر 2298 سازمان مرکزی حراست
644 سیدمهدی سادات فر 2299 سازمان مرکزی حراست
645 مجتبی ساداتی 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
646 سیدابراهیم ساعتچی . . .
647 علی ساعتی 3714 دانشکده علوم انسانی وحقوق آموزش
648 هادی ساعتی 3112 مسجد خدمات
649 سالن کنفرانس 3133 دانشکده معماری وهنر
650 سایت خوابگاهها 2645 خوابگاه خواهران
651 محسن شکرریز 2484 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
652 سایت ارشد 2487 دانشکده مهندسی
653 جعفر سایه آفتابی 2125 سازمان مرکزی روابط بین الملل
654 مجید سبزپوشان 2171 سازمان مرکزی مدیرپژوهشی
655 مجید سبزپوشان 2432 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
656 مهدی سبزواری 3049 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
657 حمزه سبزیان 2411 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
658 ستادتوسعه دانشگاه 3024 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
659 فکس ستادتوسعه دانشگاه 3025 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
660 حسین ستار 2260 دانشکده ادبیات معاون فرهنگی و اجتماعی
661 حسین ستار 2720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه معارف
662 مسلم ستوده خواه 3046 دانشکده علوم گروه شیمی معدنی
663 حسن سربند 2261 خانه فرهنگ حسابداری دانشجویی
664 زهرا چینی 2981 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
665 عبدالله سعادت 2543 تربیت بدنی دفتر گروه علوم ورزشی - استخر
666 سعید سعادت 2106 جنب سازمان مرکزی نیروگاه چندمنظوره
667 سیدمرتضی سعادتدار 2541 مجموعه انبارها انباردارانبار مرکزی
668 عباس سعادتمندی 2361 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
669 حسین سعیدی 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه خدمات
670 شهریار سعیدیان 2342 دانشکده فیزیک متصدی آزمایشگاه فیزیک2
671 سلمان سقاحضرتی 2948 خانه فرهنگ کارشناس تشکلها ونشریات دانشجویی
672 سعید سلطانی محمدی 2441 دانشکده مهندسی گروه معدن
673 سعید سلطان محمدی . سازمان مرکزی دانشکده مجازی
674 بهزاد سلطانی 2442 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
675 سعید سلطانی 0 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
676 زینب سلطانی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
677 سلف برادران 2546 سلف برادران
678 سلف خواهران 2549 سلف خواهران
679 سلف کارمندی (آزاد) 2599 سلف سرویس سلف سرویس
680 ملیحه سلمانی 2475 دانشکده مهندسی منشی گروه مکانیک
681 فاطمه سلمانی 2666 خوابگاه خواهران متصدی خوابگاه خواهران
682 مهران سهراب زاده 3742 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
683 منصور سیاح . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
684 سیدعبدالکریم سیادت . سازمان مرکزی طرح وبرنامه کارشناس بهره وری
685 محمد سیدپور 2178 سازمان مرکزی کارشناس فناوری وارتباطات علمی
686 مرتضی سیدهاشم 2319 دانشکده شیمی منشی دانشکده شیمی
687 مرتضی سیدهاشم 2397 دانشکده شیمی مسئول دفتر دانشکده شیمی
688 سیدمهدی سیدی 2341 دانشکده فیزیک تکنیسین آزمایشگاه فیزیک1
689 سیدعباس سیدی آرانی 3731 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
690 سادات سیدی پور 2419 دانشکده مهندسی آزمایشگاه آی تی
691 محسن سیفی 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
692 محسن شاطریان 3221 ساختمان نانو رئیس دانشکده منابع طبیعی
693 محمود شاطریان 3736 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
694 محسن شاطریان 2155 سازمان مرکزی مشاوران رئیس
695 حسین شاهرودیان 2197 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
696 عباس شایان فر 2717 دانشکده ادبیات وعلوم انسانی کارشناس نشریات علوم انسانی
697 حمیدرضا جیحانی 3120 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
698 مهدی شبانی نوش آبادی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
699 مهدی شبانی نوش آبادی 2357 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
700 لیلا شجاعی زاده 2501 دانشکده علوم کارشناس آموزش دانشکده ریاضی وفیزیک
701 رضا شجری 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادبیات فارسی
702 حمید شرافتیان 2254 سازمان مرکزی تدارکات
703 شرکت تعاونی 2400 شرکت تعاونی مصرف
704 شرکت خدماتی 2553 ساختمان سفید شرکت خدماتی
705 دفتر شرکت فضای سبز 2883 ساختمان سفید خدمات فضای سبز
706 احمد شریف 2752 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
707 زهرا شریف فر 3139 دانشکده معماری وهنر مرکز اسناد و تحقیقات علمی و معماری
708 کیوان شریف مرادی 3707 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
709 نفیسه شریفی 3091 دانشکده فیزیک گروه لیزر و فوتونیك
710 محمد حسین شریفی 2258 سازمان مرکزی مسئول تنظیم اسناد
711 زهرا شریفی 3147 دانشکده معماری وهنر کارشناس مسئول مدیر گروه معماری
712 نفیسه شریفی 3261 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانواپتوالكترونیك و فوتونی
713 رضا بیدگلیان 2103 سازمان مرکزی ابدارخانه اداری
714 زهره شعار 2233 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
715 حسین شعبانی زاد 2101 سازمان مرکزی دفترریاست
716 قاسم شفیعی 3735 دانشکده علوم انسانی وحقوق هیأت علمی/گروه حقوق
717 خلیل شفیعی . .
718 قاسم شفیعی 2155 سازمان مرکزی مشاوران رئیس
719 حمیدرضا پیوندی 2200 سازمان مرکزی مدیریت امور حقوقی
720 مهدی شفیعی 2284 سازمان مرکزی نقل وانتقالات
721 محمدرضا شمس 2740 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
722 افسانه شمس 2945 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
723 مهدی شمس 2334 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
724 عباس شکاری 3723 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
725 محسن شکرریز 2485 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
726 احمد شیخ زاده 2940 . .
727 قنبرعلی شیخ زاده 2446 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مکانیک
728 ولی ا... شیخیان . . .
729 علی اصغر شیره پز دانشکده مدیریت و اقتصاد
730 زهرا صابری . دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
731 مجتبی صادق آرانی 2548 انبار دفتر فنی حسابدارمسئول انبار دفترفنی
732 عباس صادق زاده 2492 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی مواد
733 عباس صادق زاده 3392 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی مواد
734 امیرحسین صادقپور 3129 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
735 احسان صادقی 3219 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
736 محمد حسین صادقی 3158 دانشکده معماری وهنر مسئول سمعی بصری وکارگاه عکاسی
737 زهرا صادقی 3726 دانشكده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت واقتصاد
738 احسان صادقی 2718 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
739 احسان صادقی 3043 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
740 ستار صادقی ده چشمه 3745 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
741 غلامرضا صالح علوی 3127 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
742 غلامرضا صالح علوی 3144 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه فرش
743 غلامرضا صالح علوی 3170 دانشکده معماری وهنر گروه فرش
744 مریم صالحی مقدم 2564 تربیت بدنی
745 عبدالحسین صانعی نژاد 2256 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
746 عباس صانعی نژاد 3353 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
747 مجید صانعی نژاد 3400 دانشکده مهندسی مکانیک و برق و کامپیوتر مسئول دفتر دانشکده مهندسی مکانیک-برق و کامپیوتر
748 داوود صانعی نژاد - سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
749 حسین صباغیان بیدگلی 3418 دانشکده برق وکامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
750 محمد صبوری 2806 کتابخانه علوم انسانی آبدارخانه
751 مجید صدوقی 3750 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه روان شناسی
752 وحید صدوقی 2941 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی مطالعات و برنامه ریزی
753 غلامحسین صدیفیان 2406 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
754 فریبرز صدیق ارفعی 3751 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه روان شناسی
755 مهدی صدیقی 2161 سازمان مرکزی حسابداری ستادتوسعه
756 ایرج صفایی 55723355 نیاسر رصدخانه مرکزی دانشگاه
757 ایرج صفایی 3380 ساختمان ارشدی دفتر رصدخانه
758 ایرج صفایی 55723356 نیاسر فکس رصدخانه مرکزی دانشگاه
759 جواد صفایی قمی 2849 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
760 جواد صفایی قمی 2385 دانشکده شیمی گروه شیمی
761 جواد صفری 2320 دانشکده شیمی گروه شیمی فیزیک
762 جواد صفری 2353 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
763 جواد صفری 2894 دانشکده شیمی
764 غلامرضا صفری 3252 ساختمان نانو دانشکده مجازی
765 سید علی گلساز 3013 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
766 عبدا... رمضانی 2144 سازمان مرکزی مدیربرنامه ریزی وتوسعه
767 علیرضا صفوی 2241 سازمان مرکزی دفترمعاونت آموزشی
768 مسعود صلواتی نیاسر 3028 دانشکده شیمی آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی
769 مسعود صلواتی نیاسر 2383 دانشکده شیمی گروه شیمی
770 مهدی صدیقی 2920 درب شماره دو صندوق قرض الحسنه دانشجویی فاطمه الزهرا
771 روح ا... صیادی نژاد 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
772 محسن طاعتی . . .
773 مهدی طالبی 2116 سازمان مرکزی روابط عمومی
774 مهدی طالبی 2927 سالن فیض مسئول آمفی تاتر
775 سیدعباس طاهر - دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
776 حمیدرضا طاهرزاده - سازمان مرکزی حسابداری دانشجویی
777 فاطمه سادات طاهری 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادبیات فارسی
778 زهرا طاهری 2744 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه زبان انگلیسی
779 بیژن طاهری 2422 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
780 امیرحسین طحان 2097 مرکز مشاوره آبدارخانه
781 حسین طحانی 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
782 حسن طحانی 2158 سازمان مرکزی مسئول انبار
783 سید حسن مصطفوی 2151 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت توسعه و طرح های اقتصادی
784 حسین طرفدار . .
785 زینب طلوعی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
786 علی طهماسبی نوش آبادی 3362 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
787 اعظم طوقانیان 2949 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
788 بهزاد طولمی نژاد . . .
789 داوود ظریفی 3470 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
790 مرتضی عابدینی 3402 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی متالوژی
791 رضا عابدینی . .
792 علی عارف منش 2433 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
793 محمد عارفی 3405 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
794 بابک عالمی 3166 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه تکنولوژی معماری
795 بابک عالمی 3148 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
796 علی عالی انوری 2417 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
797 امیرحسین عامری راد 2226 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
798 مهدیه عباس زاده 2277 سازمان مرکزی بایگانی دانش آموختگان
799 مجید عباسپور 3153 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده معماری وهنر
800 فاطمه عباسی 2989 دانشکده علوم کتابخانه علوم
801 علی عباسی 2817 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه ارتعاشات
802 علی عباسی 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ارتعاشات
803 علی عباسی 2458 دانشکده مهندسی آزمایشگاه مقاومت
804 علی عباسی 2464 مجتمع کارگاهها کارگاه جوشکاری
805 مصطفی عباسی مقدم 2723 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
806 محمد عباسیان 2488 دانشکده مهندسی آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
807 علی اکبر عباسیان 3436 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
808 فرج ال... عبدالعالی 2816 ساختمان سفید تعاونی مسکن
809 علی اکبر عبدالله زاده 2420 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
810 علی اکبر عبداله زاده 0 .
811 حسین عبدالهی . . .
812 عباس عبدلی 3063 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
813 ابوالفضل عرب بیگی 3159 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه صنایع دستی
814 ابوالفضل عرب بیگی 3123 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
815 محمد عربی - - -
816 طاهره عربی 2278 سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
817 فاطمه عربی 2896 دانشکده معماری وهنر مسئول برنامه ریزی طرح کلان(پژوهشکده انرژی)
818 محبوبه عربی مفرد 3255 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده مجازی
819 رضا نوری شادمهانی 3149 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
820 - - 2474 دانشکده مهندسی کارشناس برق و کامپیوتر
821 محمدمهدی عسگرنژاد 2224 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیریت فنی و طرحهای عمرانی
822 علی خدایی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه آموزش
823 جلال عسگری 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
824 خوابگاه عصار 2608 خوابگاه عصار دفترمتصدیان خوابگاه متاهلین
825 محمد عصاری 2140 سازمان مرکزی مدیر اداری وپشتیبانی
826 محمد عصاری 2240 سازمان مرکزی مدیر اداری وپشتیبانی
827 مهدی عطاری 2271 سازمان مرکزی دفترمدیریت آموزشی
828 سعید عطاریه . . .
829 محمدرضا معصومی 2167 مسئول دفتر و كارشناس مركز كارآفرینی کارآفرینی
830 حورا علایی 2988 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
831 محمد علایی 2791 سازمان مرکزی کتابخانه انسانی
832 سوسن علایی 2274 سازمان مرکزی تحصبلات تکمیلی
833 آزمایشگاه علوم کامپیوتر 2305 دانشکده ریاضی آزمایشگاه علوم کامپیوتر
834 سید حسین علوی 3145 دانشکده معماری و هنر کارشناس گروهها
835 محمد علی اکبری 2283 سازمان مرکزی امورمالی شبانه
836 سیما علیخان زاده آرانی 3212 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
837 محسن علیخانی . .
838 علی عمرانی پور 3142 دانشکده معماری وهنر اساتیدرشته معماری
839 علی عمرانی پور 3130 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده
840 همگانی عمومی 2934 ورودی ماشین رو
841 همگانی عمومی 2938 دانشکده شیمی ورودی دانشکده شیمی
842 همگانی عمومی 2804 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
843 همگانی عمومی 2980 تربیت بدنی
844 همگانی عمومی 2569 خوابگاه برادران خوابگاه برادران
845 همگانی عمومی 2931 دانشکده ادبیات عمومی
846 همگانی عمومی 2935 درب اصلی
847 همگانی عمومی 2593 خوابگاه احمدی روشن
848 همگانی عمومی 2939 دانشکده علوم عمومی آمفی تاتر
849 همگانی عمومی 2937 خوابگاه
850 همگانی عمومی 2897 دانشکده مهندسی
851 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2685 خوابگاه خواهران بلوک4
852 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2687 خوابگاه خواهران بلوک6
853 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2688 خوابگاه خواهران بلوک7
854 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2689 خوابگاه خواهران بلوک8
855 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2686 خوابگاه خواهران بلوک5
856 طاهره عمیدی فر 2482 دانشکده مهندسی
857 مهدی غضنفری 2399 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
858 محمد جواد غفارزاده 2198 سازمان مرکزی مسئول تاسیسات
859 عبدالرسول غفاری 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
860 فاطمه غفاری 55460333 .
861 زهراسادات غفوری 2237 سازمان مرکزی حسابداری
862 سیدمهدی غفوری 2802 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم انسانی
863 نبی ال... غلامی 2252 سازمان مرکزی کارشناس سفارشات خارجی وخریدهای آزمایشگاهی
864 علی غلامی 2394 دانشکده علوم آزمایشگاه UVIR
865 علی غلامی 2380 دانشکده شیمی گروه شیمی
866 احمد غلامی 0000 .
867 یونس غلامی 3239 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
868 فاطمه غلامی 2297 سازمان مرکزی کارشناس دانشجویی حراست خواهران
869 حسن غیاثی 3137 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
870 حسن غیرتی 2220 سازمان مرکزی امور حقوقی
871 صدیقه فاطری 2279 سازمان مرکزی آموزش کل
872 عاطفه فاطمیه 2228 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
873 فاکس 2139 سازمان مرکزی فاکس دبیرخانه جذب هیئت علمی
874 فاکس گروه ریاضی 2332 دانشکده علوم
875 محمدرضا فتاح 2917 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
876 محمدرضا فتاح 2437 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
877 غلامحسین فتح تبار 2369 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
878 محسنعلی فتحعلی زاده 2166 سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
879 فائزه فخره - سازمان مرکزی ستاد توسعه
880 فاطمه فخری 3716 دانشکده علوم انسانی وحقوق کارشناس فرهنگی
881 عباسعلی فراهتی 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
882 محسن فرجی 2477 دانشکده مهندسی آموزش دانشکده مهندسی
883 حسین فرجی 2862 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه XRD گروه معدن
884 علیرضا فرجی 2440 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
885 احمدعلی فرزاد 2262 ساختمان رفاه دانشجویی امور دانشجویی
886 احمدعلی فرزاد 2263 سازمان مرکزی امور دانشجویی
887 اکبر فرزانگان . . .
888 محسن فرشته 2119 سازمان مرکزی مدیروبسایت دانشگاه
889 حمیدرضا فرشچی 3126 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
890 محبوبه فرشچی 2571 دانشکده فیزیک مسئول دفتر گروه فیزیک
891 روح ال... فرقدان 3066 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
892 حمیدرضا فرنوش 3401 دانشکده مهندسی گروه موادومتالوژی
893 علی فرهادیان - دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت اقتصاد
894 فروشگاه لباس 2602 خوابگاههای خواهران
895 مهین فریدونی 2473 دانشکده مهندسی آموزش مهندسی
896 مهدیه فلاح 2893 دانشکده معماری وهنر کارشناس پژوهشکده
897 حسن فلاح 3140 دانشکده معماری وهنر مسئول آموزش
898 فریدون فلاح 0 .
899 حمیدرضا فهیمی تبار 2704 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
900 سیدعلیرضا فولادی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
901 فکس 2772 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
902 فکس دانشکده 2777 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
903 فکس دانشکده مهندسی 2424 داشکده مهندسی
904 فکس دفتر ریاست 2112 سازمان مرکزی مدیر دفترریاست
905 فکس دفترآموزش 2242 سازمان مرکزی دفترآموزش
906 فکس ریاست دانشکده معماری وهنر 3132 دانشکده معماری وهنر
907 فکس گروههای آموزشی 2570 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
908 فکس مجله عرفان 2767 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس مجله عرفان
909 فکس معاونت پژوهشی 2177 سازمان مرکزی
910 فکس کتابخانه 2808 کتابخانه مرکزی فکس کتابخانه انسانی
911 محسن قاسم پور 55460333 پردیس خواهران
912 محسن قاسم پور 2721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
913 سیدرضا قاسم زاده 2000 دانشکده علوم مخابرات
914 سیدحسین قاسم زاده 2238 سازمان مرکزی حسابداری
915 احمدرضا قاسمی خوزانی 3430 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانيک جامدات
916 هدی قاسمیه 3227 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
917 احسان قدرت الهی 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
918 سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت اقتصاد
919 زهرا قدیری . دانشکده مهندسی کارشناس آموزش
920 محسن قرآنی نیا 2193 سازمان مرکزی فضای سبز
921 محسن قرآنی نیا 2194 سازمان مرکزی فضای سبز
922 حسین قربانپور 3253 ساختمان نانو مدیرانتشارات
923 علی قربانپور 2447 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
924 حسین قربانپور 2134 سازمان مرکزی انتشارات دانشگاه
925 حمید قربانی 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
926 سید محمدباقر قریشی 2398 دانشکده فیزیک معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده فیزیك
927 سیدمحمدباقر قریشی 2342 دانشکده علوم آزمایشگاه فیزیک2
928 سیدمحمدباقر قریشی 3391 ساختمان ارشدی آزمایشگاه سلولهای خورشیدی نانوساختار
929 روح الله فرقدان 2539 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
930 سیدمهدی قریشی 2375 دانشکده شیمی گروه شیمی
931 سیدمهدی قریشی 2395 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
932 سیدمهدی قریشی 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
933 رضا قزاآنی . .
934 فتحعلی قشقایی فر 3144 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه فرش
935 رضا قضاوی . . .
936 رضا قضاوی 3229 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
937 سعید قماشی 3730 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه حقوق
938 اصغر قنایی . .
939 امیر قنبرپورنصرتی 2561 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
940 لیلا قنبری 3050 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
941 محمد قنبری 3044 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی آلی
942 منصوره قوام 3245 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
943 گروه عمران 2436 دانشکده مهندسی
944 گشت انتظامات برادران 2594 دانشکده علوم
945 رضا گل حسینی 2402 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
946 سعید گلابی 2434 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
947 حسن دقیق 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری ومالی
948 امیرمحمد گلابی 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت اقتصاد
949 سعید گلابی 2880 دانشکده معماری و هنر پژوهشكده انرژی، طرح كلان میكروتوربین
950 قاسم گلی 2246 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
951 سلمان گلی 3456 دانشکده برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
952 بابک گنجی 3414 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
953 محمد گنجی 3748 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
954 بابک گنجی 2445 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی برق
955 محمدرضا گندمی 2326 دانشکده علوم آموزش دانشکده علوم
956 فرانک گودرزی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
957 طاهره لطفی 2094 مرکز مشاوره
958 محمد لطفی . .
959 زهراسادات لطیفی 2928 ساختمان رفاه دانشجویی کارشناس
960 حسن لطیفی 2715 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
961 سید محمد مهدی لطیفی 2747 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان انگلیسی
962 عیاس لقمان 3421 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
963 بلیط فروشی لوان تور 55515883 ایستگاه مکانیزه بلیط فروشی جهان مسافر
964 محمود مازوچی 2227 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
965 متصدی امور خوابگاهها 2520 خوابگاه برادران
966 سیدمهدی متولی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
967 سیدمهدی متولی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
968 مجله انرژی 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
969 مهدی مجیدی 3479 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
970 محسن مجیری 2429 دانشکده شیمی گروه مهندسی برق
971 مرتضی مطهرثانی 2287 سازمان مرکزی استعدادهای درخشان
972 اکبر محبی 2373 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
973 حمیدرضا محتسبی 2562 تربیت بدنی
974 محسن محرابی 3208 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفوتونیک
975 محسن محرابی 3211 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
976 امینه سادات محسن زاده - خانه فرهنگ کارشناس انجمن های علمی
977 محسن محسن نیا 2376 دانشکده شیمی آزمایشگاه ترمودینامیک
978 محسن محسن نیا 3065 دانشکده شیمی گروه شیمی
979 محسن محسن نیا 2150 سازمان مرکزی معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
980 مهدی محسنی 3128 دانشکده معماری وهنر مسؤول دفتر پژوهشکده فرش
981 مرضیه محق 2225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
982 مصطفی محمدزاده 2113 سازمان مرکزی حوزه معاونت پژوهشی
983 مهدی محمدزاده - - -
984 اکبر محمدی 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آبدار خانه دانشکده ادبیات
985 حمیدرضا محمدی 3463 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق قدرت
986 مهدی محمدی مهر 3432 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
987 هادی مختاری 2476 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی صنایع
988 رضا مداحیان . . .
989 اصغر مدبر نژاد 2926 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
990 محمد مدرسی 2315 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
991 محمد مدرسی 2316 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
992 محمد مدرسی 2114 سازمان مرکزی متصدی روابط عمومی
993 سید احمد مدنی 3725 دانشکده علوم انسانی وحقوق علوم تربیتی
994 امیرحسین مدنی 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاون آموزشی
995 مدیرآموزشی 2107 سازمان مرکزی مدیرآموزشی
996 مدیرشاهدوایثارگر 2290 دانشکده معماری وهنر مدیرشاهدوایثارگر
997 مهرداد مرادی 3216 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
998 لیلا مرادی 2336 دانشکده شیمی هیئت علمی شیمی
999 مهرداد مرادی 3206 ساختمان نانو آزمایشگاه نانو مگنتو اپتیک
1000 محسن مرادیان 3218 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1001 علیرضا مرشدی 2231 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاون اداری ومالی
1002 علیرضا مرشدی 2131 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاون اداری ومالی
1003 مرکز مشاوره دانشجویی 2091 مرکز مشاوره دانشجویی
1004 اطلاعات مرکزتلفن دانشگاه 3333 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
1005 مسئول دفتر نهاد رهبری 2245 سازمان مرکزی دفتر نهاد رهبری
1006 محمدرضا مزدیان فرد 2457 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1007 محمد مزدیان فر 2924 اداره رفاه دانشجویی صندوق رفاه
1008 محمدرضا مزدیان فرد 2444 دانشکده مهندسی
1009 آبدارخانه 3093 دانشکده علوم دانشکده شیمی
1010 محمدرضا مزدیان فرد 3389 ساختمان ارشدی فکس آزمایشگاه آب وفاضلاب
1011 محمدرضا مزدیان فرد 3388 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آب وفاضلاب
1012 مجید مزروعی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1013 اسماعیل مزروعی 3727 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست گروه مدیریت اقتصاد
1014 ساجده مسافرچی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
1015 مسجد 3111 مسجد
1016 جواد مسکینی 2102 سازمان مرکزی آبدارخانه ریاست
1017 مهدی دشت بزرگی 2124 سازمان مرکزی روابط بین الملل
1018 اتاق مشاوره مرکز آی تی دینی 2597 مسجد مرکز آی تی دینی
1019 مشاوره کارآفرینی 2169 سازمان مرکزی
1020 محمد مشهدی 2790 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی رئیس مرکز کاشان شناسی
1021 مرکز پژوهشی کاشان شناسی 2793 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مرکز کاشان شناسی
1022 فرشته مشکانی 2834 مجتمع کارگاهها اساتید گروه مهندسی شیمی
1023 مهدیه فلاح 3365 ساختمان ارشدی کارشناس کامپیوتر
1024 سید حسن مصطفوی 2144 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
1025 سید مهدی مصطفوی - سازمان مرکزی کارشناس کامپیوتر
1026 طیبه مصلحی 2264 سازمان مرکزی مشاوران رییس اموربانوان
1027 منیره سادات قاضی 2128 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1028 معاون آموزشی 3150 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
1029 معاونت پژوهشی 2372 دانشکده علوم معاونت پژوهشی دانشکده علوم
1030 آبدارخانه معاونت پژوهشی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه
1031 معاونت دانشکده علوم 2323 دانشکده علوم
1032 نگین معزی 3215 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1033 سعید معصوم 3357 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه
1034 سعید معصوم 2338 دانشکده شیمی معاون پژوهشی
1035 محمدرضا معصومی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
1036 آزاده سادات معلم 2887 دانشکده معماری و هنر کارشناس طرح کلان میکروتوربین
1037 آبدارخانه معماری وهنر 3105 دانشکده معماری و هنر آبدارخانه معماری وهنر
1038 محسن معین زاده 3224 ساختمان نانو آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1039 عباس معین فر 2951 خانه فرهنگ کارشناس حسابداری اموردانشجویی
1040 محمدرئوف معینی 2747 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
1041 مجتبی معینیان 3128 دانشکده معماری وهنر كارشناس پژوهشكده فرش
1042 علیرضا ملاقنبری 2093 مرکز مشاوره
1043 مهران ملک 3159 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه صنایع دستی
1044 مهران ملک 3167 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
1045 مراد ملکی 2510 دفتر انتظامات مسئول انتظامات
1046 محمد ملکی 3141 دانشکده معماری وهنر کارشناس آموزش
1047 محمدحسن ملکیان 3366 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
1048 مهدی ممتحنی 3165 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1049 محمدرضا منزوی 2290 دانشکده معماری وهنر مدیر شاهدوایثارگران
1050 منشی شاهدوایثارگر 2291 دانشکده معماری وهنر منشی شاهدوایثارگر
1051 محمدرضا منصورنیا 2899 دانشکده شیمی گروه شیمی
1052 محمدرضا منصورنیا 2339 دانشکده شیمی گروه شیمی
1053 محمدرضا منصورنیا 2390 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
1054 محمدرضا منصورنیا 2278 سازمان مرکزی مدیر تحصیلات تکمیلی
1055 مجید منعم زاده 2343 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک پایه3
1056 مجید منعم زاده 2574 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1057 مریم منفصلی 2905 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1058 علی مهتری استرکی 3333 دانشکده علوم اپراتورمخابرات
1059 سیف ا... مهدی زاده 2884 کارگاههای آموزش معماری وهنر کارگاههای آموزش معماری
1060 محمدرضا مهدی زاده 2948 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
1061 یاسر مهرانیان 2153 سازمان مرکزی کارشناس خدمات آموزشی
1062 مهمانسرای اساتید 2975 مهمانسرای اساتید اطاق 4
1063 مهمانسرای اساتید 2976 مهمانسرای اساتید اطاق 92
1064 مهمانسرای اساتید 2977 مهمانسرای اساتید اطاق 8
1065 مهمانسرای اساتید 2978 مهمانسرای اساتید اطاق 93
1066 مهمانسرای اساتید 2979 مهمانسرای اساتید اطاق تلویزیون
1067 مهمانسرای اساتید 2973 مهمانسرای اساتید اطاق 32
1068 مهمانسرای اساتید 2972 مهمانسرای اساتید اطاق
1069 مهمانسرای اساتید 2974 مهمانسرای اساتید اطاق 7
1070 مهمانسرای اساتید 2966 مهمانسرای اساتید اطاق 121
1071 مهمانسرای اساتید 2970 مهمانسرای اساتید سوییت 2
1072 مهمانسرای اساتید 2962 مهمانسرای اساتید اطاق 123
1073 مهمانسرای اساتید 2961 مهمانسرای اساتید اطاق 91
1074 مهمانسرای اساتید 2963 مهمانسرای اساتید اطاق 112
1075 مهمانسرای اساتید 2965 مهمانسرای اساتید سوییت 7
1076 مهمانسرای اساتید 2964 مهمانسرای اساتید اطاق 111
1077 مهمانسرای اساتید 2967 مهمانسرای اساتید اطاق 5
1078 مهمانسرای اساتید 2960 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1079 مهمانسرای اساتید 2968 مهمانسرای اساتید اطاق 6
1080 مهمانسرای اساتید 2969 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1081 مهمانسرای اساتید 2971 مهمانسرای اساتید اطاق 31
1082 عبدالحسین مهندس 2472 دانشکده مهندسی مهندسی شیمی
1083 رویا مهین پور 3052 دانشکده شیمی گروه شیمی
1084 رویا مهین پور 2387 دانشکده شیمی گروه شیمی
1085 عبدا... موحدی محب 2843 ساختمان مرحوم محموداسلامی
1086 عبدا... موحدی محب 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
1087 مودم سازمان مرکزی
1088 سیدرضا موسوی . . .
1089 سیدمهدی موسوی 3055 دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی
1090 سیدحجت موسوی 3225 ساختمان نانو اساتید گروه جغرافیا واکوتوریسم
1091 سیدکمال الدین موسوی 3743 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1092 سیدسیف ال... موسی زاده 2321 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1093 حمید رضا مومنیان . .
1094 علیرضا مکاری - - -
1095 اعظم سلیمانی تبار 2987 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
1096 علیرضا مکاری 2599 سلف سرویس مسئول نظارت برسلف کارمندی
1097 عباس مکاری . . .
1098 لیلا مکوندی 3122 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
1099 سیدرضا میراحمدی 0 دانشکده ادبیات .
1100 لیلا خانی 2649 خوابگاه خواهران دفترفرهنگی خوابگاه خواهران
1101 زینب سادات میرحسینی 2940 خانه فرهنگ مسئول دفتر مدیریت فرهنگی
1102 فاطمه میرزابیگی 3152 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده معماری وهنر
1103 محمد میرزابیگی 2259 سازمان مرکزی تدارکات
1104 معصومه میرزایی 3152 دانشکده معماری وهنر مسئول کتابخانه
1105 روح ال... میرزایی 3228 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1106 علی میرزایی 2498 دانشکده مهندسی اساتید گروه عمران
1107 سمیراسادات ناصری منش 2544 سلف سرویس مسئول امور تغذيه
1108 مجید ناظری 3383 ساختمان ارشدی آزمایشگاه ترا هرتز
1109 مجید ناظری 3058 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1110 مجید ناظری 3386 ساختمان ارشدی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی
1111 مجید ناظری 3054 دانشکده فیزیک گروه فوتونیک
1112 ناظمه بلوک4 2690 خوابگاه خواهران
1113 ناظمه بلوک5 2691 خوابگاه خواهران
1114 ناظمه بلوک6 2692 خوابگاه خواهران
1115 ناظمه بلوک7 2693 خوابگاه خواهران
1116 ناظمه بلوک8 2694 خوابگاه خواهران
1117 غلامعلی ناظمی . . .
1118 محمد ناظمی 3359 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
1119 احمد نامور 2272 سازمان مرکزی رییس اداره ثبت نام
1120 سیدرضا نبوی 2296 سازمان مرکزی کارشناس پرسنلی حراست
1121 غلامرضا نجفی 2235 سازمان مرکزی حسابدار
1122 علی نجفی 02166927688 دفترتهران
1123 علی نجفی ایوکی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
1124 روح ال.. نخعی سیستانی 3045 دانشکده شیمی اساتید گروه بیوتکنولوژی
1125 امیرحسین نخودکار 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (جبر)
1126 سمیه نخی 2205 سازمان مرکزی حسابداری
1127 حسن نخی . . .
1128 محمد خداداد 2223 سازمان مرکزی مدیردفترریاست وروابط عمومی
1129 عباس نشاسته ساز 2149 سازمان مرکزی کارشناس مسئول آموزش کارکنان
1130 محمد نظیفی فرد 2888 دانشکده معماری و هنر معاونت پژوهشکده انرژی
1131 غلامرضا نعلچی برزکی 2461 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1132 غلامرضا نعلچی برزکی 2462 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1133 غلامرضا نعلچی برزکی 2463 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1134 مجید نعمتی 2868 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1135 صدیقه نعمتی 2409 دانشکده مهندسی منشی شیمی ومعدن
1136 مجید نعمتی 3460 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1137 محمدرضا نعمتی 3124 دانشکده معماری وهنر گروه باستان شناسی
1138 ابراهیم نعمتی لای 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
1139 ابراهیم نعمتی لایی 2476 دانشکده شیمی گروه مهندسی شیمی
1140 حسین نعیمی 2354 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
1141 حسین نعیمی 2388 دانشکده شیمی گروه شیمی
1142 سلمان نقره کار 3165 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1143 سیدابوالفضل نقوی 2802 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1144 اعظم السادات نقیبی 2091 مرکز مشاوره
1145 نگهبانی 2810 ورودی ماشین رو
1146 نگهبانی 2210 نگهبانی ورودی
1147 نگهبانی 2992 نگهبانی درب ماشین رو
1148 نگهبانی 2010 درب ورودی شماره2 نگهبانی ورودی
1149 نگهبانی 2993 نگهبانی ورودی بانک
1150 نگهبانی نگهبانی 2814 کیوسک کارگاهها
1151 نگهبانی 2110 سازمان مرکزی نگهبانی سازمان مرکزی
1152 نگهبانی 2910 منازل مسکونی اساتید
1153 نگهبانی 2410 دانشکده مهندسی نگهبانی
1154 نگهبانی 2930 نگهبانی ورودی آزادگان
1155 نگهبانی 2933 دانشکده علوم نگهبانی
1156 نگهبانی 3710 دانشکده علوم انسانی وحقوق نگهبانی
1157 نگهبانی 2936 ساختمان مرحوم محموداسلامی نگهبانی
1158 نگهبانی 2991 ورودی ماشین رو
1159 نگهبانی 2710 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1160 نگهبانی 2610 ورودی خوابگاه پسران
1161 نگهبانی 2601 ورودی شهرک صنعتی
1162 نگهبانی 2500 ورودی خوابگاه خواهران
1163 جواد نوحی 0 .
1164 محسن نورانیان - دانشکده شیمی کمک کارشناس آموزش
1165 محمد نورمحمدی 3064 دانشکده فیزیک گروه ماده چگال
1166 پرویز نوروزی 2867 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه برق
1167 ناصر نوروزی 3048 دانشکده علوم مدیرگروه علوم کامپیوتر
1168 پرویز نوروزی 2471 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1169 پرویز نوروزی 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ماشین وکنترل
1170 احسان نوری 2873 ساختمان رفاه پژوهشگده انرژی
1171 رضا نوری شادمهانی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
1172 سعیدرضا نوری مفرد 3705 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
1173 مجید نوریان 2459 دانشکده مهندسی اساتید گروه معدن
1174 مهد کودک 55514116 کوی اساتید
1175 محسن حجازی 3481 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی برق مخابرات
1176 محسن نیازی 3747 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1177 محمد نیک سرشت 2120 سازمان مرکزی دفتر ریاست
1178 محمد نیک سرشت 2100 سازمان مرکزی دفتر ریاست
1179 نرگس نیکخواه 3741 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم اجتمایی
1180 محمود نیکوفرد 3461 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق الکترونیک
1181 نرگس نیکوفرد 3220 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1182 سید امیرحسین نیکوکار 3367 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
1183 محمد نیکویی مهر 55578811 ساختمان مركز رشد مسئول دفتر، كارشناس IT ، روابط عمومی و شركتهای مركز رشد
1184 سمیه هارونی 2374 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
1185 سمیه هارونی 3062 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1186 محمدرضا هاشم زاده 0 .
1187 مریم هاشمی .
1188 مریم هاشمی 2351 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تجزیه
1189 عبدالمهدی هاشمی 3428 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
1190 اعظم السادات هاشمی نجات . .
1191 سیدمحمد هاشمی نجات . .
1192 خوابگاه هاشمیان 2609 خوابگاه هاشمیان دفترمتصدیان خوابگاه خواهران
1193 مسعود همدانیان 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
1194 مسعود همدانیان 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1195 همگانی همگانی 2985 نگهبانی ورودی آزادگان
1196 محمد هنرپیشه 3404 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانيک ساخت و تولید
1197 عاطفه هنردار 2355 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی عمومی
1198 هیئت فاطمیون 2944 خانه فرهنگ
1199 حیدر هیزمی 2600 سلف سرویس تغذیه
1200 سیدمهدی وحیدی پور 3471 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی كامپیوتر
1201 محمدرضا وزیری . .
1202 فاطمه وصالی . .
1203 محسن ولایتی 2407 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1204 محسن ولایتی 2411 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1205 عباسعلی ولی 3246 ساختمان نانو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی
1206 غلامرضا وکیلی نژاد . .
1207 فاطمه کاردان 2997 تربیت بدنی
1208 کارشناسان مشاوره 2096 مرکز مشاوره
1209 کارشناسان مشاوره 2095 مرکز مشاوره
1210 کارشناسان مشاوره 2092 مرکز مشاوره
1211 کارگاه ساختمانی سایت اداری 2506 کارگاه ساختمانی سایت اداری
1212 کارگاه شیشه گری 2916 کارگاه شیشه گری کارگاه شیشه گری
1213 محمد کارکنان . .
1214 امیرحسین کاشانی نژاد - سازمان مرکزی روابط عمومی(تبلیغات تشریفات)
1215 مسعود لقبدوست 2959 مهمانسرای اساتید
1216 رسول کاظمی 2311 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1217 کانون ایثارواحدخواهران 2293 دانشکده معماری وهنر شاهدوایثارگر
1218 کانون شهدا 2946 خانه فرهنگ
1219 کانون علمی زبان 2702 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1220 کانون علمی زبان 2701 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1221 کانون فرهنگی ایثار 2292 دانشکده معماری وهنر واحدپسران
1222 کانون قرآن 2944 خانه فرهنگ
1223 زهرا صمدیان 2947 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
1224 کانون نگاه سبز 2946 خانه فرهنگ
1225 سیدابولقاسم کاهانی 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1226 سیدابولقاسم کاهانی 2307 دانشکده شیمی گروه شیمی
1227 سیدابواقاسم کاهانی 2359 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
1228 حسین کاوه 2121 دانشکده علوم مخابرات
1229 علیرضا کباری 2596 مسجد مسئول مرکز آی تی دینی
1230 عباس کتابی 3399 ساختمان ارشدی گروه مهندسی برق
1231 عباس کتابی - دانشکده مهندسی اساتید گروه
1232 حسین کچویی 2317 دانشکده علوم آموزش دانشکده علوم
1233 اشرف کحال 2282 سازمان مرکزی آموزش کل
1234 اعظم کحال 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1235 فرشته کرباسچی 2276 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
1236 حسین کرباسی 2807 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1237 مهدی کرمانی نصر آبادی 2165 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
1238 حسین کرمی طاهری 3459 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی برق الکترونیک
1239 حوزه ریاست کریدور 2109 سازمان مرکزی حوزه ریاست
1240 خیرا... کریمی 0 .
1241 عباس ابن علی 2735 دانشكده ادبيات و زبان خارجه مدير حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1242 محمدرضا کریمی نژاد 2460 مجتمع کارگاهها كارگاه ماشين ابزار و آزمايشگاه
1243 حمیدرضا کریمیان 2255 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1244 سیدمهدی کریمیان - سازمان مرکزی مدیر اجرایی نهاد رهبری
1245 حسین کریمیان - دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
1246 عباس کمالی 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
1247 رضا کهکشانی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1248 مهدی کوچکی 2270 سازمان مرکزی کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1249 محسن کوشافر 3746 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1250 صدیقه کیانی 3243 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1251 امیرحسین یاسمی . . .
1252 زهرا یاورزاده . . .
1253 علی یزدخواستی 3721 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
1254 مصطفی یزدی 2156 سازمان مرکزی حسابداری
1255 جعفر یزدیان جعفری 3732 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه حقوق
1256 مصطفی یوسف زاده 2199 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1257 احمد یوسفان 3468 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1258 محمدرضا یونسی 3717 دانشکده علوم انسانی و حقوق سایت کامپیوتر
1259 محمدرضا یونسی 2732 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مرکز کامپیوتر
1260 علی بیدگلیان 2236 سازمان مرکزی - اعتبارات
1261 کتابخانه مرکز آی تی دینی 2598 مسجد مرکز آی تی دینی
1262 محمد عزیزی 2255 دفتر فنی
1263 معصومه سلطانی 2412 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
1264 جعفر محبوبی 2286 سازمان مرکزی مدیر طرحهای اقتصادی
1265 علی کریمی 3477 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی برق قدرت
1266 الهام وطنخواه کاشی 2728 دانشكده انسانی واحد خواهران حوزه علوم اسلامی
1267 سلیله کریمی 2749 دانشكده ادبيات وزبان خارجه واحد خواهران حوزه علوم اسلامی دانشگاهيان
1268 سید محمدتقی صفوی 2313 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
1269 حامد حبیب زاده 2750 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
1270 حسین رضادخت 2998 تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
1271 - - 2892 تربیت بدنی آبدارخانه
1272 فاطمه سادات طاهری 2745 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی گروه زبان و ادبیات فارسی
1273 احمدرضا قاسمی خوزانی 2818 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت و نانوکامپوزیت
1274 محسن بوجار آرانی 2209 سازمان مرکزی كارشناس اتوماسیون اداری
1275 امیر قنبرپورنصرتی 3757 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه تربیت بدنی
1276 محمد اقبالی آرانی 3029 دانشكده فیزیك گروه فیزیك ماده چگال
1277 جمیله جلالی 2952 خانه فرهنگ انجمن های علمی دانشجویی
1278 محسن فخری 2324 دانشكده علوم بنیاد نخبگان
1279 زهرا تقوائی یزدلی 55444772 پردیس خواهران آموزش - داخلی 142
1280 الهه ملکیان فینی 55444772 پردیس خواهران تربیت بدنی - داخلی 224
1281 حسن غیاثی 3136 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
1282 امینه سادات محسن زاده 2949 خانه فرهنگ كارشناس اجتماعی مدیریت فرهنگی
1283 حمیدرضا فهیمی تبار 2138 سازمان مرکزی دبیرخانه هیات اجرائی جذب و كارگروه بررسی صلاحیت عمومی
1284 عباس صانعی نژاد 3157 دانشکده معماری و هنر کارشناس گروه صنایع دستی
1285 فاطمه سلمانی 2682 خوابگاه خواهران متصدی خوابگاه خواهران
1286 2626 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی خوابگاه خواهران
1287 محمدرضا غیاثیان 3120 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه هنر
1288 جلال عسکری فرسنگی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
1289 شرکت پارس پویش فن آور 3759 دانشکده حقوق و علوم انسانی - طبقه دوم مرکز نوآوری و تجاری سازی
1290 محمد براتی 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
1291 علیرضا مکاری 2545 سلف مركزی و سلف كاركنان ناظر سلف كاركنان و مركزی
1292 محسن نیازی 3758 دانشکده حقوق رئیس کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه
1293 محمود عباسی 2468 دانشکده مهندسی معاون پژوهشی دانشکده
1294 سید امیرحسین نکوئی 3487 دانشکده مهندسی برق گروه مهندسی برق مخابرات
1295 سید مهدی اجتهد نژاد 2253 سازمان مرکزی حسابداری تدارکات
1296 داود کاظمی 2251 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
1297 زهراسادات طاهری 2751 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی مرکز زبان دانشگاه
1298 سید حسن مصطفوی 2145 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیر برنامه ریزی و توسعه
1299 مسعود تمسکی بیدگلی 2440 دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع
1300 رضا فلاحتی 2754 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی گروه زبان انگلیسی
1301 نمابر مرکز رشد 55578810 ساختمان مركز رشد
1302 مهدی سلمان پور 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
1303 فاطمه هاشمی علی آبادی 3765 دانشکده حقوق كتابخانه پرديس خواهران
1304 غلامحسین صدیفیان 3393 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی سیالات فوق بحرانی و نانو فناوری
1305 نسترن چراغی 2127 سازمان مرکزی روابط عمومی
1306 مهدی نجاتی 2994 درمانگاه کارشناس بهداشت
1307 ابراهیم امیدوار 3238 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1308 محمدرضا ذوقی 3476 دانشكده برق و كامپيوتر گروه مهندسی برق
1309 پریسا پهلوان زاده 55578818 ساختمان مركز رشد كارشناس كانون گل محمدی و گياهان معطر
1310 مجتبی بهرامیان 2559 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
1311 آسیه نژاد 55444772 پردیس خواهران آموزش - داخلی 142
1312 فرشید احمدی 3440 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک
1313 محسن شفیعی راد 3488 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق کنترل
1314 مجله مهندسی اکوسیستم بیابان 3234 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
1315 نرگس اخوان 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
1316 افسانه افضلی 3237 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه محیط زیست
1317 نرگس اخوان 2898 دانشکده معماری و هنر حراست خواهران
1318 وحیده آقابابایی 2898 دانشکده معماری و هنر حراست خواهران
1319 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدير مسئول مجله محاسبات نرم
1320 سید رضا موسوی 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
1321 فردوسی نژاد 55572008 خوابگاه شهید خاندایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان متصدی خوابگاه
1322 جواد سلیمی سرتختی 3482 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1323 محمد ناظمی 3352 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
1324 حمید هاشمی دزکی 3483 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی برق قدرت
1325 محمد سبحانی نیا 2578 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی گروه معارف اسلامی
1326 مجید حیاتی آشتیانی 2497 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1327 زینب سعیدیان طرئی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1328 سمیه قندی بیدگلی 2489 دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع
1329 آسیه عباسی 2260 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی
1330 سلمان گلی 3350 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
1331 فرزان رضایی 3478 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی برق الکترونیک
1332 علیرضا پاچناری 2425 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
1333 امین رضایی 2244 سازمان مرکزی مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری
1334 ملیحه عباس زاده 2426 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
1335 حسین خراسانی زاده 3450 دانشکده مهندسی مکانیک مركز تحقیقات علمی كاربردی آب، تغییر اقلیم و خشكسالی
1336 علیرضا فرجی 2179 سازمان مرکزی مدیر پژوهشكده دانشجویی

سرويس ويژه

  • انتقال و رزرو مكالمه
  • سرويس پاسخگويي به تلفن ديگر
  • سرويس رييس منشي
  • سرويس يادآوري

سرویس های ویژه، خدماتی است که با همکاری مرکز مخابرات راه اندازی شده است.
برای استفاده از سرویس ها، راهنمای زیر را مطالعه نمائید.
برای اطلاع از سایر سرویس ها با کارشناسان مرکز مخابرات تماس حاصل فرمائید.

راهنما

انتقال مكالمه

دكمه Flash و سپس شماره مورد نظر

انتقال مستقيم مكالمه

دكمه * سپس كد 213 و در انتها شماره مورد نظر

پاسخگويي به تلفن ديگر

دكمه * سپس كد 10 و در انتها شماره تلفني كه زنگ مي زند

سرويس يادآوري

دكمه * سپس كد 55 و در ادامه کد مورد نظر و در انتها ساعت و دقیقه

رزرو مكالمه

فعال سازي توسط دكمه * سپس كد 55


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 21

سرويس رييس منشي

جهت فعال سازي تماس با 2000


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 55

فعلا بدليل فعال بودن سرويس انتظار براي همه مشتركين ؛ سرويس رزرو مکالمه غير فعال است.

قابليت انتقال خط شهري به رئيس - خط داخلي به منشي

براي امروز كد 0

قابليت انتقال خط شهري به منشي - خط داخلي به رئيس

براي فردا كد 1

قابليت انتقال خط شهري و خط داخلي به منشي

براي هر روز كد 2