جستجوگر شماره تلفن


ردیف نام نام خانوادگی شماره ثابت آدرس موقعیت
1 کانون بازنشستگان 2882 ساختمان سفید
2 آبدارخانه 3094 دانشکده علوم گروه فیزیک
3 آزمایشگاه شیمی 55444770 خیابان امام خمینی
4 خدمات 2306 دانشکده علوم خدمات
5 2989 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
6 سالن ریحانه 2604 خوابگاه خواهران
7 2842 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه سیستم عامل
8 اپراتور تغذیه 2540 سلف سرویس اپراتور تغذیه
9 3027 دانشکده علوم آزمایشگاه میکروبیولوژی
10 سالن اندیشه 2502 خوابگاه برادران
11 اپراتور 2160 دانشکده علوم اپراتوری مخابرات دانشگاه
12 اپراتور 2288 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
13 آبدارخانه 3203 ساختمان نانو
14 3026 دانشکده علوم آزمایشگاه ژنتیک وسلول
15 2841 کارگاههای مهندسی سایت ارشدکامپیوتر
16 کلاس آنلاین 3256 ساختمان نانو دانشکده مجازی
17 معاونت اداری ومالی 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری ومالی
18 مرتضی امامی .... دانشکده علوم انسانی هیأت علمی
19 همگانی خوابگاه خواهران 2681 خوابگاه امامی
20 همگانی عمومی درب ورودی شماره 1 2983 نگهبانی درب ورودی جنب بانک تجارت
21 داریوش دیده بان 3251 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
22 فکس معاونت طرح وتوسعه 2152 سازمان مرکزی معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
23 معصومه یزدی 2175 سازمان مرکزی حوزه پژووهشی
24 فاطمه عباسی 2990 مسئول کتابخانه دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
25 . . 2580 دانشکده علوم گزینش کارکنان
26 1 1 2094 مرکز مشاوره
27 آبدارخانه 2846 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه معدن
28 آبدارخانه 3709 دانشکده علوم انسانی وحقوق
29 آبدارخانه آزمایشگاهها 2303 دانشکده علوم آبدارخانه
30 آبدارخانه خانه فرهنگ 2903 خانه فرهنگ آبدارخانه
31 آبدارخانه 3069 دانشکده علوم دانشکده ریاضی
32 حسن آبیاتی 2285 سازمان مرکزی نظام وظیفه
33 فرشته مشکانی 2472 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
34 افسانه آخوندزاده 3155 دانشکده معماری وهنر مجله مطالعات معماری ایران
35 محمود آخوندی 2872 مجتمع کارگاهها آبدارخانه کارگاهها و آزمایشگاههای مهندسی مکان
36 محمدرضا آدینه 3369 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
37 محمدرضا آذری فرد . . .
38 علیرضا آذری فرد 3131 دانشکده معماری وهنر مسئول دفتررئیس دانشکده
39 علیرضا آذری فرد 3130 دانشکده معماری وهنر مسئول دفتررئیس دانشکده
40 زهره آزادپور 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
41 عبدالله ایرانخواه 2861 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی
42 زهره آزادپور 2824 مجتمع کارگاهها کارشناس آزمایشگاه
43 آزمایشگاه انرژی 3384 ساختمان ارشدی آزمایشگاه انرژی
44 آبدارخانه آزمایشگاه برق 2847 مجموعه کارکارگاهها آبدارخانه آزمایشگاه برق
45 مسعود همدانیان 2356 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
46 زهرا توانگر 3051 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
47 آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی 2823 کارگاههای مهندسی
48 آزمایشگاه تهویه 2845 مجتمع کارگاهها گروه معدن
49 آزمایشگاه رباتیک 2503 دانشکده علوم آزمایشگاه رباتیک
50 آزمایشگاه فیزیک مدرن 2348 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک مدرن
51 آزمایشگاه مکانیک سنگ 2825 مجتمع کارگاهها گروه معدن
52 آزمایشگاه نانو فیزیک 2349 دانشکده فیزیک آزمایشگاه نانو فیزیک
53 آزمایشگاه نانوشیمی 2347 دانشکده شیمی آزمایشگاه نانو شیمی
54 آزمایشگاه کارتوگرافی 2820 مجتمع کارگاهها گروه معدن
55 آزمایشگاه کانه آرایی 2863 مجتمع کارگاهها گروه معدن
56 آزمایشگاه کانی شناسی 2465 مجتمع کارگاهها گروه معدن
57 آژانس بانوان 2606 خوابگاه خواهران
58 آژانس دانش خارجی 2213 آژانس دانش
59 آژانس دانش داخلی 2212 آژانس دانش
60 زهرا فرازنده 3423 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر کارشناس آموزش دانشکده برق و کامپیوتر
61 سعید آسعیدی 3048 دانشکده علوم گروه علوم کامپیوتر
62 آشپزخانه 2592 سلف سرویس
63 وحیده آقابابایی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
64 محمد آقابابایی . . .
65 عباس آقاجانی بزازی 2459 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
66 شهرام آقایی . . .
67 آمفی تاتر 2757 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
68 معاون آموزشی 2241 سازمان مرکزی معاونت آموزشی
69 معاونت آموزشی 3738 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت آموزشی
70 معاونت آموزشی دانشکده ادبیات 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاونت آموزشی دانشکده ادبیات
71 محمد آهنگریان 2180 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
72 عبدالرسول ابراهیم آبادی - سازمان مرکزی پژوهشکده اسانس
73 عبدالرسول ابراهیم آبادی 2815 دانشکده علوم آزمایشگاهgems
74 حسین ابراهیم پور 2416 دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
75 امیر ابراهیمی 2511 دفتر انتظامات مسئول دفتر انتظامات
76 رضا ابراهیمی 2548 مجموعه انبارها انبارفنی
77 امیرحسین ابن علی . . .
78 احمد ابن علی 2269 سازمان مرکزی امور حقوقی
79 محمدمهدی ابوالحسنی 3405 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
80 فتح ال... ابوالفضلی 2922 ساختمان رفاه ناظرانتشارات
81 سیدمهدی اجتهد 2232 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
82 رقیه سادات اجتهد 2312 دانشکده شیمی آز بیوشیمی
83 داوود حسنعلیان 55578808 ساختمان مركز رشد مدیر مركز
84 حسین اجتهد 2415 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
85 احمد شیخ زاده 2940 خانه فرهنگ مدیر فرهنگی
86 حسن احمدی 2167 سازمان مرکزی کارشناس ارشد مرکزکارآفرینی
87 حسن احمدی 2470 دانشکده مهندسی آزمایشگاه برق پژوهشکده دانشجویی
88 خوابگاه احمدی روشن 2532 خوابگاه احمدی روشن راهرو دوم غربی
89 خوابگاه احمدی روشن 2534 خوابگاه احمدی روشن راهرو چهارم غربی
90 خوابگاه احمدی روشن 2531 خوابگاه احمدی روشن راهرو اول غربی
91 خوابگاه احمدی روشن 2533 خوابگاه احمدی روشن راهرو سوم شرقی
92 خوابگاه احمدی روشن 2537 خوابگاه احمدی روشن راهرو پنجم شرقی
93 خوابگاه احمدی روشن 2536 خوابگاه احمدی روشن راهرو هفتم شرقی
94 خوابگاه احمدی روشن 2538 خوابگاه احمدی روشن راهرو ششم غربی
95 حسن احمدی زاده 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
96 اصغر احمدی فر 2350 دانشکده شیمی مسئول آموزش
97 علینقی احمدیان 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق دفتر رئیس دانشکده
98 مریم اخباری - سازمان مرکزی پژوهشکده اسانس
99 مهدی اخترکاوان 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
100 محمد اخوان 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
101 مریم السادات اخوان حجازی 2481 دانشکده مهندسی استاد گروه مهندسی برق
102 مریم السادات اخوان حجازی 2880 دانشکده معماری و هنر پژوهشكده انرژی، طرح كلان میكروتوربین
103 فکس اداره دانش آموختگان 2204 سازمان مرکزی فکس اداره دانش آموختگان
104 حسین ارباب 2389 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
105 حسین ارباب 2797 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
106 ملیحه اربابیان 2234 سازمان مرکزی حسابداری
107 آبدارخانه ارشدی 3307 ساختمان ارشدی
108 حسن ازانی 2133 سازمان مرکزی دفترارزشیابی اساتید
109 اساتید گروه ریاضی 2309 دانشکده علوم
110 اساتید تربیت بدنی 2565 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
111 اساتیدمدعو 3734 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
112 اساتیدمدعو 3754 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
113 اساتیدمدعو 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق
114 اساتیدمدعو 3726 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
115 اساتیدمدعو 3143 دانشکده معماری وهنر
116 اساتیدمدعوریاضی 2919 دانشکده علوم
117 حسن استادحسین 2431 دانشکده مهندسی اساتیدمهندسی عمران
118 استخر 2566 تربیت بدنی
119 مهدی اسدی 3361 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
120 مجید اسلامی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
121 صدیقه جمالی 2986 اطلاع رسانی کتابخانه علوم دانشکده علوم
122 اعظم اسلامی 2294 دانشکده معماری وهنر کارشناس امورشاهد
123 مجید اسلامی 2904 ساختمان مرحوم محموداسلامی آبدارخانه
124 مهدی اسلامی 2135 سازمان مرکزی مرکزتامین منابع علمی
125 فاطمه اسماعیلی 2216 سازمان مرکزی کارگزینی
126 محسن اشجاری 2494 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی شیمی
127 محسن اشجاری 3217 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
128 محسن اشجاری 3204 ساختمان نانو سنتزنانوساختارها
129 حسین اشراقی 2321 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
130 حسین اشرفی 3416 دانشکده مکانیک گروه مکانیک
131 سیدعلیرضا اشرفی 2367 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
132 مرتضی اصغری 2823 مجموعه کارگاهها آزمایشگاه پژوهشی فرایندهای جداسازی
133 مرتضی اصغری 2427 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
134 امید اصغری 2493 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
135 اطاق روحانی 2590 خوابگاه برادران امور فرهنگی
136 اطاق شورا گروه ریاضی 2337 دانشکده علوم
137 اطاق مهمان 2680 خوابگاه امامی
138 اطاق1 2651 خوابگاه امامی
139 اطاق10 2662 خوابگاه امامی
140 اطاق11 2663 خوابگاه امامی
141 اطاق12 2664 خوابگاه امامی
142 اطاق13 2665 خوابگاه امامی
143 اطاق14 2667 خوابگاه امامی
144 اطاق15 2669 خوابگاه امامی
145 اطاق16 2670 خوابگاه امامی
146 اطاق17 2671 خوابگاه امامی
147 اطاق18 2672 خوابگاه امامی
148 اطاق19 2673 خوابگاه امامی
149 اطاق2 2652 خوابگاه امامی
150 اطاق20 2674 خوابگاه امامی
151 اطاق21 2675 خوابگاه امامی
152 اطاق22 2676 خوابگاه امامی
153 اطاق23 2677 خوابگاه امامی
154 محسن شکرریز 2486 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
155 اطاق25 2679 خوابگاه امامی
156 اطاق3 2653 خوابگاه امامی
157 اطاق4 2654 خوابگاه امامی
158 اطاق5 2655 خوابگاه امامی
159 اطاق6 2656 خوابگاه امامی
160 اطاق7 2657 خوابگاه امامی
161 اطاق8 2658 خوابگاه امامی
162 اطاق9 2659 خوابگاه امامی
163 زینب السادات اطهری اصفهانی 3724 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
164 علی افتخاری 2334 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی کاربردی
165 سیداحمدرضا افسری 3371 ساختمان ارشدی اساتید گروه مهندسی برق قدرت
166 مهدی افشان 2923 اداره رفاه دانشجویی
167 افسانه افصحی . .
168 عباس اقبالی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
169 زهرا چینی 2982 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
170 محمد اقبالی 3250 ساختمان نانو مسؤول دفتردانشکده مجازی
171 مرتضی اقبالی 2211 دانشکده علوم مخابرات
172 محمد الماسی 2377 دانشکده علوم آزمایشگاه حالت جامد
173 محمد الماسی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
174 محمد الماسی 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
175 محمد الماسی 2329 دانشکده علوم آزمایشگاه نانومغناطیس
176 محمد الماسی 3260 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد
177 محمد الماسی 2578 .
178 محمد الماسی 2330 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک
179 امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى 2599 سلف سرویس امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى
180 امور فضای سبز 2914 . امور فضای سبز
181 سعید امیر 2421 دانشکده مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
182 علی اکبر امینی 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
183 مهدی امینی . . .
184 محمد امینی 3722 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم تربیتی
185 سعید امینی 2497 دانشکده مهندسی اساتید گروه مکانیک
186 انبارموادشیمیایی 2916 انبارموادشیمیایی انبارموادشیمیایی
187 انتشارات 2915 دانشکده شیمی
188 انتشارات 2907 ساختمان محمود اسلامی
189 انتشارات علوم انسانی 2707 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
190 انتشارات مرکزی 2589 انتشارات مرکزی انتشارات
191 انتشارات مرکزی 2587 انتشارات مرکزی انتشارات
192 انتشارات مرکزی 2588 انتشارات مرکزی انتشارات
193 سیدمحمود انتظام 2479 دانشکده مهندسی آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
194 سیدرضا انتظام 55578815 ساختمان مركز رشد مسؤول پشتیبانی و مالی مركز
195 گشت انتظامات 2505 انتظامات
196 انتظامات خواهران 2813 درب ورودی
197 انجمن آسمان تاریک 2854 دانشکده علوم
198 انجمن انجمن آمار و کاربردها 2853 دانشکده علوم
199 انجمن اسلامی 2835 ساختمان مرحوم محموداسلامی
200 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل 2912 ساختمان محمود اسلامی انجمن اسلامی
201 انجمن برق 2858 دانشکده علوم
202 انجمن رباتیک 2854 دانشکده علوم
203 انجمن انجمن ریاضی 2851 دانشکده علوم
204 انجمن انجمن شیمی 2851 دانشکده علوم
205 انجمن شیمی 2858 دانشکده علوم
206 انجمن عمران 2854 دانشکده علوم
207 انجمن انجمن فیزیک 2851 دانشکده علوم
208 انجمن معدن 2854 دانشکده علوم
209 انجمن مکانیک 2858 دانشکده علوم
210 انجمن انجمن کامپیوتر 2853 دانشکده علوم
211 انجمنهای علمی 2705 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
212 محسن اوبایی . .
213 عباس اکبری . . .
214 احمد اکبری 3154 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
215 احمد اکبری 3205 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفیلتراسیون(نانوغشائ)
216 محمود اکبری 2452 دانشکده مهندسی مدیرگروه عمران
217 ماشاا... اکبریان 2801 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
218 عبدالله ایرانخواه 2439 دانشکده شیمی اساتید گروه مهندسی شیمی
219 عبدالله ایرانخواه 3379 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل فرایندها
220 محسن ایرانی رهقی 2420 دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک جامدات
221 زهرا ایزدی 2266 ساختمان مرکزی کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای انضباطی
222 محمدتقی ایمانی مقدم 3221 ساختمان نانو دانشکده منابع طبیعی
223 حسین ایمانیان 2742 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیر گروه ادبیات عرب
224 خوابگاه باباخلیل 2607 خوابگاه باباخلیل دفترمتصدیان خوابگاه خواهران
225 حسن بابازاده 2250 سازمان مرکزی اداره تدارکات
226 سیدمرتضی بابامیر 2489 دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
227 امید بابایی 2556 آزمایشگاههای مهندسی عمران کارشناس مسئول آزمایشگاه های مهندسی عمران
228 حبیب ا... بابایی . .
229 سیامک بابایی 2746 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
230 اسدال... بابایی فرد 3740 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه آموزشی علوم اجتمایی
231 فاطمه بارونقی 2118 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط فرهنگی
232 بازرسان حسابداری 2163 سازمان مرکزی
233 بهنام بازیگران 2372 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
234 حسن باغبانی . .
235 حسن باغشیخی 2950 خانه فرهنگ
236 مصطفی باغمیرانی 2247 ساختمان مرکزی كارشناس امور كتابخانه مركزی و نشریات دانشگاهی
237 محمدرضا بافنده 3403 دانشکده مهندسی گروه موادومتالوژی
238 محمدجواد باقری 3121 دانشکده معماری وهنر کارشناس باستانشناسی وارشدهنر
239 زهره باقری 2267 خانه فرهنگ حسابداری دانشجویی
240 عبدالحمید بامنیری 2384 دانشکده شیمی گروه شیمی
241 عبدالحمید بامنیری 2849 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
242 بانک تجارت 2984 ورودی دانشکده علوم خودپرداز
243 بانک تجارت 2603 خوابگاه برادران خودپرداز
244 بانک تجارت 2932 دانشکده ادبیات خودپرداز
245 بانک تجارت 2603 خوابگاه خواهران خودپرداز
246 بانک تجارت 2984 سازمان مرکزی خودپرداز
247 احسان باورساد 2575 دانشکده فیزیک مدیر گروه ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
248 حسن بخشنده . سازمان مرکزی .
249 حسن بخشنده 2417 دانشکده مهندسی
250 قدرت ا... بدیعی 2280 سازمان مرکزی آموزش کل
251 علی محمد براتی . .
252 علی برجاس - خانه فرهنگ
253 بسیج اساتید 2874 ساختمان مرحوم محموداسلامی
254 بسیج دانشجویی 2328 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (خواهران )
255 بسیج دانشجویی 2753 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (برادران)
256 بسیج کارمندی 2203 سازمان مرکزی بسیج کارمندی
257 علی بشیری 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
258 حدیث بشیری 2336 دانشکده مهندسی هیئت علمی شیمی
259 حدیث بشیری 3356 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
260 مریم بقایی 2850 خوابگاه خواهران کارگاه قالیبافی
261 حسین بلالی . . .
262 معصومه بلوری 2172 سازمان مرکزی دفترمدیر پژوهشی
263 سیدعلی بنی طبا 2453 دانشکده مهندسی هیئت علمیدفتر مدیر پژوهشی
264 2768 کانکس جنب سلف مرکزی كارگاه كتابخانه مركزی و سالن اجتماعات
265 سیدشهاب الدین بنی طبا 2195 سازمان مرکزی کارشناسطرحهای عمرانی
266 محسن بهپور 2375 دانشکده شیمی گروه شیمی
267 محسن بهپور 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
268 محسن بهپور 2137 سازمان مرکزی مسئول دبیرخانه وکارگروه بررسی هیئت اجرایی جذب
269 جواد نخی 2117 سازمان مرکزی ارتباطات فرهنگی
270 محسن ایرانی 2865 اداره رفاه دانشجویی کمیسیون مواردخواص
271 سید هادی بهشتیان سازمان مرکزی کارشناس طرح و توسعه
272 محسن بوجار - ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
273 عباس بوستان افروز 0 .
274 محمد مرشدی 2318 دانشکده علوم دفتر دانشکده علوم
275 محمد مرشدی 2322 دانشکده علوم دفتر دانشکده علوم
276 بوفه برادران 2901 بوفه برادران
277 بوفه خوابگاه 2908 خوابگاه خواهران
278 بوفه خوابگاه 2909 خوابگاه برادران
279 بوفه خواهران 2902 بوفه خواهران
280 محسن صفوی 2230 سازمان مرکزی مدیرحسابداری
281 مرتضی بیشه نیاسر 2311 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
282 بیمه تکمیلی 2181 سازمان مرکزی نماینده بیمه
283 رضا پارسا 2268 سازمان مرکزی جذب کمکهای مردمی
284 ابوالفضل پارسا 2771 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
285 روشنک پاشایی 2754 دانشکده ادبیات گروه زبان انگلیسی
286 محمد پاکدل 2987 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
287 نرگس پایدار 2123 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
288 حسین پرتوی فر 0 .
289 ماشاا... پریش . .
290 پژوهشکده اسانس 55751990-2 قمصر
291 فکس پژوهشکده انرژی 2893 دانشکده معماری وهنر فکس پژوهشکده انرژی
292 فکس پژوهشکده علوم وفناوری نانو 3201 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
293 معاونت پژوهشی 3739 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت پژوهشی
294 فاطمه پناهی 3244 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
295 داوود حسنعلیان 2168 سازمان مرکزی مرکزکارآفرینی
296 علیرضا پوران 2921 خانه فرهنگ فرهنگی
297 مرضیه پوربابایی 2918 دانشکده ریاضی آزمایشگاه ریاضی
298 داود پورسینا 3068 دانشکده ریاضی مدیرگروه آمار و کاربردها
299 محمدجواد پوروقار 3706 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
300 ربابه خاتون پیله فروش 3138 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
301 الناز پیونده - سازمان مرکزی کارشناس بودجه
302 تأ سیسات 2611 خوابگاه خواهران
303 تا لار فیض 2927 سالن فیض
304 تاسیسات 2401 دانشکده مهندسی
305 تاسیسات 2794 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه تاسیسات
306 تاسیسات 2581 ساختمان مرحوم محموداسلامی تاسیسات
307 تاسیسات 2583 تربیت بدنی تاسیسات
308 تاسیسات 2584 دانشکده علوم تاسیسات
309 تاسیسات 2582 دفتر تاسیسات
310 تاسیسات 2567 موتورخانه مرکزی
311 تاسیسات دفتر 2558 تاسیسات دفترتاسیسات
312 حمیدرضا تبریزی دوز 2362 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
313 بانک تجارت 55534600 بانک تجارت امورمربوط به چک وعابربانک
314 بانک تجارت 34110 بانک تجارت تلفن بانک
315 بانک تجارت 55512401 بانک تجارت اموروام
316 بانک تجارت 55512400 بانک تجارت معاونت
317 بانک تجارت 55516030 بانک تجارت ریاست
318 حسین تحقیقی 2430 دانشکده مهندسی گروه عمران
319 حسین تحقیقی 2431 دانشکده مهندسی گروه عمران
320 کیوان ترابی 2448 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
321 تربیت بدنی 2660 خوابگاه خواهران
322 حسین ترنجی 2239 سازمان مرکزی کارگزینی
323 محمد ترکیهای اصفهانی 2573 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
324 آمنه تسلیمی 2126 سازمان مرکزی روابط عمومی
325 تعاونی اعتبار کارکنان 2881 ساختمان سفید حسابدارحسن فرشباف
326 احمد تقوی نژاد 0 .
327 محمدرضا تمنایی فر 3752 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
328 زهرا توانگر 2366 دانشکده شیمی مدیرگروه شیمی فیزیک
329 حسین توحیدیان . .
330 توزیع شام 2569 خوابگاه برادران
331 محمد توفیقی 3249 ساختمان نانو آزمایشگاه ژئومورفولوژی
332 حسین توفیقی 2224 سازمان مرکزی مدیرطرح های عمرانی
333 محمد توفیقی 3248 ساختمان نانو آزمایشگاه آب وخاک
334 محمد توفیقی 3247 ساختمان نانو آزمایشگاه تنش های محیطی
335 حسین توکلی 2170 سازمان مرکزی دفتر معاون پژوهشی
336 علی ثابتی پور 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
337 جامعه اسلامی 2906 ساختمان محمود اسلامی
338 جامعه اسلامی 2703 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
339 جامعه اسلامی دانشجویان 2706 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
340 جامعه اسلامی دانشجویان 2913 ساختمان محمود اسلامی
341 محسن جاوری 3122 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
342 محسن جاوری 3168 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه باستان شناسی
343 بهرام جزی 2346 دانشکده علوم آزمایشگاه الکترونیک فیزیک
344 بهرام جزی 2572 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
345 محمدرضا جساس 2191 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
346 ماشاا... جشنی . . .
347 عباسعلی جعفری 55572008 خوابگاه شهید خاندایی متصدی خوابگاه برادران - داخلی 196
348 اصغر جعفری 3753 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه روان شناسی
349 جمیله جلالی 2943 خانه فرهنگ کارشناس مسئول فرهنگی انجمنهای علمی دانشجویی
350 مریم جلایی 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادبیات عرب
351 ناهید جمالی 3202 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
352 ابوالقاسم مکاری زاده 2545 سلف سرویس مركزی كارشناس/ناظر سلف سرویس مركزی
353 خانم جمشیدزاده 2431 گروه عمران
354 حمیدرضا جمعدار 55578801 ساختمان مركز رشد كارشناس پذیرش، آموزش و ارزیابی هسته ها
355 سجاد جهانبخت 2496 دانشکده مهندسی برق مدیرگروه مهندسی برق مخابرات
356 روح ا... جهانی پور 2370 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
357 رضا جهانی نژاد 2371 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
358 زهرا جهانی نژاد 2281 سازمان مرکزی ثبت نام
359 احسان جوادیان 2173 سازمان مرکزی معاونت پژوهشی
360 فرشته جوکار کاشی 3042 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولژی
361 حسن عزیزی 3151 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه فرش
362 محمد علی چاپی 2552 ساختمان امورعمومی امور نقلیه
363 لیلا چاپی 2122 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
364 محمدرضا چاهی . .
365 محمد چرخی کاشانی خدمات
366 نیروگاه چندمنظوره 2106 جنب سازمان مرکزی C.H.P
367 امیرحسین چهارباغی 2275 سازمان مرکزی کارشناس محاسبات حق التدریس
368 امیرحسین چیت سازیان 3170 دانشکده معماری وهنر گروه فرش
369 امیرحسین چیت سازیان 3169 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
370 امیر حسین چیت سازیان 3146 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه هنراسلامی وپژوهش وهنر
371 زهرا چینی 2805 کتابخانه دانشکده علوم انسانی کارشناس فهرست نویسی
372 محمدرضا حاتمیان . دانشکده معماری و هنر گروه معماری
373 محمد رضا حاتمیان 3142 دانشکده معماری و هنر اساتید رشته معماری
374 مجید حاجتی پور 3413 داشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی برق و کنترل
375 امیرحسین حاجی اکبری 2299 سازمان مرکزی حراست
376 حامد حبیب زاده 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
377 طیبه حبیبی . . .
378 محسن حجازیان 2143 سازمان مرکزی
379 کاظم عمو رمضان زاده 2942 خانه فرهنگ معاون نهاد رهبری
380 حسین حسنی 2550 خوابگاه برادران مسئول امورخوابگاههای برادران
381 ملیحه حسین زاده 2157 سازمان مرکزی کارشناس آموزش
382 علی حسین زاده 2755 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه معارف اسلامی
383 مهدی حسین زاده خرمی 3744 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
384 جواد حسین زاده ساداتی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
385 سیدحسین حسینی 2090 مرکز مشاوره
386 سیدعلی حسینی تفرشی 2595 دانشکده علوم بیوتکنولوژی
387 حق پرست
388 روح ا... حقشناس . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
389 مریم حقیقیان 2217 سازمان مرکزی بایگانی
390 سعید حلاج باشی . .
391 سعید حلاج باشی . .
392 ابوالفضل حلوایی 3360 ساختمان ارشدی مسئول مرکز فناوری اطلاعات
393 ابوالفضل حلوایی 2412 دانشکده مهندسی اساتیدبرق
394 سیدرضا حمصی 2999 دانشکده علوم مرکز فناوری اطلاعات
395 عباس حنطه 0 .
396 امیرحسین حکیمی 2551 ساختمان امورعمومی رئیس اداره امورعمومی
397 حسین حیدرزاده . .
398 مریم حیدرزاده آرانی 2392 دانشکده فیزیک آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
399 حسین حیدری 2725 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
400 رسول حیدری 3226 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
401 محمد حیدری رارانی . . .
402 ابراهیم حیدری سمیرمی 2809 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
403 حسن خاتمی 3163 دانشکده معماری وهنر
404 حسن خاتمی 3124 دانشکده معماری وهنر اساتیدفرش
405 حسن خاتمی 3154 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
406 غلامرضا خادم 2325 دانشکده علوم سایت علوم
407 سیدقاسم خادم 2295 سازمان مرکزی حراست
408 خوابگاه خاندایی 55572008 دانشگاه آزاد خوابگاه خاندایی
409 ناصر خانزاده 2164 سازمان مرکزی حسابداری
410 خانه عطارها خانه فرش 7_55451496
411 لیلا خانی 2949 خانه فرهنگ کارشناس فعالیتهای قرآنی
412 مهدی پورافشین 2230 مسئول دفتر مدیرمالی حسابداری
413 حسین خاکباز . .
414 فاطمه خاکی 2249 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
415 محسن خاکی 2148 سازمان مرکزی کارشناس آمارواطلاعات
416 علیرضا خبازی 2136 سازمان مرکزی گزینش استاد
417 مرضیه ختایی 0 .
418 سید مهدی مصطفوی 2130 سازمان مرکزی روابط عمومی
419 حسین خداشناس 3358 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
420 حسن خداشناس 2174 سازمان مرکزی رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی / دبیر گروه تخصصی رسیدگی به تخلفات پژوهشی
421 زهرا خدامی 2480 دانشکده مکانیک گروه مکانیک جامدات
422 محمد خدایی 3390 ساختمان ارشدی مسئول آموزش پردیس بین الملل و دانشجویان خارجی
423 علی داروغه 2104 سازمان مرکزی -طبقه اول آبدارخانه معاونت آموزشی
424 رمضانعلی خدمتکار 2800 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
425 زین العابدین خدمتی 0 .
426 ابولفضل خدمتی 3363 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
427 هومن خرازیان 2201 سازمان مرکزی امورحقوقی
428 حسین خراسانی زاده 2449 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
429 اشرف خسروانی 2282 سازمان مرکزی بایگانی آموزش
430 کامران خسروی 2520 خوابگاه برادران متصدی خوابگاه
431 زهرا خسروی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
432 محسن خسروی . .
433 زهرا خسروی 2649 خوابگاه خواهران دفترفرهنگی خوابگاه خواهران
434 خرابی خطوط تلفن 2211 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
435 زهرا خلجی 2988 دانشکده علوم کتابخانه علوم
436 الهه خلدی 3254 ساختمان نانو دانشکده مجازی
437 متصدی خوابگاه 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
438 خوابگاه برادران 2509 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه3
439 خوابگاه برادران 2523 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه6
440 خوابگاه برادران 2522 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه5
441 خوابگاه برادران 2521 خوابگاه برادران تأ سیسات خوابگاه برادران
442 خوابگاه برادران 2519 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه4
443 خوابگاه برادران 2526 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه2
444 خوابگاه برادران 2517 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه2
445 خوابگاه برادران 2527 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه3
446 خوابگاه برادران 2516 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه1
447 خوابگاه برادران 2515 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه5
448 خوابگاه برادران 2508 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه2
449 خوابگاه برادران 2514 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه6
450 خوابگاه برادران 2512 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه4
451 خوابگاه برادران 2507 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه1
452 خوابگاه برادران 2528 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه4
453 خوابگاه برادران 2529 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه5
454 خوابگاه برادران 2530 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه6
455 خوابگاه برادران 2518 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه3
456 خوابگاه برادران 2524 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه1
457 خوابگاه خواهران 2633 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه2
458 خوابگاه خواهران 2647 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه7
459 2382 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی فیزیک
460 خوابگاه خواهران 2644 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه5
461 خوابگاه خواهران 2643 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه4
462 خوابگاه خواهران 2642 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه3
463 خوابگاه خواهران 2641 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه2
464 خوابگاه خواهران 2612 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه1
465 خوابگاه خواهران 2632 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه1
466 خوابگاه خواهران 2637 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه6
467 خوابگاه خواهران 2636 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه5
468 خوابگاه خواهران 2635 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه4
469 خوابگاه خواهران 2634 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه3
470 خوابگاه خواهران 2639 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه8
471 خوابگاه خواهران 2623 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه5
472 خوابگاه خواهران 2613 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه2
473 خوابگاه خواهران 2614 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه3
474 خوابگاه خواهران 2615 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه4
475 خوابگاه خواهران 2616 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه5
476 خوابگاه خواهران 2617 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه6
477 خوابگاه خواهران 2618 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه1
478 خوابگاه خواهران 2619 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه2
479 خوابگاه خواهران 2630 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه5
480 خوابگاه خواهران 2622 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه4
481 خوابگاه خواهران 2631 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه6
482 خوابگاه خواهران 2624 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه6
483 خوابگاه خواهران 2625 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه1
484 خوابگاه خواهران 2627 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه2
485 خوابگاه خواهران 2628 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه3
486 خوابگاه خواهران 2640 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه1
487 خوابگاه خواهران 2629 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه4
488 خوابگاه خواهران 2648 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه8
489 خوابگاه خواهران 2621 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه3
490 خوابگاه خواهران 2638 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه7
491 خوابگاه خواهران مشاوره 2650 خوابگاه خواهران گروه معارف
492 خوابگاه خوابگاه معصومیه 55441421
493 پردیس خواهران 3095 پردیس خواهران
494 بهرام خوشنویسان 2585 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
495 مهدی خیرالنسایی 2106 جنب سازمان مرکزی نیروگاه چندمنظوره
496 مجتبی خیرخواه 2438 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک (گروه مهندسی برق)
497 مهدی خیرخواه 3368 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
498 حمید خیرخواهی 2302 دانشکده علوم آبدارخانه اساتید علوم
499 همگانی داخل سالن 2892 تربیت بدنی
500 مهلا دادایی 2393 دانشکده فیزیک آزمایشگاه NMR
501 تقی دادایی 2196 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
502 عباسعلی دارویی . . .
503 احمد دانایی نیا 3175 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
504 دانشجویان ارشد 2798 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دانشجویان ارشد
505 دانشجویان دانشجویان دکترای ریاضی 2877 دانشکده علوم دانشجویان دکترای ریاضی خواهران
506 دانشجویان دکترای ریاضی 2859 ساختمان مرحوم محموداسلامی دانشجویان دکترای ریاضی
507 دانشجویان دکترای شیمی 2852 دانشکده علوم
508 دانشجویان دکترای شیمی آلی 2853 دانشکده علوم
509 دانشجویان دکترای شیمی معدنی 2857 دانشکده علوم
510 معاون دانشجویی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
511 مرکز رشد دانشگاه کاشان 55578800 ساختمان مركز رشد انتظامات
512 ابوالفضل پارسا 2770 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
513 ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
514 عمومی دانشکده علوم انسانی وحقوق 3701 دانشکده علوم انسانی وحقوق
515 فکس دانشکده مدیریت واقتصاد 3231 ساختمان نانو
516 عمومی دانشکده معماری وهنر 2839 دانشکده معماری وهنر
517 همگانی دانشکده معماری وهنر 2885 دانشکده معماری وهنر
518 انتشارات دانشکده مهندسی 2483 دانشکده مهندسی
519 ریاست دانشکده مهندسی 2418 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
520 ریاست دانشکده مکانیک 2451 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مکانیک
521 فاطمه داور 2855 دانشکده شیمی
522 فاطمه داور 0 .
523 مصطفی داوطلب علیایی 3068 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
524 دبیر شورای کانونها 0 خانه فرهنگ
525 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2890 دانشکده مهندسی
526 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2889 دانشکده مهندسی
527 سیامک دخانی 3242 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
528 درمانگاه 2591
529 محمد درمسجدی 2187 سازمان مرکزی امورتسویه حساب واتباع خارجی
530 مهدی دشت بزرگی 2738 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادیان وفلسفه
531 دفتر پست 2812 درب ورودی شماره2 دفتر خدمات ارتباطی
532 دفتر نهاد 2661 خوابگاه خواهران
533 2646 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی
534 دفترگروه جامعه شناسی 2775 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
535 حسن دقیق 2363 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
536 حسن دقیق 2360 دانشکده ریاضی مدیرگروه ریاضی
537 جواد دقیق 2262 ساختمان رفاه دانشجویی مدیراموردانشجویی
538 اصغر دقیق 3223 ساختمان نانو کتابخانه دانشکده منابع طبیعی
539 محمد تقی دلداده 2183 سازمان مرکزی هیئت ممیزه
540 مهدی دهقانی 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (آنالیز)
541 حسین دهقانی 2386 دانشکده شیمی گروه شیمی
542 حسین دهقانی 2304 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی (شیمی)
543 حسین دهقانی 2340 دانشکده شیمی معاونت آموزشی دانشکده شیمی
544 حسین دهقانی آرانی 2408 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
545 رضا دهقانی بیدگلی 3240 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
546 دانشجویان دکترای فیزیک 3067 دانشکده فیزیک دانشجویان دکترای فیزیک
547 داریوش دیده بان 2490 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر رئیس پردیس دانشگاهی
548 جواد دیواندری 3134 دانشکده معماری وهنر دفترمشاورعمرانی رئیس دانشگاه
549 جواد دیواندری 3162 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه معماری
550 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی مرکزمونیتورینگ
551 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی کارشناس حراست اسناد
552 فاطمه ذبیحی 3050 دانشکده علوم گروه ریاضی
553 محمدرضا ذوقی 2429 داشکده مهندسی گروه مهندسی برق
554 محمدرضا رئوفی مهر 2215 سازمان مرکزی کارگزینی
555 رئیس دانشکده 3222 ساختمان نانو منابع طبیعی و علوم زمین
556 رئیس دانشکده علوم 2322 دانشکده علوم رئیس دانشکده علوم
557 عباس رئیسی 2219 سازمان مرکزی کارگزینی
558 عادل رئیسی وانانی 2358 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
559 سید احمد مدنی 2289 سازمان مرکزی مدیریت نظارت، سنجش و کیفیت آموزش
560 عادل رئیسی وانانی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
561 محمد راحمی نوش آبادی 2202 سازمان مرکزی امورحقوقی
562 جواد راد 3200 ساختمان نانو دفترپژوهشکده علوم وفناوری نانو
563 سیدمحمد راستگوفر 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
564 رانندگان شرکت واحد نقلیهُ 2557 نقلیهُ رانندگان شرکت واحد
565 احمد رجب زاده 2545 سلف سرویس مامور خرید تغذیه
566 زینب رحمانی 3053 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
567 قدرت ا... رحمانی مهر 2368 دانشکده ریاضی دفترگروه ریاضی
568 احمدرضا رحمتی 2422 دانشکده مکانیک اساتید گروه حرارت وسیالات
569 علیرضا رحیمی 2886 دانشکده معماری وهنر پژوهشکده انرژی
570 علی رحیمی 3715 دانشکده علوم انسانی وحقوق آموزش ادبیات
571 علی رحیمی 2756 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
572 محسن رحیمی 2496 دانشکده مهندسی برق گروه مهندسی برق
573 مصطفی رحیمی جولقانی 3708 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه تربیت بدنی
574 حمید رحیمی سمیرمی 3720 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه علوم تربیتی
575 سیدحسین رسا 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
576 سیدحسین رسا 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
577 پرویز رستگارجزی 2722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه علوم قرآن وحدیث
578 سوسن رسول زاده . . .
579 امیرحسین رسول نیا 2737 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
580 محسن رسولی 2218 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
581 فاطمه رصافیان 2243 سازمان مرکزی حوزه ریاست
582 جواد رضازاده 2563 تربیت بدنی مسئول دفتر مدیریت تربیت بدنی
583 حسن رضازاده 2724 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
584 جواد رضازاده 2566 تربیت بدنی اتوماسیون
585 مهران رضایی 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
586 مرتضی رضایی 2716 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
587 مهران رضایی 2469 دانشکده شیمی اساتیدشیمی
588 علی اصغر رضایی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
589 محمد رضایی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
590 حمیدرضا رضایی زارع 2260 سازمان مرکزی امور دانشجویی
591 محمد مزدیان فر 2159 سازمان مرکزی اداره اموال
592 محمد تقی رضوان 3409 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی صنایع
593 امیرحسین رضوانی 2206 سازمان مرکزی تاسیسات
594 زهرا رضوانی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
595 سیدهادی رضوی 2214 سازمان مرکزی کارگزینی
596 سید محمد رضویان 2428 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
597 حسن رعیت مقدم 2547 کارگاههای معماری وهنر کارشناس صنایع دستی
598 حسینعلی رفیعی پور 3092 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
599 حسینعلی رفیعی پور 2595 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
600 عبدالعلی رمضانی 2895 دانشکده فیزیک معاون تحصیلات تكمیلی دانشكده
601 حسین رمضانی . دانشکده ادبیات کارشناس دفترنهاد
602 محمد رمضانی 2134 انتشارات حوزه پژوهشی
603 رضا رمضانی آرانی 2389 دانشکده فیزیک مدیر گروه فیزیك ذرات بنیادی و نظریه میدان
604 سید هادی بهشتیان 2147 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
605 محمد رمضانی علوی 2560 تربیت بدنی مدیر تربیت بدنی
606 احمد رمضانی مقدم 2576 دانشکده فیزیک مدیر گروه فیزیك هسته ای
607 احمد رمضانی مقدم 2579 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
608 معصومه رنجبر 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
609 ابوالفضل رنجبر 3241 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
610 ابوالفضل رنجبر فردویی . . .
611 مسعود رهایی فرد . . .
612 علی روحانی 2248 سازمان مرکزی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه
613 اشرف روحانی 2273 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
614 رضا روحانی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
615 حسن رودی . .
616 سیداحسان روزمه 2345 دانشکده فیزیک آزمایشگاه اپتیک
617 سیداحسان روزمه 2568 دانشکده فیزیک مدیرگروه فیزیک ماده چگال
618 سیداحسان روزمه . دانشکده فیزیک آزمایشگاه مغناتوامپدانسGMI
619 ریاست پردیس خواهران 55444772 پردیس خواهران ریاست پردیس خواهران داخلی7
620 ریاست داشکده مهندسی 2450 داشکده مهندسی ریاست
621 ریاست دانشکده معماری وهنر 3131 دانشکده معماری وهنر
622 رییس دانشکده ادبیات 2727 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رییس دانشکده ادبیات
623 علی زارع دوست 2562 تربیت بدنی
624 عباس زارعی 2731 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی مدیرگروه زبان انگلیسی
625 محمدشریف زارعی 3419 دانشکده مکانیک گروه مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
626 مصطفی زاهدی فر 2344 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
627 مصطفی زاهدی فر 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
628 مصطفی زاهدی فر 3207 ساختمان نانو آزمایشگاه لایه نشانی حرارتی وآنالیزسلولهای خو
629 مصطفی زاهدی فر 2577 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
630 عباس زراعت . . .
631 فرهاد زمانی 3056 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
632 سروش زمانی مقدم 3057 دانشکده فیزیک گروه فیزیك ذرات بنیادی و نظریه میدان
633 اصغر زنجیرزن 2146 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
634 حمیدرضا زنگنه 2573 دانشکده فیزیک مدیر گروه لیزر و فوتونیك
635 زهره زهرایی 3381 ساختمان ارشدی آزمایشگاه بیوتکنولوژی
636 زهره زهرایی 2396 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولوژی
637 زهره زهرایی 2314 دانشکده علوم آز زیست گیاهی
638 نرجس زیبایی 3372 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی فرش
639 نرجس زیبایی 2956 کارگاههای معماری آزمایشگاه رنگرزی
640 نرجس زیبایی 3374 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل کیفیت فرش
641 نرجس زیبایی 3373 ساختمان ارشدی آزمایشگاه رنگرزی فرش
642 محمود ساجدی 2268 سازمان مرکزی ستاد توسعه
643 سیدابوالفضل سادات الحسینی 0 .
644 سیدحسین سادات الحسینی 2192 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
645 سیدمهدی سادات فر 2298 سازمان مرکزی حراست
646 سیدمهدی سادات فر 2299 سازمان مرکزی حراست
647 مجتبی ساداتی 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
648 سیدابراهیم ساعتچی . . .
649 علی ساعتی 3714 دانشکده علوم انسانی وحقوق آموزش
650 هادی ساعتی 3112 مسجد خدمات
651 سالن کنفرانس 3133 دانشکده معماری وهنر
652 سایت خوابگاهها 2645 خوابگاه خواهران
653 محسن شکرریز 2484 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
654 سایت ارشد 2487 دانشکده مهندسی
655 جعفر سایه آفتابی 2125 سازمان مرکزی روابط بین الملل
656 مجید سبزپوشان 2171 سازمان مرکزی مدیرپژوهشی
657 مجید سبزپوشان 2432 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
658 مهدی سبزواری 3049 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
659 حمزه سبزیان 2411 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
660 ستادتوسعه دانشگاه 3024 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
661 فکس ستادتوسعه دانشگاه 3025 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
662 حسین ستار 2260 دانشکده ادبیات معاون فرهنگی و اجتماعی
663 حسین ستار 2720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه معارف
664 مسلم ستوده خواه 3046 دانشکده علوم گروه شیمی معدنی
665 حسن سربند 2261 خانه فرهنگ حسابداری دانشجویی
666 زهرا چینی 2981 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
667 عبدالله سعادت 2543 تربیت بدنی دفتر گروه علوم ورزشی - استخر
668 سعید سعادت 2106 جنب سازمان مرکزی نیروگاه چندمنظوره
669 سیدمرتضی سعادتدار 2541 مجموعه انبارها انباردارانبار مرکزی
670 عباس سعادتمندی 2361 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
671 حسین سعیدی 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه خدمات
672 شهریار سعیدیان 2342 دانشکده فیزیک متصدی آزمایشگاه فیزیک2
673 سلمان سقاحضرتی 2948 خانه فرهنگ کارشناس تشکلها ونشریات دانشجویی
674 سعید سلطان محمدی 2441 دانشکده مهندسی گروه معدن
675 سعید سلطان محمدی . سازمان مرکزی دانشکده مجازی
676 بهزاد سلطانی 2442 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
677 سعید سلطانی 0 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
678 زینب سلطانی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
679 سلف برادران 2546 سلف برادران
680 سلف خواهران 2549 سلف خواهران
681 سلف کارمندی (آزاد) 2599 سلف سرویس سلف سرویس
682 ملیحه سلمانی 2475 دانشکده مهندسی منشی گروه مکانیک
683 فاطمه سلمانی 2666 خوابگاه خواهران متصدی خوابگاه خواهران
684 مهران سهراب زاده 3742 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
685 منصور سیاح . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
686 سیدعبدالکریم سیادت . سازمان مرکزی طرح وبرنامه کارشناس بهره وری
687 محمد سیدپور 2178 سازمان مرکزی کارشناس فناوری وارتباطات علمی
688 مرتضی سیدهاشم 2319 دانشکده شیمی منشی دانشکده شیمی
689 مرتضی سیدهاشم 2397 دانشکده شیمی مسئول دفتر دانشکده شیمی
690 سیدمهدی سیدی 2341 دانشکده فیزیک تکنیسین آزمایشگاه فیزیک1
691 سیدعباس سیدی آرانی 3731 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
692 سادات سیدی پور 2419 دانشکده مهندسی آزمایشگاه آی تی
693 محسن سیفی 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
694 محسن شاطریان 3221 ساختمان نانو رئیس دانشکده منابع طبیعی
695 محمود شاطریان 3736 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
696 محسن شاطریان 2155 سازمان مرکزی مشاوران رئیس
697 حسین شاهرودیان 2197 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
698 عباس شایان فر 2717 دانشکده ادبیات وعلوم انسانی کارشناس نشریات علوم انسانی
699 حمیدرضا جیحانی 3120 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
700 مهدی شبانی نوش آبادی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
701 مهدی شبانی نوش آبادی 2357 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
702 لیلا شجاعی زاده 2501 دانشکده علوم کارشناس آموزش دانشکده ریاضی وفیزیک
703 رضا شجری 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادبیات فارسی
704 حمید شرافتیان 2254 سازمان مرکزی تدارکات
705 شرکت تعاونی 2400 شرکت تعاونی مصرف
706 شرکت خدماتی 2553 ساختمان سفید شرکت خدماتی
707 دفتر شرکت فضای سبز 2883 ساختمان سفید خدمات فضای سبز
708 احمد شریف 2752 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
709 زهرا شریف فر 3139 دانشکده معماری وهنر مرکز اسناد و تحقیقات علمی و معماری
710 کیوان شریف مرادی 3707 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
711 نفیسه شریفی 3220 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
712 محمد حسین شریفی 2258 سازمان مرکزی مسئول تنظیم اسناد
713 زهرا شریفی 3147 دانشکده معماری وهنر کارشناس مسئول مدیر گروه معماری
714 نفیسه شریفی 3261 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانواپتوالكترونیك و فوتونی
715 رضا بیدگلیان 2103 سازمان مرکزی ابدارخانه اداری
716 زهره شعار 2233 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
717 حسین شعبانی زاد 2101 سازمان مرکزی دفترریاست
718 قاسم شفیعی 3735 دانشکده علوم انسانی وحقوق هیأت علمی/گروه حقوق
719 خلیل شفیعی . .
720 قاسم شفیعی 2155 سازمان مرکزی مشاوران رئیس
721 حمیدرضا پیوندی 2200 سازمان مرکزی مدیریت امور حقوقی
722 مهدی شفیعی 2284 سازمان مرکزی نقل وانتقالات
723 محمدرضا شمس 2740 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
724 افسانه شمس 2945 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
725 مهدی شمس 2334 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
726 عباس شکاری 3723 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
727 محسن شکرریز 2485 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
728 احمد شیخ زاده 2940 . .
729 قنبرعلی شیخ زاده 2446 دانشکده مکانیک اساتید گروه مکانیک
730 ولی ا... شیخیان . . .
731 علی اصغر شیره پز دانشکده مدیریت و اقتصاد
732 زهرا صابری . دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
733 مجتبی صادق آرانی 2548 انبار دفتر فنی حسابدارمسئول انبار دفترفنی
734 عباس صادق زاده 2492 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی مواد
735 عباس صادق زاده 3392 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی مواد
736 امیرحسین صادقپور 3129 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
737 احسان صادقی 3219 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
738 محمد حسین صادقی 3158 دانشکده معماری وهنر مسئول سمعی بصری وکارگاه عکاسی
739 زهرا صادقی 3726 دانشكده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت واقتصاد
740 احسان صادقی 2718 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
741 احسان صادقی 3043 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
742 ستار صادقی ده چشمه 3745 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
743 غلامرضا صالح علوی 3127 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
744 غلامرضا صالح علوی 3144 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه فرش
745 غلامرضا صالح علوی 3170 دانشکده معماری وهنر گروه فرش
746 مریم صالحی مقدم 2564 تربیت بدنی
747 عبدالحسین صانعی نژاد 2256 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
748 عباس صانعی نژاد 3353 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
749 مجید صانعی نژاد 2450 دانشکده مهندسی مسئول دفتر
750 داوود صانعی نژاد - سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
751 حسین صباغیان بیدگلی 3418 دانشکده برق وکامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
752 محمد صبوری 2806 کتابخانه علوم انسانی آبدارخانه
753 مجید صدوقی 3750 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه روان شناسی
754 وحید صدوقی 2941 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی مطالعات و برنامه ریزی
755 غلامحسین صدیفیان 2406 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
756 فریبرز صدیق ارفعی 3751 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه روان شناسی
757 مهدی صدیقی 2161 سازمان مرکزی حسابداری ستادتوسعه
758 ایرج صفایی 55723355 نیاسر رصدخانه مرکزی دانشگاه
759 ایرج صفایی 3380 ساختمان ارشدی دفتر رصدخانه
760 ایرج صفایی 55723356 نیاسر فکس رصدخانه مرکزی دانشگاه
761 جواد صفایی قمی 2849 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
762 جواد صفایی قمی 2385 دانشکده شیمی گروه شیمی
763 جواد صفری 2320 دانشکده شیمی گروه شیمی فیزیک
764 جواد صفری 2353 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
765 جواد صفری 2894 دانشکده شیمی
766 غلامرضا صفری 3252 ساختمان نانو دانشکده مجازی
767 سید علی گلساز 3013 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
768 عبدا... رمضانی 2144 سازمان مرکزی مدیربرنامه ریزی وتوسعه
769 علیرضا صفوی 2241 سازمان مرکزی دفترمعاونت آموزشی
770 مسعود صلواتی نیاسر 3028 دانشکده شیمی آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی
771 مسعود صلواتی نیاسر 2383 دانشکده شیمی گروه شیمی
772 مهدی صدیقی 2920 درب شماره دو صندوق قرض الحسنه دانشجویی فاطمه الزهرا
773 روح ا... صیادی نژاد 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
774 محسن طاعتی . . .
775 مهدی طالبی 2116 سازمان مرکزی روابط عمومی
776 مهدی طالبی 2927 سالن فیض مسئول آمفی تاتر
777 سیدعباس طاهر 2468 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
778 حمیدرضا طاهرزاده - سازمان مرکزی حسابداری دانشجویی
779 فاطمه سادات طاهری 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادبیات فارسی
780 زهرا طاهری 2744 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه زبان انگلیسی
781 بیژن طاهری 3415 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
782 امیرحسین طحان 2097 مرکز مشاوره آبدارخانه
783 حسین طحانی 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
784 حسن طحانی 2158 سازمان مرکزی مسئول انبار
785 سید حسن مصطفوی 2151 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت توسعه و طرح های اقتصادی
786 حسین طرفدار . .
787 زینب طلوعی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
788 علی طهماسبی نوش آبادی 3362 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
789 اعظم طوقانیان 2949 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
790 بهزاد طولمی نژاد . . .
791 داوود ظریفی 3370 ساختمان ارشدی اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
792 مرتضی عابدینی 3402 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی متالوژی
793 رضا عابدینی . .
794 علی عارف منش 2433 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
795 محمد عارفی 2405 دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک
796 بابک عالمی 3166 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه تکنولوژی معماری
797 بابک عالمی 3148 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
798 علی عالی انوری 2435 دانشکده مهندسی مدیرگروه معدن
799 علی عالی انوری 3395 ساختمان ارشدی دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
800 امیرحسین عامری راد 2226 سازمان مرکزی دانش آموختگان
801 مهدیه عباس زاده 2277 سازمان مرکزی بایگانی دانش آموختگان
802 مجید عباسپور 3153 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده معماری وهنر
803 محمود عباسی 2428 دانشکده مهندسی گروه مواد و متالوژی
804 فاطمه عباسی 2989 دانشکده علوم کتابخانه علوم
805 علی عباسی 2817 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه ارتعاشات
806 علی عباسی 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ارتعاشات
807 علی عباسی 2458 دانشکده مهندسی آزمایشگاه مقاومت
808 علی عباسی 2464 مجتمع کارگاهها کارگاه جوشکاری
809 مصطفی عباسی مقدم 2723 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
810 محمد عباسیان 2488 دانشکده مهندسی آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
811 علی اکبر عباسیان 2497 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
812 علی اکبر عباسیان 2413 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
813 فرج ال... عبدالعالی 2816 ساختمان سفید تعاونی مسکن
814 علی اکبر عبدالله زاده 2454 دانشکده مهندسی گروه معدن
815 علی اکبر عبداله زاده 0 .
816 حسین عبدالهی . . .
817 عباس عبدلی 3063 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
818 ابوالفضل عرب بیگی 3159 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه صنایع دستی
819 ابوالفضل عرب بیگی 3123 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
820 محمد عربی - - -
821 طاهره عربی 2278 سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
822 فاطمه عربی 2896 دانشکده معماری وهنر مسئول برنامه ریزی طرح کلان(پژوهشکده انرژی)
823 محبوبه عربی مفرد 3255 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده مجازی
824 رضا نوری شادمهانی 3149 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
825 - - 2474 دانشکده مهندسی کارشناس برق و کامپیوتر
826 محمدمهدی عسگرنژاد 2224 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیریت فنی و طرحهای عمرانی
827 علی خدایی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه آموزش
828 جلال عسگری 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
829 خوابگاه عصار 2608 خوابگاه عصار دفترمتصدیان خوابگاه متاهلین
830 محمد عصاری 2140 سازمان مرکزی مدیر اداری وپشتیبانی
831 محمد عصاری 2240 سازمان مرکزی مدیر اداری وپشتیبانی
832 مهدی عطاری 2271 سازمان مرکزی دفترمدیریت آموزشی
833 سعید عطاریه . . .
834 محمدرضا معصومی 2167 مسئول دفتر و كارشناس مركز كارآفرینی کارآفرینی
835 حورا علایی 2988 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
836 محمد علایی 2791 سازمان مرکزی کتابخانه انسانی
837 سوسن علایی 2274 سازمان مرکزی تحصبلات تکمیلی
838 آزمایشگاه علوم کامپیوتر 2305 دانشکده ریاضی آزمایشگاه علوم کامپیوتر
839 سید حسین علوی 3145 دانشکده معماری و هنر کارشناس گروهها
840 محمد علی اکبری 2283 سازمان مرکزی امورمالی شبانه
841 سیما علیخان زاده آرانی 3212 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
842 محسن علیخانی . .
843 علی عمرانی پور 3142 دانشکده معماری وهنر اساتیدرشته معماری
844 علی عمرانی پور 3130 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده
845 همگانی عمومی 2934 ورودی ماشین رو
846 همگانی عمومی 2938 دانشکده شیمی ورودی دانشکده شیمی
847 همگانی عمومی 2804 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
848 همگانی عمومی 2980 تربیت بدنی
849 همگانی عمومی 2569 خوابگاه برادران خوابگاه برادران
850 همگانی عمومی 2931 دانشکده ادبیات عمومی
851 همگانی عمومی 2935 درب اصلی
852 همگانی عمومی 2593 خوابگاه احمدی روشن
853 همگانی عمومی 2939 دانشکده علوم عمومی آمفی تاتر
854 همگانی عمومی 2937 خوابگاه
855 همگانی عمومی 2897 دانشکده مهندسی
856 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2685 خوابگاه خواهران بلوک4
857 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2687 خوابگاه خواهران بلوک6
858 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2688 خوابگاه خواهران بلوک7
859 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2689 خوابگاه خواهران بلوک8
860 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2686 خوابگاه خواهران بلوک5
861 طاهره عمیدی فر 2482 دانشکده مهندسی
862 مهدی غضنفری 2399 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
863 محمد جواد غفارزاده 2198 سازمان مرکزی مسئول تاسیسات
864 عبدالرسول غفاری 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
865 فاطمه غفاری 55460333 .
866 زهراسادات غفوری 2237 سازمان مرکزی حسابداری
867 سیدمهدی غفوری 2802 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم انسانی
868 نبی ال... غلامی 2252 سازمان مرکزی کارشناس سفارشات خارجی وخریدهای آزمایشگاهی
869 علی غلامی 2394 دانشکده علوم آزمایشگاه UVIR
870 علی غلامی 2380 دانشکده شیمی گروه شیمی
871 احمد غلامی 0000 .
872 یونس غلامی 3239 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
873 فاطمه غلامی 2297 سازمان مرکزی کارشناس دانشجویی حراست خواهران
874 حسن غیاثی 3137 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
875 حسن غیرتی 2220 سازمان مرکزی امور حقوقی
876 صدیقه فاطری 2279 سازمان مرکزی آموزش کل
877 عاطفه فاطمیه 2228 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
878 فاکس 2139 سازمان مرکزی فاکس دبیرخانه جذب هیئت علمی
879 فاکس گروه ریاضی 2332 دانشکده علوم
880 محمدرضا فتاح 2917 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
881 محمدرضا فتاح 2437 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
882 غلامحسین فتح تبار 2369 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
883 محسنعلی فتحعلی زاده 2166 سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
884 فائزه فخره - سازمان مرکزی ستاد توسعه
885 فاطمه فخری 3716 دانشکده علوم انسانی وحقوق کارشناس فرهنگی
886 عباسعلی فراهتی 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
887 علیرضا فرجی 2179 سازمان مرکزی مدیر فناوری و ارتباطات علمی
888 محسن فرجی 2477 دانشکده مهندسی آموزش دانشکده مهندسی
889 حسین فرجی 2862 مجتمع کارگاهها آزمایشگاهXRD گروه معدن
890 علیرضا فرجی 2440 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
891 احمدعلی فرزاد 2262 ساختمان رفاه دانشجویی امور دانشجویی
892 احمدعلی فرزاد 2263 سازمان مرکزی امور دانشجویی
893 اکبر فرزانگان . . .
894 محسن فرشته 2119 سازمان مرکزی مدیروبسایت دانشگاه
895 حمیدرضا فرشچی 3126 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
896 محبوبه فرشچی 2571 دانشکده فیزیک مسئول دفتر گروه فیزیک
897 روح ال... فرقدان 3066 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
898 حمیدرضا فرنوش 3401 دانشکده مهندسی گروه موادومتالوژی
899 علی فرهادیان - دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت اقتصاد
900 فروشگاه لباس 2602 خوابگاههای خواهران
901 مهین فریدونی 2473 دانشکده مهندسی آموزش مهندسی
902 مهدیه فلاح 2893 دانشکده معماری وهنر کارشناس پژوهشکده
903 حسن فلاح 3140 دانشکده معماری وهنر مسئول آموزش
904 فریدون فلاح 0 .
905 حمیدرضا فهیمی تبار 2704 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
906 سیدعلیرضا فولادی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
907 فکس 2772 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
908 فکس دانشکده 2777 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
909 فکس دانشکده مهندسی 2424 داشکده مهندسی
910 فکس دفتر ریاست 2112 سازمان مرکزی مدیر دفترریاست
911 فکس دفترآموزش 2242 سازمان مرکزی دفترآموزش
912 فکس ریاست دانشکده معماری وهنر 3132 دانشکده معماری وهنر
913 فکس گروههای آموزشی 2570 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
914 فکس مجله عرفان 2767 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس مجله عرفان
915 فکس معاونت پژوهشی 2177 سازمان مرکزی
916 فکس کتابخانه 2808 کتابخانه مرکزی فکس کتابخانه انسانی
917 محسن قاسم پور 55460333 پردیس خواهران
918 محسن قاسم پور 2721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
919 سیدرضا قاسم زاده 2000 دانشکده علوم مخابرات
920 سیدحسین قاسم زاده 2238 سازمان مرکزی حسابداری
921 احمدرضا قاسمی خوزانی 2426 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
922 هدی قاسمیه 3227 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
923 احسان قدرت الهی 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
924 سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت اقتصاد
925 زهرا قدیری . دانشکده مهندسی کارشناس آموزش
926 محسن قرآنی نیا 2193 سازمان مرکزی فضای سبز
927 محسن قرآنی نیا 2194 سازمان مرکزی فضای سبز
928 حسین قربانپور 3253 ساختمان نانو مدیرانتشارات
929 علی قربانپور 2447 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
930 حسین قربانپور 2134 سازمان مرکزی انتشارات دانشگاه
931 حسین قربانپور 2247 سازمان مرکزی مدیر انتشارات
932 حمید قربانی 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
933 سید محمدباقر قریشی 2398 دانشکده فیزیک معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده فیزیك
934 سیدمحمدباقر قریشی 2342 دانشکده علوم آزمایشگاه فیزیک2
935 سیدمحمدباقر قریشی 3391 ساختمان ارشدی آزمایشگاه سلولهای خورشیدی نانوساختار
936 روح الله فرقدان 2539 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
937 سیدمهدی قریشی 2375 دانشکده شیمی گروه شیمی
938 سیدمهدی قریشی 2395 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
939 سیدمهدی قریشی 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
940 رضا قزاآنی . .
941 قشقایی فر
942 رضا قضاوی . . .
943 رضا قضاوی 3229 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
944 سعید قماشی 3730 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه حقوق
945 اصغر قنایی . .
946 امیر قنبرپورنصرتی 2561 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
947 لیلا قنبری 3050 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
948 محمد قنبری 3044 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی آلی
949 منصوره قوام 3245 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
950 گروه عمران 2436 دانشکده مهندسی
951 گشت انتظامات برادران 2594 دانشکده علوم
952 رضا گل حسینی 2402 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
953 سعید گلابی 2434 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
954 حسن دقیق 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری ومالی
955 امیرمحمد گلابی 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت اقتصاد
956 سعید گلابی 2880 دانشکده معماری و هنر پژوهشكده انرژی، طرح كلان میكروتوربین
957 قاسم گلی 2246 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
958 سلمان گلی 2478 دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
959 بابک گنجی 3414 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
960 محمد گنجی 3748 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
961 بابک گنجی 2445 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی برق
962 محمدرضا گندمی 2326 دانشکده علوم آموزش دانشکده علوم
963 فرانک گودرزی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
964 طاهره لطفی 2094 مرکز مشاوره
965 محمد لطفی . .
966 زهراسادات لطیفی 2928 ساختمان رفاه دانشجویی کارشناس
967 حسن لطیفی 2715 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
968 سید محمد مهدی لطیفی 2747 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان انگلیسی
969 عیاس لقمان 2425 دانشکده مکانیک اساتید گروه مکانیک
970 بلیط فروشی لوان تور 55515883 ایستگاه مکانیزه بلیط فروشی جهان مسافر
971 محمود مازوچی 2227 سازمان مرکزی آموزش کل
972 متصدی امور خوابگاهها 2520 خوابگاه برادران
973 سیدمهدی متولی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
974 سیدمهدی متولی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
975 مجله انرژی 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
976 مهدی مجیدی 3370 ساختمان ارشدی اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
977 محسن مجیری 2429 دانشکده شیمی گروه مهندسی برق
978 مرتضی مطهرثانی 2287 سازمان مرکزی استعدادهای درخشان
979 اکبر محبی 2373 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
980 حمیدرضا محتسبی 2562 تربیت بدنی
981 محسن محرابی 3208 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفوتونیک
982 محسن محرابی 3211 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
983 امینه سادات محسن زاده - خانه فرهنگ کارشناس انجمن های علمی
984 محسن محسن نیا 2376 دانشکده شیمی آزمایشگاه ترمودینامیک
985 محسن محسن نیا 3065 دانشکده شیمی گروه شیمی
986 محسن محسن نیا 2150 سازمان مرکزی معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
987 مهدی محسنی 3128 دانشکده معماری وهنر مسؤول دفتر پژوهشکده فرش
988 مرضیه محق 2225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
989 مصطفی محمدزاده 2113 سازمان مرکزی حوزه معاونت پژوهشی
990 مهدی محمدزاده - - -
991 اکبر محمدی 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آبدار خانه دانشکده ادبیات
992 حمیدرضا محمدی 2455 دانشکده مهندسی برق مدیرگروه مهندسی برق قدرت
993 مهدی محمدی مهر 2423 داشکده مهندسی مدیرگروه مکانیک جامدات
994 هادی مختاری 2476 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی صنایع
995 رضا مداحیان . . .
996 اصغر مدبر نژاد 2926 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
997 محمد مدرسی 2315 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
998 محمد مدرسی 2316 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
999 محمد مدرسی 2114 سازمان مرکزی متصدی روابط عمومی
1000 سید احمد مدنی 3725 دانشکده علوم انسانی وحقوق علوم تربیتی
1001 امیرحسین مدنی 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاون آموزشی
1002 مدیرآموزشی 2107 سازمان مرکزی مدیرآموزشی
1003 مدیرشاهدوایثارگر 2290 دانشکده معماری وهنر مدیرشاهدوایثارگر
1004 مهرداد مرادی 3216 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1005 لیلا مرادی 2336 دانشکده شیمی هیئت علمی شیمی
1006 مهرداد مرادی 3206 ساختمان نانو آزمایشگاه نانو مگنتو اپتیک
1007 محسن مرادیان 3218 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1008 علیرضا مرشدی 2231 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاون اداری ومالی
1009 علیرضا مرشدی 2131 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاون اداری ومالی
1010 مرکز مشاوره دانشجویی 2091 مرکز مشاوره دانشجویی
1011 اطلاعات مرکزتلفن دانشگاه 3333 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
1012 مسئول دفتر نهاد رهبری 2245 سازمان مرکزی دفتر نهاد رهبری
1013 محمدرضا مزدیان فرد 2457 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1014 محمد مزدیان فر 2924 اداره رفاه دانشجویی صندوق رفاه
1015 محمدرضا مزدیان فرد 2444 دانشکده مهندسی
1016 آبدارخانه 3093 دانشکده علوم دانشکده شیمی
1017 محمدرضا مزدیان فرد 3389 ساختمان ارشدی فکس آزمایشگاه آب وفاضلاب
1018 محمدرضا مزدیان فرد 3388 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آب وفاضلاب
1019 مجید مزروعی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1020 اسماعیل مزروعی 3727 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست گروه مدیریت اقتصاد
1021 ساجده مسافرچی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
1022 مسجد 3111 مسجد
1023 جواد مسکینی 2102 سازمان مرکزی آبدارخانه ریاست
1024 مهدی دشت بزرگی 2124 سازمان مرکزی روابط بین الملل
1025 اتاق مشاوره مرکز آی تی دینی 2597 مسجد مرکز آی تی دینی
1026 مشاوره کارآفرینی 2169 سازمان مرکزی
1027 محمد مشهدی 2108 سازمان مرکزی رئیس مرکز کاشان شناسی
1028 محمد مشهدی نوش آبادی 2793 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی کاشان شناسی
1029 فرشته مشکانی 2834 مجتمع کارگاهها اساتید گروه مهندسی شیمی
1030 مهدیه فلاح 3365 ساختمان ارشدی کارشناس کامپیوتر
1031 سید حسن مصطفوی 2144 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
1032 سید مهدی مصطفوی - سازمان مرکزی کارشناس کامپیوتر
1033 طیبه مصلحی 2264 سازمان مرکزی مشاوران رییس اموربانوان
1034 منیره سادات قاضی 2128 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1035 معاون آموزشی 3150 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
1036 معاونت پژوهشی 2372 دانشکده علوم معاونت پژوهشی دانشکده علوم
1037 آبدارخانه معاونت پژوهشی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه
1038 معاونت دانشکده علوم 2323 دانشکده علوم
1039 نگین معزی 3215 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1040 سعید معصوم 3357 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه
1041 سعید معصوم 2338 دانشکده شیمی معاون پژوهشی
1042 محمدرضا معصومی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
1043 آزاده سادات معلم 2887 دانشکده معماری و هنر کارشناس طرح کلان میکروتوربین
1044 آبدارخانه معماری وهنر 3105 دانشکده معماری و هنر آبدارخانه معماری وهنر
1045 محسن معین زاده 3224 ساختمان نانو آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1046 عباس معین فر 2951 خانه فرهنگ کارشناس حسابداری اموردانشجویی
1047 محمدرئوف معینی 2747 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
1048 مجتبی معینیان 3128 دانشکده معماری وهنر كارشناس پژوهشكده فرش
1049 علیرضا ملاقنبری 2093 مرکز مشاوره
1050 مهران ملک 3159 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه صنایع دستی
1051 مهران ملک 3167 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
1052 مراد ملکی 2510 دفتر انتظامات مسئول انتظامات
1053 محمد ملکی 3141 دانشکده معماری وهنر کارشناس آموزش
1054 محمدحسن ملکیان 3366 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
1055 مهدی ممتحنی 3165 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1056 محمدرضا منزوی 2290 دانشکده معماری وهنر مدیر شاهدوایثارگران
1057 منشی شاهدوایثارگر 2291 دانشکده معماری وهنر منشی شاهدوایثارگر
1058 محمدرضا منصورنیا 2899 دانشکده شیمی گروه شیمی
1059 محمدرضا منصورنیا 2339 دانشکده شیمی گروه شیمی
1060 محمدرضا منصورنیا 2390 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
1061 محمدرضا منصورنیا 2278 سازمان مرکزی مدیر تحصیلات تکمیلی
1062 مجید منعم زاده 2343 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک پایه3
1063 مجید منعم زاده 2574 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1064 مریم منفصلی 2905 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1065 علی مهتری استرکی 3333 دانشکده علوم اپراتورمخابرات
1066 سیف ا... مهدی زاده 2884 کارگاههای آموزش معماری وهنر کارگاههای آموزش معماری
1067 محمدرضا مهدی زاده 2921 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی نشریات و تشکلها
1068 یاسر مهرانیان 2153 سازمان مرکزی کارشناس خدمات آموزشی
1069 مهمانسرای اساتید 2975 مهمانسرای اساتید اطاق 4
1070 مهمانسرای اساتید 2976 مهمانسرای اساتید اطاق 92
1071 مهمانسرای اساتید 2977 مهمانسرای اساتید اطاق 8
1072 مهمانسرای اساتید 2978 مهمانسرای اساتید اطاق 93
1073 مهمانسرای اساتید 2979 مهمانسرای اساتید اطاق تلویزیون
1074 مهمانسرای اساتید 2973 مهمانسرای اساتید اطاق 32
1075 مهمانسرای اساتید 2972 مهمانسرای اساتید اطاق
1076 مهمانسرای اساتید 2974 مهمانسرای اساتید اطاق 7
1077 مهمانسرای اساتید 2966 مهمانسرای اساتید اطاق 121
1078 مهمانسرای اساتید 2970 مهمانسرای اساتید سوییت 2
1079 مهمانسرای اساتید 2962 مهمانسرای اساتید اطاق 123
1080 مهمانسرای اساتید 2961 مهمانسرای اساتید اطاق 91
1081 مهمانسرای اساتید 2963 مهمانسرای اساتید اطاق 112
1082 مهمانسرای اساتید 2965 مهمانسرای اساتید سوییت 7
1083 مهمانسرای اساتید 2964 مهمانسرای اساتید اطاق 111
1084 مهمانسرای اساتید 2967 مهمانسرای اساتید اطاق 5
1085 مهمانسرای اساتید 2960 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1086 مهمانسرای اساتید 2968 مهمانسرای اساتید اطاق 6
1087 مهمانسرای اساتید 2969 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1088 مهمانسرای اساتید 2971 مهمانسرای اساتید اطاق 31
1089 عبدالحسین مهندس 2472 دانشکده مهندسی مهندسی شیمی
1090 رویا مهین پور 3052 دانشکده شیمی گروه شیمی
1091 رویا مهین پور 2387 دانشکده شیمی گروه شیمی
1092 عبدا... موحدی محب 2843 ساختمان مرحوم محموداسلامی
1093 عبدا... موحدی محب 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
1094 مودم سازمان مرکزی
1095 سیدرضا موسوی . . .
1096 سیدمهدی موسوی 3055 دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی
1097 سیدحجت موسوی 3225 ساختمان نانو اساتید گروه جغرافیا واکوتوریسم
1098 سیدکمال الدین موسوی 3743 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1099 سیدسیف ال... موسی زاده 2321 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1100 حمید رضا مومنیان . .
1101 علیرضا مکاری - - -
1102 اعظم سلیمانی تبار 2987 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
1103 علیرضا مکاری 2599 سلف سرویس مسئول نظارت برسلف کارمندی
1104 عباس مکاری . . .
1105 لیلا مکوندی 3122 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
1106 سیدرضا میراحمدی 0 دانشکده ادبیات .
1107 زینب السادات میرحسینی 2649 خوابگاه خواهران دفترفرهنگی خوابگاه خواهران
1108 زینب سادات میرحسینی 2940 خانه فرهنگ مسئول دفتر مدیریت فرهنگی
1109 فاطمه میرزابیگی 3152 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده معماری وهنر
1110 محمد میرزابیگی 2259 سازمان مرکزی تدارکات
1111 معصومه میرزایی 3152 دانشکده معماری وهنر مسئول کتابخانه
1112 روح ال... میرزایی 3228 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1113 علی میرزایی 2498 دانشکده مهندسی اساتید گروه عمران
1114 سمیراسادات ناصری منش 2544 سلف سرویس
1115 مجید ناظری 3383 ساختمان ارشدی آزمایشگاه ترا هرتز
1116 مجید ناظری 3058 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1117 مجید ناظری 3386 ساختمان ارشدی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی
1118 مجید ناظری 3054 دانشکده فیزیک گروه فوتونیک
1119 ناظمه بلوک4 2690 خوابگاه خواهران
1120 ناظمه بلوک5 2691 خوابگاه خواهران
1121 ناظمه بلوک6 2692 خوابگاه خواهران
1122 ناظمه بلوک7 2693 خوابگاه خواهران
1123 ناظمه بلوک8 2694 خوابگاه خواهران
1124 غلامعلی ناظمی . . .
1125 محمد ناظمی 3359 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
1126 احمد نامور 2272 سازمان مرکزی رییس اداره ثبت نام
1127 سیدرضا نبوی 2296 سازمان مرکزی کارشناس پرسنلی حراست
1128 غلامرضا نجفی 2235 سازمان مرکزی حسابدار
1129 علی نجفی 02166927688 دفترتهران
1130 علی نجفی ایوکی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
1131 روح ال.. نخعی سیستانی 3045 دانشکده شیمی اساتید گروه بیوتکنولوژی
1132 امیرحسین نخودکار 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (جبر)
1133 سمیه نخی 2205 سازمان مرکزی حسابداری
1134 حسن نخی . . .
1135 محمد خداداد 2223 سازمان مرکزی مدیردفترریاست وروابط عمومی
1136 عباس نشاسته ساز 2149 سازمان مرکزی کارشناس مسئول آموزش کارکنان
1137 محمد نظیفی فرد 2888 دانشکده معماری و هنر معاونت پژوهشکده انرژی
1138 غلامرضا نعلچی برزکی 2461 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1139 غلامرضا نعلچی برزکی 2462 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1140 غلامرضا نعلچی برزکی 2463 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1141 مجید نعمتی 2868 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1142 صدیقه نعمتی 2409 دانشکده مهندسی منشی شیمی ومعدن
1143 مجید نعمتی 2468 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی برق
1144 محمدرضا نعمتی 3124 دانشکده معماری وهنر گروه باستان شناسی
1145 ابراهیم نعمتی لای 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
1146 ابراهیم نعمتی لایی 2476 دانشکده شیمی گروه مهندسی شیمی
1147 حسین نعیمی 2354 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
1148 حسین نعیمی 2388 دانشکده شیمی گروه شیمی
1149 سلمان نقره کار 3165 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1150 سیدابوالفضل نقوی 2802 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1151 اعظم السادات نقیبی 2091 مرکز مشاوره
1152 نگهبانی 2810 ورودی ماشین رو
1153 نگهبانی 2210 نگهبانی ورودی
1154 نگهبانی 2992 نگهبانی درب ماشین رو
1155 نگهبانی 2010 درب ورودی شماره2 نگهبانی ورودی
1156 نگهبانی 2993 نگهبانی ورودی بانک
1157 نگهبانی نگهبانی 2814 کیوسک کارگاهها
1158 نگهبانی 2110 سازمان مرکزی نگهبانی سازمان مرکزی
1159 نگهبانی 2910 منازل مسکونی اساتید
1160 نگهبانی 2410 دانشکده مهندسی نگهبانی
1161 نگهبانی 2930 نگهبانی ورودی آزادگان
1162 نگهبانی 2933 دانشکده علوم نگهبانی
1163 نگهبانی 3710 دانشکده علوم انسانی وحقوق نگهبانی
1164 نگهبانی 2936 ساختمان مرحوم محموداسلامی نگهبانی
1165 نگهبانی 2991 ورودی ماشین رو
1166 نگهبانی 2710 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1167 نگهبانی 2610 ورودی خوابگاه پسران
1168 نگهبانی 2601 ورودی شهرک صنعتی
1169 نگهبانی 2500 ورودی خوابگاه خواهران
1170 جواد نوحی 0 .
1171 محسن نورانیان - دانشکده شیمی کمک کارشناس آموزش
1172 محمد نورمحمدی 3064 دانشکده فیزیک گروه ماده چگال
1173 پرویز نوروزی 2867 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه برق
1174 ناصر نوروزی 3048 دانشکده علوم مدیرگروه علوم کامپیوتر
1175 پرویز نوروزی 2471 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1176 پرویز نوروزی 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ماشین وکنترل
1177 احسان نوری 2873 ساختمان رفاه پژوهشگده انرژی
1178 رضا نوری شادمهانی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
1179 سعیدرضا نوری مفرد 3705 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
1180 مجید نوریان 2459 دانشکده مهندسی اساتید گروه معدن
1181 مهد کودک 55514116 کوی اساتید
1182 محسن حجازی 3421 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
1183 محسن نیازی 3747 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1184 محمد نیک سرشت 2120 سازمان مرکزی دفتر ریاست
1185 محمد نیک سرشت 2100 سازمان مرکزی دفتر ریاست
1186 نرگس نیکخواه 3741 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم اجتمایی
1187 محمود نیکو فرد 2491 دانشکده مهندسی برق مدیرگروه مهندسی برق الکترونیک
1188 نرگس نیکوفرد 3220 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1189 سید امیرحسین نیکوکار 3367 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
1190 محمد نیکویی مهر 55578811 ساختمان مركز رشد مسئول دفتر، كارشناس IT ، روابط عمومی و شركتهای مركز رشد
1191 سمیه هارونی 2374 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
1192 سمیه هارونی 3062 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1193 محمدرضا هاشم زاده 0 .
1194 مریم هاشمی .
1195 مریم هاشمی 2351 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تجزیه
1196 عبدالمهدی هاشمی 2443 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
1197 اعظم السادات هاشمی نجات . .
1198 سیدمحمد هاشمی نجات . .
1199 خوابگاه هاشمیان 2609 خوابگاه هاشمیان دفترمتصدیان خوابگاه خواهران
1200 مسعود همدانیان 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
1201 مسعود همدانیان 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1202 همگانی همگانی 2985 نگهبانی ورودی آزادگان
1203 محمد هنرپیشه 2404 دانشکده مکانیک گروه مکانیک
1204 عاطفه هنردار 2355 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی عمومی
1205 هیئت فاطمیون 2944 خانه فرهنگ
1206 حیدر هیزمی 2600 سلف سرویس تغذیه
1207 سیدمهدی وحیدی پور 3420 دانشکده مهندسی گروه مهندسی كامپیوتر
1208 محمدرضا وزیری . .
1209 فاطمه وصالی . .
1210 محسن ولایتی 2407 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1211 محسن ولایتی 2411 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1212 عباسعلی ولی 3246 ساختمان نانو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی
1213 غلامرضا وکیلی نژاد . .
1214 فاطمه کاردان 2997 تربیت بدنی
1215 کارشناسان مشاوره 2096 مرکز مشاوره
1216 کارشناسان مشاوره 2095 مرکز مشاوره
1217 کارشناسان مشاوره 2092 مرکز مشاوره
1218 کارگاه ساختمانی سایت اداری 2506 کارگاه ساختمانی سایت اداری
1219 کارگاه شیشه گری 2916 کارگاه شیشه گری کارگاه شیشه گری
1220 محمد کارکنان . .
1221 امیرحسین کاشانی نژاد - سازمان مرکزی روابط عمومی(تبلیغات تشریفات)
1222 مسعود لقبدوست 2959 مهمانسرای اساتید
1223 رسول کاظمی 2311 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1224 کانون ایثارواحدخواهران 2293 دانشکده معماری وهنر شاهدوایثارگر
1225 کانون شهدا 2946 خانه فرهنگ
1226 کانون علمی زبان 2702 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1227 کانون علمی زبان 2701 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1228 کانون فرهنگی ایثار 2292 دانشکده معماری وهنر واحدپسران
1229 کانون قرآن 2944 خانه فرهنگ
1230 زهرا صمدیان 2947 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
1231 کانون نگاه سبز 2946 خانه فرهنگ
1232 سیدابولقاسم کاهانی 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1233 سیدابولقاسم کاهانی 2307 دانشکده شیمی گروه شیمی
1234 سیدابواقاسم کاهانی 2359 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
1235 حسین کاوه 2121 دانشکده علوم مخابرات
1236 علیرضا کباری 2596 مسجد مسئول مرکز آی تی دینی
1237 عباس کتابی 3399 ساختمان ارشدی گروه مهندسی برق
1238 عباس کتابی 2466 دانشکده مهندسی اساتید گروه
1239 حسین کچویی 2317 دانشکده علوم آموزش دانشکده علوم
1240 اشرف کحال 2282 سازمان مرکزی آموزش کل
1241 اعظم کحال 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1242 فرشته کرباسچی 2276 سازمان مرکزی آموزش کل
1243 حسین کرباسی 2807 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1244 مهدی کرمانی نصر آبادی 2165 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
1245 حسین کرمی طاهری 3408 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
1246 حوزه ریاست کریدور 2109 سازمان مرکزی حوزه ریاست
1247 خیرا... کریمی 0 .
1248 عباس ابن علی 2735 دانشكده ادبيات و زبان خارجه مدير حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1249 محمدرضا کریمی نژاد 2460 مجتمع کارگاهها کارگاه تراشکاری
1250 حمیدرضا کریمیان 2255 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1251 سیدمهدی کریمیان 2244 سازمان مرکزی مدیر اجرایی نهاد رهبری
1252 حسین کریمیان 2499 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
1253 عباس کمالی 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
1254 رضا کهکشانی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1255 مهدی کوچکی 2270 سازمان مرکزی کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1256 محسن کوشافر 3746 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1257 صدیقه کیانی 3243 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1258 امیرحسین یاسمی . . .
1259 زهرا یاورزاده . . .
1260 علی یزدخواستی 3721 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
1261 مصطفی یزدی 2156 سازمان مرکزی حسابداری
1262 جعفر یزدیان جعفری 3732 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه حقوق
1263 مصطفی یوسف زاده 2199 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1264 احمد یوسفان 2495 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
1265 احمد یوسفان 2495 دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
1266 محمدرضا یونسی 3717 دانشکده علوم انسانی و حقوق سایت کامپیوتر
1267 محمدرضا یونسی 2732 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مرکز کامپیوتر
1268 علی بیدگلیان 2236 سازمان مرکزی - اعتبارات
1269 کتابخانه مرکز آی تی دینی 2598 مسجد مرکز آی تی دینی
1270 محمد عزیزی 2255 دفتر فنی
1271 معصومه سلطانی 2436 گروه عمران - دانشکده مهندسی
1272 جعفر محبوبی 2286 سازمان مرکزی مدیر طرحهای اقتصادی
1273 علی کریمی 3407 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
1274 الهام وطنخواه کاشی 2728 دانشكده انسانی واحد خواهران حوزه علوم اسلامی
1275 سلیله کریمی 2749 دانشكده ادبيات وزبان خارجه واحد خواهران حوزه علوم اسلامی دانشگاهيان
1276 سید محمدتقی صفوی 2313 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
1277 حامد حبیب زاده 2750 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
1278 حسین رضادخت 2998 تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
1279 - - 2892 تربیت بدنی آبدارخانه
1280 فاطمه سادات طاهری 2745 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی گروه زبان و ادبیات فارسی
1281 احمدرضا قاسمی 2818 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت و نانوکامپوزیت
1282 محسن بوجار آرانی 2209 سازمان مرکزی كارشناس اتوماسیون اداری
1283 امیر قنبرپورنصرتی 3757 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه تربیت بدنی
1284 محمد اقبالی آرانی 3029 دانشكده فیزیك گروه فیزیك ماده چگال
1285 جمیله جلالی 2952 خانه فرهنگ انجمن های علمی دانشجویی
1286 محسن فخری 2324 دانشكده علوم بنیاد نخبگان
1287 زهرا تقوائی یزدلی 55444772 پردیس خواهران آموزش - داخلی 142
1288 الهه ملکیان فینی 55444772 پردیس خواهران تربیت بدنی - داخلی 224
1289 حسن غیاثی 3136 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
1290 زهرا فرازنده 55444772 پردیس خواهران آموزش - داخلی 230
1291 امینه سادات محسن زاده 2949 خانه فرهنگ كارشناس اجتماعی مدیریت فرهنگی
1292 حمیدرضا فهیمی تبار 2138 سازمان مرکزی دبیرخانه هیات اجرائی جذب و كارگروه بررسی صلاحیت عمومی
1293 عباس صانعی نژاد 3157 دانشکده معماری و هنر کارشناس گروه صنایع دستی
1294 فاطمه سلمانی 2682 خوابگاه خواهران متصدی خوابگاه خواهران
1295 2626 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی خوابگاه خواهران
1296 محمدرضا غیاثیان 3120 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه هنر
1297 جلال عسکری فرسنگی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
1298 شرکت پارس پویش فن آور 3759 دانشکده حقوق و علوم انسانی - طبقه دوم مرکز نوآوری و تجاری سازی
1299 محمد براتی 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
1300 علیرضا مکاری 2545 سلف مركزی و سلف كاركنان ناظر سلف كاركنان و مركزی
1301 محسن نیازی 3758 دانشکده حقوق رئیس کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه
1302 سید مهدی اجتهد نژاد 2253 سازمان مرکزی حسابداری تدارکات
1303 داود کاظمی 2251 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
1304 زهراسادات طاهری 2751 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی مرکز زبان دانشگاه
1305 سید حسن مصطفوی 2145 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیر برنامه ریزی و توسعه
1306 مسعود تمسکی بیدگلی 2440 دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع
1307 رضا فلاحتی 2754 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی گروه زبان انگلیسی
1308 نمابر مرکز رشد 55578810 ساختمان مركز رشد
1309 مهدی سلمان پور 09173044708 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
1310 فاطمه هاشمی علی آبادی 55444772 پردیس خواهران کتابخانه - داخلی 221
1311 غلامحسین صدیفیان 3393 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی سیالات فوق بحرانی و نانو فناوری
1312 نسترن چراغی 2127 سازمان مرکزی روابط عمومی
1313 مهدی نجاتی 2994 درمانگاه کارشناس بهداشت
1314 ابراهیم امیدوار 3238 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی

سرويس ويژه

  • انتقال و رزرو مكالمه
  • سرويس پاسخگويي به تلفن ديگر
  • سرويس رييس منشي
  • سرويس يادآوري

سرویس های ویژه، خدماتی است که با همکاری مرکز مخابرات راه اندازی شده است.
برای استفاده از سرویس ها، راهنمای زیر را مطالعه نمائید.
برای اطلاع از سایر سرویس ها با کارشناسان مرکز مخابرات تماس حاصل فرمائید.

راهنما

انتقال مكالمه

دكمه Flash و سپس شماره مورد نظر

انتقال مستقيم مكالمه

دكمه * سپس كد 213 و در انتها شماره مورد نظر

پاسخگويي به تلفن ديگر

دكمه * سپس كد 10 و در انتها شماره تلفني كه زنگ مي زند

سرويس يادآوري

دكمه * سپس كد 55 و در ادامه کد مورد نظر و در انتها ساعت و دقیقه

رزرو مكالمه

فعال سازي توسط دكمه * سپس كد 55


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 21

سرويس رييس منشي

جهت فعال سازي تماس با 2000


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 55

فعلا بدليل فعال بودن سرويس انتظار براي همه مشتركين ؛ سرويس رزرو مکالمه غير فعال است.

قابليت انتقال خط شهري به رئيس - خط داخلي به منشي

براي امروز كد 0

قابليت انتقال خط شهري به منشي - خط داخلي به رئيس

براي فردا كد 1

قابليت انتقال خط شهري و خط داخلي به منشي

براي هر روز كد 2