جستجوگر شماره تلفن


ردیف نام نام خانوادگی شماره ثابت آدرس موقعیت
1 کانون بازنشستگان 2882 ساختمان سفید
2 آبدارخانه 3094 دانشکده علوم گروه فیزیک
3 آزمایشگاه شیمی 55444770 خیابان امام خمینی
4 خدمات 2306 دانشکده علوم خدمات
5 2989 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
6 سالن ریحانه 2604 خوابگاه خواهران
7 2842 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه سیستم عامل
8 اپراتور تغذیه 2540 سلف سرویس اپراتور تغذیه
9 3027 دانشکده علوم آزمایشگاه میکروبیولوژی
10 سالن اندیشه 2502 خوابگاه برادران
11 اپراتور 2160 دانشکده علوم اپراتوری مخابرات دانشگاه
12 اپراتور 2288 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
13 آبدارخانه 3203 ساختمان نانو
14 3026 دانشکده علوم آزمایشگاه ژنتیک وسلول
15 2841 کارگاههای مهندسی سایت ارشدکامپیوتر
16 کلاس آنلاین 3256 ساختمان نانو دانشکده مجازی
17 معاونت اداری ومالی 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری ومالی
18 مرتضی امامی .... دانشکده علوم انسانی هیأت علمی
19 همگانی خوابگاه خواهران 2681 خوابگاه امامی
20 همگانی عمومی درب ورودی شماره 1 2983 نگهبانی درب ورودی جنب بانک تجارت
21 داریوش دیده بان 3251 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
22 فکس معاونت طرح وتوسعه 2152 سازمان مرکزی معاونت طرح وتوسعه
23 معصومه یزدی 2175 سازمان مرکزی حوزه پژووهشی
24 فاطمه عباسی 2990 مسئول کتابخانه دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
25 . . 2580 دانشکده علوم گزینش کارکنان
26 1 1 2094 مرکز مشاوره
27 آبدارخانه 2846 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه معدن
28 آبدارخانه 3709 دانشکده علوم انسانی وحقوق
29 آبدارخانه آزمایشگاهها 2303 دانشکده علوم آبدارخانه
30 آبدارخانه خانه فرهنگ 2903 خانه فرهنگ آبدارخانه
31 آبدارخانه دانشکده شیمی 3069 دانشکده شیمی
32 حسن آبیاتی 2285 سازمان مرکزی نظام وظیفه
33 افسانه آخوندزاده 3139 دانشکده معماری وهنر مرکزاسنادوتحقیقات علمی ومعماری
34 افسانه آخوندزاده 3155 دانشکده معماری وهنر مجله مطالعات معماری ایران
35 محمود آخوندی 2872 مجتمع کارگاهها آبدارخانه کارگاهها و آزمایشگاههای مهندسی مکان
36 محمدرضا آدینه 3369 ساختمان ارشدی مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
37 محمدرضا آذری فرد . . .
38 علیرضا آذری فرد 3131 دانشکده معماری وهنر مسئول دفتررئیس دانشکده
39 علیرضا آذری فرد 3130 دانشکده معماری وهنر مسئول دفتررئیس دانشکده
40 زهره آزادپور 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
41 زهره آزادپور 2861 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه عملیات واحد
42 زهره آزادپور 2824 مجتمع کارگاهها کارشناس آزمایشگاه
43 آزمایشگاه انرژی 3384 ساختمان ارشدی آزمایشگاه انرژی
44 آبدارخانه آزمایشگاه برق 2847 مجموعه کارکارگاهها آبدارخانه آزمایشگاه برق
45 مسعود همدانیان 2356 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
46 زهرا توانگر 3051 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
47 آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی 2823 کارگاههای مهندسی
48 آزمایشگاه تهویه 2845 مجتمع کارگاهها گروه معدن
49 آزمایشگاه رباتیک 2503 دانشکده علوم آزمایشگاه رباتیک
50 آزمایشگاه فیزیک مدرن 2348 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک مدرن
51 آزمایشگاه مکانیک سنگ 2825 مجتمع کارگاهها گروه معدن
52 آزمایشگاه نانو فیزیک 2349 دانشکده فیزیک آزمایشگاه نانو فیزیک
53 آزمایشگاه نانوشیمی 2347 دانشکده شیمی آزمایشگاه نانو شیمی
54 آزمایشگاه کارتوگرافی 2820 مجتمع کارگاهها گروه معدن
55 آزمایشگاه کانه آرایی 2863 مجتمع کارگاهها گروه معدن
56 آزمایشگاه کانی شناسی 2465 مجتمع کارگاهها گروه معدن
57 آژانس بانوان 2606 خوابگاه خواهران
58 آژانس دانش خارجی 2213 آژانس دانش
59 آژانس دانش داخلی 2212 آژانس دانش
60 زهرا فرازنده 3423 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر کارشناس آموزش دانشکده برق و کامپیوتر
61 سعید آسعیدی 3048 دانشکده علوم گروه علوم کامپیوتر
62 آشپزخانه 2592 سلف سرویس
63 وحیده آقابابایی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
64 محمد آقابابایی . . .
65 عباس آقاجانی بزازی 2459 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
66 شهرام آقایی . . .
67 آمفی تاتر 2757 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
68 معاون آموزشی 2241 سازمان مرکزی معاونت آموزشی
69 معاونت آموزشی 3738 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت آموزشی
70 معاونت آموزشی دانشکده ادبیات 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاونت آموزشی دانشکده ادبیات
71 محمد آهنگریان 2180 سازمان مرکزی اداره رفاه
72 عبدالرسول ابراهیم آبادی 2251 سازمان مرکزی پژوهشکده اسانس
73 عبدالرسول ابراهیم آبادی 2815 دانشکده علوم آزمایشگاهgems
74 حسین ابراهیم پور 2416 دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
75 امیر ابراهیمی 2511 انتظامات مسئول دفتر انتظامات
76 رضا ابراهیمی 2548 مجموعه انبارها انبارفنی
77 امیرحسین ابن علی . . .
78 احمد ابن علی 2269 سازمان مرکزی کمک کارشناس امور حقوقی
79 محمدمهدی ابوالحسنی 3405 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
80 فتح ال... ابوالفضلی 2922 ساختمان رفاه ناظرانتشارات
81 سیدمهدی اجتهد 2232 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
82 رقیه سادات اجتهد 2312 دانشکده شیمی آز بیوشیمی
83 داوود حسنعلیان 55578808 ساختمان مركز رشد مدير مركز رشد
84 حسین اجتهد 2415 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
85 احمد شيخ زاده 2940 خانه فرهنگ مدیر فرهنگی
86 حسن احمدی 2167 سازمان مرکزی کارشناس ارشد مرکزکارآفرینی
87 حسن احمدی 2470 دانشکده مهندسی آزمایشگاه برق پژوهشکده دانشجویی
88 خوابگاه احمدی روشن 2532 خوابگاه احمدی روشن راهرو دوم غربی
89 خوابگاه احمدی روشن 2534 خوابگاه احمدی روشن راهرو چهارم غربی
90 خوابگاه احمدی روشن 2531 خوابگاه احمدی روشن راهرو اول غربی
91 خوابگاه احمدی روشن 2533 خوابگاه احمدی روشن راهرو سوم شرقی
92 خوابگاه احمدی روشن 2537 خوابگاه احمدی روشن راهرو پنجم شرقی
93 خوابگاه احمدی روشن 2536 خوابگاه احمدی روشن راهرو هفتم شرقی
94 خوابگاه احمدی روشن 2538 خوابگاه احمدی روشن راهرو ششم غربی
95 حسن احمدی زاده 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
96 اصغر احمدی فر 2350 دانشکده شیمی مسئول آموزش
97 علینقی احمدیان 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق دفتر رئیس دانشکده
98 مریم اخباری 2251 سازمان مرکزی پژوهشکده اسانس
99 مهدی اخترکاوان 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
100 محمد اخوان 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
101 مريم السادات اخوان حجازی 2481 دانشکده مهندسی استاد گروه مهندسی برق
102 مریم السادات اخوان حجازی 2880 دانشکده معماری و هنر پژوهشكده انرژي، طرح كلان ميكروتوربين
103 فکس اداره دانش آموختگان 2204 سازمان مرکزی فکس اداره دانش آموختگان
104 حسین ارباب 2389 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
105 حسین ارباب 2797 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
106 ملیحه اربابیان 2234 سازمان مرکزی حسابداری
107 آبدارخانه ارشدی 3307 ساختمان ارشدی
108 حسن ازانی 2133 سازمان مرکزی دفترارزشیابی اساتید
109 اساتید گروه ریاضی 2309 دانشکده علوم
110 اساتید تربیت بدنی 2565 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
111 اساتیدمدعو 3734 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
112 اساتیدمدعو 3754 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
113 اساتیدمدعو 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق
114 اساتیدمدعو 3726 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
115 اساتیدمدعو 3143 دانشکده معماری وهنر
116 اساتیدمدعوریاضی 2919 دانشکده علوم
117 حسن استادحسین 2431 دانشکده مهندسی اساتیدمهندسی عمران
118 استخر 2566 تربیت بدنی
119 مهدی اسدی 2486 دانشکده مهندسی کارشناس مرکز رایانه دانشکده مهندسی
120 مجید اسلامی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
121 صدیقه جمالی 2986 اطلاع رسانی کتابخانه علوم دانشکده علوم
122 اعظم اسلامی 2294 دانشکده معماری وهنر کارشناس امورشاهد
123 مجید اسلامی 2904 ساختمان مرحوم محموداسلامی آبدارخانه
124 مهدی اسلامی 2135 سازمان مرکزی مرکزتامین منابع علمی
125 فاطمه اسماعیلی 2216 سازمان مرکزی کارگزینی
126 محسن اشجاری 2494 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی شیمی
127 محسن اشجاری 3217 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
128 محسن اشجاری 3204 ساختمان نانو سنتزنانوساختارها
129 حسین اشراقی 2321 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
130 حسین اشرفی 3416 دانشکده مکانیک گروه مکانیک
131 سیدعلیرضا اشرفی 2367 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
132 مرتضی اصغری 2823 مجموعه کارگاهها آزمایشگاه پژوهشی فرایندهای جداسازی
133 مرتضی اصغری 2427 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
134 امید اصغری 2493 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
135 اطاق روحانی 2590 خوابگاه برادران امور فرهنگی
136 اطاق شورا گروه ریاضی 2337 دانشکده علوم
137 اطاق مهمان 2680 خوابگاه امامی
138 اطاق1 2651 خوابگاه امامی
139 اطاق10 2662 خوابگاه امامی
140 اطاق11 2663 خوابگاه امامی
141 اطاق12 2664 خوابگاه امامی
142 اطاق13 2665 خوابگاه امامی
143 اطاق14 2667 خوابگاه امامی
144 اطاق15 2669 خوابگاه امامی
145 اطاق16 2670 خوابگاه امامی
146 اطاق17 2671 خوابگاه امامی
147 اطاق18 2672 خوابگاه امامی
148 اطاق19 2673 خوابگاه امامی
149 اطاق2 2652 خوابگاه امامی
150 اطاق20 2674 خوابگاه امامی
151 اطاق21 2675 خوابگاه امامی
152 اطاق22 2676 خوابگاه امامی
153 اطاق23 2677 خوابگاه امامی
154 . اطاق24 2678 خوابگاه امامی
155 اطاق25 2679 خوابگاه امامی
156 اطاق3 2653 خوابگاه امامی
157 اطاق4 2654 خوابگاه امامی
158 اطاق5 2655 خوابگاه امامی
159 اطاق6 2656 خوابگاه امامی
160 اطاق7 2657 خوابگاه امامی
161 اطاق8 2658 خوابگاه امامی
162 اطاق9 2659 خوابگاه امامی
163 زینب السادات اطهری اصفهانی 3724 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
164 علی افتخاری 2334 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی کاربردی
165 سیداحمدرضا افسری 3371 ساختمان ارشدی اساتید گروه مهندسی برق قدرت
166 مهدی افشان 2923 اداره رفاه دانشجویی
167 افسانه افصحی . .
168 عباس اقبالی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
169 زهرا چینی 2982 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
170 محمد اقبالی 3250 ساختمان نانو مسؤول دفتردانشکده مجازی
171 مرتضی اقبالی 2211 دانشکده علوم مخابرات
172 محمد الماسی 2377 دانشکده علوم آزمایشگاه حالت جامد
173 محمد الماسی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
174 محمد الماسی 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
175 محمد الماسی 2329 دانشکده علوم آزمایشگاه نانومغناطیس
176 محمد الماسی 3260 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد
177 محمد الماسی 2578 .
178 محمد الماسی 2330 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک
179 امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى 2599 سلف سرویس امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى
180 امور فضای سبز 2914 . امور فضای سبز
181 سعید امیر 2421 دانشکده مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
182 علی اکبر امینی 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
183 مهدی امینی . . .
184 محمد امینی 3722 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم تربیتی
185 سعید امینی 2497 دانشکده مهندسی اساتید گروه مکانیک
186 انبارموادشیمیایی 2916 انبارموادشیمیایی انبارموادشیمیایی
187 انتشارات 2915 دانشکده شیمی
188 انتشارات 2907 ساختمان محمود اسلامی
189 انتشارات علوم انسانی 2707 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
190 انتشارات مرکزی 2589 انتشارات مرکزی انتشارات
191 انتشارات مرکزی 2587 انتشارات مرکزی انتشارات
192 انتشارات مرکزی 2588 انتشارات مرکزی انتشارات
193 سیدمحمود انتظام 2479 دانشکده مهندسی آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
194 سیدرضا انتظام 55578815 ساختمان مركز رشد مسؤول پشتيباني و مالي مركز رشد
195 گشت انتظامات 2505 انتظامات
196 انتظامات خواهران 2813 درب ورودی
197 انجمن آسمان تاریک 2854 دانشکده علوم
198 انجمن انجمن آمار 2853 دانشکده علوم
199 انجمن اسلامی 2835 ساختمان مرحوم محموداسلامی
200 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل 2912 ساختمان محمود اسلامی انجمن اسلامی
201 انجمن برق 2858 دانشکده علوم
202 انجمن رباتیک 2854 دانشکده علوم
203 انجمن انجمن ریاضی 2851 دانشکده علوم
204 انجمن انجمن شیمی 2851 دانشکده علوم
205 انجمن شیمی 2858 دانشکده علوم
206 انجمن عمران 2854 دانشکده علوم
207 انجمن انجمن فیزیک 2851 دانشکده علوم
208 انجمن معدن 2854 دانشکده علوم
209 انجمن مکانیک 2858 دانشکده علوم
210 انجمن انجمن کامپیوتر 2853 دانشکده علوم
211 انجمنهای علمی 2705 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
212 محسن اوبایی . .
213 عباس اکبری . . .
214 احمد اکبری 3154 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
215 احمد اکبری 3205 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفیلتراسیون(نانوغشائ)
216 محمود اکبری 2452 دانشکده مهندسی مدیرگروه عمران
217 ماشاا... اکبریان 2801 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
218 عبدا... ایرانخواه 2439 دانشکده شیمی اساتید گروه مهندسی شیمی
219 عبدال... ایرانخواه 3379 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل فرایندها
220 محسن ایرانی رهقی 2420 دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک جامدات
221 زهرا ایزدی 2266 ساختمان مرکزی كميسيون بررسي موارد خاص و شوراي انضباطي
222 محمدتقی ایمانی مقدم 3221 ساختمان نانو دانشکده منابع طبیعی
223 حسین ایمانیان 2742 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیر گروه ادبیات عرب
224 خوابگاه باباخلیل 2607 خوابگاه باباخلیل دفترمتصدیان خوابگاه خواهران
225 حسن بابازاده 2218 سازمان مرکزی رفاه کارکنان
226 سیدمرتضی بابامیر 2489 دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
227 امید بابایی 2556 کارگاههای مهندسی عمران کارشناس مسئول آزمایشگاه های مهندسی عمران
228 حبیب ا... بابایی . .
229 سیامک بابایی 2746 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
230 اسدال... بابایی فرد 3740 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه آموزشی علوم اجتمایی
231 فاطمه بارونقی 2118 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط فرهنگی
232 بازرسان حسابداری 2163 سازمان مرکزی
233 بهنام بازیگران 2372 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
234 حسن باغبانی . .
235 حسن باغشیخی 2950 خانه فرهنگ
236 مصطفی باغمیرانی 0 .
237 محمدرضا بافنده 3403 دانشکده مهندسی گروه موادومتالوژی
238 محمدجواد باقری 3121 دانشکده معماری وهنر کارشناس باستانشناسی وارشدهنر
239 زهره باقری 2267 خانه فرهنگ حسابداری دانشجویی
240 عبدالحمید بامنیری 2384 دانشکده شیمی گروه شیمی
241 عبدالحمید بامنیری 2849 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
242 بانک تجارت 2984 ورودی دانشکده علوم خودپرداز
243 بانک تجارت 2603 خوابگاه برادران خودپرداز
244 بانک تجارت 2932 دانشکده ادبیات خودپرداز
245 بانک تجارت 2603 خوابگاه خواهران خودپرداز
246 بانک تجارت 2984 سازمان مرکزی خودپرداز
247 احسان باورساد 2575 دانشکده فیزیک گروه ذرات بنیادی ونظریه میدان
248 حسن بخشنده . سازمان مرکزی .
249 حسن بخشنده 2417 دانشکده مهندسی
250 قدرت ا... بدیعی 2280 سازمان مرکزی آموزش کل
251 علی محمد براتی . .
252 علی برجاس - خانه فرهنگ
253 بسیج اساتید 2874 ساختمان مرحوم محموداسلامی
254 بسیج دانشجویی 2328 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (خواهران )
255 بسیج دانشجویی 2753 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (برادران)
256 بسیج کارمندی 2203 سازمان مرکزی بسیج کارمندی
257 علی بشیری 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
258 حدیث بشیری 2336 دانشکده مهندسی هیئت علمی شیمی
259 حدیث بشیری 3356 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
260 مریم بقایی 2850 خوابگاه خواهران کارگاه قالیبافی
261 حسین بلالی . . .
262 معصومه بلوری 2172 سازمان مرکزی دفترمدیر پژوهشی
263 سیدعلی بنی طبا 2453 دانشکده مهندسی هیئت علمیدفتر مدیر پژوهشی
264 سیدشهاب الدین بنی طبا 2768 کارگاه ساختمانی دانشکده حقوق کارشناس
265 سیدشهاب الدین بنی طبا 2195 سازمان مرکزی کارشناسطرحهای عمرانی
266 محسن بهپور 2375 دانشکده شیمی گروه شیمی
267 محسن بهپور 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
268 محسن بهپور 2137 سازمان مرکزی مسئول دبیرخانه وکارگروه بررسی هیئت اجرایی جذب
269 جواد نخی 2117 سازمان مرکزی ارتباطات فرهنگی
270 محسن ایرانی 2865 اداره رفاه دانشجویی کمیسیون مواردخواص
271 سید هادی بهشتیان سازمان مرکزی کارشناس طرح و توسعه
272 محسن بوجار 3364 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
273 عباس بوستان افروز 0 .
274 محمد مرشدی 2318 دانشکده علوم دفتر دانشکده علوم
275 محمد مرشدی 2322 دانشکده علوم دفتر دانشکده علوم
276 بوفه برادران 2901 بوفه برادران
277 بوفه خوابگاه 2908 خوابگاه خواهران
278 بوفه خوابگاه 2909 خوابگاه برادران
279 بوفه خواهران 2902 بوفه خواهران
280 محسن صفوی 2230 سازمان مرکزی مدیرحسابداری
281 مرتضی بیشه نیاسر 2311 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
282 بیمه تکمیلی 2181 سازمان مرکزی نماینده بیمه
283 رضا پارسا 2268 سازمان مرکزی جذب کمکهای مردمی
284 ابوالفضل پارسا 2771 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه منشی دفتر دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
285 ابوالفضل پارسا 2769 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دفتر گروه معارف
286 روشنک پاشایی 2754 دانشکده ادبیات گروه زبان انگلیسی
287 محمد پاکدل 2987 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
288 نرگس پایدار 2123 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
289 حسین پرتوی فر 0 .
290 ماشاا... پریش . .
291 پژوهشکده اسانس 55751990-2 قمصر
292 فکس پژوهشکده انرژی 2893 دانشکده معماری وهنر فکس پژوهشکده انرژی
293 فکس پژوهشکده علوم وفناوری نانو 3201 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
294 معاونت پژوهشی 3739 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت پژوهشی
295 فاطمه پناهی 3244 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
296 داوود حسنعلیان 2168 سازمان مرکزی مرکزکارآفرینی
297 علیرضا پوران 2921 خانه فرهنگ فرهنگی
298 مرضیه پوربابایی 2918 دانشکده ریاضی آزمایشگاه ریاضی
299 داود پورسینا 3068 دانشکده ریاضی مدیرگروه آماروکاربردها
300 محمدجواد پوروقار 3706 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
301 ربابه خاتون پیله فروش 3138 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
302 الناز پیونده - سازمان مرکزی کارشناس بودجه
303 تأ سیسات 2611 خوابگاه خواهران
304 تا لار فیض 2927 سالن فیض
305 تاسیسات 2401 دانشکده مهندسی
306 تاسیسات 2794 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه تاسیسات
307 تاسیسات 2581 ساختمان مرحوم محموداسلامی تاسیسات
308 تاسیسات 2583 تربیت بدنی تاسیسات
309 تاسیسات 2584 دانشکده علوم تاسیسات
310 تاسیسات 2582 دفتر تاسیسات
311 تاسیسات 2567 موتورخانه مرکزی
312 تاسیسات دفتر 2558 تاسیسات دفترتاسیسات
313 حمیدرضا تبریزی دوز 2362 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
314 بانک تجارت 55534600 بانک تجارت امورمربوط به چک وعابربانک
315 بانک تجارت 34110 بانک تجارت تلفن بانک
316 بانک تجارت 55512401 بانک تجارت اموروام
317 بانک تجارت 55512400 بانک تجارت معاونت
318 بانک تجارت 55516030 بانک تجارت ریاست
319 حسین تحقیقی 2430 دانشکده مهندسی گروه عمران
320 حسین تحقیقی 2431 دانشکده مهندسی گروه عمران
321 کیوان ترابی 2448 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
322 تربیت بدنی 2660 خوابگاه خواهران
323 حسین ترنجی 2239 سازمان مرکزی کارگزینی
324 محمد ترکیهای اصفهانی 2573 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
325 آمنه تسلیمی 2126 سازمان مرکزی روابط عمومی
326 تعاونی اعتبار کارکنان 2881 ساختمان سفید حسابدارحسن فرشباف
327 احمد تقوی نژاد 0 .
328 محمدرضا تمنایی فر 3752 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
329 زهرا توانگر 2366 دانشکده شیمی مدیرگروه شیمی فیزیک
330 حسین توحیدیان . .
331 توزیع شام 2569 خوابگاه برادران
332 محمد توفیقی 3249 ساختمان نانو آزمایشگاه ژئومورفولوژی
333 حسین توفیقی 2224 سازمان مرکزی مدیرطرح های عمرانی
334 محمد توفیقی 3248 ساختمان نانو آزمایشگاه آب وخاک
335 محمد توفیقی 3247 ساختمان نانو آزمایشگاه تنش های محیطی
336 حسین توکلی 2170 سازمان مرکزی دفتر معاون پژوهشی
337 علی ثابتی پور 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
338 جامعه اسلامی 2906 ساختمان محمود اسلامی
339 جامعه اسلامی 2703 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
340 جامعه اسلامی دانشجویان 2706 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
341 جامعه اسلامی دانشجویان 2913 ساختمان محمود اسلامی
342 محسن جاوری 3122 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
343 محسن جاوری 3168 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه باستان شناسی
344 بهرام جزی 2346 دانشکده علوم آزمایشگاه الکترونیک فیزیک
345 بهرام جزی 2572 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
346 محمدرضا جساس 2191 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
347 ماشاا... جشنی . . .
348 عباسعلی جعفری 2251 سازمان مرکزی اموراداری پژوهشکده اسانس
349 اصغر جعفری 3753 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه روان شناسی
350 جمیله جلالی 2943 خانه فرهنگ کارشناس مسئول فرهنگی انجمنهای علمی دانشجویی
351 مریم جلایی 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادبیات عرب
352 ناهید جمالی 3202 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
353 ابوالقاسم مکاری زاده 2545 سلف سرویس مركزی كارشناس/ناظر سلف سرویس مركزی
354 خانم جمشیدزاده 2431 گروه عمران
355 حمیدرضا جمعدار 55578801 ساختمان مركز رشد كارشناس پذیرش، آموزش و ارزيابی هسته ها
356 سجاد جهانبخت 2496 دانشکده مهندسی برق مدیرگروه مهندسی برق مخابرات
357 روح ا... جهانی پور 2370 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
358 رضا جهانی نژاد 2371 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
359 زهرا جهانی نژاد 2281 سازمان مرکزی ثبت نام
360 احسان جوادیان 2173 سازمان مرکزی معاونت پژوهشی
361 فرشته جوکار کاشی 3042 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولژی
362 حسن عزیزی 3151 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه فرش
363 محمد علی چاپی 2552 ساختمان امورعمومی امور نقلیه
364 لیلا چاپی 2122 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
365 محمدرضا چاهی . .
366 محمد چرخی کاشانی خدمات
367 نیروگاه چندمنظوره 2106 جنب سازمان مرکزی C.H.P
368 امیرحسین چهارباغی 2275 سازمان مرکزی کارشناس محاسبات حق التدریس
369 امیرحسین چیت سازیان 3170 دانشکده معماری وهنر گروه فرش
370 امیرحسین چیت سازیان 3169 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
371 امیر حسین چیت سازیان 3146 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه هنراسلامی وپژوهش وهنر
372 زهرا چینی 2805 کتابخانه دانشکده علوم انسانی کارشناس فهرست نویسی
373 محمدرضا حاتمیان . دانشکده معماری و هنر گروه معماری
374 محمد رضا حاتمیان 3142 دانشکده معماری و هنر اساتید رشته معماری
375 مجید حاجتی پور 3413 داشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی برق و کنترل
376 امیرحسین حاجی اکبری 2299 سازمان مرکزی حراست
377 حامد حبیب زاده 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
378 طیبه حبیبی . . .
379 محسن حجازیان 2143 سازمان مرکزی
380 کاظم عمو رمضان زاده 2942 خانه فرهنگ معاون نهاد رهبری
381 حسین حسنی 2550 خوابگاه برادران مسئول امورخوابگاههای برادران
382 ملیحه حسین زاده 2157 سازمان مرکزی کارشناس آموزش
383 علی حسین زاده 2755 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه معارف اسلامی
384 مهدی حسین زاده خرمی 3744 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
385 جواد حسین زاده ساداتی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
386 سیدحسین حسینی 2090 مرکز مشاوره
387 سیدعلی حسینی تفرشی 2595 دانشکده علوم بیوتکنولوژی
388 حق پرست
389 روح ا... حقشناس . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
390 مریم حقیقیان 2217 سازمان مرکزی بایگانی
391 سعید حلاج باشی . .
392 سعید حلاج باشی . .
393 ابوالفضل حلوایی 3360 ساختمان ارشدی مسئول مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
394 ابوالفضل حلوایی 2412 دانشکده مهندسی اساتیدبرق
395 سیدرضا حمصی 2999 دانشکده علوم مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
396 عباس حنطه 0 .
397 امیرحسین حکیمی 2551 ساختمان امورعمومی رئیس اداره امورعمومی
398 حسین حیدرزاده . .
399 مریم حیدرزاده آرانی 2392 دانشکده فیزیک آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
400 حسین حیدری 2725 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
401 رسول حیدری 3226 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
402 محمد حیدری رارانی . . .
403 ابراهیم حیدری سمیرمی 2809 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
404 حسن خاتمی 3163 دانشکده معماری وهنر
405 حسن خاتمی 3124 دانشکده معماری وهنر اساتیدفرش
406 حسن خاتمی 3154 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
407 غلامرضا خادم 2325 دانشکده علوم سایت علوم
408 سیدقاسم خادم 2295 سازمان مرکزی حراست
409 خوابگاه خاندایی 55572008 دانشگاه آزاد خوابگاه خاندایی
410 ناصر خانزاده 2164 سازمان مرکزی حسابداری
411 خانه عطارها خانه فرش 7_55451496
412 لیلا خانی 2949 خانه فرهنگ کارشناس فعالیتهای قرآنی
413 مهدی پورافشین 2230 مسئول دفتر مدیرمالی حسابداری
414 حسین خاکباز . .
415 فاطمه خاکی 2249 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
416 محسن خاکی 2148 سازمان مرکزی کارشناس آمارواطلاعات
417 علیرضا خبازی 2136 سازمان مرکزی گزینش استاد
418 مرضیه ختایی 0 .
419 سید مهدی مصطفوی 2130 سازمان مرکزی روابط عمومی
420 حسین خداشناس 3358 ساختمان ارشدی مرکز رایانه و فناوری اطلاعات
421 حسن خداشناس 2174 سازمان مرکزی رئيس گروه حمايت و پشتيباني پژوهشي / دبير گروه تخصصي رسيدگي به تخلفات پژوهشي
422 زهرا خدامی 2480 دانشکده مکانیک گروه مکانیک جامدات
423 محمد خدایی 3390 ساختمان ارشدی آموزش پردیس
424 علی داروغه 2104 سازمان مرکزی -طبقه اول آبدارخانه معاونت آموزشی
425 رمضانعلی خدمتکار 2800 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
426 زین العابدین خدمتی 0 .
427 ابولفضل خدمتی 3363 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
428 هومن خرازیان 2201 سازمان مرکزی امورحقوقی
429 حسین خراسانی زاده 2449 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
430 اشرف خسروانی 2282 سازمان مرکزی بایگانی آموزش
431 کامران خسروی 2520 خوابگاه برادران متصدی خوابگاه
432 زهرا خسروی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
433 محسن خسروی . .
434 زهرا خسروی 2649 خوابگاه خواهران دفترفرهنگی خوابگاه خواهران
435 خرابی خطوط تلفن 2211 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
436 زهرا خلجی 2988 دانشکده علوم کتابخانه علوم
437 الهه خلدی 3254 ساختمان نانو دانشکده مجازی
438 متصدی خوابگاه 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
439 خوابگاه برادران 2509 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه3
440 خوابگاه برادران 2523 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه6
441 خوابگاه برادران 2522 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه5
442 خوابگاه برادران 2521 خوابگاه برادران تأ سیسات خوابگاه برادران
443 خوابگاه برادران 2519 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه4
444 خوابگاه برادران 2526 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه2
445 خوابگاه برادران 2517 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه2
446 خوابگاه برادران 2527 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه3
447 خوابگاه برادران 2516 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه1
448 خوابگاه برادران 2515 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه5
449 خوابگاه برادران 2508 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه2
450 خوابگاه برادران 2514 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه6
451 خوابگاه برادران 2512 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه4
452 خوابگاه برادران 2507 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه1
453 خوابگاه برادران 2528 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه4
454 خوابگاه برادران 2529 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه5
455 خوابگاه برادران 2530 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه6
456 خوابگاه برادران 2518 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه3
457 خوابگاه برادران 2524 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه1
458 خوابگاه خواهران 2633 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه2
459 خوابگاه خواهران 2647 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه7
460 2382 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی فیزیک
461 خوابگاه خواهران 2644 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه5
462 خوابگاه خواهران 2643 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه4
463 خوابگاه خواهران 2642 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه3
464 خوابگاه خواهران 2641 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه2
465 خوابگاه خواهران 2612 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه1
466 خوابگاه خواهران 2632 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه1
467 خوابگاه خواهران 2637 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه6
468 خوابگاه خواهران 2636 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه5
469 خوابگاه خواهران 2635 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه4
470 خوابگاه خواهران 2634 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه3
471 خوابگاه خواهران 2639 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه8
472 خوابگاه خواهران 2623 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه5
473 خوابگاه خواهران 2613 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه2
474 خوابگاه خواهران 2614 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه3
475 خوابگاه خواهران 2615 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه4
476 خوابگاه خواهران 2616 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه5
477 خوابگاه خواهران 2617 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه6
478 خوابگاه خواهران 2618 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه1
479 خوابگاه خواهران 2619 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه2
480 خوابگاه خواهران 2630 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه5
481 خوابگاه خواهران 2622 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه4
482 خوابگاه خواهران 2631 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه6
483 خوابگاه خواهران 2624 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه6
484 خوابگاه خواهران 2625 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه1
485 خوابگاه خواهران 2627 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه2
486 خوابگاه خواهران 2628 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه3
487 خوابگاه خواهران 2640 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه1
488 خوابگاه خواهران 2629 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه4
489 خوابگاه خواهران 2648 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه8
490 خوابگاه خواهران 2621 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه3
491 خوابگاه خواهران 2638 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه7
492 خوابگاه خواهران مشاوره 2650 خوابگاه خواهران گروه معارف
493 خوابگاه خوابگاه معصومیه 55441421
494 پردیس خواهران 3095 پردیس خواهران
495 بهرام خوشنویسان 2585 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
496 مهدی خیرالنسایی 2106 جنب سازمان مرکزی نیروگاه چندمنظوره
497 مجتبی خیرخواه 2438 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک (گروه مهندسی برق)
498 مهدی خیرخواه 3368 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
499 حمید خیرخواهی 2302 دانشکده علوم آبدارخانه اساتید علوم
500 همگانی داخل سالن 2892 تربیت بدنی
501 مهلا دادایی 2393 دانشکده فیزیک آزمایشگاه NMR
502 تقی دادایی 2196 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
503 عباسعلی دارویی . . .
504 احمد دانایی نیا 3175 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
505 دانشجویان ارشد 2798 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دانشجویان ارشد
506 دانشجویان دانشجویان دکترای ریاضی 2877 دانشکده علوم دانشجویان دکترای ریاضی خواهران
507 دانشجویان دکترای ریاضی 2859 ساختمان مرحوم محموداسلامی دانشجویان دکترای ریاضی
508 دانشجویان دکترای شیمی 2852 دانشکده علوم
509 دانشجویان دکترای شیمی آلی 2853 دانشکده علوم
510 دانشجویان دکترای شیمی معدنی 2857 دانشکده علوم
511 معاون دانشجویی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
512 مرکزرشد دانشگاه کاشان 18_55578800
513 ریاست دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی 2770 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه ریاست دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
514 ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
515 عمومی دانشکده علوم انسانی وحقوق 3701 دانشکده علوم انسانی وحقوق
516 فکس دانشکده مدیریت واقتصاد 3231 ساختمان نانو
517 عمومی دانشکده معماری وهنر 2839 دانشکده معماری وهنر
518 همگانی دانشکده معماری وهنر 2885 دانشکده معماری وهنر
519 انتشارات دانشکده مهندسی 2483 دانشکده مهندسی
520 ریاست دانشکده مهندسی 2418 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
521 ریاست دانشکده مکانیک 2451 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مکانیک
522 فاطمه داور 2855 دانشکده شیمی
523 فاطمه داور 0 .
524 مصطفی داوطلب علیایی 3068 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
525 دبیر شورای کانونها 0 خانه فرهنگ
526 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2890 دانشکده مهندسی
527 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2889 دانشکده مهندسی
528 سیامک دخانی 3242 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
529 درمانگاه 2591
530 محمد درمسجدی 2187 سازمان مرکزی امورتسویه حساب واتباع خارجی
531 مهدی دشت بزرگی 2738 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادیان وفلسفه
532 دفتر پست 2812 درب ورودی شماره2 دفتر خدمات ارتباطی
533 دفتر نهاد 2661 خوابگاه خواهران
534 2646 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی
535 دفترگروه جامعه شناسی 2775 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
536 حسن دقیق 2363 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
537 حسن دقیق 2360 دانشکده ریاضی مدیرگروه ریاضی
538 جواد دقیق 2262 ساختمان رفاه دانشجویی مدیراموردانشجویی
539 اصغر دقیق 3223 ساختمان نانو کتابخانه دانشکده منابع طبیعی
540 محمد تقی دلداده 2183 سازمان مرکزی هیئت ممیزه
541 مهدی دهقانی 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (آنالیز)
542 حسین دهقانی 2386 دانشکده شیمی گروه شیمی
543 حسین دهقانی 2304 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی (شیمی)
544 حسین دهقانی 2340 دانشکده شیمی معاونت آموزشی دانشکده شیمی
545 حسین دهقانی آرانی 2408 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
546 رضا دهقانی بیدگلی 3240 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
547 دانشجویان دکترای فیزیک 3067 دانشکده فیزیک دانشجویان دکترای فیزیک
548 داریوش دیده بان 2490 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر رئیس پردیس دانشگاهی
549 جواد دیواندری 3134 دانشکده معماری وهنر دفترمشاورعمرانی رئیس دانشگاه
550 جواد دیواندری 3162 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه معماری
551 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی مرکزمونیتورینگ
552 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی کارشناس حراست اسناد
553 فاطمه ذبیحی 3050 دانشکده علوم گروه ریاضی
554 محمدرضا ذوقی 2429 داشکده مهندسی گروه مهندسی برق
555 محمدرضا رئوفی مهر 2215 سازمان مرکزی کارگزینی
556 رئیس دانشکده 3222 ساختمان نانو منابع طبیعی و علوم زمین
557 رئیس دانشکده علوم 2322 دانشکده علوم رئیس دانشکده علوم
558 عباس رئیسی 2219 سازمان مرکزی کارگزینی
559 عادل رئیسی وانانی 2358 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
560 سید احمد مدنی 2289 سازمان مرکزی مدیریت نظارت، سنجش و کیفیت آموزش
561 عادل رئیسی وانانی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
562 محمد راحمی نوش آبادی 2202 سازمان مرکزی امورحقوقی
563 جواد راد 3200 ساختمان نانو دفترپژوهشکده علوم وفناوری نانو
564 سیدمحمد راستگوفر 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
565 رانندگان شرکت واحد نقلیهُ 2557 نقلیهُ رانندگان شرکت واحد
566 احمد رجب زاده 2545 سلف سرویس مامور خرید تغذیه
567 زینب رحمانی 3053 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
568 قدرت ا... رحمانی مهر 2368 دانشکده ریاضی دفترگروه ریاضی
569 احمدرضا رحمتی 2422 دانشکده مکانیک اساتید گروه حرارت وسیالات
570 علیرضا رحیمی 2886 دانشکده معماری وهنر پژوهشکده انرژی
571 علی رحیمی 3715 دانشکده علوم انسانی وحقوق آموزش ادبیات
572 علی رحیمی 2756 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
573 محسن رحیمی 2496 دانشکده مهندسی برق گروه مهندسی برق
574 مصطفی رحیمی جولقانی 3708 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه تربیت بدنی
575 حمید رحیمی سمیرمی 3720 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه علوم تربیتی
576 سیدحسین رسا 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
577 سیدحسین رسا 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
578 پرویز رستگارجزی 2722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه علوم قرآن وحدیث
579 سوسن رسول زاده . . .
580 امیرحسین رسول نیا 2737 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
581 محسن رسولی 2229 سازمان مرکزی کارگزینی
582 فاطمه رصافیان 2243 سازمان مرکزی حوزه ریاست
583 جواد رضازاده 2563 تربیت بدنی
584 حسن رضازاده 2724 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
585 جواد رضازاده 2566 تربیت بدنی اتوماسیون
586 مهران رضایی 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
587 مرتضی رضایی 2716 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
588 مهران رضایی 2469 دانشکده شیمی اساتیدشیمی
589 علی اصغر رضایی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
590 محمد رضایی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
591 حمیدرضا رضایی زارع 2260 سازمان مرکزی امور دانشجویی
592 محمد مزدیان فر 2159 سازمان مرکزی اداره اموال
593 محمد تقی رضوان 3409 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی صنایع
594 امیرحسین رضوانی 2206 سازمان مرکزی تاسیسات
595 زهرا رضوانی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
596 سیدهادی رضوی 2214 سازمان مرکزی کارشناس مسئول اموراداری
597 سید محمد رضویان 2428 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
598 حسن رعیت مقدم 2547 کارگاههای معماری وهنر کارشناس صنایع دستی
599 حسینعلی رفیعی پور 3092 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
600 حسینعلی رفیعی پور 2595 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
601 عبدالعلی رمضانی 2895 دانشکده فیزیک معاون تحصيلات تكميلي دانشكده
602 حسین رمضانی . دانشکده ادبیات کارشناس دفترنهاد
603 محمد رمضانی 2134 انتشارات حوزه پژوهشی
604 رضا رمضانی آرانی 2389 دانشکده فیزیک مدير گروه فيزيك ذرات بنيادي و نظريه ميدان
605 سید هادی بهشتیان 2147 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
606 محمد رمضانی علوی 2560 تربیت بدنی مدیر تربیت بدنی
607 احمد رمضانی مقدم 2576 دانشکده فیزیک مدير گروه فيزيك هسته اي
608 احمد رمضانی مقدم 2579 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
609 معصومه رنجبر 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
610 ابوالفضل رنجبر 3241 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
611 ابوالفضل رنجبر فردویی . . .
612 مسعود رهایی فرد . . .
613 علی روحانی 2248 سازمان مرکزی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه
614 اشرف روحانی 2273 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
615 رضا روحانی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
616 حسن رودی . .
617 سیداحسان روزمه 2345 دانشکده فیزیک آزمایشگاه اپتیک
618 سیداحسان روزمه 2568 دانشکده فیزیک مدیرگروه فیزیک ماده چگال
619 سیداحسان روزمه . دانشکده فیزیک آزمایشگاه مغناتوامپدانسGMI
620 ریاست پردیس خواهران 554447724 پردیس خواهران ریاست پردیس خواهران داخلی7
621 ریاست داشکده مهندسی 2450 داشکده مهندسی ریاست
622 ریاست دانشکده معماری وهنر 3131 دانشکده معماری وهنر
623 رییس دانشکده ادبیات 2727 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رییس دانشکده ادبیات
624 علی زارع دوست 2562 تربیت بدنی
625 عباس زارعی 2731 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی مدیرگروه زبان انگلیسی
626 محمدشریف زارعی 3419 دانشکده مکانیک گروه مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
627 مصطفی زاهدی فر 2344 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
628 مصطفی زاهدی فر 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
629 مصطفی زاهدی فر 3207 ساختمان نانو آزمایشگاه لایه نشانی حرارتی وآنالیزسلولهای خو
630 مصطفی زاهدی فر 2577 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
631 عباس زراعت . . .
632 فرهاد زمانی 3056 دانشکده فیزیک اساتید گروه فيزيك
633 سروش زمانی مقدم 3057 دانشکده فیزیک گروه فيزيك ذرات بنيادي و نظريه ميدان
634 اصغر زنجیرزن 2146 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
635 حمیدرضا زنگنه 2573 دانشکده فیزیک مدير گروه ليزر و فوتونيك
636 زهره زهرایی 3381 ساختمان ارشدی آزمایشگاه بیوتکنولوژی
637 زهره زهرایی 2396 دانشکده شیمی گروه شیمی
638 زهره زهرایی 2314 دانشکده علوم آز زیست گیاهی
639 نرجس زیبایی 3372 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی فرش
640 نرجس زیبایی 2956 کارگاههای معماری آزمایشگاه رنگرزی
641 نرجس زیبایی 3374 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل کیفیت فرش
642 نرجس زیبایی 3373 ساختمان ارشدی آزمایشگاه رنگرزی فرش
643 محمود ساجدی 2790 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مرکز کاشان شناسی
644 سیدابوالفضل سادات الحسینی 0 .
645 سیدحسین سادات الحسینی 2192 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
646 سیدمهدی سادات فر 2298 سازمان مرکزی حراست
647 سیدمهدی سادات فر 2299 سازمان مرکزی حراست
648 مجتبی ساداتی 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
649 سیدابراهیم ساعتچی . . .
650 علی ساعتی 3714 دانشکده علوم انسانی وحقوق آموزش
651 هادی ساعتی 3112 مسجد خدمات
652 سالن کنفرانس 3133 دانشکده معماری وهنر
653 سایت خوابگاهها 2645 خوابگاه خواهران
654 سایت ارشد 2484 دانشکده مهندسی
655 سایت ارشد 2487 دانشکده مهندسی
656 جعفر سایه آفتابی 2125 سازمان مرکزی روابط بین الملل
657 مجید سبزپوشان 2171 سازمان مرکزی مدیرپژوهشی
658 مجید سبزپوشان 2432 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
659 مهدی سبزواری 3049 دانشکده ریاضی گروه آمار
660 حمزه سبزیان 2411 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
661 ستادتوسعه دانشگاه 3024 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
662 فکس ستادتوسعه دانشگاه 3025 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
663 حسین ستار 2260 دانشکده ادبیات معاون فرهنگی و اجتماعی
664 حسین ستار 2720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه معارف
665 مسلم ستوده خواه 3046 دانشکده علوم گروه شیمی معدنی
666 حسن سربند 2261 خانه فرهنگ حسابداری دانشجویی
667 زهرا چینی 2981 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
668 عبدالله سعادت 2543 تربیت بدنی دفتر گروه علوم ورزشی - استخر
669 سعید سعادت 2106 جنب سازمان مرکزی نیروگاه چندمنظوره
670 سیدمرتضی سعادتدار 2541 مجموعه انبارها انباردارانبار مرکزی
671 عباس سعادتمندی 2361 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
672 حسین سعیدی 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه خدمات
673 شهریار سعیدیان 2342 دانشکده فیزیک متصدی آزمایشگاه فیزیک2
674 سلمان سقاحضرتی 2948 خانه فرهنگ کارشناس تشکلها ونشریات دانشجویی
675 سعید سلطان محمدی 2441 دانشکده مهندسی گروه معدن
676 سعید سلطان محمدی . سازمان مرکزی دانشکده مجازی
677 بهزاد سلطانی 2442 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
678 سعید سلطانی 0 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
679 زینب سلطانی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
680 سلف برادران 2546 سلف برادران
681 سلف خواهران 2549 سلف خواهران
682 سلف کارمندی (آزاد) 2599 سلف سرویس سلف سرویس
683 ملیحه سلمانی 2475 دانشکده مهندسی منشی گروه مکانیک
684 فاطمه سلمانی 2666 خوابگاه خواهران متصدی خوابگاه خواهران
685 مهران سهراب زاده 3742 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
686 منصور سیاح . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
687 سیدعبدالکریم سیادت . سازمان مرکزی طرح وبرنامه کارشناس بهره وری
688 محمد سیدپور 2178 سازمان مرکزی کارشناس فناوری وارتباطات علمی
689 مرتضی سیدهاشم 2319 دانشکده شیمی منشی دانشکده شیمی
690 مرتضی سیدهاشم 2397 دانشکده شیمی مسئول دفتر دانشکده شیمی
691 سیدمهدی سیدی 2341 دانشکده فیزیک تکنیسین آزمایشگاه فیزیک1
692 سیدعباس سیدی آرانی 3731 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
693 سادات سیدی پور 2419 دانشکده مهندسی آزمایشگاه آی تی
694 محسن سیفی 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
695 محسن شاطریان 3221 ساختمان نانو رئیس دانشکده منابع طبیعی
696 محمود شاطریان 3736 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
697 محسن شاطریان 2155 سازمان مرکزی مشاوران رئیس
698 حسین شاهرودیان 2197 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
699 عباس شایان فر 2717 دانشکده ادبیات وعلوم انسانی کارشناس نشریات علوم انسانی
700 حمیدرضا جیحانی 3120 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
701 مهدی شبانی نوش آبادی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
702 مهدی شبانی نوش آبادی 2357 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
703 لیلا شجاعی زاده 2501 دانشکده علوم کارشناس آموزش دانشکده ریاضی وفیزیک
704 رضا شجری 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادبیات فارسی
705 حمید شرافتیان 2254 سازمان مرکزی تدارکات
706 شرکت تعاونی 2400 شرکت تعاونی مصرف
707 شرکت خدماتی 2553 ساختمان سفید شرکت خدماتی
708 دفتر شرکت فضای سبز 2883 ساختمان سفید خدمات فضای سبز
709 احمد شریف 2752 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
710 زهرا شریف فر 3139 دانشکده معماری وهنر مرکزاسناد
711 کیوان شریف مرادی 3707 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
712 نفیسه شریفی 3220 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
713 محمد حسین شریفی 2258 سازمان مرکزی مسئول تنظیم اسناد
714 زهرا شریفی 3147 دانشکده معماری وهنر کارشناس مسئول مدیر گروه معماری
715 نفیسه شریفی 3261 ساختمان نانو آزمايشگاه تحقيقاتي نانواپتوالكترونيك و فوتوني
716 رضا بیدگلیان 2103 سازمان مرکزی ابدارخانه اداری
717 زهره شعار 2233 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
718 حسین شعبانی زاد 2101 سازمان مرکزی دفترریاست
719 قاسم شفیعی 3735 دانشکده علوم انسانی وحقوق هیأت علمی/گروه حقوق
720 خلیل شفیعی . .
721 قاسم شفیعی 2155 سازمان مرکزی مشاوران رئیس
722 حمیدرضا پیوندی 2200 سازمان مرکزی مدیریت امور حقوقی
723 مهدی شفیعی 2284 سازمان مرکزی نقل وانتقالات
724 محمدرضا شمس 2740 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
725 افسانه شمس 2945 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
726 مهدی شمس 2334 دانشکده ریاضی گروه آمار
727 عباس شکاری 3723 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
728 محسن شکرریز 2485 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
729 احمد شیخ زاده 2940 . .
730 قنبرعلی شیخ زاده 2446 دانشکده مکانیک اساتید گروه مکانیک
731 ولی ا... شیخیان . . .
732 علی اصغر شیره پز دانشکده مدیریت و اقتصاد
733 زهرا صابری . دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
734 مجتبی صادق آرانی 2548 انبار دفتر فنی حسابدارمسئول انبار دفترفنی
735 عباس صادق زاده 2492 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی مواد
736 عباس صادق زاده 3392 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی مواد
737 امیرحسین صادقپور 3129 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
738 احسان صادقی 3219 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
739 محمد حسین صادقی 3158 دانشکده معماری وهنر مسئول سمعی بصری وکارگاه عکاسی
740 زهرا صادقی 3726 دانشكده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت واقتصاد
741 احسان صادقی 2718 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
742 احسان صادقی 3043 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
743 ستار صادقی ده چشمه 3745 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
744 غلامرضا صالح علوی 3127 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
745 غلامرضا صالح علوی 3144 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه فرش
746 غلامرضا صالح علوی 3170 دانشکده معماری وهنر گروه فرش
747 مریم صالحی مقدم 2564 تربیت بدنی
748 عبدالحسین صانعی نژاد 2256 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
749 عباس صانعی نژاد 3145 دانشکده معماری وهنر کارشناس سایت
750 مجید صانعی نژاد 2450 دانشکده مهندسی مسئول دفتر
751 داوود صانعی نژاد - سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
752 حسین صباغیان بیدگلی 3418 دانشکده برق وکامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
753 محمد صبوری 2806 کتابخانه علوم انسانی آبدارخانه
754 مجید صدوقی 3750 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه روان شناسی
755 وحید صدوقی 2941 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی مطالعات و برنامه ریزی
756 غلامحسین صدیفیان 2406 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
757 فریبرز صدیق ارفعی 3751 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه روان شناسی
758 مهدی صدیقی 2161 سازمان مرکزی حسابداری ستادتوسعه
759 ایرج صفایی 55723355 نیاسر رصدخانه مرکزی دانشگاه
760 ایرج صفایی 3380 ساختمان ارشدی دفتر رصدخانه
761 ایرج صفایی 55723356 نیاسر فکس رصدخانه مرکزی دانشگاه
762 جواد صفایی قمی 2849 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
763 جواد صفایی قمی 2385 دانشکده شیمی گروه شیمی
764 جواد صفری 2320 دانشکده شیمی گروه شیمی فیزیک
765 جواد صفری 2353 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
766 جواد صفری 2894 دانشکده شیمی
767 غلامرضا صفری 3252 ساختمان نانو دانشکده مجازی
768 سیدمحمدتقی صفوی 3013 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
769 عبدا... رمضانی 2144 سازمان مرکزی مدیربرنامه ریزی وتوسعه
770 علیرضا صفوی 2241 سازمان مرکزی دفترمعاونت آموزشی
771 مسعود صلواتی نیاسر 3028 دانشکده شیمی آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی
772 مسعود صلواتی نیاسر 2383 دانشکده شیمی گروه شیمی
773 صندوق قرض الحسنه دانشجویی 2920 ساختمان سفید فاطمه زهرا
774 روح ا... صیادی نژاد 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
775 محسن طاعتی . . .
776 مهدی طالبی 2116 سازمان مرکزی روابط عمومی
777 مهدی طالبی 2927 سالن فیض مسئول آمفی تاتر
778 سیدعباس طاهر 2468 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
779 حمیدرضا طاهرزاده - سازمان مرکزی حسابداری دانشجویی
780 فاطمه سادات طاهری 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادبیات فارسی
781 زهرا طاهری 2744 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه زبان انگلیسی
782 بیژن طاهری 3415 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
783 امیرحسین طحان 2097 مرکز مشاوره آبدارخانه
784 حسین طحانی 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
785 حسن طحانی 2158 سازمان مرکزی مسئول انبار
786 معاونت طرح وتوسعه 2151 سازمان مرکزی معاونت طرح وتوسعه
787 حسین طرفدار . .
788 زینب طلوعی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
789 علی طهماسبی نوش آبادی 3362 ساختمان ارشدی مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
790 اعظم طوقانیان 2949 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
791 بهزاد طولمي نژاد . . .
792 داوود ظریفی 3370 ساختمان ارشدی اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
793 مرتضی عابدینی 3402 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی متالوژی
794 رضا عابدینی . .
795 علی عارف منش 2433 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
796 محمد عارفی 2405 دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک
797 بابک عالمی 3166 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه تکنولوژی معماری
798 بابک عالمی 3148 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
799 علی عالی انوری 2435 دانشکده مهندسی مدیرگروه معدن
800 علی عالی انوری 3395 ساختمان ارشدی دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
801 امیرحسین عامری راد 2226 سازمان مرکزی دانش آموختگان
802 مهدیه عباس زاده 2277 سازمان مرکزی بایگانی دانش آموختگان
803 مجید عباسپور 3153 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده معماری وهنر
804 محمود عباسی 2428 دانشکده مهندسی گروه مواد و متالوژی
805 فاطمه عباسی 2989 دانشکده علوم کتابخانه علوم
806 علی عباسی 2817 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه ارتعاشات
807 علی عباسی 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ارتعاشات
808 علی عباسی 2458 دانشکده مهندسی آزمایشگاه مقاومت
809 علی عباسی 2464 مجتمع کارگاهها کارگاه جوشکاری
810 مصطفی عباسی مقدم 2723 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
811 محمد عباسیان 2488 دانشکده مهندسی آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
812 علی اکبر عباسیان 2497 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
813 علی اکبر عباسیان 2413 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
814 فرج ال... عبدالعالی 2816 ساختمان سفید تعاونی مسکن
815 علی اکبر عبدالله زاده 2454 دانشکده مهندسی گروه معدن
816 علی اکبر عبداله زاده 0 .
817 حسین عبدالهی . . .
818 عباس عبدلی 3063 دانشکده فیزیک اساتید گروه فيزيك
819 ابوالفضل عرب بیگی 3159 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه صنایع دستی
820 ابوالفضل عرب بیگی 3123 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
821 محمد عربی 2250 سازمان مرکزی رئیس تدارکات
822 طاهره عربی 2278 سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
823 فاطمه عربی 2896 دانشکده معماری وهنر مسئول برنامه ریزی طرح کلان(پژوهشکده انرژی)
824 محبوبه عربی مفرد 3255 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده مجازی
825 رضا نوری شادمهانی 3149 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
826 - - 2474 دانشکده مهندسی کارشناس برق و کامپیوتر
827 محمدمهدی عسگرنژاد 2224 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیریت فنی و طرحهای عمرانی
828 علی خدایی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه آموزش
829 جلال عسگری 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
830 خوابگاه عصار 2608 خوابگاه عصار دفترمتصدیان خوابگاه متاهلین
831 محمد عصاری 2140 سازمان مرکزی مدیر اداری وپشتیبانی
832 محمد عصاری 2240 سازمان مرکزی مدیر اداری وپشتیبانی
833 مهدی عطاری 2271 سازمان مرکزی دفترمدیریت آموزشی
834 سعید عطاریه . . .
835 محمدرضا معصومی 2167 مسئول دفتر و كارشناس مركز كارآفريني کارآفرینی
836 حورا علایی 2988 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
837 محمد علایی 2791 سازمان مرکزی کتابخانه انسانی
838 سوسن علایی 2274 سازمان مرکزی تحصبلات تکمیلی
839 آزمایشگاه علوم کامپیوتر 2305 دانشکده ریاضی آزمایشگاه علوم کامپیوتر
840 سیدحسین علوی 2948 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی خوابگاه برادران
841 سیدحسین علوی - سازمان مرکزی کارشناس فرهنگی
842 سیدحسین علوی 2504 خوابگاه برادران اطاق فرهنگی
843 محمد علی اکبری 2283 سازمان مرکزی امورمالی شبانه
844 سیما علیخان زاده آرانی 3212 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
845 محسن علیخانی . .
846 علی عمرانی پور 3142 دانشکده معماری وهنر اساتیدرشته معماری
847 علی عمرانی پور 3130 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده
848 همگانی عمومی 2934 ورودی ماشین رو
849 همگانی عمومی 2938 دانشکده شیمی ورودی دانشکده شیمی
850 همگانی عمومی 2804 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
851 همگانی عمومی 2980 تربیت بدنی
852 همگانی عمومی 2569 خوابگاه برادران خوابگاه برادران
853 همگانی عمومی 2931 دانشکده ادبیات عمومی
854 همگانی عمومی 2935 درب اصلی
855 همگانی عمومی 2593 خوابگاه احمدی روشن
856 همگانی عمومی 2939 دانشکده علوم عمومی آمفی تاتر
857 همگانی عمومی 2937 خوابگاه
858 همگانی عمومی 2897 دانشکده مهندسی
859 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2685 خوابگاه خواهران بلوک4
860 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2687 خوابگاه خواهران بلوک6
861 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2688 خوابگاه خواهران بلوک7
862 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2689 خوابگاه خواهران بلوک8
863 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2686 خوابگاه خواهران بلوک5
864 طاهره عمیدی فر 2482 دانشکده مهندسی
865 مهدی غضنفری 2399 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
866 محمد جواد غفارزاده 2198 سازمان مرکزی مسئول تاسیسات
867 عبدالرسول غفاری 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
868 فاطمه غفاری 55460333 .
869 زهراسادات غفوری 2237 سازمان مرکزی حسابداری
870 سیدمهدی غفوری 2802 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم انسانی
871 نبی ال... غلامی 2252 سازمان مرکزی کارشناس سفارشات خارجی وخریدهای آزمایشگاهی
872 علی غلامی 2394 دانشکده علوم آزمایشگاه UVIR
873 علی غلامی 2380 دانشکده شیمی گروه شیمی
874 احمد غلامی 0000 .
875 یونس غلامی 3239 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
876 فاطمه غلامی 2297 سازمان مرکزی کارشناس دانشجویی حراست خواهران
877 حسن غیاثی 3137 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
878 حسن غیرتی 2220 سازمان مرکزی رئیس اداره کارگزینی
879 صدیقه فاطری 2279 سازمان مرکزی آموزش کل
880 عاطفه فاطمیه 2228 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
881 فاکس 2139 سازمان مرکزی فاکس دبیرخانه جذب هیئت علمی
882 فاکس گروه ریاضی 2332 دانشکده علوم
883 محمدرضا فتاح 2917 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
884 محمدرضا فتاح 2437 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
885 غلامحسین فتح تبار 2369 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
886 محسن فتحعلی زاده 2166 سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
887 فائزه فخره 2268 سازمان مرکزی ستاد توسعه
888 فاطمه فخری 3716 دانشکده علوم انسانی وحقوق کارشناس فرهنگی
889 عباسعلی فراهتی 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
890 علیرضا فرجی 2179 سازمان مرکزی مدیر فناوری و ارتباطات علمی
891 محسن فرجی 2477 دانشکده مهندسی آموزش دانشکده مهندسی
892 حسین فرجی 2862 مجتمع کارگاهها آزمایشگاهXRD گروه معدن
893 علیرضا فرجی 2440 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
894 احمدعلی فرزاد 2262 ساختمان رفاه دانشجویی امور دانشجویی
895 احمدعلی فرزاد 2263 سازمان مرکزی امور دانشجویی
896 اکبر فرزانگان . . .
897 محسن فرشته 2119 سازمان مرکزی مدیروبسایت دانشگاه
898 حمیدرضا فرشچی 3126 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
899 محبوبه فرشچی 2571 دانشکده فیزیک مسئول دفتر گروه فیزیک
900 روح ال... فرقدان 3066 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
901 حمیدرضا فرنوش 3401 دانشکده مهندسی گروه موادومتالوژی
902 علی فرهادیان - دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت اقتصاد
903 فروشگاه لباس 2602 خوابگاههای خواهران
904 مهین فریدونی 2473 دانشکده مهندسی آموزش مهندسی
905 مهدیه فلاح 2893 دانشکده معماری وهنر کارشناس پژوهشکده
906 حسن فلاح 3140 دانشکده معماری وهنر مسئول آموزش
907 فریدون فلاح 0 .
908 حمیدرضا فهیمی تبار 2704 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
909 سیدعلیرضا فولادی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
910 فکس 2772 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
911 فکس دانشکده 2777 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
912 فکس دانشکده مهندسی 2424 داشکده مهندسی
913 فکس دفتر ریاست 2112 سازمان مرکزی مدیر دفترریاست
914 فکس دفترآموزش 2242 سازمان مرکزی دفترآموزش
915 فکس ریاست دانشکده معماری وهنر 3132 دانشکده معماری وهنر
916 فکس گروههای آموزشی 2570 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
917 فکس مجله عرفان 2767 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس مجله عرفان
918 فکس معاونت پژوهشی 2177 سازمان مرکزی
919 فکس کتابخانه 2808 کتابخانه مرکزی فکس کتابخانه انسانی
920 محسن قاسم پور 55460333 پردیس خواهران
921 محسن قاسم پور 2721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
922 سیدرضا قاسم زاده 2000 دانشکده علوم مخابرات
923 سیدحسین قاسم زاده 2238 سازمان مرکزی حسابداری
924 احمدرضا قاسمی خوزانی 2426 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
925 هدی قاسمیه 3227 ساختمان نانو اساتیددانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
926 احسان قدرت الهی 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
927 سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت اقتصاد
928 زهرا قدیری . دانشکده مهندسی کارشناس آموزش
929 محسن قرآنی نیا 2193 سازمان مرکزی فضای سبز
930 محسن قرآنی نیا 2194 سازمان مرکزی فضای سبز
931 حسین قربانپور 3253 ساختمان نانو مدیرانتشارات
932 علی قربانپور 2447 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
933 حسین قربانپور 2134 سازمان مرکزی انتشارات دانشگاه
934 حسین قربانپور 2247 سازمان مرکزی مدیر انتشارات
935 حمید قربانی 3059 دانشکده ریاضی مدیرگروه آمار
936 سیدمحمدباقر قرشی 2398 دانشکده فیزیک معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فيزيك
937 سیدمحمدباقر قرشی 2342 دانشکده علوم آزمایشگاه فیزیک2
938 سیدمحمدباقر قرشی 3391 ساختمان ارشدی آزمایشگاه سلولهای خورشیدی نانوساختار
939 سیدمحمدباقر قرشی 2539 دانشکده علوم فیزیک محاسباتی
940 سیدمهدی قریشی 2375 دانشکده شیمی گروه شیمی
941 سیدمهدی قریشی 2395 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
942 سیدمهدی قریشی 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
943 رضا قزاآنی . .
944 قشقایی فر
945 رضا قضاوی . . .
946 رضا قضاوی 3229 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
947 سعید قماشی 3730 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه حقوق
948 اصغر قنایی . .
949 امیر قنبرپورنصرتی 2561 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
950 لیلا قنبری 3050 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
951 محمد قنبری 3044 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی آلی
952 منصوره قوام 3245 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
953 گروه عمران 2436 دانشکده مهندسی
954 گشت انتظامات برادران 2594 دانشکده علوم
955 رضا گل حسینی 2402 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
956 سعید گلابی 2434 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
957 حسن دقیق 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری ومالی
958 امیرمحمد گلابی 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت اقتصاد
959 سعید گلابی 2880 دانشکده معماری و هنر پژوهشكده انرژي، طرح كلان ميكروتوربين
960 علی گلساز 0 .
961 قاسم گلی 2246 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
962 سلمان گلی 2478 دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
963 بابک گنجی 3414 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
964 محمد گنجی 3748 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
965 بابک گنجی 2445 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی برق
966 محمدرضا گندمی 2326 دانشکده علوم آموزش دانشکده علوم
967 فرانک گودرزی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
968 طاهره لطفی 2094 مرکز مشاوره
969 محمد لطفی . .
970 زهراسادات لطیفی 2928 ساختمان رفاه دانشجویی کارشناس
971 حسن لطیفی 2715 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
972 سید محمد مهدی لطیفی 2747 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان انگلیسی
973 عیاس لقمان 2425 دانشکده مکانیک اساتید گروه مکانیک
974 بلیط فروشی لوان تور 55515883 ایستگاه مکانیزه بلیط فروشی جهان مسافر
975 محمود مازوچی 2227 سازمان مرکزی آموزش کل
976 متصدی امور خوابگاهها 2520 خوابگاه برادران
977 سیدمهدی متولی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
978 سیدمهدی متولی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
979 مجله انرژی 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
980 مهدی مجیدی 3370 ساختمان ارشدی اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
981 محسن مجیری 2429 دانشکده شیمی گروه مهندسی برق
982 مرتضی مطهرثانی 2287 سازمان مرکزی استعدادهای درخشان
983 اکبر محبی 2373 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
984 حمیدرضا محتسبی 2562 تربیت بدنی
985 محسن محرابی 3208 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفوتونیک
986 محسن محرابی 3211 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
987 امینه سادات محسن زاده - خانه فرهنگ کارشناس انجمن های علمی
988 محسن محسن نیا 2376 دانشکده شیمی آزمایشگاه ترمودینامیک
989 محسن محسن نیا 3065 دانشکده شیمی گروه شیمی
990 محسن محسن نیا 2150 سازمان مرکزی معاونت طرح وتوسعه
991 مهدی محسنی 3128 دانشکده معماری وهنر مسؤول دفتر پژوهشکده فرش
992 مرضیه محق 2225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
993 مصطفی محمدزاده 2113 سازمان مرکزی حوزه معاونت پژوهشی
994 مهدی محمدزاده - - -
995 اکبر محمدی 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آبدار خانه دانشکده ادبیات
996 حمیدرضا محمدی 2455 دانشکده مهندسی برق مدیرگروه مهندسی برق قدرت
997 مهدی محمدی مهر 2423 داشکده مهندسی مدیرگروه مکانیک جامدات
998 هادی مختاری 2476 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی صنایع
999 رضا مداحیان . . .
1000 اصغر مدبر نژاد 2926 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1001 محمد مدرسی 2315 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1002 محمد مدرسی 2316 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1003 محمد مدرسی 2114 سازمان مرکزی متصدی روابط عمومی
1004 سید احمد مدنی 3725 دانشکده علوم انسانی وحقوق علوم تربیتی
1005 امیرحسین مدنی 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاون آموزشی
1006 مدیرآموزشی 2107 سازمان مرکزی مدیرآموزشی
1007 مدیرشاهدوایثارگر 2290 دانشکده معماری وهنر مدیرشاهدوایثارگر
1008 مهرداد مرادی 3216 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1009 لیلا مرادی 2336 دانشکده شیمی هیئت علمی شیمی
1010 مهرداد مرادی 3206 ساختمان نانو آزمایشگاه نانو مگنتو اپتیک
1011 محسن مرادیان 3218 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1012 علیرضا مرشدی 2231 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاون اداری ومالی
1013 علیرضا مرشدی 2131 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاون اداری ومالی
1014 مرکز مشاوره دانشجویی 2091 مرکز مشاوره دانشجویی
1015 اطلاعات مرکزتلفن دانشگاه 3333 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
1016 مسئول دفتر نهاد رهبری 2245 سازمان مرکزی دفتر نهاد رهبری
1017 محمدرضا مزدیان فرد 2457 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1018 محمد مزدیان فر 2924 اداره رفاه دانشجویی صندوق رفاه
1019 محمدرضا مزدیان فرد 2444 دانشکده مهندسی
1020 محمدرضا مزدیان فرد 2125 سازمان مرکزی روابط بین الملل
1021 محمدرضا مزدیان فرد 3389 ساختمان ارشدی فکس آزمایشگاه آب وفاضلاب
1022 محمدرضا مزدیان فرد 3388 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آب وفاضلاب
1023 مجید مزروعی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1024 اسماعیل مزروعی 3727 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست گروه مدیریت اقتصاد
1025 ساجده مسافرچی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
1026 مسجد 3111 مسجد
1027 جواد مسکینی 2102 سازمان مرکزی آبدارخانه ریاست
1028 مشاوران ریئس 2124 سازمان مرکزی مشاوران ریئس امور بین الملل
1029 اتاق مشاوره مرکز آی تی دینی 2597 مسجد مرکز آی تی دینی
1030 مشاوره کارآفرینی 2169 سازمان مرکزی
1031 محمد مشهدی 2108 سازمان مرکزی رئیس مرکز کاشان شناسی
1032 محمد مشهدی نوش آبادی 2793 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی کاشان شناسی
1033 فرشته مشکانی 2834 مجتمع کارگاهها اساتید گروه مهندسی شیمی
1034 سید مهدی مصطفوی 3365 ساختمان ارشدی کارشناس کامپیوتر
1035 سید حسن مصطفوی 2144 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت طرح وتوسعه
1036 سید مهدی مصطفوی - سازمان مرکزی کارشناس کامپیوتر
1037 طیبه مصلحی 2264 سازمان مرکزی مشاوران رییس اموربانوان
1038 منیره سادات قاضی 2128 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1039 معاون آموزشی 3150 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
1040 معاونت پژوهشی 2372 دانشکده علوم معاونت پژوهشی دانشکده علوم
1041 آبدارخانه معاونت پژوهشی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه
1042 معاونت دانشکده علوم 2323 دانشکده علوم
1043 معاونت طرح وتوسعه 2150 سازمان مرکزی معاونت طرح وتوسعه
1044 نگین معزی 3215 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1045 سعید معصوم 3357 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه
1046 سعید معصوم 2338 دانشکده شیمی معاون پژوهشی
1047 محمدرضا معصومی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
1048 آزاده سادات معلم 2887 دانشکده معماری و هنر کارشناس طرح کلان میکروتوربین
1049 آبدارخانه معماری وهنر 3105 دانشکده معماری و هنر آبدارخانه معماری وهنر
1050 محسن معین زاده 3224 ساختمان نانو آموزش دانشکدههای منابع طبیعی ومدیریت اقتصاد
1051 عباس معین فر 2951 خانه فرهنگ کارشناس حسابداری اموردانشجویی
1052 محمدرئوف معینی 2747 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
1053 مجتبی معینیان 3128 دانشکده معماری وهنر كارشناس پژوهشكده فرش
1054 علیرضا ملاقنبری 2093 مرکز مشاوره
1055 مهران ملک 3159 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه صنایع دستی
1056 مهران ملک 3167 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
1057 مراد ملکی 2510 ساختمان امورعمومی مسئول انتظامات
1058 محمد ملکی 3141 دانشکده معماری وهنر کارشناس آموزش
1059 محمدحسن ملکیان 3366 ساختمان ارشدی مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
1060 مهدی ممتحنی 3165 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1061 محمدرضا منزوی 2290 دانشکده معماری وهنر مدیر شاهدوایثارگران
1062 منشی شاهدوایثارگر 2291 دانشکده معماری وهنر منشی شاهدوایثارگر
1063 محمدرضا منصورنیا 2899 دانشکده شیمی گروه شیمی
1064 محمدرضا منصورنیا 2339 دانشکده شیمی گروه شیمی
1065 محمدرضا منصورنیا 2390 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
1066 محمدرضا منصورنیا 2278 سازمان مرکزی مدیر تحصیلات تکمیلی
1067 مجید منعم زاده 2343 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک پایه3
1068 مجید منعم زاده 2574 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1069 مریم منفصلی 2905 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1070 علی مهتری استرکی 3333 دانشکده علوم اپراتورمخابرات
1071 سیف ا... مهدی زاده 2884 کارگاههای آموزش معماری وهنر کارگاههای آموزش معماری
1072 محمدرضا مهدی زاده 2921 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی نشریات و تشکلها
1073 یاسر مهرانیان 2153 سازمان مرکزی کارشناس خدمات آموزشی
1074 مهمانسرای اساتید 2975 مهمانسرای اساتید اطاق 4
1075 مهمانسرای اساتید 2976 مهمانسرای اساتید اطاق 92
1076 مهمانسرای اساتید 2977 مهمانسرای اساتید اطاق 8
1077 مهمانسرای اساتید 2978 مهمانسرای اساتید اطاق 93
1078 مهمانسرای اساتید 2979 مهمانسرای اساتید اطاق تلویزیون
1079 مهمانسرای اساتید 2973 مهمانسرای اساتید اطاق 32
1080 مهمانسرای اساتید 2972 مهمانسرای اساتید اطاق
1081 مهمانسرای اساتید 2974 مهمانسرای اساتید اطاق 7
1082 مهمانسرای اساتید 2966 مهمانسرای اساتید اطاق 121
1083 مهمانسرای اساتید 2970 مهمانسرای اساتید سوییت 2
1084 مهمانسرای اساتید 2962 مهمانسرای اساتید اطاق 123
1085 مهمانسرای اساتید 2961 مهمانسرای اساتید اطاق 91
1086 مهمانسرای اساتید 2963 مهمانسرای اساتید اطاق 112
1087 مهمانسرای اساتید 2965 مهمانسرای اساتید سوییت 7
1088 مهمانسرای اساتید 2964 مهمانسرای اساتید اطاق 111
1089 مهمانسرای اساتید 2967 مهمانسرای اساتید اطاق 5
1090 مهمانسرای اساتید 2960 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1091 مهمانسرای اساتید 2968 مهمانسرای اساتید اطاق 6
1092 مهمانسرای اساتید 2969 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1093 مهمانسرای اساتید 2971 مهمانسرای اساتید اطاق 31
1094 عبدالحسین مهندس 2472 دانشکده مهندسی مهندسی شیمی
1095 رویا مهین پور 3052 دانشکده شیمی گروه شیمی
1096 رویا مهین پور 2387 دانشکده شیمی گروه شیمی
1097 عبدا... موحدی محب 2843 ساختمان مرحوم محموداسلامی
1098 عبدا... موحدی محب 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
1099 مودم سازمان مرکزی
1100 سیدرضا موسوی . . .
1101 سیدمهدی موسوی 3055 دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی
1102 سیدحجت موسوی 3225 ساختمان نانو اساتید گروه جغرافیا واکوتوریسم
1103 سیدکمال الدین موسوی 3743 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1104 سیدسیف ال... موسی زاده 2321 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1105 حمید رضا مومنیان . .
1106 علیرضا مکاری - - -
1107 اعظم سلیمانی تبار 2987 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
1108 علیرضا مکاری 2599 سلف سرویس مسئول نظارت برسلف کارمندی
1109 عباس مکاری . . .
1110 لیلا مکوندی 3122 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
1111 سیدرضا میراحمدی 0 دانشکده ادبیات .
1112 زینب السادات میرحسینی 2649 خوابگاه خواهران دفترفرهنگی خوابگاه خواهران
1113 زینب سادات میرحسینی 2940 خانه فرهنگ مسئول دفتر مدیریت فرهنگی
1114 فاطمه میرزابیگی 3152 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده معماری وهنر
1115 محمد میرزابیگی 2259 سازمان مرکزی تدارکات
1116 معصومه میرزایی 3152 دانشکده معماری وهنر مسئول کتابخانه
1117 روح ال... میرزایی 3228 ساختمان نانو اساتیددانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1118 علی میرزایی 2498 دانشکده مهندسی اساتید گروه عمران
1119 سمیراسادات ناصری منش 2544 سلف سرویس
1120 مجید ناظری 3383 ساختمان ارشدی آزمایشگاه ترا هرتز
1121 مجید ناظری 3058 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1122 مجید ناظری 3386 ساختمان ارشدی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی
1123 مجید ناظری 3054 دانشکده فیزیک گروه فوتونیک
1124 ناظمه بلوک4 2690 خوابگاه خواهران
1125 ناظمه بلوک5 2691 خوابگاه خواهران
1126 ناظمه بلوک6 2692 خوابگاه خواهران
1127 ناظمه بلوک7 2693 خوابگاه خواهران
1128 ناظمه بلوک8 2694 خوابگاه خواهران
1129 غلامعلی ناظمی . . .
1130 محمد ناظمی 3359 ساختمان ارشدی مرکزکامپیوتر
1131 احمد نامور 2272 سازمان مرکزی رییس اداره ثبت نام
1132 سیدرضا نبوی 2296 سازمان مرکزی حراست
1133 غلامرضا نجفی 2235 سازمان مرکزی حسابدار
1134 علی نجفی 02166927688 دفترتهران
1135 علی نجفی ایوکی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
1136 روح ال.. نخعی سیستانی 3045 دانشکده شیمی اساتید گروه بیوتکنولوژی
1137 امیرحسین نخودکار 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (جبر)
1138 سمیه نخی 2205 سازمان مرکزی حسابداری
1139 حسن نخی . . .
1140 محمد خداداد 2223 سازمان مرکزی مدیردفترریاست وروابط عمومی
1141 عباس نشاسته ساز 2149 سازمان مرکزی کارشناس مسئول آموزش کارکنان
1142 محمد نظیفی فرد 2888 دانشکده معماری و هنر معاونت پژوهشکده انرژی
1143 غلامرضا نعلچی برزکی 2461 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1144 غلامرضا نعلچی برزکی 2462 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1145 غلامرضا نعلچی برزکی 2463 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1146 مجید نعمتی 2868 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1147 صدیقه نعمتی 2409 دانشکده مهندسی منشی شیمی ومعدن
1148 مجید نعمتی 2468 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی برق
1149 محمدرضا نعمتی 3124 دانشکده معماری وهنر گروه باستان شناسی
1150 ابراهیم نعمتی لای 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
1151 ابراهیم نعمتی لایی 2476 دانشکده شیمی گروه مهندسی شیمی
1152 حسین نعیمی 2354 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
1153 حسین نعیمی 2388 دانشکده شیمی گروه شیمی
1154 سلمان نقره کار 3165 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1155 سیدابوالفضل نقوی 2802 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1156 اعظم السادات نقیبی 2091 مرکز مشاوره
1157 نگهبانی 2810 ورودی ماشین رو
1158 نگهبانی 2210 نگهبانی ورودی
1159 نگهبانی 2992 نگهبانی درب ماشین رو
1160 نگهبانی 2010 درب ورودی شماره2 نگهبانی ورودی
1161 نگهبانی 2993 نگهبانی ورودی بانک
1162 نگهبانی نگهبانی 2814 کیوسک کارگاهها
1163 نگهبانی 2110 سازمان مرکزی نگهبانی سازمان مرکزی
1164 نگهبانی 2910 منازل مسکونی اساتید
1165 نگهبانی 2410 دانشکده مهندسی نگهبانی
1166 نگهبانی 2930 نگهبانی ورودی آزادگان
1167 نگهبانی 2933 دانشکده علوم نگهبانی
1168 نگهبانی 3710 دانشکده علوم انسانی وحقوق نگهبانی
1169 نگهبانی 2936 ساختمان مرحوم محموداسلامی نگهبانی
1170 نگهبانی 2991 ورودی ماشین رو
1171 نگهبانی 2710 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1172 نگهبانی 2610 ورودی خوابگاه پسران
1173 نگهبانی 2601 ورودی شهرک صنعتی
1174 نگهبانی 2500 ورودی خوابگاه خواهران
1175 جواد نوحی 0 .
1176 محسن نورانیان - دانشکده شیمی کمک کارشناس آموزش
1177 محمد نورمحمدی 3064 دانشکده فیزیک گروه ماده چگال
1178 پرویز نوروزی 2867 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه برق
1179 ناصر نوروزی 3048 دانشکده علوم مدیرگروه علوم کامپیوتر
1180 پرویز نوروزی 2471 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1181 پرویز نوروزی 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ماشین وکنترل
1182 احسان نوری 2873 ساختمان رفاه پژوهشگده انرژی
1183 رضا نوری شادمهانی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
1184 سعیدرضا نوری مفرد 3705 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
1185 مجید نوریان 2459 دانشکده مهندسی اساتید گروه معدن
1186 مهد کودک 55514116 کوی اساتید
1187 محسن حجازی 3421 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
1188 محسن نیازی 3747 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1189 محمد نیک سرشت 2120 سازمان مرکزی دفتر ریاست
1190 محمد نیک سرشت 2100 سازمان مرکزی دفتر ریاست
1191 نرگس نیکخواه 3741 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم اجتمایی
1192 محمود نیکو فرد 2491 دانشکده مهندسی برق مدیرگروه مهندسی برق الکترونیک
1193 نرگس نیکوفرد 3220 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1194 سید امیرحسین نیکوکار 3367 ساختمان ارشدی مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
1195 محمد نیکویی مهر 55578811 ساختمان مركز رشد مسؤول دفتر مديريت مركز رشد
1196 سمیه هارونی 2374 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
1197 سمیه هارونی 3062 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1198 محمدرضا هاشم زاده 0 .
1199 مریم هاشمی .
1200 مریم هاشمی 2351 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تجزیه
1201 عبدالمهدی هاشمی 2443 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
1202 اعظم السادات هاشمی نجات . .
1203 سیدمحمد هاشمی نجات . .
1204 خوابگاه هاشمیان 2609 خوابگاه هاشمیان دفترمتصدیان خوابگاه خواهران
1205 مسعود همدانیان 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
1206 مسعود همدانیان 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1207 همگانی همگانی 2985 نگهبانی ورودی آزادگان
1208 محمد هنرپیشه 2404 دانشکده مکانیک گروه مکانیک
1209 عاطفه هنردار 2355 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی عمومی
1210 هیئت فاطمیون 2944 خانه فرهنگ
1211 حیدر هیزمی 2600 سلف سرویس تغذیه
1212 سیدمهدی وحیدی پور 3420 دانشکده مهندسی گروه مهندسی كامپیوتر
1213 محمدرضا وزیری . .
1214 فاطمه وصالی . .
1215 محسن ولایتی 2407 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1216 محسن ولایتی 2411 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1217 عباسعلی ولی 3246 ساختمان نانو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی
1218 غلامرضا وکیلی نژاد . .
1219 فاطمه کاردان 2564 تربیت بدنی
1220 کارشناسان مشاوره 2096 مرکز مشاوره
1221 کارشناسان مشاوره 2095 مرکز مشاوره
1222 کارشناسان مشاوره 2092 مرکز مشاوره
1223 کارگاه ساختمانی سایت اداری 2506 کارگاه ساختمانی سایت اداری
1224 کارگاه شیشه گری 2916 کارگاه شیشه گری کارگاه شیشه گری
1225 محمد کارکنان . .
1226 امیرحسین کاشانی نژاد - سازمان مرکزی روابط عمومی(تبلیغات تشریفات)
1227 مسعود لقبدوست 2959 مهمانسرای اساتید
1228 رسول کاظمی 2311 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1229 کانون ایثارواحدخواهران 2293 دانشکده معماری وهنر شاهدوایثارگر
1230 کانون شهدا 2946 خانه فرهنگ
1231 کانون علمی زبان 2702 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1232 کانون علمی زبان 2701 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1233 کانون فرهنگی ایثار 2292 دانشکده معماری وهنر واحدپسران
1234 کانون قرآن 2944 خانه فرهنگ
1235 زهرا صمدیان 2947 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
1236 کانون نگاه سبز 2946 خانه فرهنگ
1237 سیدابولقاسم کاهانی 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1238 سیدابولقاسم کاهانی 2307 دانشکده شیمی گروه شیمی
1239 سیدابواقاسم کاهانی 2359 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
1240 حسین کاوه 2121 دانشکده علوم مخابرات
1241 علیرضا کباری 2596 مسجد مسئول مرکز آی تی دینی
1242 عباس کتابی 3399 ساختمان ارشدی گروه مهندسی برق
1243 عباس کتابی 2466 دانشکده مهندسی اساتید گروه
1244 حسین کچویی 2317 دانشکده علوم آموزش دانشکده علوم
1245 اشرف کحال 2282 سازمان مرکزی آموزش کل
1246 اعظم کحال 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1247 فرشته کرباسچی 2276 سازمان مرکزی آموزش کل
1248 حسین کرباسی 2807 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1249 مهدی کرمانی نصر آبادی 2165 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
1250 حسین کرمی طاهری 3408 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
1251 حوزه ریاست کریدور 2109 سازمان مرکزی حوزه ریاست
1252 خیرا... کریمی 0 .
1253 عباس ابن علی 2749 دانشكده انسانی اتاق 107 مدیر حوزه شهید بهشتی
1254 محمدرضا کریمی نژاد 2460 مجتمع کارگاهها کارگاه تراشکاری
1255 حمیدرضا کریمیان 2255 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1256 سیدمهدی کریمیان 2244 سازمان مرکزی مدیر اجرایی نهاد رهبری
1257 حسین کریمیان 2499 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
1258 عباس کمالی 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
1259 رضا کهکشانی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1260 مهدی کوچکی 2270 سازمان مرکزی کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1261 محسن کوشافر 3746 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1262 صدیقه کیانی 3243 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1263 امیرحسین یاسمی . . .
1264 زهرا یاورزاده . . .
1265 علی یزدخواستی 3721 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
1266 مصطفی یزدی 2156 سازمان مرکزی حسابداری
1267 جعفر یزدیان جعفری 3732 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه حقوق
1268 مصطفی یوسف زاده 2199 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1269 احمد یوسفان 2495 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
1270 احمد یوسفان 2495 دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
1271 محمدرضا یونسی 3717 دانشکده علوم انسانی وحقوق مرکزکامپیوتر
1272 محمدرضا یونسی 2732 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مرکز کامپیوتر
1273 علی بیدگلیان 2236 سازمان مرکزی - اعتبارات
1274 کتابخانه مرکز آی تی دینی 2598 مسجد مرکز آی تی دینی
1275 محمد عزیزی 2255 دفتر فنی
1276 معصومه سلطانی 2436 گروه عمران - دانشکده مهندسی
1277 جعفر محبوبی 2286 سازمان مرکزی مدیر طرحهای اقتصادی
1278 علی کریمی 3407 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
1279 الهام وطنخواه کاشی 2728 دانشكده انسانی واحد خواهران حوزه علوم اسلامی
1280 سلیله کریمی 2728 دانشكده انسانی واحد خواهران حوزه علوم اسلامی
1281 سید محمد صفوی 2313 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
1282 حامد حبیب زاده 2750 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه مدير گروه زبان و ادبیات انگلیسی
1283 حسین رضادخت 2998 تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
1284 - - 2892 تربیت بدنی آبدارخانه
1285 مرضیه محق 2225 سازمان مرکزی کارشناس هیات امناء
1286 احمدرضا قاسمی 2818 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت و نانوکامپوزیت
1287 محسن بوجار آرانی 2209 سازمان مرکزی كارشناس اتوماسیون اداری
1288 امیر قنبرپورنصرتی 3757 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه تربیت بدنی
1289 محمد اقبالی آرانی 3029 دانشكده فيزيك گروه فيزيك ماده چگال
1290 جمیله جلالی 2952 خانه فرهنگ انجمن های علمی دانشجویی
1291 صدیقه جمالی 2324 دانشكده علوم معاونت پژوهشی
1292 زهرا تقوائی یزدلی 55444772 پردیس خواهران آموزش - داخلی 142
1293 الهه ملکیان فینی 55444772 پردیس خواهران تربیت بدنی - داخلی 224
1294 حسن غیاثی 3136 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
1295 زهرا فرازنده 55444772 پردیس خواهران آموزش - داخلی 230
1296 امینه سادات محسن زاده 2949 خانه فرهنگ كارشناس اجتماعی مدیریت فرهنگی
1297 حمیدرضا فهیمی تبار 2138 سازمان مرکزی دبیرخانه هیات اجرائی جذب و كارگروه بررسی صلاحیت عمومی
1298 عباس صانعی نژاد 3157 دانشکده معماری و هنر گروه صنایع دستی
1299 فاطمه سلمانی 2682 خوابگاه خواهران متصدی خوابگاه خواهران
1300 2626 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی خوابگاه خواهران
1301 محمدرضا غیاثیان 3120 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه هنر
1302 جلال عسکری فرسنگی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
1303 حسین خداشناس 3361 ساختمان ارشدی مرکز رایانه و فناوری اطلاعات
1304 محمد براتی 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
1305 علیرضا مکاری 2545 سلف مركزی و سلف كاركنان ناظر سلف كاركنان و مركزی
1306 محسن نیازی 3758 دانشکده حقوق رئیس کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه
1307 سید مهدی اجتهد نژاد 2253 سازمان مرکزی حسابداری تدارکات

سرويس ويژه

  • انتقال و رزرو مكالمه
  • سرويس پاسخگويي به تلفن ديگر
  • سرويس رييس منشي
  • سرويس يادآوري

سرویس های ویژه، خدماتی است که با همکاری مرکز مخابرات راه اندازی شده است.
برای استفاده از سرویس ها، راهنمای زیر را مطالعه نمائید.
برای اطلاع از سایر سرویس ها با کارشناسان مرکز مخابرات تماس حاصل فرمائید.

راهنما

انتقال مكالمه

دكمه Flash و سپس شماره مورد نظر

انتقال مستقيم مكالمه

دكمه * سپس كد 213 و در انتها شماره مورد نظر

پاسخگويي به تلفن ديگر

دكمه * سپس كد 10 و در انتها شماره تلفني كه زنگ مي زند

سرويس يادآوري

دكمه * سپس كد 55 و در ادامه کد مورد نظر و در انتها ساعت و دقیقه

رزرو مكالمه

فعال سازي توسط دكمه * سپس كد 55


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 21

سرويس رييس منشي

جهت فعال سازي تماس با 2000


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 55

فعلا بدليل فعال بودن سرويس انتظار براي همه مشتركين ؛ سرويس رزرو مکالمه غير فعال است.

قابليت انتقال خط شهري به رئيس - خط داخلي به منشي

براي امروز كد 0

قابليت انتقال خط شهري به منشي - خط داخلي به رئيس

براي فردا كد 1

قابليت انتقال خط شهري و خط داخلي به منشي

براي هر روز كد 2