جستجوگر شماره تلفن


ردیف نام نام خانوادگی شماره ثابت آدرس موقعیت
1 کانون بازنشستگان 2882 ساختمان سفید
2 آبدارخانه 3094 دانشکده علوم گروه فیزیک
3 آزمایشگاه شیمی 55444770 خیابان امام خمینی
4 خدمات 2306 دانشکده علوم خدمات
5 2989 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
6 سالن ریحانه 2604 خوابگاه خواهران
7 2842 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه سیستم عامل
8 اپراتور تغذیه 2540 سلف سرویس اپراتور تغذیه
9 3027 دانشکده علوم آزمایشگاه میکروبیولوژی
10 سالن اندیشه 2502 خوابگاه برادران
11 اپراتور 2160 دانشکده علوم اپراتوری مخابرات دانشگاه
12 اپراتور 2288 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
13 آبدارخانه 3203 ساختمان نانو
14 3026 دانشکده علوم آزمایشگاه ژنتیک وسلول
15 2841 کارگاههای مهندسی سایت ارشدکامپیوتر
16 کلاس آنلاین 3256 ساختمان نانو دانشکده مجازی
17 معاونت اداری ومالی 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری ومالی
18 مرتضی امامی .... دانشکده علوم انسانی هیأت علمی
19 همگانی خوابگاه خواهران 2681 خوابگاه امامی
20 همگانی عمومی درب ورودی شماره 1 2983 نگهبانی درب ورودی جنب بانک تجارت
21 داریوش دیده بان 3251 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
22 فکس معاونت طرح وتوسعه 2152 سازمان مرکزی معاونت طرح وتوسعه
23 معصومه یزدی 2175 سازمان مرکزی حوزه پژووهشی
24 فاطمه عباسی 2990 مسئول کتابخانه دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
25 . . 2580 دانشکده علوم گزینش کارکنان
26 1 1 2094 مرکز مشاوره
27 آبدارخانه 2846 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه معدن
28 آبدارخانه 3709 دانشکده علوم انسانی وحقوق
29 آبدارخانه آزمایشگاهها 2303 دانشکده علوم آبدارخانه
30 آبدارخانه خانه فرهنگ 2903 خانه فرهنگ آبدارخانه
31 آبدارخانه دانشکده شیمی 3069 دانشکده شیمی
32 حسن آبیاتی 2285 سازمان مرکزی نظام وظیفه
33 افسانه آخوندزاده 3139 دانشکده معماری وهنر مرکزاسنادوتحقیقات علمی ومعماری
34 افسانه آخوندزاده 3155 دانشکده معماری وهنر مجله مطالعات معماری ایران
35 محمود آخوندی 2872 مجتمع کارگاهها آبدارخانه کارگاهها و آزمایشگاههای مهندسی مکان
36 محمدرضا آدینه 3369 ساختمان ارشدی مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
37 محمدرضا آذری فرد . . .
38 علیرضا آذری فرد 3131 دانشکده معماری وهنر مسئول دفتررئیس دانشکده
39 علیرضا آذری فرد 3130 دانشکده معماری وهنر مسئول دفتررئیس دانشکده
40 زهره آزادپور 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
41 زهره آزادپور 2861 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه عملیات واحد
42 زهره آزادپور 2824 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه
43 آزمایشگاه انرژی 3384 ساختمان ارشدی آزمایشگاه انرژی
44 آبدارخانه آزمایشگاه برق 2847 مجموعه کارکارگاهها آبدارخانه آزمایشگاه برق
45 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک 2356 دانشکده علوم
46 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک 3051 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
47 آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی 2823 کارگاههای مهندسی
48 آزمایشگاه تهویه 2845 مجتمع کارگاهها گروه معدن
49 آزمایشگاه رباتیک 2503 دانشکده علوم آزمایشگاه رباتیک
50 آزمایشگاه فیزیک مدرن 2348 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک مدرن
51 آزمایشگاه مکانیک سنگ 2825 مجتمع کارگاهها گروه معدن
52 آزمایشگاه نانو فیزیک 2349 دانشکده فیزیک آزمایشگاه نانو فیزیک
53 آزمایشگاه نانوشیمی 2347 دانشکده شیمی آزمایشگاه نانو شیمی
54 آزمایشگاه کارتوگرافی 2820 مجتمع کارگاهها گروه معدن
55 آزمایشگاه کانه آرایی 2863 مجتمع کارگاهها گروه معدن
56 آزمایشگاه کانی شناسی 2465 مجتمع کارگاهها گروه معدن
57 آژانس بانوان 2606 خوابگاه خواهران
58 آژانس دانش خارجی 2213 آژانس دانش
59 آژانس دانش داخلی 2212 آژانس دانش
60 زهرا آستانی 3423 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر کارشناس آموزش دانشکده برق وکامپیوتر
61 سعید آسعیدی 3048 دانشکده علوم گروه علوم کامپیوتر
62 آشپزخانه 2592 سلف سرویس
63 وحیده آقابابایی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
64 محمد آقابابایی . . .
65 عباس آقاجانی بزازی 2459 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
66 شهرام آقایی . . .
67 آمفی تاتر 2757 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
68 معاون آموزشی 2241 سازمان مرکزی معاونت آموزشی
69 معاونت آموزشی 3738 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت آموزشی
70 معاونت آموزشی دانشکده ادبیات 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاونت آموزشی دانشکده ادبیات
71 محمد آهنگریان 2180 سازمان مرکزی اداره رفاه
72 عبدالرسول ابراهیم آبادی 2251 سازمان مرکزی پژوهشکده اسانس
73 عبدالرسول ابراهیم آبادی 2815 دانشکده علوم آزمایشگاهgems
74 حسین ابراهیم پور 2416 دانشکده مهندسی کامپیوتر
75 امیر ابراهیمی 2511 انتظامات مسئول دفتر انتظامات
76 رضا ابراهیمی 2548 مجموعه انبارها انبارفنی
77 امیرحسین ابن علی . . .
78 احمد ابن علی 2269 سازمان مرکزی کمک کارشناس امور حقوقی
79 محمدمهدی ابوالحسنی 3405 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
80 فتح ال... ابوالفضلی 2922 ساختمان رفاه ناظرانتشارات
81 سیدمهدی اجتهد 2232 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
82 رقیه سادات اجتهد 2312 دانشکده شیمی آز بیوشیمی
83 داوود حسنعلیان 55578808 ساختمان مركز رشد مدير مركز رشد
84 حسین اجتهد 2415 دانشکده مهندسی گروه برق
85 احمد شيخ زاده 2940 خانه فرهنگ مدیر فرهنگی
86 حسن احمدی 2167 سازمان مرکزی کارشناس ارشد مرکزکارآفرینی
87 حسن احمدی 2470 دانشکده مهندسی آزمایشگاه برق پژوهشکده دانشجویی
88 خوابگاه احمدی روشن 2532 خوابگاه احمدی روشن راهرو دوم غربی
89 خوابگاه احمدی روشن 2534 خوابگاه احمدی روشن راهرو چهارم غربی
90 خوابگاه احمدی روشن 2531 خوابگاه احمدی روشن راهرو اول غربی
91 خوابگاه احمدی روشن 2533 خوابگاه احمدی روشن راهرو سوم شرقی
92 خوابگاه احمدی روشن 2537 خوابگاه احمدی روشن راهرو پنجم شرقی
93 خوابگاه احمدی روشن 2536 خوابگاه احمدی روشن راهرو هفتم شرقی
94 خوابگاه احمدی روشن 2538 خوابگاه احمدی روشن راهرو ششم غربی
95 حسن احمدی زاده 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
96 اصغر احمدی فر 2350 دانشکده شیمی مسئول آموزش
97 علینقی احمدیان 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق دفتر رئیس دانشکده
98 مریم اخباری 2251 سازمان مرکزی پژوهشکده اسانس
99 مهدی اخترکاوان 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
100 محمد اخوان 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
101 مريم السادات اخوان حجازی 2481 دانشکده مهندسی استاد گروه برق
102 مریم السادات اخوان حجازی 2880 دانشکده معماری پژوهشکده انرژی
103 فکس اداره دانش آموختگان 2204 سازمان مرکزی فکس اداره دانش آموختگان
104 حسین ارباب 2389 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
105 حسین ارباب 2797 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
106 ملیحه اربابیان 2234 سازمان مرکزی حسابداری
107 آبدارخانه ارشدی 3307 ساختمان ارشدی
108 حسن ازانی 2133 سازمان مرکزی دفترارزشیابی اساتید
109 اساتید گروه ریاضی 2309 دانشکده علوم
110 اساتید تربیت بدنی 2565 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
111 اساتیدمدعو 3734 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
112 اساتیدمدعو 3754 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
113 اساتیدمدعو 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق
114 اساتیدمدعو 3726 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
115 اساتیدمدعو 3143 دانشکده معماری وهنر
116 اساتیدمدعوریاضی 2919 دانشکده علوم
117 حسن استادحسین 2431 دانشکده مهندسی اساتیدمهندسی عمران
118 استخر 2566 تربیت بدنی
119 مهدی اسدی 2486 دانشکده مهندسی کارشناس مرکز رایانه دانشکده مهندسی
120 مجید اسلامی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
121 مهدی اسلامی 2986 دانشکده علوم اطلاع رسانی کتابخانه علوم
122 اعظم اسلامی 2294 دانشکده معماری وهنر کارشناس امورشاهد
123 مجید اسلامی 2904 ساختمان مرحوم محموداسلامی آبدارخانه
124 مهدی اسلامی 2135 سازمان مرکزی مرکزتامین منابع علمی
125 فاطمه اسماعیلی 2216 سازمان مرکزی کارگزینی
126 محسن اشجاری 2494 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی شیمی
127 محسن اشجاری 3217 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
128 محسن اشجاری 3204 ساختمان نانو سنتزنانوساختارها
129 حسین اشراقی 2321 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
130 حسین اشرفی 3416 دانشکده مکانیک گروه مکانیک
131 سیدعلیرضا اشرفی 2367 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
132 مرتضی اصغری 2823 مجموعه کارگاهها آزمایشگاه پژوهشی فرایندهای جداسازی
133 مرتضی اصغری 2427 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
134 امید اصغری 2493 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
135 اطاق روحانی 2590 خوابگاه برادران امور فرهنگی
136 اطاق شورا گروه ریاضی 2337 دانشکده علوم
137 اطاق مهمان 2680 خوابگاه امامی
138 اطاق1 2651 خوابگاه امامی
139 اطاق10 2662 خوابگاه امامی
140 اطاق11 2663 خوابگاه امامی
141 اطاق12 2664 خوابگاه امامی
142 اطاق13 2665 خوابگاه امامی
143 اطاق14 2667 خوابگاه امامی
144 اطاق15 2669 خوابگاه امامی
145 اطاق16 2670 خوابگاه امامی
146 اطاق17 2671 خوابگاه امامی
147 اطاق18 2672 خوابگاه امامی
148 اطاق19 2673 خوابگاه امامی
149 اطاق2 2652 خوابگاه امامی
150 اطاق20 2674 خوابگاه امامی
151 اطاق21 2675 خوابگاه امامی
152 اطاق22 2676 خوابگاه امامی
153 اطاق23 2677 خوابگاه امامی
154 . اطاق24 2678 خوابگاه امامی
155 اطاق25 2679 خوابگاه امامی
156 اطاق3 2653 خوابگاه امامی
157 اطاق4 2654 خوابگاه امامی
158 اطاق5 2655 خوابگاه امامی
159 اطاق6 2656 خوابگاه امامی
160 اطاق7 2657 خوابگاه امامی
161 اطاق8 2658 خوابگاه امامی
162 اطاق9 2659 خوابگاه امامی
163 زینب السادات اطهری اصفهانی 3724 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
164 علی اصغر افتخاری 2334 دانشکده ریاضی اساتیدگروه ریاضی کاربردی
165 سیداحمدرضا افسری 3377 ساختمان ارشدی اساتیدگروه برق قدرت
166 مهدی افشان 2923 اداره رفاه دانشجویی
167 افسانه افصحی . .
168 عباس اقبالی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
169 زهرا چینی 2982 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
170 محمد اقبالی 3250 ساختمان نانو مسؤول دفتردانشکده مجازی
171 مرتضی اقبالی 2211 دانشکده علوم مخابرات
172 محمد الماسی 2377 دانشکده علوم آزمایشگاه حالت جامد
173 محمد الماسی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
174 محمد الماسی 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
175 محمد الماسی 2329 دانشکده علوم آزمایشگاه نانومغناطیس
176 محمد الماسی 3260 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد
177 محمد الماسی 2578 .
178 محمد الماسی 2330 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک
179 امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى 2599 سلف سرویس امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى
180 امور فضای سبز 2914 . امور فضای سبز
181 سعید امیر 2421 دانشکده مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
182 علی اکبر امینی 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
183 مهدی امینی . . .
184 محمد امینی 3722 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم تربیتی
185 سعید امینی 2497 دانشکده مهندسی اساتیدگروه مکانیک
186 انبارموادشیمیایی 2916 انبارموادشیمیایی انبارموادشیمیایی
187 انتشارات 2915 دانشکده شیمی
188 انتشارات 2907 ساختمان محمود اسلامی
189 انتشارات علوم انسانی 2707 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
190 انتشارات مرکزی 2589 انتشارات مرکزی انتشارات
191 انتشارات مرکزی 2587 انتشارات مرکزی انتشارات
192 انتشارات مرکزی 2588 انتشارات مرکزی انتشارات
193 سیدمحمود انتظام 2479 دانشکده مهندسی آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
194 سیدرضا انتظام 55578815 ساختمان مركز رشد مسؤول پشتيباني و مالي مركز رشد
195 گشت انتظامات 2505 انتظامات
196 انتظامات خواهران 2813 درب ورودی
197 انجمن آسمان تاریک 2854 دانشکده علوم
198 انجمن انجمن آمار 2853 دانشکده علوم
199 انجمن اسلامی 2835 ساختمان مرحوم محموداسلامی
200 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل 2912 ساختمان محمود اسلامی انجمن اسلامی
201 انجمن برق 2858 دانشکده علوم
202 انجمن رباتیک 2854 دانشکده علوم
203 انجمن انجمن ریاضی 2851 دانشکده علوم
204 انجمن انجمن شیمی 2851 دانشکده علوم
205 انجمن شیمی 2858 دانشکده علوم
206 انجمن عمران 2854 دانشکده علوم
207 انجمن انجمن فیزیک 2851 دانشکده علوم
208 انجمن معدن 2854 دانشکده علوم
209 انجمن مکانیک 2858 دانشکده علوم
210 انجمن انجمن کامپیوتر 2853 دانشکده علوم
211 انجمنهای علمی 2705 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
212 محسن اوبایی . .
213 عباس اکبری . . .
214 احمد اکبری 3154 دانشکده معماری وهنر اساتیدگروه فرش
215 احمد اکبری 3205 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفیلتراسیون(نانوغشائ)
216 محمود اکبری 2452 دانشکده مهندسی مدیرگروه عمران
217 ماشاا... اکبریان 2801 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
218 عبدا... ایرانخواه 2439 دانشکده شیمی اساتیدگروه مهندسی شیمی
219 عبدال... ایرانخواه 3379 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل فرایندها
220 محسن ایرانی رهقی 2420 دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک جامدات
221 زهرا ایزدی 2865 اداره رفاه دانشجویی کمیسیون موارد خاص
222 محمدتقی ایمانی مقدم 3221 ساختمان نانو دانشکده منابع طبیعی
223 حسین ایمانیان 2745 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
224 خوابگاه باباخلیل 2607 خوابگاه باباخلیل دفترمتصدیان خوابگاه خواهران
225 حسن بابازاده 2218 سازمان مرکزی رفاه کارکنان
226 سیدمرتضی بابامیر 2489 دانشکده مهندسی گروه کامپیوتر
227 امید بابایی 2556 کارگاههای مهندسی عمران کارشناس مسئول آزمایشگاه های مهندسی عمران
228 حبیب ا... بابایی . .
229 سیامک بابایی 2746 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
230 اسدال... بابایی فرد 3740 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه آموزشی علوم اجتمایی
231 فاطمه بارونقی 2118 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط فرهنگی
232 بازرسان حسابداری 2163 سازمان مرکزی
233 بهنام بازیگران 2372 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
234 حسن باغبانی . .
235 حسن باغشیخی 2253 سازمان مرکزی کارپردازتدارکات
236 مصطفی باغمیرانی 0 .
237 محمدرضا بافنده 3403 دانشکده مهندسی گروه موادومتالوژی
238 محمدجواد باقری 3121 دانشکده معماری وهنر کارشناس باستانشناسی وارشدهنر
239 زهره باقری 2267 خانه فرهنگ حسابداری دانشجویی
240 عبدالحمید بامنیری 2384 دانشکده شیمی گروه شیمی
241 عبدالحمید بامنیری 2849 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
242 بانک تجارت 2984 ورودی دانشکده علوم خودپرداز
243 بانک تجارت 2603 خوابگاه برادران خودپرداز
244 بانک تجارت 2932 دانشکده ادبیات خودپرداز
245 بانک تجارت 2603 خوابگاه خواهران خودپرداز
246 بانک تجارت 2984 سازمان مرکزی خودپرداز
247 احسان باورساد 2575 دانشکده فیزیک گروه ذرات بنیادی ونظریه میدان
248 حسن بخشنده . سازمان مرکزی .
249 حسن بخشنده 2417 دانشکده مهندسی
250 قدرت ا... بدیعی 2280 سازمان مرکزی آموزش کل
251 علی محمد براتی . .
252 علی برجاس 2950 خانه فرهنگ
253 بسیج اساتید 2874 ساختمان مرحوم محموداسلامی
254 بسیج دانشجویی 2328 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (خواهران )
255 بسیج دانشجویی 2753 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (برادران)
256 بسیج کارمندی 2203 سازمان مرکزی بسیج کارمندی
257 علی بشیری 2745 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتیدگروه زبان وادبیات عرب
258 حدیث بشیری 2336 دانشکده مهندسی هیئت علمی شیمی
259 حدیث بشیری 3356 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
260 مریم بقایی 2850 خوابگاه خواهران کارگاه قالیبافی
261 حسین بلالی . . .
262 معصومه بلوری 2172 سازمان مرکزی دفترمدیر پژوهشی
263 سیدعلی بنی طبا 2453 دانشکده مهندسی هیئت علمیدفتر مدیر پژوهشی
264 سیدشهاب الدین بنی طبا 2768 کارگاه ساختمانی دانشکده حقوق کارشناس
265 سیدشهاب الدین بنی طبا 2195 سازمان مرکزی کارشناسطرحهای عمرانی
266 محسن بهپور 2375 دانشکده شیمی گروه شیمی
267 محسن بهپور 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
268 محسن بهپور 2137 سازمان مرکزی مسئول دبیرخانه وکارگروه بررسی هیئت اجرایی جذب
269 مجتبی بهراميان 2117 سازمان مرکزی ارتباطات فرهنگی
270 محسن ایرانی 2865 اداره رفاه دانشجویی کمیسیون مواردخواص
271 سید هادی بهشتیان سازمان مرکزی کارشناس طرح و توسعه
272 محسن بوجار 3364 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
273 عباس بوستان افروز 0 .
274 غلامرضا بوستانه 2318 دانشکده علوم دفتر دانشکده علوم
275 غلامرضا بوستانه 2322 دانشکده علوم دفتر دانشکده علوم
276 بوفه برادران 2901 بوفه برادران
277 بوفه خوابگاه 2908 خوابگاه خواهران
278 بوفه خوابگاه 2909 خوابگاه برادران
279 بوفه خواهران 2902 بوفه خواهران
280 محسن صفوی 2230 سازمان مرکزی مدیرحسابداری
281 مرتضی بیشه نیاسر 2311 دانشکده ریاضی اساتیدگروه ریاضی
282 بیمه تکمیلی 2181 سازمان مرکزی نماینده بیمه
283 رضا پارسا 2268 سازمان مرکزی جذب کمکهای مردمی
284 ابوالفضل پارسا 2771 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه منشی دفتر دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
285 ابوالفضل پارسا 2769 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دفتر گروه معارف
286 روشنک پاشایی 2754 دانشکده ادبیات گروه زبان انگلیسی
287 محمد پاکدل 2987 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
288 نرگس پایدار 2123 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
289 حسین پرتوی فر 0 .
290 ماشاا... پریش . .
291 پژوهشکده اسانس 55643292 قمصر
292 فکس پژوهشکده انرژی 2893 دانشکده معماری وهنر فکس پژوهشکده انرژی
293 فکس پژوهشکده علوم وفناوری نانو 3201 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
294 معاونت پژوهشی 3739 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت پژوهشی
295 فاطمه پناهی 3244 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
296 داوود حسنعلیان 2168 سازمان مرکزی مرکزکارآفرینی
297 علیرضا پوران 2921 خانه فرهنگ فرهنگی
298 مرضیه پوربابایی 2918 دانشکده ریاضی آزمایشگاه ریاضی
299 داود پورسینا 3068 دانشکده ریاضی مدیرگروه آماروکاربردها
300 محمدجواد پوروقار 3757 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه تربیت بدنی
301 ربابه خاتون پیله فروش 3138 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
302 الناز پیونده 2145 سازمان مرکزی کارشناس بودجه
303 حمیدرضا پیوندی . . .
304 تأ سیسات 2611 خوابگاه خواهران
305 تا لار فیض 2927 سالن فیض
306 تاسیسات 2401 دانشکده مهندسی
307 تاسیسات 2794 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه تاسیسات
308 تاسیسات 2581 ساختمان مرحوم محموداسلامی تاسیسات
309 تاسیسات 2583 تربیت بدنی تاسیسات
310 تاسیسات 2584 دانشکده علوم تاسیسات
311 تاسیسات 2582 دفتر تاسیسات
312 تاسیسات 2567 موتورخانه مرکزی
313 تاسیسات دفتر 2558 تاسیسات دفترتاسیسات
314 حمیدرضا تبریزی دوز 2362 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
315 بانک تجارت 55534600 بانک تجارت امورمربوط به چک وعابربانک
316 بانک تجارت 34110 بانک تجارت تلفن بانک
317 بانک تجارت 55512401 بانک تجارت اموروام
318 بانک تجارت 55512400 بانک تجارت معاونت
319 بانک تجارت 55516030 بانک تجارت ریاست
320 حسین تحقیقی 2430 دانشکده مهندسی گروه عمران
321 حسین تحقیقی 2431 دانشکده مهندسی گروه عمران
322 کیوان ترابی 2448 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
323 تربیت بدنی 2660 خوابگاه خواهران
324 حسین ترنجی 2239 سازمان مرکزی کارگزینی
325 محمد ترکیهای اصفهانی 2573 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
326 آمنه تسلیمی 2126 سازمان مرکزی روابط عمومی
327 تعاونی اعتبار کارکنان 2881 ساختمان سفید حسابدارحسن فرشباف
328 احمد تقوی نژاد 0 .
329 محمدرضا تمنایی فر 3752 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
330 زهرا توانگر 2366 دانشکده شیمی مدیرگروه شیمی فیزیک
331 حسین توحیدیان . .
332 توزیع شام 2569 خوابگاه برادران
333 محمد توفیقی 3249 ساختمان نانو آزمایشگاه ژئومورفولوژی
334 حسین توفیقی 2224 سازمان مرکزی مدیرطرح های عمرانی
335 محمد توفیقی 3248 ساختمان نانو آزمایشگاه آب وخاک
336 محمد توفیقی 3247 ساختمان نانو آزمایشگاه تنش های محیطی
337 حسین توکلی 2170 سازمان مرکزی دفتر معاون پژوهشی
338 علی ثابتی پور 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
339 جامعه اسلامی 2906 ساختمان محمود اسلامی
340 جامعه اسلامی 2703 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
341 جامعه اسلامی دانشجویان 2706 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
342 جامعه اسلامی دانشجویان 2913 ساختمان محمود اسلامی
343 محسن جاوری 3122 دانشکده معماری وهنر اساتیدگروه باستانشناسی
344 محسن جاوری 3168 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه باستان شناسی
345 بهرام جزی 2346 دانشکده علوم آزمایشگاه الکترونیک فیزیک
346 بهرام جزی 2572 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
347 محمدرضا جساس 2191 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
348 ماشاا... جشنی . . .
349 عباسعلی جعفری 2251 سازمان مرکزی اموراداری پژوهشکده اسانس
350 اصغر جعفری 3753 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه روان شناسی
351 جمیله جلالی 2943 خانه فرهنگ کارشناس مسئول فرهنگی انجمنهای علمی دانشجویی
352 مریم جلایی 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتیدگروه ادبیات عرب
353 ناهید جمالی 3202 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
354 صدیقه جمالی 2176 سازمان مرکزی معاونت پژوهشی
355 خانم جمشیدزاده 2431 گروه عمران
356 حمیدرضا جمعدار 55578801 ساختمان مركز رشد كارشناس پذیرش، آموزش و ارزيابی هسته ها
357 سجاد جهانبخت 2496 دانشکده مهندسی برق مدیرگروه برقمخابرات
358 روح ا... جهانی پور 2370 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
359 رضا جهانی نژاد 2371 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
360 زهرا جهانی نژاد 2281 سازمان مرکزی ثبت نام
361 احسان جوادیان 2173 سازمان مرکزی معاونت پژوهشی
362 فرشته جوکار کاشی 3042 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولژی
363 حسن عزیزی 3151 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه فرش
364 محمد علی چاپی 2552 ساختمان امورعمومی امور نقلیه
365 لیلا چاپی 2122 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
366 محمدرضا چاهی . .
367 محمد چرخی کاشانی خدمات
368 نیروگاه چندمنظوره 2106 جنب سازمان مرکزی C.H.P
369 امیرحسین چهارباغی 2275 سازمان مرکزی کارشناس محاسبات حق التدریس
370 امیرحسین چیت سازیان 3170 دانشکده معماری وهنر گروه فرش
371 امیرحسین چیت سازیان 3169 دانشکده معماری وهنر اساتیدگروه فرش
372 امیر حسین چیت سازیان 3146 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه هنراسلامی وپژوهش وهنر
373 زهرا چینی 2805 کتابخانه دانشکده علوم انسانی کارشناس فهرست نویسی
374 محمدرضا حاتمیان . دانشکده معماری و هنر گروه معماری
375 محمد رضا حاتمیان 3142 دانشکده معماری و هنر اساتید رشته معماری
376 مجید حاجتی پور 3413 داشکده مهندسی مدیرگروه برق و کنترل
377 امیرحسین حاجی اکبری 2299 سازمان مرکزی حراست
378 حامد حبیب زاده 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
379 طیبه حبیبی . . .
380 محسن حجازیان 2143 سازمان مرکزی
381 کاظم عمو رمضان زاده 2942 خانه فرهنگ معاون نهاد رهبری
382 حسین حسنی 2550 خوابگاه برادران مسئول امورخوابگاههای برادران
383 ملیحه حسین زاده 2157 سازمان مرکزی کارشناس آموزش
384 علی حسین زاده 2755 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه معارف اسلامی
385 مهدی حسین زاده خرمی 3744 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه علوم اجتماعی
386 جواد حسین زاده ساداتی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتیدگروه باستانشناسی
387 سیدحسین حسینی 2090 مرکز مشاوره
388 سیدعلی حسینی تفرشی 2595 دانشکده علوم بیوتکنولوژی
389 حق پرست
390 روح ا... حقشناس . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
391 مریم حقیقیان 2217 سازمان مرکزی بایگانی
392 سعید حلاج باشی . .
393 سعید حلاج باشی . .
394 ابوالفضل حلوایی 3360 ساختمان ارشدی مسئول مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
395 ابوالفضل حلوایی 2412 دانشکده مهندسی اساتیدبرق
396 سیدرضا حمصی 2999 دانشکده علوم مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
397 عباس حنطه 0 .
398 سید سلمان سیدی 2947 خانه فرهنگ اتاق 271 کارشناس حوزه شهید بهشتی
399 امیرحسین حکیمی 2551 ساختمان امورعمومی رئیس اداره امورعمومی
400 حسین حیدرزاده . .
401 مریم حیدرزاده آرانی 2392 دانشکده فیزیک آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
402 حسین حیدری 2725 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
403 رسول حیدری 3226 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
404 محمد حیدری رارانی . . .
405 ابراهیم حیدری سمیرمی 2809 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
406 حسن خاتمی 3163 دانشکده معماری وهنر
407 حسن خاتمی 3124 دانشکده معماری وهنر اساتیدفرش
408 حسن خاتمی 3154 دانشکده معماری وهنر اساتیدگروه فرش
409 غلامرضا خادم 2325 دانشکده علوم سایت علوم
410 سیدقاسم خادم 2295 سازمان مرکزی حراست
411 خوابگاه خاندایی 55572008 دانشگاه آزاد خوابگاه خاندایی
412 ناصر خانزاده 2164 سازمان مرکزی حسابداری
413 خانه عطارها خانه فرش 7_55451496
414 لیلا خانی 2949 خانه فرهنگ کارشناس فعالیتهای قرآنی
415 مهدی پورافشین 2230 مسئول دفتر مدیرمالی حسابداری
416 حسین خاکباز . .
417 فاطمه خاکی 2249 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
418 محسن خاکی 2148 سازمان مرکزی کارشناس آمارواطلاعات
419 علیرضا خبازی 2136 سازمان مرکزی گزینش استاد
420 مرضیه ختایی 0 .
421 محمد خداداد 2130 سازمان مرکزی روابط عمومی
422 حسین خداشناس 3358 ساختمان ارشدی مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
423 حسن خداشناس 2174 سازمان مرکزی پژوهشی
424 زهرا خدامی 2480 دانشکده مکانیک گروه مکانیک جامدات
425 محمد خدایی 3390 ساختمان ارشدی آموزش پردیس
426 علی داروغه 2104 سازمان مرکزی -طبقه اول آبدارخانه معاونت آموزشی
427 رمضانعلی خدمتکار 2800 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
428 زین العابدین خدمتی 0 .
429 ابولفضل خدمتی 3363 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
430 هومن خرازیان 2201 سازمان مرکزی امورحقوقی
431 حسین خراسانی زاده 2449 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
432 اشرف خسروانی 2282 سازمان مرکزی بایگانی آموزش
433 کامران خسروی 2520 خوابگاه برادران متصدی خوابگاه
434 زهرا خسروی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
435 محسن خسروی . .
436 زهرا خسروی 2649 خوابگاه خواهران دفترفرهنگی خوابگاه خواهران
437 خرابی خطوط تلفن 2211 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
438 زهرا خلجی 2988 دانشکده علوم کتابخانه علوم
439 الهه خلدی 3254 ساختمان نانو دانشکده مجازی
440 متصدی خوابگاه 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
441 خوابگاه برادران 2509 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه3
442 خوابگاه برادران 2523 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه6
443 خوابگاه برادران 2522 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه5
444 خوابگاه برادران 2521 خوابگاه برادران تأ سیسات خوابگاه برادران
445 خوابگاه برادران 2519 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه4
446 خوابگاه برادران 2526 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه2
447 خوابگاه برادران 2517 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه2
448 خوابگاه برادران 2527 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه3
449 خوابگاه برادران 2516 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه1
450 خوابگاه برادران 2515 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه5
451 خوابگاه برادران 2508 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه2
452 خوابگاه برادران 2514 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه6
453 خوابگاه برادران 2512 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه4
454 خوابگاه برادران 2507 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه1
455 خوابگاه برادران 2528 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه4
456 خوابگاه برادران 2529 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه5
457 خوابگاه برادران 2530 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه6
458 خوابگاه برادران 2518 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه3
459 خوابگاه برادران 2524 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه1
460 خوابگاه خواهران 2633 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه2
461 خوابگاه خواهران 2647 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه7
462 خوابگاه خواهران 2646 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه6
463 خوابگاه خواهران 2644 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه5
464 خوابگاه خواهران 2643 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه4
465 خوابگاه خواهران 2642 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه3
466 خوابگاه خواهران 2641 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه2
467 خوابگاه خواهران 2612 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه1
468 خوابگاه خواهران 2632 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه1
469 خوابگاه خواهران 2637 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه6
470 خوابگاه خواهران 2636 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه5
471 خوابگاه خواهران 2635 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه4
472 خوابگاه خواهران 2634 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه3
473 خوابگاه خواهران 2639 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه8
474 خوابگاه خواهران 2623 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه5
475 خوابگاه خواهران 2613 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه2
476 خوابگاه خواهران 2614 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه3
477 خوابگاه خواهران 2615 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه4
478 خوابگاه خواهران 2616 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه5
479 خوابگاه خواهران 2617 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه6
480 خوابگاه خواهران 2618 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه1
481 خوابگاه خواهران 2619 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه2
482 خوابگاه خواهران 2630 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه5
483 خوابگاه خواهران 2622 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه4
484 خوابگاه خواهران 2631 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه6
485 خوابگاه خواهران 2624 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه6
486 خوابگاه خواهران 2625 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه1
487 خوابگاه خواهران 2627 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه2
488 خوابگاه خواهران 2628 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه3
489 خوابگاه خواهران 2640 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه1
490 خوابگاه خواهران 2629 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه4
491 خوابگاه خواهران 2648 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه8
492 خوابگاه خواهران 2621 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه3
493 خوابگاه خواهران 2638 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه7
494 خوابگاه خواهران مشاوره 2650 خوابگاه خواهران گروه معارف
495 خوابگاه خوابگاه معصومیه 55451421
496 پردیس خواهران 3095 پردیس خواهران
497 بهرام خوشنویسان 2585 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
498 مهدی خیرالنسایی 2106 جنب سازمان مرکزی نیروگاه چندمنظوره
499 مجتبی خیرخواه 2438 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک( گروه برق)
500 مهدی خیرخواه 3368 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
501 حمید خیرخواهی 2302 دانشکده علوم آبدارخانه اساتید علوم
502 همگانی داخل سالن 2892 تربیت بدنی
503 مهلا دادایی 2393 دانشکده فیزیک آزمایشگاه NMR
504 تقی دادایی 2196 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
505 عباسعلی دارویی . . .
506 احمد دانایی نیا 3175 دانشکده معماری وهنر پردیس دانشگاهی
507 احمد دانایی نیا 3129 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
508 دانشجویان ارشد 2798 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دانشجویان ارشد
509 دانشجویان دانشجویان دکترای ریاضی 2877 دانشکده علوم دانشجویان دکترای ریاضی خواهران
510 دانشجویان دکترای ریاضی 2859 ساختمان مرحوم محموداسلامی دانشجویان دکترای ریاضی
511 دانشجویان دکترای شیمی 2852 دانشکده علوم
512 دانشجویان دکترای شیمی آلی 2853 دانشکده علوم
513 دانشجویان دکترای شیمی معدنی 2857 دانشکده علوم
514 معاون دانشجویی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
515 مرکزرشد دانشگاه کاشان 18_55578800
516 ریاست دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی 2770 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه ریاست دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
517 ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
518 عمومی دانشکده علوم انسانی وحقوق 3701 دانشکده علوم انسانی وحقوق
519 فکس دانشکده مدیریت واقتصاد 3231 ساختمان نانو
520 عمومی دانشکده معماری وهنر 2839 دانشکده معماری وهنر
521 همگانی دانشکده معماری وهنر 2885 دانشکده معماری وهنر
522 انتشارات دانشکده مهندسی 2483 دانشکده مهندسی
523 ریاست دانشکده مهندسی 2418 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
524 ریاست دانشکده مکانیک 2451 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مکانیک
525 فاطمه داور 2855 دانشکده شیمی
526 فاطمه داور 0 .
527 مصطفی داوطلب علیایی 3068 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
528 دبیر شورای کانونها 0 خانه فرهنگ
529 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2890 دانشکده مهندسی
530 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2889 دانشکده مهندسی
531 سیامک دخانی 3242 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
532 درمانگاه 2591
533 محمد درمسجدی 2187 سازمان مرکزی امورتسویه حساب واتباع خارجی
534 مهدی دشت بزرگی 2738 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادیان وفلسفه
535 دفتر پست 2812 درب ورودی شماره2 دفتر خدمات ارتباطی
536 دفتر نهاد 2661 خوابگاه خواهران
537 دفترسرپرستی 2646 خوابگاه خواهران
538 دفترگروه جامعه شناسی 2775 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
539 حسن دقیق 2363 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
540 حسن دقیق 2360 دانشکده ریاضی مدیرگروه ریاضی
541 جواد دقیق 2262 ساختمان رفاه دانشجویی مدیراموردانشجویی
542 اصغر دقیق 3223 ساختمان نانو کتابخانه دانشکده منابع طبیعی
543 محمد تقی دلداده 2183 سازمان مرکزی هیئت ممیزه
544 مهدی دهقانی 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (آنالیز)
545 حسین دهقانی 2386 دانشکده شیمی گروه شیمی
546 حسین دهقانی 2304 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی (شیمی)
547 حسین دهقانی 2340 دانشکده شیمی معاونت آموزشی دانشکده شیمی
548 حسین دهقانی آرانی 2408 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
549 رضا دهقانی بیدگلی 3240 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
550 دانشجویان دکترای فیزیک 3067 دانشکده فیزیک دانشجویان دکترای فیزیک
551 داریوش دیده بان 2490 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر رئیس پردیس دانشگاهی
552 جواد دیواندری 3134 دانشکده معماری وهنر دفترمشاورعمرانی رئیس دانشگاه
553 جواد دیواندری 3162 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه معماری
554 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی مرکزمونیتورینگ
555 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی کارشناس حراست اسناد
556 فاطمه ذبیحی 3050 دانشکده علوم گروه ریاضی
557 محمدرضا ذوقی 2429 داشکده مهندسی گروه برق
558 محمدرضا رئوفی مهر 2215 سازمان مرکزی کارگزینی
559 رئیس دانشکده 3222 ساختمان نانو منابع طبیعی و علوم زمین
560 رئیس دانشکده علوم 2322 دانشکده علوم رئیس دانشکده علوم
561 عباس رئیسی 2219 سازمان مرکزی کارگزینی
562 عادل رئیسی وانانی 2358 دانشکده شیمی اساتیدگروه شیمی
563 سید احمد مدنی 2289 سازمان مرکزی مدیریت نظارت، سنجش و کیفیت آموزش
564 عادل رئیسی وانانی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی
565 محمد راحمی نوش آبادی 2202 سازمان مرکزی امورحقوقی
566 جواد راد 3200 ساختمان نانو دفترپژوهشکده علوم وفناوری نانو
567 سیدمحمد راستگوفر 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
568 رانندگان شرکت واحد نقلیهُ 2557 نقلیهُ رانندگان شرکت واحد
569 احمد رجب زاده 2545 سلف سرویس مامور خرید تغذیه
570 زینب رحمانی 3053 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
571 قدرت ا... رحمانی مهر 2368 دانشکده ریاضی دفترگروه ریاضی
572 احمدرضا رحمتی 2422 دانشکده مکانیک اساتیدگروه حرارت وسیالات
573 علیرضا رحیمی 2886 دانشکده معماری وهنر پژوهشکده انرژی
574 علی رحیمی 3715 دانشکده علوم انسانی وحقوق آموزش ادبیات
575 علی رحیمی 2756 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
576 محسن رحیمی 2496 دانشکده مهندسی برق گروه برق
577 مصطفی رحیمی جولقانی 3708 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه تربیت بدنی
578 حمید رحیمی سمیرمی 3720 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه علوم تربیتی
579 سیدحسین رسا 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
580 سیدحسین رسا 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
581 پرویز رستگارجزی 2722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه علوم قرآن وحدیث
582 سوسن رسول زاده . . .
583 امیرحسین رسول نیا 2737 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
584 محسن رسولی 2229 سازمان مرکزی کارگزینی
585 فاطمه رصافیان 2243 سازمان مرکزی حوزه ریاست
586 جواد رضازاده 2563 تربیت بدنی
587 حسن رضازاده 2724 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
588 جواد رضازاده 2566 تربیت بدنی اتوماسیون
589 مهران رضایی 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
590 مرتضی رضایی 2716 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
591 مهران رضایی 2469 دانشکده شیمی اساتیدشیمی
592 علی اصغر رضایی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
593 محمد رضایی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
594 حمیدرضا رضایی زارع 2260 سازمان مرکزی امور دانشجویی
595 محمد مزدیان فر 2159 سازمان مرکزی اداره اموال
596 محمد تقی رضوان 3409 دانشکده مهندسی اساتیدگروه مهندسی صنایع
597 امیرحسین رضوانی 2206 سازمان مرکزی تاسیسات
598 زهرا رضوانی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
599 سیدهادی رضوی 2214 سازمان مرکزی کارشناس مسئول اموراداری
600 سید محمد رضویان 2428 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
601 حسن رعیت مقدم 2547 کارگاههای معماری وهنر کارشناس صنایع دستی
602 حسینعلی رفیعی پور 3092 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
603 حسینعلی رفیعی پور 2595 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
604 عبدالعلی رمضانی 2895 دانشکده فیزیک معاون تحصيلات تكميلي دانشكده
605 حسین رمضانی . دانشکده ادبیات کارشناس دفترنهاد
606 محمد رمضانی 2134 انتشارات حوزه پژوهشی
607 رضا رمضانی آرانی 2389 دانشکده فیزیک مدير گروه فيزيك ذرات بنيادي و نظريه ميدان
608 سید هادی بهشتیان 2147 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
609 محمد رمضانی علوی 2560 تربیت بدنی مدیر تربیت بدنی
610 احمد رمضانی مقدم 2576 دانشکده فیزیک مدير گروه فيزيك هسته اي
611 احمد رمضانی مقدم 2579 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
612 معصومه رنجبر 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
613 ابوالفضل رنجبر 3241 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
614 ابوالفضل رنجبر فردویی . . .
615 مسعود رهایی فرد . . .
616 علی روحانی 2248 سازمان مرکزی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه
617 اشرف روحانی 2273 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
618 رضا روحانی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
619 حسن رودی . .
620 سیداحسان روزمه 2345 دانشکده فیزیک آزمایشگاه اپتیک
621 سیداحسان روزمه 2568 دانشکده فیزیک مدیرگروه فیزیک ماده چگال
622 سیداحسان روزمه . دانشکده فیزیک آزمایشگاه مغناتوامپدانسGMI
623 ریاست پردیس خواهران 554447724 پردیس خواهران ریاست پردیس خواهران داخلی7
624 ریاست داشکده مهندسی 2450 داشکده مهندسی ریاست
625 ریاست دانشکده معماری وهنر 3131 دانشکده معماری وهنر
626 رییس دانشکده ادبیات 2727 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رییس دانشکده ادبیات
627 علی زارع دوست 2562 تربیت بدنی
628 عباس زارعی 2731 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی مدیرگروه زبان انگلیسی
629 محمدشریف زارعی 3419 دانشکده مکانیک گروه مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
630 مصطفی زاهدی فر 2344 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
631 مصطفی زاهدی فر 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
632 مصطفی زاهدی فر 3207 ساختمان نانو آزمایشگاه لایه نشانی حرارتی وآنالیزسلولهای خو
633 مصطفی زاهدی فر 2577 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
634 عباس زراعت . . .
635 فرهاد زمانی 3056 دانشکده فیزیک اساتیدگروه فيزيك
636 سروش زمانی مقدم 3057 دانشکده فیزیک گروه فيزيك ذرات بنيادي و نظريه ميدان
637 اصغر زنجیرزن 2146 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
638 حمیدرضا زنگنه 2573 دانشکده فیزیک مدير گروه ليزر و فوتونيك
639 زهره زهرایی 3381 ساختمان ارشدی آزمایشگاه بیوتکنولوژی
640 زهره زهرایی 2396 دانشکده شیمی گروه شیمی
641 زهره زهرایی 2314 دانشکده علوم آز زیست گیاهی
642 نرجس زیبایی 3372 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی فرش
643 نرجس زیبایی 2956 کارگاههای معماری آزمایشگاه رنگرزی
644 نرجس زیبایی 3374 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل کیفیت فرش
645 نرجس زیبایی 3373 ساختمان ارشدی آزمایشگاه رنگرزی فرش
646 محمود ساجدی 2790 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مرکز کاشان شناسی
647 سیدابوالفضل سادات الحسینی 0 .
648 سیدحسین سادات الحسینی 2192 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
649 سیدمهدی سادات فر 2298 سازمان مرکزی حراست
650 سیدمهدی سادات فر 2299 سازمان مرکزی حراست
651 مجتبی ساداتی 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
652 سیدابراهیم ساعتچی . . .
653 علی ساعتی 3714 دانشکده علوم انسانی وحقوق آموزش
654 هادی ساعتی 3112 مسجد خدمات
655 سالن کنفرانس 3133 دانشکده معماری وهنر
656 سایت خوابگاهها 2645 خوابگاه خواهران
657 سایت ارشد 2484 دانشکده مهندسی
658 سایت ارشد 2487 دانشکده مهندسی
659 جعفر سایه آفتابی 2125 سازمان مرکزی روابط بین الملل
660 مجید سبزپوشان 2171 سازمان مرکزی مدیرپژوهشی
661 مجید سبزپوشان 2432 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
662 مهدی سبزواری 3049 دانشکده ریاضی گروه آمار
663 حمزه سبزیان 2411 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
664 ستادتوسعه دانشگاه 3024 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
665 فکس ستادتوسعه دانشگاه 3025 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
666 حسین ستار 2260 دانشکده ادبیات معاون فرهنگی و اجتماعی
667 حسین ستار 2720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتیدگروه معارف
668 مسلم ستوده خواه 3046 دانشکده علوم گروه شیمی معدنی
669 حسن سربند 2261 خانه فرهنگ حسابداری دانشجویی
670 زهرا چینی 2981 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
671 عبدال... سعادت 2543 تربیت بدنی
672 سعید سعادت 2106 جنب سازمان مرکزی نیروگاه چندمنظوره
673 سیدمرتضی سعادتدار 2541 مجموعه انبارها انباردارانبار مرکزی
674 عباس سعادتمندی 2361 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
675 حسین سعیدی 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه خدمات
676 شهریار سعیدیان 2342 دانشکده فیزیک متصدی آزمایشگاه فیزیک2
677 سلمان سقاحضرتی 2948 خانه فرهنگ کارشناس تشکلها ونشریات دانشجویی
678 سعید سلطان محمدی 2441 دانشکده مهندسی گروه معدن
679 سعید سلطان محمدی . سازمان مرکزی دانشکده مجازی
680 بهزاد سلطانی 2442 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
681 سعید سلطانی 0 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
682 زینب سلطانی 2308 دانشکده ریاضی اساتیدگروه ریاضی
683 سلف برادران 2546 سلف برادران
684 سلف خواهران 2549 سلف خواهران
685 سلف کارمندی (آزاد) 2599 سلف سرویس سلف سرویس
686 ملیحه سلمانی 2475 دانشکده مهندسی منشی گروه مکانیک
687 فاطمه سلمانی 2666 خوابگاه خواهران متصدی خوابگاه خواهران
688 مهران سهراب زاده 3742 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه علوم اجتماعی
689 منصور سیاح . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
690 سیدعبدالکریم سیادت . سازمان مرکزی طرح وبرنامه کارشناس بهره وری
691 محمد سیدپور 2178 سازمان مرکزی کارشناس فناوری وارتباطات علمی
692 مرتضی سیدهاشم 2319 دانشکده شیمی منشی دانشکده شیمی
693 مرتضی سیدهاشم 2397 دانشکده شیمی مسئول دفتر دانشکده شیمی
694 سیدمهدی سیدی 2341 دانشکده فیزیک تکنیسین آزمایشگاه فیزیک1
695 سیدعباس سیدی آرانی 3731 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه حقوق
696 سادات سیدی پور 2419 دانشکده مهندسی آزمایشگاه آی تی
697 محسن سیفی 2742 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
698 محسن شاطریان 3221 ساختمان نانو رئیس دانشکده منابع طبیعی
699 محمود شاطریان 3736 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه حقوق
700 محسن شاطریان 2155 سازمان مرکزی مشاوران رئیس
701 حسین شاهرودیان 2197 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
702 عباس شایان فر 2717 دانشکده ادبیات وعلوم انسانی کارشناس نشریات علوم انسانی
703 حمیدرضا جیحانی 3120 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
704 مهدی شبانی نوش آبادی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی
705 مهدی شبانی نوش آبادی 2357 دانشکده شیمی اساتیدگروه شیمی
706 لیلا شجاعی زاده 2501 دانشکده علوم کارشناس آموزش دانشکده ریاضی وفیزیک
707 رضا شجری 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادبیات فارسی
708 حمید شرافتیان 2254 سازمان مرکزی تدارکات
709 شرکت تعاونی 2400 شرکت تعاونی مصرف
710 شرکت خدماتی 2553 ساختمان سفید شرکت خدماتی
711 دفتر شرکت فضای سبز 2883 ساختمان سفید خدمات فضای سبز
712 احمد شریف 2752 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
713 زهرا شریف فر 3139 دانشکده معماری وهنر مرکزاسناد
714 کیوان شریف مرادی 3707 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
715 نفیسه شریفی 3220 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
716 محمد حسین شریفی 2258 سازمان مرکزی مسئول تنظیم اسناد
717 زهرا شریفی 3147 دانشکده معماری وهنر کارشناس مسئول مدیر گروه معماری
718 نفیسه شریفی 3261 ساختمان نانو آزمايشگاه تحقيقاتي نانواپتوالكترونيك و فوتوني
719 رضا بیدگلیان 2103 سازمان مرکزی ابدارخانه اداری
720 زهره شعار 2233 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
721 حسین شعبانی زاد 2101 سازمان مرکزی دفترریاست
722 قاسم شفیعی 3735 دانشکده علوم انسانی وحقوق هیأت علمی/گروه حقوق
723 خلیل شفیعی . .
724 قاسم شفیعی 2155 سازمان مرکزی مشاوران رئیس
725 حمیدرضا پیوندی 2200 سازمان مرکزی مدیریت امور حقوقی
726 مهدی شفیعی 2284 سازمان مرکزی نقل وانتقالات
727 محمدرضا شمس 2740 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
728 افسانه شمس 2945 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
729 مهدی شمس 2334 دانشکده ریاضی گروه آمار
730 عباس شکاری 3723 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
731 محسن شکرریز 2485 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
732 احمد شیخ زاده 2940 . .
733 قنبرعلی شیخ زاده 2446 دانشکده مکانیک اساتید گروه مکانیک
734 ولی ا... شیخیان . . .
735 علی اصغر شیره پز دانشکده مدیریت و اقتصاد
736 زهرا صابری . دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
737 مجتبی صادق آرانی 2548 انبار دفتر فنی حسابدارمسئول انبار دفترفنی
738 عباس صادق زاده 2492 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی مواد
739 عباس صادق زاده 3392 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی مواد
740 امیرحسین صادقپور 3129 دانشکده معماری وهنر اساتیدگروه معماری
741 احسان صادقی 3219 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
742 محمد حسین صادقی 3158 دانشکده معماری وهنر مسئول سمعی بصری وکارگاه عکاسی
743 زهرا صادقی 3726 دانشكده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت واقتصاد
744 احسان صادقی 2718 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
745 احسان صادقی 3043 دانشکده فیزیک اساتیدگروه فیزیک
746 ستار صادقی ده چشمه 3745 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه علوم اجتماعی
747 غلامرضا صالح علوی 3127 دانشکده معماری وهنر اساتیدگروه فرش
748 غلامرضا صالح علوی 3144 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه فرش
749 غلامرضا صالح علوی 3170 دانشکده معماری وهنر گروه فرش
750 مریم صالحی مقدم 2564 تربیت بدنی
751 عبدالحسین صانعی نژاد 2256 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
752 عباس صانعی نژاد 3136 دانشکده معماری وهنر کارشناس سایت
753 مجید صانعی نژاد 2450 دانشکده مهندسی مسئول دفتر
754 داوود صانعی نژاد - سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
755 حسین صباغیان بیدگلی 3418 دانشکده برق وکامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
756 محمد صبوری 2806 کتابخانه علوم انسانی آبدارخانه
757 مجید صدوقی 3750 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه روان شناسی
758 وحید صدوقی 2941 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی مطالعات و برنامه ریزی
759 غلامحسین صدیفیان 2406 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
760 فریبرز صدیق ارفعی 3751 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه روان شناسی
761 مهدی صدیقی 2161 سازمان مرکزی حسابداری ستادتوسعه
762 اسدال... صفایی 55723355 نیاسر رصدخانه مرکزی دانشگاه
763 اسدالله صفایی 3029 دانشکده علوم رصدخانه
764 اسدال... صفایی 55723356 نیاسر فکس رصدخانه مرکزی دانشگاه
765 جواد صفایی قمی 2849 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
766 جواد صفایی قمی 2385 دانشکده شیمی گروه شیمی
767 جواد صفری 2320 دانشکده شیمی گروه شیمی فیزیک
768 جواد صفری 2353 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
769 جواد صفری 2894 دانشکده شیمی
770 غلامرضا صفری 3252 ساختمان نانو دانشکده مجازی
771 سیدمحمدتقی صفوی 3013 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
772 عبدا... رمضانی 2144 سازمان مرکزی مدیربرنامه ریزی وتوسعه
773 علیرضا صفوی 2241 سازمان مرکزی دفترمعاونت آموزشی
774 مسعود صلواتی نیاسر 3028 دانشکده شیمی آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی
775 مسعود صلواتی نیاسر 2383 دانشکده شیمی گروه شیمی
776 صندوق قرض الحسنه دانشجویی 2920 ساختمان سفید فاطمه زهرا
777 روح ا... صیادی نژاد 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادبیات عرب
778 محسن طاعتی . . .
779 مهدی طالبی 2116 سازمان مرکزی روابط عمومی
780 مهدی طالبی 2927 سالن فیض مسئول آمفی تاتر
781 سیدعباس طاهر 2468 دانشکده مهندسی اساتیدبرق
782 حمیدرضا طاهرزاده - سازمان مرکزی حسابداری دانشجویی
783 فاطمه سادات طاهری 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتیدگروه ادبیات فارسی
784 زهرا طاهری 2744 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتیدگروه زبان انگلیسی
785 بیژن طاهری 3415 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
786 امیرحسین طحان 2097 مرکز مشاوره آبدارخانه
787 حسین طحانی 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه
788 حسن طحانی 2158 سازمان مرکزی مسئول انبار
789 معاونت طرح وتوسعه 2151 سازمان مرکزی معاونت طرح وتوسعه
790 حسین طرفدار . .
791 زینب طلوعی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
792 علی طهماسبی نوش آبادی 3362 ساختمان ارشدی مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
793 اعظم طوقانیان 2949 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
794 بهزاد طولمي نژاد . . .
795 داوود ظریفی 3370 ساختمان ارشدی اساتیدگروه برق مخابرات
796 مرتضی عابدینی 3402 دانشکده مهندسی اساتیدگروه مهندسی متالوژی
797 رضا عابدینی . .
798 علی عارف منش 2433 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
799 محمد عارفی 2405 دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک
800 بابک عالمی 3166 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه تکنولوژی معماری
801 بابک عالمی 3148 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
802 علی عالی انوری 2435 دانشکده مهندسی مدیرگروه معدن
803 علی عالی انوری 3395 ساختمان ارشدی دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
804 امیرحسین عامری راد 2226 سازمان مرکزی دانش آموختگان
805 مهدیه عباس زاده 2277 سازمان مرکزی بایگانی دانش آموختگان
806 مجید عباسپور 3153 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده معماری وهنر
807 محمود عباسی 2428 دانشکده مهندسی گروه مواد و متالوژی
808 فاطمه عباسی 2989 دانشکده علوم کتابخانه علوم
809 علی عباسی 2817 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه ارتعاشات
810 علی عباسی 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ارتعاشات
811 علی عباسی 2458 دانشکده مهندسی آزمایشگاه مقاومت
812 علی عباسی 2464 مجتمع کارگاهها کارگاه جوشکاری
813 مصطفی عباسی مقدم 2723 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
814 محمد عباسیان 2488 دانشکده مهندسی آموزش دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر
815 علی اکبر عباسیان 2497 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
816 علی اکبر عباسیان 2413 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
817 فرج ال... عبدالعالی 2816 ساختمان سفید تعاونی مسکن
818 علی اکبر عبدالله زاده 2454 دانشکده مهندسی گروه معدن
819 علی اکبر عبداله زاده 0 .
820 حسین عبدالهی . . .
821 عباس عبدلی 3063 دانشکده فیزیک اساتیدگروه فيزيك
822 ابوالفضل عرب بیگی 3159 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه صنایع دستی
823 ابوالفضل عرب بیگی 3123 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
824 محمد عربی 2250 سازمان مرکزی رئیس تدارکات
825 طاهره عربی 2278 سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
826 فاطمه عربی 2896 دانشکده معماری وهنر مسئول برنامه ریزی طرح کلان(پژوهشکده انرژی)
827 محبوبه عربی مفرد 3255 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده مجازی
828 رضا نوری شادمهانی 3149 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
829 - - 2474 دانشکده مهندسی کارشناس برق وکامپیوتر
830 محمدمهدی عسگرنژاد 2224 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیریت فنی و طرحهای عمرانی
831 علی خدایی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه آموزش
832 جلال عسگری 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
833 خوابگاه عصار 2608 خوابگاه عصار دفترمتصدیان خوابگاه متاهلین
834 محمد عصاری 2140 سازمان مرکزی مدیر اداری وپشتیبانی
835 محمد عصاری 2240 سازمان مرکزی مدیر اداری وپشتیبانی
836 مهدی عطاری 2271 سازمان مرکزی دفترمدیریت آموزشی
837 سعید عطاریه . . .
838 محمدرضا معصومی 2167 مسئول دفتر و كارشناس مركز كارآفريني کارآفرینی
839 حورا علایی 2988 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
840 محمد علایی 2791 سازمان مرکزی کتابخانه انسانی
841 سوسن علایی 2274 سازمان مرکزی تحصبلات تکمیلی
842 آزمایشگاه علوم کامپیوتر 2305 دانشکده ریاضی آزمایشگاه علوم کامپیوتر
843 سیدحسین علوی 2948 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی خوابگاه برادران
844 سیدحسین علوی - سازمان مرکزی کارشناس فرهنگی
845 سیدحسین علوی 2504 خوابگاه برادران اطاق فرهنگی
846 محمد علی اکبری 2283 سازمان مرکزی امورمالی شبانه
847 سیما علیخان زاده آرانی 3212 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
848 محسن علیخانی . .
849 علی عمرانی پور 3142 دانشکده معماری وهنر اساتیدرشته معماری
850 علی عمرانی پور 3130 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده
851 همگانی عمومی 2934 ورودی ماشین رو
852 همگانی عمومی 2938 دانشکده شیمی ورودی دانشکده شیمی
853 همگانی عمومی 2804 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
854 همگانی عمومی 2980 تربیت بدنی
855 همگانی عمومی 2569 خوابگاه برادران خوابگاه برادران
856 همگانی عمومی 2931 دانشکده ادبیات عمومی
857 همگانی عمومی 2935 درب اصلی
858 همگانی عمومی 2593 خوابگاه احمدی روشن
859 همگانی عمومی 2939 دانشکده علوم عمومی آمفی تاتر
860 همگانی عمومی 2937 خوابگاه
861 همگانی عمومی 2897 دانشکده مهندسی
862 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2685 خوابگاه خواهران بلوک4
863 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2687 خوابگاه خواهران بلوک6
864 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2688 خوابگاه خواهران بلوک7
865 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2689 خوابگاه خواهران بلوک8
866 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2686 خوابگاه خواهران بلوک5
867 طاهره عمیدی فر 2482 دانشکده مهندسی
868 مهدی غضنفری 2399 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
869 محمد جواد غفارزاده 2198 سازمان مرکزی مسئول تاسیسات
870 عبدالرسول غفاری 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
871 فاطمه غفاری 55460333 .
872 زهراسادات غفوری 2237 سازمان مرکزی حسابداری
873 سیدمهدی غفوری 2802 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم انسانی
874 نبی ال... غلامی 2252 سازمان مرکزی کارشناس سفارشات خارجی وخریدهای آزمایشگاهی
875 علی غلامی 2394 دانشکده علوم آزمایشگاه UVIR
876 علی غلامی 2380 دانشکده شیمی گروه شیمی
877 احمد غلامی 0000 .
878 یونس غلامی 3239 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
879 فاطمه غلامی 2297 سازمان مرکزی کارشناس دانشجویی حراست خواهران
880 حسن غیاثی 3137 دانشکده معماری وهنر مسئول سایت کامپیوتر
881 حسن غیرتی 2220 سازمان مرکزی رئیس اداره کارگزینی
882 صدیقه فاطری 2279 سازمان مرکزی آموزش کل
883 عاطفه فاطمیه 2228 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
884 فاکس 2139 سازمان مرکزی فاکس دبیرخانه جذب هیئت علمی
885 فاکس گروه ریاضی 2332 دانشکده علوم
886 محمدرضا فتاح 2917 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
887 محمدرضا فتاح 2437 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
888 غلامحسین فتح تبار 2369 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
889 محسن فتحعلی زاده 2166 سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
890 فائزه فخره 2268 سازمان مرکزی ستاد توسعه
891 فاطمه فخری 3716 دانشکده علوم انسانی وحقوق کارشناس فرهنگی
892 عباسعلی فراهتی 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
893 علیرضا فرجی 2179 سازمان مرکزی مدیر فناوری و ارتباطات علمی
894 محسن فرجی 2477 دانشکده مهندسی آموزش دانشکده مهندسی
895 حسین فرجی 2862 مجتمع کارگاهها آزمایشگاهXRD گروه معدن
896 علیرضا فرجی 2440 دانشکده مهندسی برق
897 احمدعلی فرزاد 2262 ساختمان رفاه دانشجویی امور دانشجویی
898 احمدعلی فرزاد 2263 سازمان مرکزی امور دانشجویی
899 اکبر فرزانگان . . .
900 محسن فرشته 2119 سازمان مرکزی مدیروبسایت دانشگاه
901 حمیدرضا فرشچی 3126 دانشکده معماری وهنر اساتیدگروه معماری
902 محبوبه فرشچی 3157 دانشکده معماری وهنر کارشناس صنایع دستی
903 روح ال... فرقدان 3066 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
904 حمیدرضا فرنوش 3401 دانشکده مهندسی گروه موادومتالوژی
905 علی فرهادیان - دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت اقتصاد
906 فروشگاه لباس 2602 خوابگاههای خواهران
907 مهین فریدونی 2473 دانشکده مهندسی آموزش مهندسی
908 مهدیه فلاح 2893 دانشکده معماری وهنر کارشناس پژوهشکده
909 حسن فلاح 3140 دانشکده معماری وهنر مسئول آموزش
910 فریدون فلاح 0 .
911 حمیدرضا فهیمی تبار 2704 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
912 سیدعلیرضا فولادی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
913 فکس 2772 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
914 فکس دانشکده 2777 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
915 فکس دانشکده مهندسی 2424 داشکده مهندسی
916 فکس دفتر ریاست 2112 سازمان مرکزی مدیر دفترریاست
917 فکس دفترآموزش 2242 سازمان مرکزی دفترآموزش
918 فکس ریاست دانشکده معماری وهنر 3132 دانشکده معماری وهنر
919 فکس گروههای آموزشی 2570 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
920 فکس مجله عرفان 2767 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس مجله عرفان
921 فکس معاونت پژوهشی 2177 سازمان مرکزی
922 فکس کتابخانه 2808 کتابخانه مرکزی فکس کتابخانه انسانی
923 محسن قاسم پور 55460333 پردیس خواهران
924 محسن قاسم پور 2721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
925 سیدرضا قاسم زاده 2000 دانشکده علوم مخابرات
926 سیدحسین قاسم زاده 2238 سازمان مرکزی حسابداری
927 احمدرضا قاسمی خوزانی 2426 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
928 هدی قاسمیه 3227 ساختمان نانو اساتیددانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
929 احسان قدرت الهی 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
930 سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت اقتصاد
931 زهرا قدیری . دانشکده مهندسی کارشناس آموزش
932 محسن قرآنی نیا 2193 سازمان مرکزی فضای سبز
933 محسن قرآنی نیا 2194 سازمان مرکزی فضای سبز
934 حسین قربانپور 3253 ساختمان نانو مدیرانتشارات
935 علی قربانپور 2447 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
936 حسین قربانپور 2134 سازمان مرکزی انتشارات دانشگاه
937 حسین قربانپور 2247 سازمان مرکزی مدیر انتشارات
938 حمید قربانی 3059 دانشکده ریاضی مدیرگروه آمار
939 سیدمحمدباقر قرشی 2398 دانشکده فیزیک معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فيزيك
940 سیدمحمدباقر قرشی 2342 دانشکده علوم آزمایشگاه فیزیک2
941 سیدمحمدباقر قرشی 3391 ساختمان ارشدی آزمایشگاه سلولهای خورشیدی نانوساختار
942 سیدمحمدباقر قرشی 2539 دانشکده علوم آزمایشگاه آموزشی لیزر
943 سیدمهدی قریشی 2375 دانشکده شیمی گروه شیمی
944 سیدمهدی قریشی 2395 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
945 سیدمهدی قریشی 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
946 رضا قزاآنی . .
947 قشقایی فر
948 رضا قضاوی . . .
949 رضا قضاوی 3229 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
950 سعید قماشی 3730 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه حقوق
951 اصغر قنایی . .
952 امیر قنبرپورنصرتی 2561 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
953 امیر قنبرپورنصرتی 3706 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
954 لیلا قنبری 3050 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
955 محمد قنبری 3044 دانشکده شیمی اساتیدگروه شیمی آلی
956 منصوره قوام 3245 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
957 گروه عمران 2436 دانشکده مهندسی
958 گشت انتظامات برادران 2594 دانشکده علوم
959 رضا گل حسینی 2402 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
960 سعید گلابی 2818 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه لیزر
961 سعید گلابی 2434 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
962 حسن دقیق 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری ومالی
963 امیرمحمد گلابی 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه مدیریت اقتصاد
964 سعید گلابی 2880 دانشکده معماری مدیرپژوهشکده انرژی
965 علی گلساز 0 .
966 قاسم گلی 2246 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
967 سلمان گلی 2478 دانشکده مهندسی گروه کامپیوتر
968 بابک گنجی 3414 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر
969 محمد گنجی 3748 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه علوم اجتماعی
970 بابک گنجی 2445 دانشکده مهندسی مدیرگروه برق
971 محمدرضا گندمی 2326 دانشکده علوم آموزش دانشکده علوم
972 فرانک گودرزی 2308 دانشکده ریاضی اساتیدگروه ریاضی
973 طاهره لطفی 2094 مرکز مشاوره
974 محمد لطفی . .
975 زهراسادات لطیفی 2928 ساختمان رفاه دانشجویی کارشناس
976 حسن لطیفی 2715 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
977 سید محمد مهدی لطیفی 2747 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان انگلیسی
978 عیاس لقمان 2425 دانشکده مکانیک اساتیدگروه مکانیک
979 بلیط فروشی لوان تور 55515883 ایستگاه مکانیزه بلیط فروشی جهان مسافر
980 محمود مازوچی 2227 سازمان مرکزی آموزش کل
981 متصدی امور خوابگاهها 2520 خوابگاه برادران
982 سیدمهدی متولی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
983 سیدمهدی متولی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
984 مجله انرژی 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
985 مهدی مجیدی 3370 ساختمان ارشدی اساتیدگروه برق مخابرات
986 محسن مجیری 2429 دانشکده شیمی گروه برق
987 مرتضی مطهرثانی 2287 سازمان مرکزی استعدادهای درخشان
988 اکبر محبی 2373 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
989 حمیدرضا محتسبی 2562 تربیت بدنی
990 محسن محرابی 3208 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفوتونیک
991 محسن محرابی 3211 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
992 امینه سادات محسن زاده 2952 خانه فرهنگ کارشناس انجمن های علمی
993 محسن محسن نیا 2376 دانشکده شیمی آزمایشگاه ترمودینامیک
994 محسن محسن نیا 3065 دانشکده شیمی گروه شیمی
995 محسن محسن نیا 2150 سازمان مرکزی معاونت طرح وتوسعه
996 مهدی محسنی 3128 دانشکده معماری وهنر مسؤول دفتر پژوهشکده فرش
997 مرضیه محق 2225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
998 مصطفی محمدزاده 2113 سازمان مرکزی حوزه معاونت پژوهشی
999 مهدی محمدزاده 2324 دانشکده علوم کارشناس مسئول ستاد توسعه
1000 اکبر محمدی 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آبدار خانه دانشکده ادبیات
1001 حمیدرضا محمدی 2455 دانشکده مهندسی برق مدیرگروه برققدرت
1002 مهدی محمدی مهر 2423 داشکده مهندسی مدیرگروه مکانیک جامدات
1003 هادی مختاری 2476 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی صنایع
1004 رضا مداحیان . . .
1005 اصغر مدبر نژاد 2926 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1006 محمد مدرسی 2315 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1007 محمد مدرسی 2316 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1008 محمد مدرسی 2114 سازمان مرکزی متصدی روابط عمومی
1009 سید احمد مدنی 3725 دانشکده علوم انسانی وحقوق علوم تربیتی
1010 امیرحسین مدنی 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاون آموزشی
1011 مدیرآموزشی 2107 سازمان مرکزی مدیرآموزشی
1012 مدیرشاهدوایثارگر 2290 دانشکده معماری وهنر مدیرشاهدوایثارگر
1013 مهرداد مرادی 3216 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1014 لیلا مرادی 2336 دانشکده شیمی هیئت علمی شیمی
1015 مهرداد مرادی 3206 ساختمان نانو آزمایشگاه نانو مگنتو اپتیک
1016 محسن مرادیان 3218 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1017 علیرضا مرشدی 2231 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاون اداری ومالی
1018 علیرضا مرشدی 2131 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاون اداری ومالی
1019 محمد مرشدی 2571 دانشکده فیزیک مسئول دفترگروه فیزیک
1020 مرکز مشاوره دانشجویی 2091 مرکز مشاوره دانشجویی
1021 اطلاعات مرکزتلفن دانشگاه 3333 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
1022 مسئول دفتر نهاد رهبری 2245 سازمان مرکزی دفتر نهاد رهبری
1023 محمدرضا مزدیان فرد 2457 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1024 محمد مزدیان فر 2924 اداره رفاه دانشجویی صندوق رفاه
1025 محمدرضا مزدیان فرد 2444 دانشکده مهندسی
1026 محمدرضا مزدیان فرد 2125 سازمان مرکزی روابط بین الملل
1027 محمدرضا مزدیان فرد 3389 ساختمان ارشدی فکس آزمایشگاه آب وفاضلاب
1028 محمدرضا مزدیان فرد 3388 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آب وفاضلاب
1029 مجید مزروعی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1030 اسماعیل مزروعی 3727 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست گروه مدیریت اقتصاد
1031 ساجده مسافرچی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
1032 مسجد 3111 مسجد
1033 جواد مسکینی 2102 سازمان مرکزی آبدارخانه ریاست
1034 مشاوران ریئس 2124 سازمان مرکزی مشاوران ریئس امور بین الملل
1035 اتاق مشاوره مرکز آی تی دینی 2597 مسجد مرکز آی تی دینی
1036 مشاوره کارآفرینی 2169 سازمان مرکزی
1037 محمد مشهدی 2108 سازمان مرکزی رئیس مرکز کاشان شناسی
1038 محمد مشهدی نوش آبادی 2793 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی کاشان شناسی
1039 فرشته مشکانی 2834 مجتمع کارگاهها اساتیدگروه مهندسی شیمی
1040 سید مهدی مصطفوی 3365 ساختمان ارشدی کارشناس کامپیوتر
1041 سید حسن مصطفوی 2144 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت طرح وتوسعه
1042 سید مهدی مصطفوی - سازمان مرکزی کارشناس کامپیوتر
1043 طیبه مصلحی 2264 سازمان مرکزی مشاوران رییس اموربانوان
1044 منیره سادات قاضی 2128 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1045 معاون آموزشی 3150 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
1046 معاونت پژوهشی 2372 دانشکده علوم معاونت پژوهشی دانشکده علوم
1047 آبدارخانه معاونت پژوهشی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه
1048 معاونت دانشکده علوم 2323 دانشکده علوم
1049 معاونت طرح وتوسعه 2150 سازمان مرکزی معاونت طرح وتوسعه
1050 نگین معزی 3215 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1051 سعید معصوم 3357 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه
1052 سعید معصوم 2338 دانشکده شیمی معاون پژوهشی
1053 محمدرضا معصومی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
1054 آزاده سادات معلم 2887 دانشکده معماری کارشناس طرح کلان میکروتوربین
1055 آبدارخانه معماری وهنر 3105 دانشکده معماری آبدارخانه معماری وهنر
1056 محسن معین زاده 3224 ساختمان نانو آموزش دانشکدههای منابع طبیعی ومدیریت اقتصاد
1057 عباس معین فر 2951 خانه فرهنگ کارشناس حسابداری اموردانشجویی
1058 محمدرئوف معینی 2747 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
1059 مجتبی معینیان 3145 دانشکده معماری وهنر کارشناس فرش
1060 علیرضا ملاقنبری 2093 مرکز مشاوره
1061 مهران ملک 3159 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه صنایع دستی
1062 مهران ملک 3167 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
1063 مراد ملکی 2510 ساختمان امورعمومی مسئول انتظامات
1064 محمد ملکی 3141 دانشکده معماری وهنر کارشناس آموزش
1065 محمدحسن ملکیان 3366 ساختمان ارشدی مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
1066 مهدی ممتحنی 3165 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1067 محمدرضا منزوی 2290 دانشکده معماری وهنر مدیر شاهدوایثارگران
1068 منشی شاهدوایثارگر 2291 دانشکده معماری وهنر منشی شاهدوایثارگر
1069 محمدرضا منصورنیا 2899 دانشکده شیمی گروه شیمی
1070 محمدرضا منصورنیا 2339 دانشکده شیمی گروه شیمی
1071 محمدرضا منصورنیا 2390 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
1072 محمدرضا منصورنیا 2278 سازمان مرکزی مدیر تحصیلات تکمیلی
1073 مجید منعم زاده 2343 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک پایه3
1074 مجید منعم زاده 2574 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1075 مریم منفصلی 2905 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1076 علی مهتری استرکی 3333 دانشکده علوم اپراتورمخابرات
1077 سیف ا... مهدی زاده 2884 کارگاههای آموزش معماری وهنر کارگاههای آموزش معماری
1078 محمدرضا مهدی زاده 2921 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی نشریات و تشکلها
1079 یاسر مهرانیان 2153 سازمان مرکزی کارشناس خدمات آموزشی
1080 مهمانسرای اساتید 2975 مهمانسرای اساتید اطاق 4
1081 مهمانسرای اساتید 2976 مهمانسرای اساتید اطاق 92
1082 مهمانسرای اساتید 2977 مهمانسرای اساتید اطاق 8
1083 مهمانسرای اساتید 2978 مهمانسرای اساتید اطاق 93
1084 مهمانسرای اساتید 2979 مهمانسرای اساتید اطاق تلویزیون
1085 مهمانسرای اساتید 2973 مهمانسرای اساتید اطاق 32
1086 مهمانسرای اساتید 2972 مهمانسرای اساتید اطاق
1087 مهمانسرای اساتید 2974 مهمانسرای اساتید اطاق 7
1088 مهمانسرای اساتید 2966 مهمانسرای اساتید اطاق 121
1089 مهمانسرای اساتید 2970 مهمانسرای اساتید سوییت 2
1090 مهمانسرای اساتید 2962 مهمانسرای اساتید اطاق 123
1091 مهمانسرای اساتید 2961 مهمانسرای اساتید اطاق 91
1092 مهمانسرای اساتید 2963 مهمانسرای اساتید اطاق 112
1093 مهمانسرای اساتید 2965 مهمانسرای اساتید سوییت 7
1094 مهمانسرای اساتید 2964 مهمانسرای اساتید اطاق 111
1095 مهمانسرای اساتید 2967 مهمانسرای اساتید اطاق 5
1096 مهمانسرای اساتید 2960 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1097 مهمانسرای اساتید 2968 مهمانسرای اساتید اطاق 6
1098 مهمانسرای اساتید 2969 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1099 مهمانسرای اساتید 2971 مهمانسرای اساتید اطاق 31
1100 عبدالحسین مهندس 2472 دانشکده مهندسی مهندسی شیمی
1101 رویا مهین پور 3052 دانشکده شیمی گروه شیمی
1102 رویا مهین پور 2387 دانشکده شیمی گروه شیمی
1103 عبدا... موحدی محب 2843 ساختمان مرحوم محموداسلامی
1104 عبدا... موحدی محب 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
1105 مودم سازمان مرکزی
1106 سیدرضا موسوی . . .
1107 سیدمهدی موسوی 3055 دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی
1108 سیدحجت موسوی 3225 ساختمان نانو اساتید گروه جغرافیا واکوتوریسم
1109 سیدکمال الدین موسوی 3743 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه علوم اجتماعی
1110 سیدسیف ال... موسی زاده 2321 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1111 حمید رضا مومنیان . .
1112 علیرضا مکاری 2987 دانشکده علوم کتابخانه علوم پایه
1113 علیرضا مکاری 2599 سلف سرویس مسئول نظارت برسلف کارمندی
1114 عباس مکاری . . .
1115 لیلا مکوندی 3122 دانشکده معماری وهنر اساتیدگروه باستانشناسی
1116 سیدرضا میراحمدی 0 دانشکده ادبیات .
1117 زینب السادات میرحسینی 2649 خوابگاه خواهران دفترفرهنگی خوابگاه خواهران
1118 زینب سادات میرحسینی 2940 خانه فرهنگ مسئول دفتر مدیریت فرهنگی
1119 فاطمه میرزابیگی 3152 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده معماری وهنر
1120 محمد میرزابیگی 2259 سازمان مرکزی تدارکات
1121 معصومه میرزایی 3152 دانشکده معماری وهنر مسئول کتابخانه
1122 روح ال... میرزایی 3228 ساختمان نانو اساتیددانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1123 علی میرزایی 2498 دانشکده مهندسی اساتیدگروه عمران
1124 سمیراسادات ناصری منش 2544 سلف سرویس
1125 مجید ناظری 3383 ساختمان ارشدی آزمایشگاه ترا هرتز
1126 مجید ناظری 3058 دانشکده فیزیک اساتیدگروه فیزیک
1127 مجید ناظری 3386 ساختمان ارشدی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی
1128 مجید ناظری 3054 دانشکده فیزیک گروه فوتونیک
1129 ناظمه بلوک4 2690 خوابگاه خواهران
1130 ناظمه بلوک5 2691 خوابگاه خواهران
1131 ناظمه بلوک6 2692 خوابگاه خواهران
1132 ناظمه بلوک7 2693 خوابگاه خواهران
1133 ناظمه بلوک8 2694 خوابگاه خواهران
1134 غلامعلی ناظمی . . .
1135 محمد ناظمی 3359 ساختمان ارشدی مرکزکامپیوتر
1136 احمد نامور 2272 سازمان مرکزی رییس اداره ثبت نام
1137 سیدرضا نبوی 2296 سازمان مرکزی حراست
1138 غلامرضا نجفی 2235 سازمان مرکزی حسابدار
1139 علی نجفی 02166927688 دفترتهران
1140 علی نجفی ایوکی 2742 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
1141 روح ال.. نخعی سیستانی 3045 دانشکده شیمی اساتید گروه بیوتکنولوژی
1142 امیرحسین نخودکار 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (جبر)
1143 سمیه نخی 2205 سازمان مرکزی حسابداری
1144 حسن نخی . . .
1145 جواد نخی 2223 سازمان مرکزی مدیردفترریاست وروابط عمومی
1146 عباس نشاسته ساز 2149 سازمان مرکزی کارشناس مسئول آموزش کارکنان
1147 محمد نظیفی فرد 2888 دانشکده معماری معاونت پژوهشکده انرژی
1148 غلامرضا نعلچی برزکی 2461 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1149 غلامرضا نعلچی برزکی 2462 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1150 غلامرضا نعلچی برزکی 2463 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1151 مجید نعمتی 2868 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1152 صدیقه نعمتی 2409 دانشکده مهندسی منشی شیمی ومعدن
1153 مجید نعمتی 2468 دانشکده مهندسی اساتیدگروه برق
1154 محمدرضا نعمتی 3124 دانشکده معماری وهنر گروه باستان شناسی
1155 ابراهیم نعمتی لای 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
1156 ابراهیم نعمتی لایی 2476 دانشکده شیمی گروه مهندسی شیمی
1157 حسین نعیمی 2354 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
1158 حسین نعیمی 2388 دانشکده شیمی گروه شیمی
1159 سلمان نقره کار 3165 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1160 سیدابوالفضل نقوی 2802 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1161 اعظم السادات نقیبی 2091 مرکز مشاوره
1162 نگهبانی 2810 ورودی ماشین رو
1163 نگهبانی 2210 نگهبانی ورودی
1164 نگهبانی 2992 نگهبانی درب ماشین رو
1165 نگهبانی 2010 درب ورودی شماره2 نگهبانی ورودی
1166 نگهبانی 2993 نگهبانی ورودی بانک
1167 نگهبانی نگهبانی 2814 کیوسک کارگاهها
1168 نگهبانی 2110 سازمان مرکزی نگهبانی سازمان مرکزی
1169 نگهبانی 2910 منازل مسکونی اساتید
1170 نگهبانی 2410 دانشکده مهندسی نگهبانی
1171 نگهبانی 2930 نگهبانی ورودی آزادگان
1172 نگهبانی 2933 دانشکده علوم نگهبانی
1173 نگهبانی 3710 دانشکده علوم انسانی وحقوق نگهبانی
1174 نگهبانی 2936 ساختمان مرحوم محموداسلامی نگهبانی
1175 نگهبانی 2991 ورودی ماشین رو
1176 نگهبانی 2710 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1177 نگهبانی 2610 ورودی خوابگاه پسران
1178 نگهبانی 2601 ورودی شهرک صنعتی
1179 نگهبانی 2500 ورودی خوابگاه خواهران
1180 جواد نوحی 0 .
1181 محسن نورانیان - دانشکده شیمی کمک کارشناس آموزش
1182 محمد نورمحمدی 3064 دانشکده فیزیک گروه ماده چگال
1183 پرویز نوروزی 2867 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه برق
1184 ناصر نوروزی 3048 دانشکده علوم مدیرگروه علوم کامپیوتر
1185 پرویز نوروزی 2471 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1186 پرویز نوروزی 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ماشین وکنترل
1187 احسان نوری 2873 ساختمان رفاه پژوهشگده انرژی
1188 رضا نوری شادمهانی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتیدگروه باستانشناسی
1189 سعیدرضا نوری مفرد 3705 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
1190 مجید نوریان 2459 دانشکده مهندسی اساتیدگروه معدن
1191 محسن نیازی 2730 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتیدگروه علوم اجتماعی
1192 محسن نیازی 3747 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه علوم اجتماعی
1193 محمد نیک سرشت 2120 سازمان مرکزی دفتر ریاست
1194 محمد نیک سرشت 2100 سازمان مرکزی دفتر ریاست
1195 نرگس نیکخواه 3741 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم اجتمایی
1196 محمود نیکو فرد 2491 دانشکده مهندسی برق مدیرگروه برقالکترونیک
1197 نرگس نیکوفرد 3220 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1198 سید امیرحسین نیکوکار 3367 ساختمان ارشدی مرکز رایانه وفناوری اطلاعات
1199 محمد نیکویی مهر 55578811 ساختمان مركز رشد مسؤول دفتر مديريت مركز رشد
1200 سمیه هارونی 2374 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
1201 سمیه هارونی 3062 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1202 محمدرضا هاشم زاده 0 .
1203 مریم هاشمی .
1204 مریم هاشمی 2351 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تجزیه
1205 عبدالمهدی هاشمی 2443 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
1206 اعظم السادات هاشمی نجات . .
1207 سیدمحمد هاشمی نجات . .
1208 خوابگاه هاشمیان 2609 خوابگاه هاشمیان دفترمتصدیان خوابگاه خواهران
1209 مسعود همدانیان 2391 دانشکده شیمی گروه شیمی
1210 مسعود همدانیان 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1211 همگانی همگانی 2985 نگهبانی ورودی آزادگان
1212 محمد هنرپیشه 2404 دانشکده مکانیک گروه مکانیک
1213 عاطفه هنردار 2355 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی عمومی
1214 هیئت فاطمیون 2944 خانه فرهنگ
1215 حیدر هیزمی 2600 سلف سرویس تغذیه
1216 سیدمهدی وحیدی پور 2478 دانشکده مهندسی
1217 محمدرضا وزیری . .
1218 فاطمه وصالی . .
1219 محسن ولایتی 2407 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1220 محسن ولایتی 2411 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1221 عباسعلی ولی 3246 ساختمان نانو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی
1222 غلامرضا وکیلی نژاد . .
1223 فاطمه کاردان 2564 تربیت بدنی
1224 کارشناسان مشاوره 2096 مرکز مشاوره
1225 کارشناسان مشاوره 2095 مرکز مشاوره
1226 کارشناسان مشاوره 2092 مرکز مشاوره
1227 کارگاه ساختمانی سایت اداری 2506 کارگاه ساختمانی سایت اداری
1228 کارگاه شیشه گری 2916 کارگاه شیشه گری کارگاه شیشه گری
1229 محمد کارکنان . .
1230 امیرحسین کاشانی نژاد 2129 سازمان مرکزی روابط عمومی(تبلیغات تشریفات)
1231 داوود کاظمی 2959 مهمانسرای اساتید
1232 رسول کاظمی 2311 دانشکده ریاضی اساتیدگروه ریاضی
1233 کانون ایثارواحدخواهران 2293 دانشکده معماری وهنر شاهدوایثارگر
1234 کانون شهدا 2946 خانه فرهنگ
1235 کانون علمی زبان 2702 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1236 کانون علمی زبان 2701 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1237 کانون فرهنگی ایثار 2292 دانشکده معماری وهنر واحدپسران
1238 کانون قرآن 2944 خانه فرهنگ
1239 زهرا صمدیان 2945 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
1240 کانون نگاه سبز 2946 خانه فرهنگ
1241 سیدابولقاسم کاهانی 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1242 سیدابولقاسم کاهانی 2307 دانشکده شیمی گروه شیمی
1243 سیدابواقاسم کاهانی 2359 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
1244 حسین کاوه 2121 دانشکده علوم مخابرات
1245 علیرضا کباری 2596 مسجد مسئول مرکز آی تی دینی
1246 عباس کتابی 3399 ساختمان ارشدی گروه برق
1247 عباس کتابی 2466 دانشکده مهندسی اساتید گروه
1248 حسین کچویی 2317 دانشکده علوم آموزش دانشکده علوم
1249 اشرف کحال 2282 سازمان مرکزی آموزش کل
1250 اعظم کحال 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1251 فرشته کرباسچی 2276 سازمان مرکزی آموزش کل
1252 حسین کرباسی 2807 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1253 مهدی کرمانی نصر آبادی 2165 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
1254 حسین کرمی طاهری 3408 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
1255 حوزه ریاست کریدور 2109 سازمان مرکزی حوزه ریاست
1256 خیرا... کریمی 0 .
1257 عباس ابن علی 2749 دانشكده انسانی اتاق 107 مدیر حوزه شهید بهشتی
1258 محمدرضا کریمی نژاد 2460 مجتمع کارگاهها کارگاه تراشکاری
1259 حمیدرضا کریمیان 2255 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1260 سیدمهدی کریمیان 2244 سازمان مرکزی مدیر اجرایی نهاد رهبری
1261 حسین کریمیان 2499 دانشکده مهندسی گروه برق
1262 عباس کمالی 2535 خوابگاه احمدی روشن متصدی خوابگاه برادران
1263 رضا کهکشانی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1264 مهدی کوچکی 2270 سازمان مرکزی کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1265 محسن کوشافر 3746 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه علوم اجتماعی
1266 صدیقه کیانی 3243 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1267 امیرحسین یاسمی . . .
1268 زهرا یاورزاده . . .
1269 علی یزدخواستی 3721 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه علوم تربیتی
1270 مصطفی یزدی 2156 سازمان مرکزی حسابداری
1271 جعفر یزدیان جعفری 3732 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه حقوق
1272 مصطفی یوسف زاده 2199 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1273 احمد یوسفان 2495 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
1274 احمد یوسفان 2495 دانشکده مهندسی گروه کامپیوتر
1275 محمدرضا یونسی 3717 دانشکده علوم انسانی وحقوق مرکزکامپیوتر
1276 محمدرضا یونسی 2732 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مرکز کامپیوتر
1277 علی بیدگلیان 2236 سازمان مرکزی - اعتبارات
1278 کتابخانه مرکز آی تی دینی 2598 مسجد مرکز آی تی دینی
1279 محمد عزیزی 2255 دفتر فنی
1280 معصومه سلطانی 2436 گروه عمران - دانشکده مهندسی
1281 جعفر محبوبی 2286 سازمان مرکزی مدیر طرحهای اقتصادی
1282 علی کریمی 3407 دانشکده مهندسی گروه مهندسی برق
1283 الهام وطنخواه کاشی 2728 دانشكده انسانی واحد خواهران حوزه علوم اسلامی
1284 سلیله کریمی 2728 دانشكده انسانی واحد خواهران حوزه علوم اسلامی
1285 سید محمد صفوی 2313 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
1286 حامد حبیب زاده 2750 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه مدير گروه زبان و ادبیات انگلیسی
1287 حسین رضادخت 2998 تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
1288 - - 2892 تربیت بدنی آبدارخانه
1289 مرضیه محق 2225 سازمان مرکزی کارشناس هیات امناء

سرويس ويژه

  • انتقال و رزرو مكالمه
  • سرويس پاسخگويي به تلفن ديگر
  • سرويس رييس منشي
  • سرويس يادآوري

سرویس های ویژه، خدماتی است که با همکاری مرکز مخابرات راه اندازی شده است.
برای استفاده از سرویس ها، راهنمای زیر را مطالعه نمائید.
برای اطلاع از سایر سرویس ها با کارشناسان مرکز مخابرات تماس حاصل فرمائید.

راهنما

انتقال مكالمه

دكمه Flash و سپس شماره مورد نظر

انتقال مستقيم مكالمه

دكمه * سپس كد 213 و در انتها شماره مورد نظر

پاسخگويي به تلفن ديگر

دكمه * سپس كد 10 و در انتها شماره تلفني كه زنگ مي زند

سرويس يادآوري

دكمه * سپس كد 55 و در ادامه کد مورد نظر و در انتها ساعت و دقیقه

رزرو مكالمه

فعال سازي توسط دكمه * سپس كد 55


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 21

سرويس رييس منشي

جهت فعال سازي تماس با 2000


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 55

فعلا بدليل فعال بودن سرويس انتظار براي همه مشتركين ؛ سرويس رزرو مکالمه غير فعال است.

قابليت انتقال خط شهري به رئيس - خط داخلي به منشي

براي امروز كد 0

قابليت انتقال خط شهري به منشي - خط داخلي به رئيس

براي فردا كد 1

قابليت انتقال خط شهري و خط داخلي به منشي

براي هر روز كد 2