جستجوگر شماره تلفن


ردیف نام نام خانوادگی شماره ثابت آدرس موقعیت
1 مرتضی اقبالی 2211 دانشکده علوم فناوری اطلاعات
2 آبدارخانه 3094 دانشکده علوم گروه فیزیک
3 آزمایشگاه شیمی 55444770 خیابان امام خمینی
4 خدمات 2306 دانشکده علوم خدمات
5 کتابخانه دانشکده علوم 2987 دانشکده علوم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی کلیه دانشکده ها باکتابخانه علوم پایه
6 سالن ریحانه 2604 خوابگاه خواهران
7 آزمایشگاه سیستم عامل 2842 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه سیستم عامل
8 اپراتور تغذیه 2540 سلف سرویس اپراتور تغذیه
9 اعظم قربانی 3027 دانشکده علوم آزمایشگاه میکروبیولوژی
10 سالن اندیشه 2502 خوابگاه برادران
11 اپراتور 55919 دانشکده علوم اپراتوری مخابرات دانشگاه
12 اپراتور 0 مخابرات دانشگاه
13 آبدارخانه 3203 ساختمان نانو
14 آزمایشگاه ژنتیک وسلول 3026 دانشکده علوم آزمایشگاه ژنتیک وسلول
15 سایت ارشدکامپیوتر 2841 کارگاههای مهندسی سایت ارشدکامپیوتر
16 کلاس آنلاین 3255 ساختمان نانو دانشکده مجازی
17 معاونت اداری ومالی 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری ومالی
18 مرتضی امامی .... دانشکده علوم انسانی هیأت علمی
19 همگانی خوابگاه خواهران 2681 خوابگاه امامی
20 همگانی عمومی درب ورودی شماره 1 2983 نگهبانی درب ورودی جنب بانک تجارت
21 داریوش دیدبان 2231 سازمان مرکزی معاون اداری مالی و مدیریت منابع
22 فکس معاونت طرح وتوسعه 2152 سازمان مرکزی معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
23 معصومه یزدی 2175 سازمان مرکزی حوزه پژووهشی
24 فاطمه عباسی 2990 مسئول کتابخانه دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
25 محمد رضا گندمی 2580 دانشکده علوم گزینش
26 حسین کاوه بازنشسته
27 آبدارخانه 2846 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه معدن
28 آبدارخانه 3709 دانشکده علوم انسانی وحقوق
29 آبدارخانه آزمایشگاهها 2303 دانشکده علوم آبدارخانه
30 آبدارخانه خانه فرهنگ 2903 خانه فرهنگ آبدارخانه
31 آبدارخانه 3069 دانشکده علوم دانشکده ریاضی
32 حسن آبیاتی بازنشسته
33 مهرداد مرادی 3212 پژوهشکده نانو آزمایشگاه دکتر مرادی
34 فرشته مشکانی 2476 دانشکده مهندسی استاديار گروه مهندسي شيمي
35 افسانه آخوندزاده 2830 کارگاه معماری دانشکده معماری وهنر کارشناس کارگاه معماری
36 محمود آخوندی 2872 مجتمع کارگاهها آبدارخانه کارگاهها و آزمایشگاههای مهندسی مکان
37 محمدرضا آدینه 2130 سازمان مرکزی رئیس اداره روابط عمومی
38 محمدرضا آذری فرد . . بازنشسته
39 آزمایشگاه فرایندهای شیمیایی 2840 كارگاههاي مهندسي معدن آزمايشگاه فلوتاسيون
40 عمومی همگانی 2699 خوابگاه مسچی عمومی
41 اساتیدمدعو اساتیدمدعو 3703 دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی- اساتیدمدعو
42 جنبش عدالتخواه دانشجویی 3704 دانشکده علوم انسانی وحقوق .
43 زهره آزادپور 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
44 عبدالله ایرانخواه 2861 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی
45 زهره آزادپور 2824 مجتمع کارگاهها کارشناس آزمایشگاه
46 سیداحمدرضا افسری 3251 دانشکده مجازی رئیس دانشکده آموزشهای الکترونیکی وآزاد
47 آبدارخانه آزمایشگاه برق 2847 مجموعه کارکارگاهها آبدارخانه آزمایشگاه برق
48 مسعود همدانیان 2356 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
49 زهرا توانگر 3051 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
50 آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی 2823 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
51 آزمایشگاه تهویه 2845 مجتمع کارگاهها گروه معدن
52 آزمایشگاه رباتیک 2503 دانشکده علوم آزمایشگاه رباتیک
53 آزمایشگاه فیزیک مدرن 2348 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک مدرن
54 آزمایشگاه مکانیک سنگ 2825 مجتمع کارگاهها گروه معدن
55 آزمایشگاه نانو فیزیک 2349 دانشکده فیزیک آزمایشگاه نانو فیزیک
56 آزمایشگاه نانوشیمی 2347 دانشکده شیمی آزمایشگاه نانو شیمی
57 آزمایشگاه کارتوگرافی 2820 مجتمع کارگاهها گروه معدن
58 آزمایشگاه کانه آرایی 2863 مجتمع کارگاهها گروه معدن
59 آزمایشگاه کانی شناسی 2465 مجتمع کارگاهها گروه معدن
60 آژانس بانوان 2606 خوابگاه خواهران
61 آژانس دانش خارجی 2213 آژانس دانش
62 آژانس دانش داخلی 2212 آژانس دانش
63 زهرا فرازنده 3418 دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر كارشناس آموزش مهندسي برق و كامپيوتر
64 سعید آسعیدی 3048 دانشکده علوم گروه علوم کامپیوتر
65 آشپزخانه 2592 سلف سرویس
66 وحیده آقابابایی سازمان مرکزی
67 محمد آقابابایی . . بازنشسته
68 عباس آقاجانی بزازی 2459 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
69 شهرام آقایی . . .
70 آمفی تاتر 2757 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
71 معاون آموزشی 2241 سازمان مرکزی معاونت آموزشی
72 معاونت آموزشی 3738 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت آموزشی
73 معاونت آموزشی دانشکده ادبیات 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاونت آموزشی دانشکده ادبیات
74 محمد آهنگریان بازنشسته
75 عبدالرسول ابراهیم آبادی 55751990 پژوهشکده اسانسانسهای طبیعی رئیس پژوهشکده اسانسانسهای طبیعی
76 عبدالرسول ابراهیم آبادی 2815 دانشکده علوم آزمایشگاهgems
77 حسین ابراهیم پور - دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
78 امیر ابراهیمی 2510 دفتر انتظامات مسئول انتظامات
79 رضا ابراهیمی 2548 مجموعه انبارها انبار فنی
80 امیرحسین ابن علی . . .
81 احمد ابن علی 2296 سازمان مرکزی کارشناس مسئول حراست
82 محمدمهدی ابوالحسنی 2434 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
83 فتح ال... ابوالفضلی بازنشسته
84 سید مهدی اجتهد 2232 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
85 رقیه سادات اجتهد 2312 دانشکده شیمی آز بیوشیمی
86 علیرضا فرجی 55444700 پارک علم وفناوری غیاث الدین جمشیدکاشانی رئیس پارک علم وفناوری غیاث الدین جمشیدکاشانی
87 سید حسین اجتهد 3466 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق کنترل
88 احمد شیخ زاده 3322 پردیس شهدا مدیر اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
89 حسن احمدی
90 آزمایشگاه آزمایشگاه انرژی 3384 ساختمان ارشدی آزمایشگاه انرژی
91 حسن احمدی 2470 دانشکده مهندسی آزمایشگاه برق پژوهشکده دانشجویی
92 خوابگاه احمدی روشن 2532 خوابگاه احمدی روشن راهرو دوم غربی
93 خوابگاه احمدی روشن 2534 خوابگاه احمدی روشن راهرو چهارم غربی
94 خوابگاه احمدی روشن 2531 خوابگاه احمدی روشن راهرو اول غربی
95 خوابگاه احمدی روشن 2533 خوابگاه احمدی روشن راهرو سوم شرقی
96 خوابگاه احمدی روشن 2537 خوابگاه احمدی روشن راهرو پنجم شرقی
97 خوابگاه احمدی روشن 2536 خوابگاه احمدی روشن راهرو هفتم شرقی
98 خوابگاه احمدی روشن 2538 خوابگاه احمدی روشن راهرو ششم غربی
99 حسن احمدی زاده 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
100 اصغر احمدی فرد 2350 دانشکده شیمی مسئول آموزش
101 علینقی احمدیان بازنشسته
102 مریم اخباری 55751990 قمصر پژوهشکده اسانس
103 مهدی اخترکاوان 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
104 محمد اخوان 2758 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
105 مریم السادات اخوان حجازی - دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی برق قدرت
106 مریم السادات اخوان حجازی 4285 مركز نوآوري و تجاري سازي مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند
107 فکس اداره دانش آموختگان 2204 سازمان مرکزی فکس اداره دانش آموختگان
108 حسین ارباب 2389 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
109 حسین ارباب 2797 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
110 ملیحه اربابیان 2234 سازمان مرکزی حسابداری
111 آبدارخانه ارشدی 3307 ساختمان ارشدی
112 حسن ازانی 2133 سازمان مرکزی دفترارزشیابی اساتید
113 اساتید گروه ریاضی 2309 دانشکده علوم
114 اساتید تربیت بدنی 2565 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
115 اساتیدمدعو 3734 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
116 حمید رحیمی سمیرمی 3723 دانشکده علوم انسانی عضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي
117 اساتیدمدعو 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق
118 اساتیدمدعو 3726 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
119 اساتیدمدعو 3143 دانشکده معماری وهنر
120 اساتیدمدعوریاضی دانشکده علوم
121 حسن استادحسین 2431 دانشکده مهندسی مدیر گروه مهندسی عمران
122 استخر 2566 تربیت بدنی
123 مهدی اسدی 3361 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
124 مجید اسلامی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
125 ریاست دانشگاه 2100 سازمان مرکزی ریاست دانشگاه
126 مصطفی راستین 2155 سازمان مرکزی کارشناس امورحقوقی
127 اعظم اسلامی 3323 پردیس شهدا کارشناس امورشاهد
128 مجید اسلامی 2904 ساختمان مرحوم محموداسلامی آبدارخانه
129 مهدی اسلامی 2135 سازمان مرکزی مرکزتامین منابع علمی
130 فاطمه اسماعیلی 2216 سازمان مرکزی کارگزینی
131 محسن اشجاری 2494 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی شیمی
132 محسن اشجاری 3217 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
133 محسن اشجاری 3204 ساختمان نانو سنتزنانوساختارها
134 حسین اشراقی 2321 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
135 حسین اشرفی 3439 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مکانیک
136 سیدعلیرضا اشرفی 2367 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
137 مرتضی اصغری
138 ریاست دانشگاه 2120 سازمان مرکزی ریاست دانشگاه
139 مجید حاجتی پور 3484 ساختمان ساتر عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق -كنترل
140 فکس سرور دانشگاه 55914999 - -
141 امید اصغری 2493 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
142 اطاق روحانی 2590 خوابگاه برادران امور فرهنگی
143 اطاق شورا گروه ریاضی 2337 دانشکده علوم
144 اطاق مهمان 2680 خوابگاه امامی
145 اطاق1 2651 خوابگاه امامی
146 اطاق10 2662 خوابگاه امامی
147 اطاق11 2663 خوابگاه امامی
148 اطاق12 2664 خوابگاه امامی
149 اطاق13 2665 خوابگاه امامی
150 اطاق14 2667 خوابگاه امامی
151 اطاق15 2669 خوابگاه امامی
152 اطاق16 2670 خوابگاه امامی
153 اطاق17 2671 خوابگاه امامی
154 اطاق18 2672 خوابگاه امامی
155 اطاق19 2673 خوابگاه امامی
156 اطاق2 2652 خوابگاه امامی
157 اطاق20 2674 خوابگاه امامی
158 اطاق21 2675 خوابگاه امامی
159 اطاق22 2676 خوابگاه امامی
160 اطاق23 2677 خوابگاه امامی
161 محسن شکرریز 2486 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
162 اطاق25 2679 خوابگاه امامی
163 اطاق3 2653 خوابگاه امامی
164 اطاق4 2654 خوابگاه امامی
165 اطاق5 2655 خوابگاه امامی
166 اطاق6 2656 خوابگاه امامی
167 اطاق7 2657 خوابگاه امامی
168 اطاق8 2658 خوابگاه امامی
169 اطاق9 2659 خوابگاه امامی
170 زینب السادات اطهری اصفهانی 3720 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه آموزشی علوم تربیتی
171 علی افتخاری 2334 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی کاربردی
172 سید احمدرضا افسری کاشانی 3480 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
173 مهدی افشان 2923 اداره رفاه دانشجویی کارشناس مسئول خدمات رفاهی دانشجویی
174 افسانه افصحی . .
175 عباس اقبالی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
176 حسین کرباسی 2982 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
177 محمد اقبالی 3250 ساختمان نانو مسؤول دفتردانشکده مجازی
178 کانون بازنشستگان 2882 کاخ سفید
179 محمد الماسی 2377 دانشکده علوم آزمایشگاه حالت جامد
180 محمد الماسی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
181 محمد الماسی 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
182 محمد الماسی 2329 دانشکده علوم آزمایشگاه نانومغناطیس
183 محمد الماسی 3260 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد
184 محمد الماسی 2578 دانشکده فیزیک .
185 محمد الماسی 2330 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک
186 امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى 2599 سلف سرویس امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى
187 امور فضای سبز 2914 . امور فضای سبز
188 سعید امیر 3433 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
189 علی اکبر امینی 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
190 مهدی امینی . . .
191 محمد امینی 3722 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم تربیتی
192 سعید امینی 3431 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
193 انبارموادشیمیایی 2916 انبارموادشیمیایی انبارموادشیمیایی
194 انتشارات 2915 دانشکده شیمی
195 انتشارات 2907 ساختمان محمود اسلامی
196 انتشارات علوم انسانی 2707 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
197 انتشارات مرکزی 2589 انتشارات مرکزی انتشارات
198 انتشارات مرکزی 2587 انتشارات مرکزی انتشارات
199 انتشارات مرکزی 2588 انتشارات مرکزی انتشارات
200 سیدمحمود انتظام 3414 دانشکده مهندسی مکانیک مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
201 سیدرضا انتظام 55578815 ساختمان مركز رشد كارشناس مسئول پشتيباني و عامل مالي مركز رشد
202 گشت انتظامات 2505 انتظامات
203 انتظامات خواهران 2813 درب ورودی
204 انجمن آسمان تاریک 2854 دانشکده علوم
205 انجمن انجمن آمار و کاربردها 2853 دانشکده علوم
206 انجمن اسلامی 2835 ساختمان مرحوم محموداسلامی
207 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل 2912 ساختمان محمود اسلامی انجمن اسلامی
208 انجمن برق 2858 دانشکده علوم
209 انجمن رباتیک 2854 دانشکده علوم
210 انجمن انجمن ریاضی 2851 دانشکده علوم
211 انجمن انجمن شیمی 2851 دانشکده علوم
212 انجمن شیمی 2858 دانشکده علوم
213 انجمن عمران 2854 دانشکده علوم
214 انجمن انجمن فیزیک 2851 دانشکده علوم
215 انجمن معدن 2854 دانشکده علوم
216 انجمن مکانیک 2858 دانشکده علوم
217 انجمن انجمن کامپیوتر 2853 دانشکده علوم
218 انجمنهای علمی 2705 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
219 محسن اوبایی
220 عباس اکبری . . .
221 احمد اکبری 3154 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
222 احمد اکبری 3205 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفیلتراسیون(نانوغشائ)
223 محمود اکبری 2452 دانشکده مهندسی اساتیدگروه عمران
224 ماشاا... اکبریان بازنشسته
225 عبدالله ایرانخواه 2439 دانشکده شیمی مدیرگروه مهندسی شیمی
226 عبدالله ایرانخواه 3379 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل فرایندها
227 محسن ایرانی رهقی 3438 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
228 زهرا ایزدی 2266 ساختمان مرکزی کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای انضباطی
229 محمدتقی ایمانی مقدم بازنشسته
230 حسین ایمانیان 2742 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیر گروه ادبیات عرب
231 دفتر مشاوره خوابگاه خواهران 2607 خوابگاه عصار دفترمشاوره
232 حسن بابازاده 2250 سازمان مرکزی رئیس اداره تدارکات
233 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
234 امید بابایی 2556 آزمایشگاههای مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه های مهندسی عمران
235 حبیب ا... بابایی . . بازنشسته
236 سیامک بابایی بازنشسته
237 اسدال... بابایی فرد 3740 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه آموزشی علوم اجتمایی
238 فاطمه بارونقی 2118 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط فرهنگی
239 بازرسان حسابداری 2163 سازمان مرکزی
240 بهنام بازیگران 2372 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
241 حسن باغبانی . . بازنشسته
242 حسن باغشیخی 2950 خانه فرهنگ
243 مصطفی باغمیرانی 2179 ساختمان مرکزی كارشناس امور كتابخانه مركزی و نشریات دانشگاهی
244 محمدرضا بافنده 2466 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
245 محمدجواد باقری 3121 دانشکده معماری وهنر کارشناس باستانشناسی وارشدوصنایع دستی
246 زهره باقری 2267 خانه فرهنگ حسابداری دانشجویی
247 عبدالحمید بامنیری 2384 دانشکده شیمی گروه شیمی
248 عبدالحمید بامنیری 2849 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
249 بانک تجارت 2984 ورودی دانشکده علوم خودپرداز
250 بانک تجارت 2603 خوابگاه برادران خودپرداز
251 بانک تجارت 2932 دانشکده ادبیات خودپرداز
252 بانک تجارت 2603 خوابگاه خواهران خودپرداز
253 بانک تجارت 2984 سازمان مرکزی خودپرداز
254 احسان باورساد 2575 دانشکده فیزیک مدیر گروه آموزشی فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
255 علی روحانی . بازنشسته
256 حسن بخشنده
257 قدرت ا... بدیعی بازنشسته
258 علی محمد براتی . . بازنشسته
259 علی برجاس - بازنشسته
260 بسیج اساتید 2874 ساختمان مرحوم محموداسلامی
261 بسیج دانشجویی 2328 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (خواهران )
262 بسیج دانشجویی 2753 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (برادران)
263 بسیج کارمندی 2203 سازمان مرکزی بسیج کارمندی
264 علی بشیری 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
265 حدیث بشیری 2336 دانشکده مهندسی هیئت علمی شیمی
266 حدیث بشیری 3356 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
267 مریم بقایی 2850 خوابگاه خواهران کارگاه قالیبافی
268 حسین بلالی . . .
269 معصومه بلوری 2172 سازمان مرکزی کارشناس پژوهشی
270 سیدعلی بنی طبا 2423 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
271 2768 کانکس جنب سلف مرکزی كارگاه كتابخانه مركزی و سالن اجتماعات
272 زهرا جمشیدزاده 2224 سازمان مرکزی مدیرفنی وطرحهای عمرانی
273 محسن بهپور 2375 دانشکده شیمی مدیرگروه آموزشی شیمی تجزیه
274 محسن بهپور 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
275 بانک تجارت 55516030 بانک تجارت ریاست
276 زهره يادگاري دهنوي 3126 دانشکده معماری وهنر عضو هيات علمي گروه معماري
277 جواد نخی 3321 پردیس شهدا مدیرعامل صندوق قرض الحسنه فاطمه زهرا
278 احمدرضا قاسمی 2176 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط با صنعت
279 محسن بوجار آرانی 3364 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات (حضور صبح ها)
280 عباس بوستان افروز 0 . بازنشسته
281 محمد مرشدی 2326 دانشکده فیزیک مسئول آموزش دانشکده فیزیک
282
283 بوفه برادران 2901 بوفه برادران
284
285 سید قاسم خادم 2240 سازمان مرکزی مدیر اداری و پشتیبانی
286 بوفه خوابگاه 2909 خوابگاه برادران
287 بوفه خواهران 2902 بوفه خواهران
288 سید محسن صفوی بازنشسته
289 مرتضی بیشه نیاسر 2311 دانشکده ریاضی مدیرگروه آموزش ریاضی کاربردی
290 بیمه تکمیلی 2181 سازمان مرکزی نماینده بیمه
291 رضا پارسا جذب کمکهای مردمی
292 ابوالفضل پارسا 2771 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
293 روشنک پاشایی
294 محمد پاکدل 2987 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
295 نرگس پایدار 2123 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
296 حسین پرتوی فر . . بازنشسته
297 ماشاا... پریش . . بازنشسته
298 پژوهشکده اسانس 55751990-2 قمصر
299 فکس پژوهشکده انرژی 3281 مركز نوآوري و تجاري سازي فکس پژوهشکده انرژی
300 فکس پژوهشکده علوم وفناوری نانو 3201 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
301 معاونت پژوهشی 3739 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت پژوهشی
302 فاطمه پناهی 3244 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
303 داوود حسنعلیان
304 علیرضا پوران 2940 خانه فرهنگ مدیرامورفرهنگی
305 مرضیه پوربابایی 2918 دانشکده ریاضی كارشناس مسئول آزمايشگاه رياضي و علوم كامپيوتر
306 داود پورسینا
307 محمدجواد پوروقار 3706 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
308 ربابه خاتون پیله فروش 3138 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
309 الناز پیونده - سازمان مرکزی کارشناس بودجه
310 تأ سیسات 2611 خوابگاه خواهران
311 تا لار فیض 2927 سالن فیض
312 تاسیسات 2401 دانشکده مهندسی
313 تاسیسات 2794 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه تاسیسات
314 تاسیسات 2581 ساختمان مرحوم محموداسلامی تاسیسات
315 تاسیسات 2583 تربیت بدنی تاسیسات
316 تاسیسات 2584 دانشکده علوم تاسیسات
317 تاسیسات 2582 دفتر تاسیسات
318 تاسیسات 2567 موتورخانه مرکزی
319 تاسیسات دفتر 2558 تاسیسات دفترتاسیسات
320 حمیدرضا تبریزی دوز 2362 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
321 بانک تجارت 55534600 بانک تجارت امورمربوط به چک وعابربانک
322 بانک تجارت 34110 بانک تجارت تلفن بانک
323 بانک تجارت 55512401 بانک تجارت اموروام
324 بانک تجارت 55512400 بانک تجارت معاونت
325 مدیر اداری و پشتیبانی 2140 سازمان مرکزی مدیر اداری و پشتیبانی
326 حسین تحقیقی 2430 دانشکده مهندسی گروه عمران
327 حسین تحقیقی دانشکده مهندسی گروه عمران
328 کیوان ترابی 2448 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
329 تربیت بدنی 2660 خوابگاه خواهران
330 حسین ترنجی بازنشسته
331 محمد ترکیهای اصفهانی 2573 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
332 آمنه تسلیمی 2126 سازمان مرکزی روابط عمومی
333 تعاونی اعتبار کارکنان 2881 ساختمان سفید حسابدارحسن فرشباف
334 احمد تقوی نژاد . . بازنشسته
335 محمدرضا تمنایی فر 3752 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه روان شناسی
336 زهرا توانگر 2366 دانشکده شیمی مدیرگروه شیمی فیزیک
337 حسین توحیدیان . . بازنشسته
338 توزیع شام 2569 خوابگاه برادران
339 محمد توفیقی 3249 ساختمان نانو آزمایشگاه ژئومورفولوژی
340 حسین توفیقی بازنشسته
341 محمد توفیقی 3248 ساختمان نانو آزمایشگاه آب وخاک
342 محمد توفیقی 3247 ساختمان نانو آزمایشگاه تنش های محیطی
343 2170 سازمان مرکزی دفتر معاون پژوهشی
344 علی ثابتی پور 2730 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
345 جامعه اسلامی 2906 ساختمان محمود اسلامی
346 جامعه اسلامی 2703 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
347 محمد ناظمی 2706 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه سایت کامپیوتر
348 جامعه اسلامی دانشجویان 2913 ساختمان محمود اسلامی
349 محسن جاوری 3130 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده معماری وهنر
350 محسن جاوری 3131 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده معماری وهنر
351 بهرام جزی 2346 دانشکده علوم آزمایشگاه الکترونیک فیزیک
352 بهرام جزی 2572 دانشکده فیزیک مدیرگروه آموزشی لیزر وفوتونیک
353 محمدرضا جساس 2191 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
354 ماشاا... جشنی . . بازنشسته
355 عباسعلی جعفری بازنشسته
356 زهرا قرائی 2766 دانشکده زبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
357 اصغر جعفری 3753 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه روان شناسی
358 جمیله جلالی 2218 سازمان مرکزی رئیس اداره رفاه کارکنان
359 ابراهیم نعمتی لای 4119 مرکزتجاری سازی ونوآوری شرکت زیست فناوران کویر
360 مریم جلایی 2745 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادبیات عرب
361 ناهید جمالی 3202 ساختمان نانو مسئول آموزش وامورپژوهشی پژوهشکده نانو
362 ابوالقاسم مکاری زاده 2545 سلف سرویس مركزی كارشناس/ناظر سلف سرویس مركزی
363 زهرا جمشیدزاده 2413 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
364 دکتر سید محمد باقر قریشی 3284 پژوهشکده انرژی رئيس مركز كارافريني دانشگاه
365 حوریه رئیسی 4213 مركز نوآوري و تجاري سازي کانون گل محمدی و گیاهان معطر
366 سجاد جهانبخت 3474 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
367 روح ا... جهانی پور 2370 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
368 رضا جهانی نژاد 2371 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
369 زهرا جهانی نژاد بازنشسته
370 احسان جوادیان 2173 سازمان مرکزی کارشناس حوزه معاونت پژوهشی
371 فرشته جوکار کاشی 3042 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولژی
372 حسن عزیزی 3151 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه فرش
373 محمد علی چاپی 2552 ساختمان امورعمومی مسئول واحد خدمات عمومی
374 لیلا چاپی 2229 سازمان مرکزی کارگزینی
375 محمدرضا چاهی . . بازنشسته
376 محمد چرخی کاشانی بازنشسته
377 نیروگاه چندمنظوره 2106 جنب سازمان مرکزی C.H.P
378 امیرحسین چهارباغی 2275 سازمان مرکزی حسابدار مسئول شبانه
379 مرکز مشاوره 4091 مرکز مشاوره
380 مهدکودک مهد کودک 2911 کوی اساتید مهدکودک
381 امیرحسین چیت سازیان 3169 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
382
383 زهرا چینی 2805 کتابخانه دانشکده علوم انسانی کارشناس فهرست نویسی
384 علی اکبر امینی خواه 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
385 محمد رضا حاتمیان 3122 دانشکده معماری و هنر اساتید رشته معماری
386
387 امیرحسین حاجی اکبری بازنشسته
388 حامد حبیب زاده 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
389 طیبه حبیبی . . .
390 محسن حجازیان بازنشسته
391 کاظم عمورمضان زاده 2945 خانه فرهنگ معاون نهاد رهبری
392 حسین حسنی بازنشسته
393 ملیحه حسین زاده 2157 سازمان مرکزی کارشناس مسئول خدمات آموزشي
394 علی حسین زاده 2758 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
395 مهدی حسین زاده خرمی 3744 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
396 جواد حسین زاده ساداتی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
397 سیدعلی حسینی تفرشی 2595 دانشکده علوم بیوتکنولوژی
398 حق پرست
399 روح ا... حقشناس . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
400 مریم حقیقیان 2217 سازمان مرکزی بایگانی
401
402 ابوالفضل حلوایی 3465 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
403 سیدرضا حمصی 4444 دانشکده علوم مرکز فناوری اطلاعات
404 عباس حنطه . . بازنشسته
405 امیرحسین حکیمی
406 حسین حیدرزاده . . بازنشسته
407 مریم حیدرزاده آرانی 2392 دانشکده فیزیک آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
408 حسین حیدری دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
409 رسول حیدری سورشجانی 3226 ساختمان نانو دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین معاون آموزشي دانشكده منابع طبيعي و علوم زمين
410 محمد حیدری رارانی . . .
411 ابراهیم حیدری سمیرمی 2809 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
412 حسین کاوه 4141 voipهمراه بازنشسته
413 گروه اتوماسیون کویر 4226 مرکزنوآوری وتجاری سازی گروه اتوماسیون کویر
414 حسن خاتمی 3124 دانشکده معماری وهنر اساتید فرش
415 محمدرضا نیکویی کاشانی 2571 دانشکده فیزیک کارشناس امور آموزشی دانشکده فیزیک
416 غلامرضا خادم 2325 دانشکده علوم سایت علوم
417 2295 سازمان مرکزی كارشناس مسئول حراست دانشجويي برادران
418 خوابگاه خاندایی 55572008 دانشگاه آزاد خوابگاه خاندایی
419 ناصر خانزاده 2164 سازمان مرکزی حسابداری
420 خانه عطارها خانه فرش 7_55451496
421 لیلا خانی 2580 دانشکده علوم کارشناس گزینش
422 مهدی پورافشین 2230 مسئول دفتر مدیرمالی حسابداری
423 حسین خاکباز . . بازنشسته
424 فاطمه خاکی 2122 سازمان مرکزی مسئول دبيرخانه مركزي
425 محسن خاکی 2148 سازمان مرکزی کارشناس آمارواطلاعات
426 علیرضا خبازی 2136 سازمان مرکزی گزینش استاد
427 مرضیه ختایی 3768 دانشکده حقوق آموزش پردیس واحد خواهران
428 سید مهدی مصطفوی 3369 ساختمان ارشدی کارشناس نرم افزار
429 حسین خداشناس 3358 ساختمان ارشدی كارشناس واحد پشتيباني سخت افزاري
430 حسن خداشناس 2174 سازمان مرکزی رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی / دبیر گروه تخصصی رسیدگی به تخلفات پژوهشی
431 زهرا خدامی - دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
432 محمد خدایی 3390 ساختمان ارشدی مسئول آموزش پردیس بین الملل و دانشجویان خارجی
433 علی داروغه 2104 سازمان مرکزی -طبقه اول آبدارخانه معاونت آموزشی
434 رمضانعلی خدمتکار 2800 کتابخانه مرکزی مسئول كتابخانه دانشكده علوم انساني
435 زین العابدین خدمتی 2223 سازمان مرکزی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
436 ابولفضل خدمتی 3363 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
437 هومن خرازیان 2201 سازمان مرکزی کارشناس مسئول امورحقوقی وقراردادها
438 حسین خراسانی زاده 3423 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
439 اشرف خسروانی 2282 سازمان مرکزی بایگانی آموزش
440 کامران خسروی 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
441 زهرا خسروی 2265 سازمان مرکزی رئیس دبیرخانه کمیسیون بررسی موارد خاص و دبیر کمیته انظباطی
442 محسن خسروی . . بازنشسته
443 آسیه حاجی قدیری 2898 دانشکده معماری و هنر کارشناس انتظامات خواهران
444 خرابی خطوط تلفن 2211 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
445 زهرا خلجی 2988 دانشکده علوم تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه باکتابخانه
446 الهه خلدی 3354 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
447 خوابگاه برادران 2509 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه3
448 خوابگاه برادران 2523 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه6
449 خوابگاه برادران 2522 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه5
450 خوابگاه برادران 2521 خوابگاه برادران تأ سیسات خوابگاه برادران
451 خوابگاه برادران 2519 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه4
452 خوابگاه برادران 2526 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه2
453 خوابگاه برادران 2517 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه2
454 خوابگاه برادران 2527 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه3
455 خوابگاه برادران 2516 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه1
456 خوابگاه برادران 2515 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه5
457 خوابگاه برادران 2508 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه2
458 خوابگاه برادران 2514 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه6
459 خوابگاه برادران 2512 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه4
460 خوابگاه برادران 2507 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه1
461 خوابگاه برادران 2528 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه4
462 خوابگاه برادران 2529 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه5
463 خوابگاه برادران 2530 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه6
464 خوابگاه برادران 2518 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه3
465 خوابگاه برادران 2524 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه1
466 خوابگاه خواهران 2633 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه2
467 خوابگاه خواهران 2647 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه7
468 خوابگاه خواهران 2644 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه5
469 خوابگاه خواهران 2643 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه4
470 خوابگاه خواهران 2642 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه3
471 خوابگاه خواهران 2641 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه2
472 خوابگاه خواهران 2612 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه1
473 خوابگاه خواهران 2632 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه1
474 خوابگاه خواهران 2637 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه6
475 خوابگاه خواهران 2636 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه5
476 خوابگاه خواهران 2635 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه4
477 خوابگاه خواهران 2634 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه3
478 خوابگاه خواهران 2639 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه8
479 خوابگاه خواهران 2623 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه5
480 خوابگاه خواهران 2613 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه2
481 خوابگاه خواهران 2614 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه3
482 خوابگاه خواهران 2615 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه4
483 خوابگاه خواهران 2616 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه5
484 خوابگاه خواهران 2617 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه6
485 خوابگاه خواهران 2618 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه1
486 خوابگاه خواهران 2619 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه2
487 خوابگاه خواهران 2630 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه5
488 خوابگاه خواهران 2622 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه4
489 خوابگاه خواهران 2631 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه6
490 خوابگاه خواهران 2624 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه6
491 خوابگاه خواهران 2625 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه1
492 خوابگاه خواهران 2627 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه2
493 خوابگاه خواهران 2628 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه3
494 خوابگاه خواهران 2640 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه1
495 خوابگاه خواهران 2629 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه4
496 خوابگاه خواهران 2648 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه8
497 خوابگاه خواهران 2621 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه3
498 خوابگاه خواهران 2638 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه7
499 دفتر مشاوره خوابگاه خواهران 2650 خوابگاه خواهران (مرکزی) دفترمشاوره
500 خوابگاه خوابگاه معصومیه 55441421
501 پردیس خواهران 3095 پردیس خواهران
502 بهرام خوشنویسان 2585 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
503 مهدی خیرالنسایی بازنشسته
504 مجتبی خیرخواه 2438 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک (گروه مهندسی برق)
505 مهدی خیرخواه 3368 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
506 حمید خیرخواهی 3093 دانشکده علوم آبدارخانه اساتید شیمی
507 مرکز مشاوره 4093 مرکزمشاوره
508 صفیه نصرالهی 2940 خانه فرهنگ مسئول دفتر مدير فرهنگي
509 مهلا دادایی 2393 دانشکده فیزیک آزمایشگاه NMR
510 تقی دادایی بازنشسته
511 عباسعلی دارویی . . .
512 احمد دانایی نیا 3175 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
513 دانشجویان ارشد 2798 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دانشجویان ارشد
514 دانشجویان دانشجویان دکترای ریاضی 2877 دانشکده علوم دانشجویان دکترای ریاضی خواهران
515 دانشجویان دکترای ریاضی 2859 ساختمان مرحوم محموداسلامی دانشجویان دکترای ریاضی
516 دانشجویان دکترای شیمی 2852 دانشکده علوم
517 دانشجویان دکترای شیمی آلی 2853 دانشکده علوم
518 دانشجویان دکترای شیمی معدنی 2857 دانشکده علوم
519 معاون دانشجویی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
520 مرکز رشد دانشگاه کاشان 55578800 ساختمان مركز رشد انتظامات
521 ابوالفضل پارسا 2770 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
522 ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
523 عمومی دانشکده علوم انسانی وحقوق 3701 دانشکده علوم انسانی وحقوق
524 فکس دانشکده مدیریت واقتصاد 3231 ساختمان نانو
525 عمومی دانشکده معماری وهنر 2839 دانشکده معماری وهنر
526 همگانی دانشکده معماری وهنر 2885 دانشکده معماری وهنر
527 انتشارات دانشکده مهندسی 2483 دانشکده مهندسی
528 ریاست دانشکده مهندسی 2418 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
529 مجید نوریان بیدگلی 2451 دانشکده مهندسی معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده مهندسی
530 فاطمه داور 2855 دانشکده شیمی
531 سیدهادی رضوی 4114 voipهمراه رئیس اداره کارگزینی
532 مصطفی داوطلب علیایی 3068 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
533
534 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2890 دانشکده مهندسی
535 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2889 دانشکده مهندسی
536 سیامک دخانی 3242 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
537 درمانگاه 2591
538 محمد درمسجدی آرانی بازنشسته
539 مهدی دشت بزرگی 2738 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادیان وفلسفه
540 صادق رجایی 2812 درب ورودی شماره 2 مسئول دفتر امور کنسولی دانشجویان اتباع خارجی
541 دفتر نهاد 2661 خوابگاه خواهران
542 2646 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی
543 دفترگروه جامعه شناسی 3719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
544 حسن دقیق 2363 دانشکده ریاضی رئیس دانشکده ریاضی
545 حسن دقیق 2360 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
546 جواد دقیق 3140 دانشکده معماری وهنر کارشناس آموزش دانشکده معماری وهنر
547 اصغر دقیق بازنشسته
548 محمد تقی دلداده 2183 سازمان مرکزی هیئت ممیزه
549 مهدی دهقانی 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (آنالیز)
550 محمدرضا منصورنیا 2386 دانشکده شیمی رئیس دانشکده شیمی
551 حسین دهقانی 2304 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی (شیمی)
552 حسین دهقانی 2340 دانشکده شیمی معاونت آموزشی دانشکده شیمی
553 حسین دهقانی آرانی 2408 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
554 رضا دهقانی بیدگلی 3240 ساختمان نانو عضو هيئت علمي گروه مهندسي طبيعت(گياهان دارويي)
555 دانشجویان دکترای فیزیک 3067 دانشکده فیزیک دانشجویان دکترای فیزیک
556 سید احمدرضا افسری 3462 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر رئیس پردیس دانشگاهی
557 جواد دیواندری 3134 دانشکده معماری وهنر دفترمشاورعمرانی رئیس دانشگاه
558 جواد دیواندری 3162 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه معماری
559 علیرضا ذبیحی 2295 سازمان مرکزی کارشناس مسئول حراست دانشجویی
560 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی کارشناس حراست اسناد
561 فاطمه ذبیحی 3050 دانشکده علوم گروه ریاضی
562 محمدرضا رئوفی مهر 2215 سازمان مرکزی کارگزینی
563 رئیس دانشکده 3222 ساختمان نانو منابع طبیعی و علوم زمین
564 رئیس دانشکده فیزیک 2322 دانشکده فیزیک رئیس دانشکده فیزیک
565 عباس رئیسی 2219 سازمان مرکزی کارگزینی
566 عادل رئیسی 2358 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
567 سید احمد مدنی 2289 سازمان مرکزی مدیریت نظارت، سنجش و کیفیت آموزش
568 عادل رئیسی وانانی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
569 محمد راحمی نوش آبادی 2200 سازمان مرکزی مشاور رئیس ومدیرامورحقوقی وقراردادها ورسیدگی به شکایات
570 جواد راد بازنشسته
571 سیدمحمد راستگوفر دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
572 رانندگان شرکت واحد نقلیهُ 2557 نقلیهُ رانندگان شرکت واحد
573 احمد رجب زاده 2545 سلف سرویس مامور خرید تغذیه
574 زینب رحمانی 3053 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
575 قدرت ا... رحمانی مهر 2368 دانشکده ریاضی مسئول دفتر گروه هاي دانشكده علوم رياضي
576 احمدرضا رحمتی 3429 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه حرارت و سیالات
577 علیرضا رحیمی 3283 مركز نوآوري و تجاري سازي هیات علمی پژوهشکده انرژی
578 علی رحیمی 3715 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی وحقوق
579 علی رحیمی
580 محسن رحیمی 3469 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
581 مصطفی رحیمی جولقانی 3708 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه تربیت بدنی
582 محمدرضا رئوفی مهر 4115 voipهمراه اداره کارگزینی
583 سیدحسین رسا 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
584 سیدحسین رسا 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
585 پرویز رستگارجزی 2722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه علوم قرآن وحدیث
586 سوسن رسول زاده . . بازنشسته
587 امیرحسین رسول نیا 2771 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رئیس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
588 محسن رسولی بازنشسته
589 فاطمه رصافیان 2243 سازمان مرکزی حوزه ریاست
590 رضا دهقانی 3240 ساختمان نانو رئیس آزمایشگاههای مرکزی
591 سید شهاب الدین بنی طبا 4024 voipهمراه دفتر فنی
592 حسن رضازاده بازنشسته
593 مهران رضایی 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
594 مرتضی رضایی بازنشسته
595 مهران رضایی 2469 دانشکده شیمی اساتید شیمی
596 علی اصغر رضایی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
597 محمد رضایی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
598 حمیدرضا رضایی زارع 2285 سازمان مرکزی نظام وظیفه
599 سید حسین علوی 2159 سازمان مرکزی سرپرست اداره اموال وانبار
600 محمد تقی رضوان 2447 دانشکده مهندسی مدیر گروه مهندسی صنایع
601 امیرحسین رضوانی 2196 سازمان مرکزی تاسیسات
602 زهرا رضوانی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
603 سیدهادی رضوی 2214 سازمان مرکزی رئیس اداره کارگزینی
604 سید محمد رضویان 2428 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی معدن
605 حسن رعیت مقدم 2547 کارگاههای معماری وهنر کارشناس صنایع دستی
606 حسینعلی رفیعی پور 3092 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
607 حسینعلی رفیعی پور 2595 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
608 عبدالعلی رمضانی 2895 دانشکده فیزیک معاون تحصیلات تكمیلی دانشكده
609 حسین رمضانی . دانشکده ادبیات کارشناس دفترنهاد
610 محمد رمضانی بازنشسته
611 رضا رمضانی آرانی 2389 دانشکده فیزیک اساتیدگروه فیزیك ذرات بنیادی و نظریه میدان
612 سید هادی بهشتیان 2147 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
613 محمد رمضانی علوی 2560 تربیت بدنی مدیر تربیت بدنی
614 احمد رمضانی مقدم 2576 دانشکده فیزیک معاون آموزشي دانشكده فيزيك
615 احمد رمضانی مقدم 2579 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
616 معصومه رنجبر 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
617 ابوالفضل رنجبر 3241 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
618 امیر حسین مدنی 2725 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاون پژوهش فناوری وکارآفرینی
619 مسعود رهایی فرد . . .
620 جواد خسروی 2248 سازمان مرکزی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه
621 اشرف روحانی 3767 دانشکده علوم انسانی كارشناس آموزش پرديس خواهران
622 رضا روحانی 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
623 حسن رودی . . بازنشسته
624 سیداحسان روزمه 2345 دانشکده فیزیک آزمایشگاه اپتیک
625 سیداحسان روزمه 2568 دانشکده فیزیک مدیرگروه فیزیک ماده چگال
626 سیداحسان روزمه . دانشکده فیزیک آزمایشگاه مغناتوامپدانسGMI
627 پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني 55444772 پارك علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني كارشناس پارك علم و فناوري غياث الدين كاشاني
628 ریاست داشکده مهندسی 2450 داشکده مهندسی ریاست
629 ریاست دانشکده معماری وهنر 3131 دانشکده معماری وهنر
630 رییس دانشکده ادبیات 2770 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رییس دانشکده ادبیات
631 2562 تربیت بدنی مسئول استخر دانشگاه
632 عباس زارعی 2731 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتیدگروه زبان انگلیسی
633 محمدشریف زارعی 3419 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
634 مصطفی زاهدی فر 2344 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
635 مصطفی زاهدی فر 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
636 مصطفی زاهدی فر 3207 ساختمان نانو آزمایشگاه لایه نشانی حرارتی وآنالیزسلولهای خو
637 مصطفی زاهدی فر 2577 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
638 عباس زراعت 3731 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
639 فرهاد زمانی 3056 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
640 سروش زمانی مقدم بازنشسته
641 حمیدرضا جمعدار 4127 voipهمراه كارشناس مسؤول دفتر همكاري هاي بين الملل
642 اصغر زنجیرزن 2230 سازمان مرکزی مدیر امور مالی
643 حمیدرضا زنگنه 2573 دانشکده فیزیک مدیر گروه لیزر و فوتونیك
644 زهره زهرایی 3381 ساختمان ارشدی آزمایشگاه بیوتکنولوژی
645 زهره زهرایی 2396 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولوژی
646 زهره زهرایی 2314 دانشکده علوم آز زیست گیاهی
647 نرجس زیبایی 3372 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی فرش
648 2956 کارگاههای معماری آزمایشگاه رنگرزی
649 نرجس زیبایی 3374 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل کیفیت فرش
650 نرجس زیبایی 3373 ساختمان ارشدی آزمایشگاه رنگرزی فرش
651 محمود ساجدی 2241 سازمان مرکزی مسئول دفترمعاونت آموزشی
652 سید ابوالفضل سادات الحسینی . بازنشسته
653 سید حسین سادات الحسینی 2192 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
654 حسن جعفری 2298 سازمان مرکزی مسئول دفترحراست
655 سید مهدی سادات فر 2180 سازمان مرکزی كارشناس مسئول خدمات عمومی
656 سید مجتبی ساداتی 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
657 سیدابراهیم ساعتچی . . بازنشسته
658 علی ساعتی 3714 دانشکده علوم انسانی وحقوق آموزش
659 هادی ساعتی 3112 مسجد خدمات
660 سالن کنفرانس 3133 دانشکده معماری وهنر
661 سایت خوابگاهها 2645 خوابگاه خواهران
662 محسن شکرریز 2484 دانشکده مهندسی رئیس گروه آمار و اطلاعات
663 سایت ارشد 2487 دانشکده مهندسی
664 جعفر سایه آفتابی 2124 سازمان مرکزی روابط بین الملل
665 سعید سلطان محمدی 2171 سازمان مرکزی مدیر پژوهشی
666 مجید سبزپوشان 3435 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک سیالات
667 مهدی سبزواری 3049 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
668 حمزه سبزیان 2411 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
669 ستادتوسعه دانشگاه 3024 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
670 فکس ستادتوسعه دانشگاه 3025 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
671 روح الله میرزایی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
672 حسین ستار 2720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه معارف
673 مسلم ستوده خواه 3046 دانشکده علوم گروه شیمی معدنی
674 حسن سربند 2261 سازمان مرکزی عامل مالي حوزه آموزشي و سرپرست عامل مالي حوزه دانشجوييحسابداری دانشجویی
675 حسین کرباسی 2981 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
676 عبدالله سعادت 2543 تربیت بدنی دفتر گروه علوم ورزشی - استخر
677 محمدرضا آدینه 4369 voipهمراه مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
678 سیدمرتضی سعادتدار بازنشسته
679 عباس سعادتمندی 2361 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
680 ابوالفضل خدمتی 4363 voipهمراه مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
681 شهریار سعیدیان بازنشسته
682 سلمان سقاحضرتی 2948 خانه فرهنگ کارشناس تشکلها ونشریات دانشجویی
683 سعید سلطانی محمدی 2441 دانشکده مهندسی گروه معدن
684 2156 سازمان مرکزی حسابداری
685 بهزاد سلطانی 3426 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
686 سعید سلطانی 0 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
687 زینب سلطانی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
688 سلف برادران 2546 سلف برادران
689 سلف خواهران 2549 سلف خواهران
690 سلف کارمندی (آزاد) 2599 سلف سرویس سلف سرویس
691 ملیحه سلمانی 3415 دانشکده مهندسی مکانیک آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
692 فاطمه سلمانی 2277 سازمان مرکزی بایگانی دانش آموختگان
693 مهران سهراب زاده بازنشسته
694 منصور سیاح . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
695 سیدعبدالکریم سیادت . سازمان مرکزی طرح وبرنامه کارشناس بهره وری
696 محمد سیدپور 2269 سازمان مرکزی کارشناس امور قراردادهای دانشگاه
697 مرتضی سیدهاشم 2319 دانشکده شیمی منشی دانشکده شیمی
698 مرتضی سیدهاشم 2397 دانشکده شیمی مسئول دفتر دانشکده شیمی
699 سیدمهدی سیدی 2341 دانشکده فیزیک تکنیسین آزمایشگاه فیزیک1
700 سیدعباس سیدی آرانی دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
701 سادات سیدی پور 2419 دانشکده مهندسی آزمایشگاه آی تی
702 محسن سیفی 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
703 محسن شاطریان 3232 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
704 محمود شاطریان 3736 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه آموزشی حقوق
705 سیدحسین حسینی 4265 voipهمراه
706 حسین شاهرودیان 2197 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
707 عباس شایان فر بازنشسته
708 حمیدرضا جیحانی 3165 دانشکده معماری وهنر مدير گروه پژوهشي معماري وهنر مركز پژوهشي كاشان شناسي
709 مهدی شبانی نوش آبادی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
710 مهدی شبانی نوش آبادی 2357 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
711 لیلا شجاعی زاده 2501 دانشکده علوم مسئول آموزش دانشکده ریاضی
712 رضا شجری دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
713 حمید شرافتیان بازنشسته
714 شرکت تعاونی 2400 شرکت تعاونی مصرف
715 شرکت خدماتی 2553 ساختمان سفید شرکت خدماتی
716 دفتر شرکت فضای سبز 2883 ساختمان سفید خدمات فضای سبز
717 احمد شریف دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
718 زهرا شریف فر 3139 دانشکده معماری وهنر مرکز اسناد و تحقیقات علمی و معماری
719 کیوان شریف مرادی 3757 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه تربیت‌ بدنی
720 نفیسه شریفی 3057 دانشکده فیزیک گروه لیزر و فوتونیك
721 محمد حسین شریفی 2258 سازمان مرکزی مسئول تنظیم اسناد
722 زهرا شریفی 2450 دانشکده مهندسی مسئول دفتر دانشکده
723 نفیسه شریفی 3261 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانواپتوالكترونیك و فوتونی
724 رضا بیدگلیان 2103 سازمان مرکزی ابدارخانه اداری
725 زهره شعار 2233 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
726 حسین شعبانی زاد بازنشسته
727 قاسم شفیعی دانشکده علوم انسانی وحقوق هیأت علمی/گروه حقوق
728 خلیل شفیعی . .
729 علیرضا صالحی نژاد 2202 سازمان مرکزی كارشناس امور حقوقي
730 سید قاسم خادم 2140 سازمان مرکزی مدیر اداری و پشتیبانی
731 مهدی شفیعی 2284 سازمان مرکزی نقل وانتقالات
732 محمدرضا شمس 2740 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
733 افسانه شمس 2718 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه کارشناس مسئول آموزش
734 مهدی شمس 2334 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
735 عباس شکاری بازنشسته
736 محسن شکرریز 2485 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
737 علی نجفی ایوکی 2271 سازمان مرکزی مدیرآموزش
738 قنبرعلی شیخ زاده 3424 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مکانیک
739 ولی ا... شیخیان . . بازنشسته
740 علی اصغر شیره پز دانشکده مدیریت و اقتصاد
741 زهرا صابری . دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
742 مجتبی صادق آرانی 2158 سازمان مرکزی مسئول حسابداری انبار مرکزی و فنی
743 عباس صادق زاده 2492 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی مواد
744 عباس صادق زاده 3392 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی مواد
745 امیرحسین صادقپور 3129 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
746 احسان صادقی
747 محمد حسین صادقی 3158 دانشکده معماری وهنر مسئول سمعی بصری وکارگاه عکاسی
748 زهرا صادقی 3726 دانشكده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
749 احسان صادقی بازنشسته
750 احسان صادقی 3043 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
751 ستار صادقی ده چشمه انتقالی
752 علی نجفی ایوکی 4107 voipهمراه مدیرآموزش
753 تاسیسات مهندسی برق وکامپیوتر 3402 ساختمان ساتر تاسیسات
754 محمدرضا منصورنیا . voipهمراه رئیس دانشکده شیمی
755 غلامرضا صالح علوی بازنشسته
756 2564 تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
757 عبدالحسین صانعی نژاد بازنشسته
758 عباس صانعی نژاد 3353 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
759 مجید صانعی نژاد 3400 دانشکده مهندسی مکانیک و برق و کامپیوتر مسئول دفتر دانشکده مهندسی مکانیک-برق و کامپیوتر
760 داوود صانعی نژاد - بازنشسته
761 حسین صباغیان بیدگلی 3467 دانشکده برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
762 محمد صبوری 2806 کتابخانه علوم انسانی آبدارخانه
763 مجید صدوقی 3750 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه روان شناسی
764 وحید صدوقی 2113 سازمان مرکزی كارشناس مسئول آموزش كاركنان
765 غلامحسین صدیفیان 2406 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
766 فریبرز صدیق ارفعی 3751 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه روان شناسی
767 مهدی صدیقی 2161 سازمان مرکزی حسابداری ستادتوسعه
768 ایرج صفایی 55723355 نیاسر رصدخانه مرکزی دانشگاه
769 ایرج صفایی 3380 ساختمان ارشدی دفتر رصدخانه
770 ایرج صفایی 55723356 نیاسر فکس رصدخانه مرکزی دانشگاه
771 جواد صفایی قمی 2849 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
772 جواد صفایی قمی 2385 دانشکده شیمی گروه شیمی
773 جواد صفری بازنشسته
774 محسن نیازی 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
775 نرگس مسگری 2167 سازمان مرکزی كميسيون موارد خاص و انضباطي
776 غلامرضا صفری بازنشسته
777 سید علی گلساز 3359 ساختمان ارشدی كمك كارشناس سخت افزار مركز رايانه
778 عبدا... رمضانی 2146 سازمان مرکزی کارشناس مسئول برنامه وبودجه
779 علیرضا صفوی نوش آبادی 2225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
780 مسعود صلواتی نیاسر 3028 دانشکده شیمی آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی
781 مسعود صلواتی نیاسر 2383 دانشکده شیمی گروه شیمی
782 محمد مزدیان فر 3320 پردیس شهدا صندوق قرض الحسنه دانشجویی فاطمه الزهرا
783 روح ا... صیادی نژاد 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
784 محسن طاعتی 4282 مرکزنوآوری وتجاری سازی مدیر امور اقتصادی و سرمایه گذاری
785 مهدی طالبی 2116 سازمان مرکزی روابط عمومی
786 مهدی طالبی 2927 سالن فیض مسئول آمفی تاتر
787 سیدعباس طاهر 3455 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق
788 حمیدرضا طاهرزاده 2208 سازمان مرکزی امورمالی اعتبار هیئت علمی
789 فاطمه سادات طاهری 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی مدیرگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
790 زهرا طاهری 2744 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی مدیرگروه آموزشی زبان انگلیسی
791 بیژن طاهری 2422 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
792 امیرحسین طحان 2097 مرکز مشاوره آبدارخانه
793 حسین طحانی 2837 سرای هاشمیان متصدی خوابگاه
794 حسن طحانی - - بازنشسته
795 سید حسن مصطفوی 2151 سازمان مرکزی مسئول دفتر كميسيون مهندسي و عضو هيأت مميزه
796 حسین طرفدار . . بازنشسته
797 زینب طلوعی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
798 علی طهماسبی نوش آبادی 3362 ساختمان ارشدی کارشناس برنامه نویس کامپیوتر
799 اعظم طوقانیان 2833 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
800 بهزاد طولمی نژاد . . .
801 داوود ظریفی 3470 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
802 مرتضی عابدینی 2455 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
803 رضا عابدینی . . بازنشسته
804 علی عارف منش بازنشسته
805 محمد عارفی 3405 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
806 سید حسین حسینی 2093 مرکز مشاوره مسئول مرکز مشاوره
807 بابک عالمی 3148 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
808 علی عالی انوری 2417 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
809 نرجس سادات توفیقی 2833 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
810 امیرحسین عامری راد 2226 سازمان مرکزی رئیس اداره دانش آموختگان
811 مهدیه عباس زاده 2281 سازمان مرکزی كارشناس پذيرش و ثبت نام
812 فرشته دهقانی 3406 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مدیرگروه مهندسی هوش مصنوعی
813 فاطمه عباسی 2989 دانشکده علوم مسئول کتابخانه دانشکده علوم
814 علی عباسی 2817 مجتمع کارگاههای مهندسی آزمایشگاه ارتعاشات
815 آسیه عباسی 2260 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی
816 علی عباسی 2458 دانشکده مهندسی آزمایشگاه مقاومت
817 علی عباسی 2464 مجتمع کارگاههای مهندسی کارگاه جوشکاری
818 مصطفی عباسی مقدم بازنشسته
819 محمد عباسیان 3417 دانشکده مهندسی مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق والکترونیک
820 علی اکبر عباسیان 3436 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
821 فرج ال... عبدالعالی 2816 ساختمان سفید تعاونی مسکن
822 علی اکبر عبدالله زاده 2420 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
823 علی اکبر عبداله زاده 0 .
824 حسین عبدالهی . . بازنشسته
825 عباس عبدلی 3063 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
826 امیرحسین عامری 4026 voipهمراه رئیس اداره دانش آموختگان
827 ابوالفضل عرب بیگی 3157 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
828 محمد عربی بازنشسته
829 طاهره عربی 2278 سازمان مرکزی مسئول دفتر و بايگاني مديريت تحصيلات تكميلي و استعدادهاي درخشان
830 فاطمه عربی 2896 دانشکده معماری وهنر مسئول برنامه ریزی طرح کلان(پژوهشکده انرژی)
831 محبوبه عربی مفرد 3256 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده مجازی
832 احمد نامور 4272 voipهمراه رئیس اداره ثبت نام
833 مجید عباسپور 2802 بخش مرجع كتابخانه علوم انساني كتابدار
834 - - 2474 دانشکده مهندسی کارشناس برق و کامپیوتر
835 محمدمهدی عسگرنژاد 2231 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت اداری ومالی ومدیریت منابع انسانی وپشتیبانی
836 علی خدایی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه آموزش
837 جلال عسگری 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
838 خوابگاه عصار 2608 خوابگاه عصار دفترمتصدیان خوابگاه متاهلین
839 محمد عصاری
840 مدیر اداری و پشتیبانی 2240 سازمان مرکزی مدیر اداری و پشتیبانی
841 مهدی عطاری 2271 سازمان مرکزی دفترمدیریت آموزشی
842 سعید عطاریه . . بازنشسته
843 محمدرضا معصومی 3284 مركز نوآوري و تجاري سازي مسئول دفتر و كارشناس مركز كارآفرینی
844 حورا علایی 2988 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
845 محمد علایی 2791 سازمان مرکزی کتابخانه انسانی
846 سوسن علایی 2274 سازمان مرکزی تحصبلات تکمیلی
847 آزمایشگاه علوم کامپیوتر 2305 دانشکده ریاضی آزمایشگاه علوم کامپیوتر
848 حسین رضادخت 3145 دانشکده معماری و هنر کارشناس گروهها
849 محمد علی اکبری 2283 سازمان مرکزی حسابدار عامل حوزه آموزشي
850 سیما علیخان زاده آرانی ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
851 محسن علیخانی 2535 سرای شهید احمدی روشن متصدی خوابگاه
852 علی عمرانی پور 3142 دانشکده معماری وهنر اساتیدرشته معماری
853 سیدمحمود انتظام 4414 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
854 عمومی آموزش 2206 سازمان مرکزی عمومی
855 همگانی عمومی 2934 ورودی ماشین رو
856 همگانی عمومی 2938 دانشکده شیمی ورودی دانشکده شیمی
857 همگانی عمومی 2804 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
858 همگانی عمومی 2980 تربیت بدنی
859 همگانی عمومی 2569 خوابگاه برادران خوابگاه برادران
860 همگانی عمومی 2931 دانشکده ادبیات عمومی
861 همگانی عمومی 2935 درب اصلی
862 همگانی عمومی 2593 خوابگاه احمدی روشن
863 همگانی عمومی 2939 دانشکده علوم عمومی آمفی تاتر
864 همگانی عمومی 2937 خوابگاه
865 همگانی عمومی 2897 دانشکده مهندسی
866 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2685 خوابگاه خواهران بلوک4
867 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2687 خوابگاه خواهران بلوک6
868 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2688 خوابگاه خواهران بلوک7
869 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2689 خوابگاه خواهران بلوک8
870 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2686 خوابگاه خواهران بلوک5
871 طاهره عمیدی فر 3131 دانشكده معماري و هنر مسئول دفتر رئيس دانشكده
872 مهدی غضنفری 2399 دانشکده فیزیک عضو هيئت علمي گروه آموزشي فيزيك هسته اي
873 محمد جواد غفارزاده 2198 سازمان مرکزی مسئول تاسیسات
874 عبدالرسول غفاری بازنشسته
875 ناهید جمالی 4002 voipهمراه مسئول آموزش وامورپژوهشی پژوهشکده نانو
876 فاطمه غفاری 3761 پردیس خواهران مسئول دفتر رياست پرديس خواهران
877 زهراسادات غفوری 2237 سازمان مرکزی رئیس اداره حقوق و مزایا
878 سیدمهدی غفوری 3716 دانشکده علوم انسانی وحقوق كارشناس خدمات آموزشي
879 نبی ال... غلامی سازمان مرکزی کارشناس سفارشات خارجی وخریدهای آزمایشگاهی
880 علی غلامی 2394 دانشکده علوم آزمایشگاه UVIR
881 علی غلامی 2380 دانشکده شیمی گروه شیمی
882 احمد غلامی 0000 .
883 یونس غلامی 3239 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
884 فاطمه غلامی 2297 سازمان مرکزی کارشناس دانشجویی حراست خواهران
885 حسن غیاثی 3137 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
886 حسن غیرتی بازنشسته
887 صدیقه فاطری 2279 سازمان مرکزی کارشناس مسئول ثبت ، تطبيق و كنترل نمرات
888 عاطفه فاطمیه 2228 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
889 فاکس 2139 سازمان مرکزی فاکس دبیرخانه جذب هیئت علمی
890 فاکس گروه ریاضی 2332 دانشکده علوم
891 علیرضا فرجی 2917 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه کنترل صنعتی
892 محمدرضا فتاح 2437 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
893 غلامحسین فتح تبار 2369 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
894 محسنعلی فتحعلی زاده بازنشسته
895 فائزه فخره - سازمان مرکزی ستاد توسعه
896 فاطمه فخری بازنشسته
897 عباسعلی فراهتی 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
898 جواد سلیمی سرتختی 3489 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
899 محسن فرجی 55444772 پارک علم وفناوری غیاث الدین جمشید کاشانی عامل مالی پارک علم وفناوری غیاث الدین جمشید کاشانی
900 حسین فرجی 2862 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه XRD گروه معدن
901 علیرضا فرجی 3464 ساختمان ساتر عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق -كنترل
902 مریم صالحی مقدم 2262 ساختمان رفاه دانشجویی امور دانشجویی
903 احمدعلی فرزاد 2263 ساختمان رفاه دانشجویی امور دانشجویی
904 اکبر فرزانگان . . .
905 محسن فرشته 2550 اتاق جنب درمانگاه کارشناس مسئول سرای(خوابگاه) دانشجویی برادران
906 حمیدرضا فرشچی 3147 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
907 محبوبه فرشچی 2318 دانشکده علوم مسئول دفتر دانشکده علوم
908 روح الله فرقدان 3066 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
909 حمیدرضا فرنوش 2491 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
910 علی فرهادیان 3727 دانشکده علوم انسانی و حقوق رياست دانشكده علوم مالي، مديريت و كارآفريني
911 فروشگاه لباس 2602 خوابگاههای خواهران
912 مهین فریدونی 2477 دانشکده مهندسی کارشناس مسئول آموزش مهندسی شیمی معدن عمران متالوژی صنایع
913 سیدعلی گلساز 4359 voipهمراه كمك كارشناس سخت افزار مركز رايانه
914 حسن فلاح بازنشسته
915 فریدون فلاح . بازنشسته
916 محمد خدایی 4390 voipهمراه مسئول آموزش پردیس بین الملل و دانشجویان خارجی
917 سیدعلیرضا فولادی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
918 فکس 2772 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
919 فکس دانشکده 2777 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
920 فکس دانشکده مهندسی 2424 داشکده مهندسی
921 فکس دفتر ریاست 2112 سازمان مرکزی مدیر دفترریاست
922 فکس دفترآموزش 2242 سازمان مرکزی دفترآموزش
923 فکس ریاست دانشکده معماری وهنر 3132 دانشکده معماری وهنر
924 فکس گروههای آموزشی 2570 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
925 فکس مجله عرفان 2767 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس مجله عرفان
926 فکس معاونت پژوهشی 2177 سازمان مرکزی
927 فکس کتابخانه 2808 کتابخانه مرکزی فکس کتابخانه انسانی
928 محسن نیازی 55460333 پردیس خواهران رئیس پردیس خواهران
929 محسن قاسم پور
930 سیدرضا قاسم زاده 3355 ساختمان ارشدی مسئول دفترمدیرمرکزرایانه وفناوری اطلاعات
931 2259 سازمان مرکزی عامل مالی تدارکات
932 احمدرضا قاسمی خوزانی 3430 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانيک جامدات
933 هدی قاسمیه 3227 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
934 احسان قدرت الهی دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
935 سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان 3729 دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
936 زهرا قدیری فرد 2132 سازمان مرکزی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و فناوري اطلاعات
937 محسن قرآنی نیا 2193 سازمان مرکزی فضای سبز
938 محسن قرآنی نیا 2194 سازمان مرکزی فضای سبز
939 حسین قربانپور 3253 ساختمان نانو مدیرانتشارات
940 علی قربانپور 3434 دانشکده مهندسی مکانیک رئیس دانشکده مهندسی مکانیک
941 حسین قربانپور
942 حمید قربانی 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
943 سید محمدباقر قریشی 2398 دانشکده فیزیک اساتیدگروه فیزیك
944 عمومی . 2290 سازمان مرکزی راهرو آموزش
945 سیدمحمدباقر قریشی 2342 دانشکده علوم آزمایشگاه فیزیک2
946 سیدمحمدباقر قریشی 3391 ساختمان ارشدی آزمایشگاه سلولهای خورشیدی نانوساختار
947 روح الله فرقدان 2539 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک محاسباتی
948 سیدمهدی قریشی 2375 دانشکده شیمی گروه شیمی
949 سیدمهدی قریشی 2395 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
950 سیدمهدی قریشی 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
951 رضا قزاآنی . . بازنشسته
952 فتحعلی قشقایی فر 3174 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه فرش
953 علی رحیمی دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی وحقوق
954 رضا قضاوی 3222 ساختمان نانو رئیس دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
955 سعید قماشی 3730 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه حقوق
956 اصغر قنایی . . بازنشسته
957 امیر قنبرپورنصرتی 2561 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
958 لیلا قنبری 3050 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
959 محمد قنبری 3044 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی آلی
960 منصوره قوام 3245 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
961 گروه عمران 2436 دانشکده مهندسی
962 گشت انتظامات برادران 2594 دانشکده علوم
963 رضا گل حسینی 2402 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
964 سعید گلابی 3425 دانشکده مکانیک اساتید گروه مکانیک جامدات وساخت وتولید
965 جواد صفایی قمی 2162 سازمان مرکزی معاون فرهنگی(مشاور رئیس دانشگاه درامور فرهنگی واجتمایی )
966 مرضیه قوام 2268 دانشکده علوم بنیاد حامیان دانشگاه
967 امیرمحمد گلابی
968 محسن ایرانی 4280 مركز نوآوري و تجاري سازي معاونت نوآوری و اقتصادی
969 قاسم گلی 2246 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
970 سلمان گلی 3456 دانشکده برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
971 بابک گنجی 3472 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
972 محمد گنجی 3748 دانشکده علوم انسانی و حقوق مدیرگروه آموزشی علوم اجتمایی
973 سجاد جهانبخت 4441 voip همراه معاون آمورشی دانشکده برق وکامپیوتر
974 فرانک گودرزی 2919 دانشکده ریاضی مدیرگروه آماروکاربردها
975 طاهره لطفی 2094 مرکز مشاوره
976 محمد لطفی . . بازنشسته
977 زهراسادات لطیفی 2928 ساختمان رفاه دانشجویی کارشناس
978 حسن لطیفی 2715 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
979 سید محمد مهدی لطیفی
980 عیاس لقمان 3421 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
981 بلیط فروشی لوان تور 55515883 ایستگاه مکانیزه بلیط فروشی جهان مسافر
982 محمود مازوچی بازنشسته
983 فرشته مشکانی 3262 ساختمان نانو نانو کاتالیست
984 سیدمهدی متولی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
985 سیدمهدی متولی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
986 مجله انرژی 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
987 مهدی مجیدی 3479 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
988 محسن مجیری - دانشکده شیمی اساتید گروه مهندسی برق
989 مرتضی مطهرثانی 2287 سازمان مرکزی استعدادهای درخشان
990 اکبر محبی 2373 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
991
992 محسن محرابی 3208 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفوتونیک
993 محسن محرابی 3211 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
994 امینه سادات محسن زاده 2090 مرکز مشاوره کارشناس مسئول مرکز مشاوره
995 محسن محسن نیا 2376 دانشکده شیمی آزمایشگاه ترمودینامیک
996 محسن محسن نیا 3065 دانشکده شیمی گروه شیمی
997 حمید رضا محمدی 2150 سازمان مرکزی رئیس دبیرخانه هیئت امنا
998 مهدی محسنی بازنشسته
999 مرضیه محق 2166 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1000 مصطفی محمدزاده 2169 سازمان مرکزی حوزه معاونت پژوهشی
1001 مهدی محمدزاده 2144 سازمان مرکزی مدیر برنامه ريزي و توسعه
1002 آبدارخانه دانشکده ادبیات 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آبدار خانه دانشکده ادبیات
1003 حمیدرضا محمدی 3463 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق قدرت
1004 مهدی محمدی مهر 3413 دانشکده مهندسی مکانیک آز میکرو ونانومکانیک
1005 هادی مختاری 2445 دانشکده مهندسی اساتیدگروه مهندسی صنایع
1006 رضا مداحیان . . .
1007 سید ناصر نبوی 2473 دانشکده مهندسی کارشناس آموزش دانشکده مهندسی
1008 محمد مدرسی 2315 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1009 محمد مدرسی 2316 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1010 محمد مدرسی 2119 سازمان مرکزی متصدی روابط عمومی
1011 سید احمد مدنی 3725 دانشکده علوم انسانی وحقوق علوم تربیتی
1012 ابوذر وفایی 2790 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی رئیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی
1013 مدیرآموزشی 2271 سازمان مرکزی مدیرآموزشی
1014 مدیرشاهدوایثارگر 3322 پردیس شهدا مدیرشاهدوایثارگر
1015 مهرداد مرادی 2262 ساختمان رفاه دانشجویی مدیردانشجویی
1016 لیلا مرادی 2336 دانشکده شیمی هیئت علمی شیمی
1017 مهرداد مرادی 3206 ساختمان نانو آزمایشگاه نانو مگنتو اپتیک
1018 محسن مرادیان 3218 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1019 علیرضا مرشدی 3221 دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین مسئول دفتروامورعمومی دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1020 محمد مهدی عسگرنژاد 2131 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت اداری ومالی ومدیریت منابع انسانی وپشتیبانی
1021 مرکز مشاوره دانشجویی 2091 مرکز مشاوره دانشجویی
1022 مخابرات دانشگاه
1023 امیر حسین رسولی نیا 2737 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دفتر عضوهیئات علمی گروه
1024 مسئول دفتر نهاد رهبری 2245 سازمان مرکزی دفتر نهاد رهبری
1025 محمدرضا مزدیان فرد 2457 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1026 محمد عباسیان 4417 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق والکترونیک
1027 محمدرضا مزدیان فرد 2444 دانشکده مهندسی
1028 آبدارخانه 3093 دانشکده علوم دانشکده شیمی
1029 محمدرضا مزدیان فرد 3389 ساختمان ارشدی فکس آزمایشگاه آب وفاضلاب
1030 محمدرضا مزدیان فرد 3388 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آب وفاضلاب
1031 مجید مزروعی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1032 اسماعیل مزروعی 3749 دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
1033 ساجده مسافرچی 2178 سازمان مرکزی كارشناس ارتباط با جامعه و صنعت
1034 مسجد 3111 مسجد
1035 جواد مسکینی 2102 سازمان مرکزی آبدارخانه ریاست
1036 زهرا آستانی 4767 voipهمراه مسئول آموزش پردیس خواهران
1037 الهه محمودی 3042 دانشکده شیمی هيئت علمي گروه بيوتكنولوژي
1038 اتاق مشاوره مرکز آی تی دینی 2597 مسجد مرکز آی تی دینی
1039 رضا رضازاده 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه ادیان وفلسفه
1040 محمد مشهدی 2704 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی عضوهیئت علمی گروه ادیان وفلسفه
1041
1042 محبوبه عربی مفرد 4255 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مجازی
1043 مهدیه فلاح 3365 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
1044 امانات کتابخانه مهندسی 2407 ساختمان مرحوم محموداسلامی امانات کتابخانه مهندسی
1045 سیدحسن مصطفوی 2144 سازمان مرکزی مسئول دفتر كميسيون مهندسي و عضو هيأت مميزه
1046 محسن فرجی 4477 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
1047 طیبه مصلحی 2264 سازمان مرکزی مشاوران رییس اموربانوان
1048 منیره سادات قاضی 2128 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1049 معاون آموزشی 3150 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
1050 معاونت پژوهشی 2372 دانشکده علوم معاونت پژوهشی دانشکده علوم
1051 آبدارخانه معاونت پژوهشی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه
1052 معاونت دانشکده علوم 2323 دانشکده علوم
1053 نگین معزی 3215 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1054 سعید معصوم 3357 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه
1055 سعید معصوم 2338 دانشکده شیمی معاون پژوهشی
1056
1057 3287 مركز نوآوري و تجاري سازي دبیرخانه مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند
1058 آبدارخانه معماری وهنر 3105 دانشکده معماری و هنر آبدارخانه معماری وهنر
1059 محسن معین زاده 3224 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1060 عباس معین فر
1061 محمدرئوف معینی
1062 مجتبی معینیان 3128 دانشکده معماری وهنر كارشناس پژوهشكده فرش
1063 علیرضا ملاقنبری بازنشسته
1064 مهران ملک 3159 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
1065
1066 مراد ملکی 4292 ساختمان نانو _ معاونت اقتصادی کارشناس رصد و ارتباط با دانش آموختگان
1067 محمد ملکی 3141 دانشکده معماری وهنر مسئول آموزش دانشکده معماری وهنر
1068 محمدحسن ملکیان 3366 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
1069 مهدی ممتحن 3166 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1070 محمدرضا منزوی بازنشسته
1071 فکس شاهدوایثارگر 3324 پردیس شهدا منشی شاهدوایثارگر
1072 محمدرضا منصورنیا 2899 دانشکده شیمی گروه شیمی
1073 محمدرضا منصورنیا 2339 دانشکده شیمی گروه شیمی
1074 محمدرضا منصورنیا 2390 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
1075
1076 مجید منعم زاده 2343 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک پایه3
1077 مجید منعم زاده 2574 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1078 مریم منفصلی 2905 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1079 دانشکده علوم
1080 سیف ا... مهدی زاده بازنشسته
1081 محمدرضا مهدی زاده 2921 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
1082 یاسر مهرانیان 2153 سازمان مرکزی کارشناس خدمات آموزشی
1083 مهمانسرای اساتید 2975 مهمانسرای اساتید اطاق 4
1084 مهمانسرای اساتید 2976 مهمانسرای اساتید اطاق 92
1085 مهمانسرای اساتید 2977 مهمانسرای اساتید اطاق 8
1086 مهمانسرای اساتید 2978 مهمانسرای اساتید اطاق 93
1087 مهمانسرای اساتید 2979 مهمانسرای اساتید اطاق تلویزیون
1088 مهمانسرای اساتید 2973 مهمانسرای اساتید اطاق 32
1089 مهمانسرای اساتید 2972 مهمانسرای اساتید اطاق
1090 مهمانسرای اساتید 2974 مهمانسرای اساتید اطاق 7
1091 مهمانسرای اساتید 2966 مهمانسرای اساتید اطاق 121
1092 مهمانسرای اساتید 2970 مهمانسرای اساتید سوییت 2
1093 مهمانسرای اساتید 2962 مهمانسرای اساتید اطاق 123
1094 مهمانسرای اساتید 2961 مهمانسرای اساتید اطاق 91
1095 مهمانسرای اساتید 2963 مهمانسرای اساتید اطاق 112
1096 مهمانسرای اساتید 2965 مهمانسرای اساتید سوییت 7
1097 مهمانسرای اساتید 2964 مهمانسرای اساتید اطاق 111
1098 مهمانسرای اساتید 2967 مهمانسرای اساتید اطاق 5
1099 مهمانسرای اساتید 2960 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1100 مهمانسرای اساتید 2968 مهمانسرای اساتید اطاق 6
1101 مهمانسرای اساتید 2969 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1102 مهمانسرای اساتید 2971 مهمانسرای اساتید اطاق 31
1103 عبدالحسین مهندس 2472 دانشکده مهندسی مهندسی شیمی
1104 رویا مهین پور 3052 دانشکده شیمی گروه شیمی
1105 رویا مهین پور 2387 دانشکده شیمی گروه شیمی
1106 عبدا... موحدی محب 2843 ساختمان مرحوم محموداسلامی
1107 عبدا... موحدی محب 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
1108 مودم سازمان مرکزی
1109 اصغر احمدی فرد 4150 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده شیمی
1110 سیدمهدی موسوی 3055 دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی
1111 سیدحجت موسوی 3225 ساختمان نانو اساتید گروه جغرافیا واکوتوریسم
1112 سیدکمال الدین موسوی 3743 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه علوم اجتماعی
1113 سیدسیف ال... موسی زاده 2321 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1114 حمید رضا مومنیان . .
1115 مهدی اسدی 4361 voipهمراه كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1116 اعظم سلیمانی تبار 2987 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
1117 علیرضا مکاری 2599 سلف سرویس مسئول نظارت برسلف کارمندی
1118 عباس مکاری بازنشسته
1119 لیلا مکوندی 3122 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
1120 سیدرضا میراحمدی .
1121 2649 خوابگاه خواهران دفترفرهنگی خوابگاه خواهران
1122 زینب سادات میرحسینی خانه فرهنگ
1123 فاطمه میرزابیگی 3153 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده معماری وهنر
1124 محمد میرزابیگی بازنشسته
1125 معصومه میرزایی 3152 دانشکده معماری وهنر مسئول کتابخانه
1126 روح ال... میرزایی 3228 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1127 علی میرزایی 2498 دانشکده مهندسی اساتید گروه عمران
1128 سمیراسادات ناصری منش 2544 سلف سرویس مسئول امور تغذيه
1129 مجید ناظری 3383 ساختمان ارشدی آزمایشگاه ترا هرتز
1130 مجید ناظری 3058 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1131 مجید ناظری 3386 ساختمان ارشدی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی
1132 محمدحسن صانعی پور 2752 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه عضو هيئت علمي گروه علوم قرآن و حديث
1133 ناظمه بلوک4 2690 خوابگاه خواهران
1134 ناظمه بلوک5 2691 خوابگاه خواهران
1135 ناظمه بلوک6 2692 خوابگاه خواهران
1136 ناظمه بلوک7 2693 خوابگاه خواهران
1137 ناظمه بلوک8 2694 خوابگاه خواهران
1138 غلامعلی ناظمی . . بازنشسته
1139 محسن معین زاده 4224 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1140 احمد نامور 2272 سازمان مرکزی رییس اداره ثبت نام
1141 سیدرضا نبوی 2299 سازمان مرکزی مدیر حراست
1142 غلامرضا نجفی 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول دفتر رئیس دانشکده
1143 علی نجفی 55444774 پارک علم وفناوری انتظامات
1144 علی نجفی ایوکی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
1145 روح ال.. نخعی سیستانی 3045 دانشکده شیمی اساتید گروه بیوتکنولوژی
1146 امیرحسین نخودکار 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (جبر)
1147 سمیه نخی 2205 سازمان مرکزی حسابداری
1148 مهدیه فلاح 4365 voipهمراه كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
1149 محمد خداداد 4245 پژوهشکده انرژی مدیر اجرایی مرکزپژوهشی کاشان شناسی
1150 عباس نشاسته ساز 2149 سازمان مرکزی دبیر کمیته نظام پیشنهادات
1151 محمد نظیفی فرد 3288 مركز نوآوري و تجاري سازي هیات علمی پژوهشکده انرژی
1152 غلامرضا نعلچی برزکی 2461 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1153 غلامرضا نعلچی برزکی 2462 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1154 غلامرضا نعلچی برزکی 2463 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1155 مجید نعمتی 2868 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1156 صدیقه نعمتی 2409 دانشکده مهندسی منشی شیمی ومعدن
1157 مجید نعمتی 3460 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1158 علی طهماسبی نوش آبادی 4362 voipهمراه کارشناس برنامه نویس کامپیوتر
1159 ابراهیم نعمتی لای 2450 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
1160 ابراهیم نعمتی لایی 2476 دانشکده شیمی گروه مهندسی شیمی
1161 حسین نعیمی 2354 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
1162 حسین نعیمی 2388 دانشکده شیمی گروه شیمی
1163 سلمان نقره کار - دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1164 سیدابوالفضل نقوی بازنشسته
1165 اعظم السادات نقیبی 2091 مرکز مشاوره
1166 نگهبانی 2810 ورودی ماشین رو
1167 نگهبانی 2210 نگهبانی ورودی
1168 نگهبانی 2992 نگهبانی درب ماشین رو
1169 نگهبانی 2010 درب ورودی شماره2 نگهبانی ورودی
1170 نگهبانی 2993 نگهبانی ورودی بانک
1171 نگهبانی نگهبانی 2814 کیوسک کارگاهها
1172 نگهبانی 2110 سازمان مرکزی نگهبانی سازمان مرکزی
1173 نگهبانی 2910 منازل مسکونی اساتید
1174 نگهبانی 2410 دانشکده مهندسی نگهبانی
1175 نگهبانی 2930 نگهبانی ورودی آزادگان
1176 نگهبانی 2933 دانشکده علوم نگهبانی
1177 نگهبانی 3710 دانشکده علوم انسانی وحقوق نگهبانی
1178 نگهبانی 2936 ساختمان مرحوم محموداسلامی نگهبانی
1179 نگهبانی 2991 ورودی ماشین رو
1180 نگهبانی 2710 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1181 نگهبانی 2610 ورودی خوابگاه پسران
1182 نگهبانی 2601 ورودی شهرک صنعتی
1183 نگهبانی 2500 ورودی خوابگاه خواهران
1184 جواد نوحی بازنشسته
1185 محسن نورانیان
1186 محمد نورمحمدی 3064 دانشکده فیزیک گروه ماده چگال
1187 پرویز نوروزی 2867 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه برق
1188 ناصر نوروزی 3048 دانشکده علوم مدیرگروه علوم کامپیوتر
1189 پرویز نوروزی 2471 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1190 پرویز نوروزی 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ماشین وکنترل
1191 احسان نوری 2873 ساختمان رفاه پژوهشگده انرژی
1192 رضا نوری شادمهانی 3168 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه باستانشناسی
1193 سعیدرضا نوری مفرد 3705 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
1194 مجید نوریان 2459 دانشکده مهندسی اساتید گروه معدن
1195 محمدحسن ملکیان 4366 voipهمراه كارشناس برنامه نويس سيستم
1196 محسن حجازی 3481 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1197 محسن نیازی 3747 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1198 عليرضا صفوي نوش آبادي 2120 سازمان مرکزی مسئول دفتر رياست
1199 كارشناس نرم افزار مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1200 امیر حسین یاسمی 2884 كارگاههاي معماري وهنر كارگاههاي معماري وهنر
1201 نرگس نیکخواه 3741 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم اجتمایی
1202 محمود نیکوفرد 3461 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق الکترونیک
1203 نرگس نیکوفرد 3220 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1204 سید امیرحسین نیکوکار
1205 محمد نیکویی مهر 4242 مركز نوآوري و تجاري سازي کارشناس مرکز نوآوری و تجاری سازی
1206 سمیه هارونی 2374 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
1207 سمیه هارونی 3062 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1208 محمدرضا هاشم زاده . بازنشسته
1209 عباس صانعی نژاد 4353 voipهمراه كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1210 مریم هاشمی 2351 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تجزیه
1211 عبدالمهدی هاشمی 3428 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
1212 اعظم السادات هاشمی نجات . .
1213 سیدمحمد هاشمی نجات . بازنشسته
1214 عمومی همگانی 2697 خوابگاه هاشمیان عمومی
1215 مسعود همدانیان 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
1216 مسعود همدانیان 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1217 همگانی همگانی 2985 نگهبانی ورودی آزادگان
1218 محمد هنرپیشه 3404 دانشکده مهندسی مکانیک معاون پژوهشی و فناوری و کارآفرینی دانشکده مهندسی مکانیک
1219 عاطفه هنردار بازنشسته
1220 هیئت فاطمیون 2944 خانه فرهنگ
1221 حیدر هیزمی بازنشسته
1222 سیدمهدی وحیدی پور 3471 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی كامپیوتر
1223 محمدرضا وزیری . .
1224 فاطمه وصالی 2666 خوابگاه خواهران مسئول اداره خوابگاههای خواهران
1225
1226 محسن ولایتی بازنشسته
1227 عباسعلی ولی 3246 ساختمان نانو معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1228 غلامرضا وکیلی نژاد . .
1229
1230 کارشناسان مشاوره 2096 مرکز مشاوره
1231 کارشناسان مشاوره 2095 مرکز مشاوره
1232 ملوک فیضی 2092 مرکز مشاوره مددکار اجتماعی
1233 کارگاه ساختمانی سایت اداری 2506 کارگاه ساختمانی سایت اداری
1234 کارگاه شیشه گری 2916 کارگاه شیشه گری کارگاه شیشه گری
1235 مرتضی اقبالی 4111 voipهمراه تکنیسین مرکز مخابرات
1236 امیرحسین کاشانی نژاد
1237
1238 رسول کاظمی 2311 دانشکده ریاضی مدیرگروه آموزشی ریاضی محض
1239 کانون ایثارواحدخواهران 2293 دانشکده معماری وهنر شاهدوایثارگر
1240 کانون شهدا 2946 خانه فرهنگ
1241 کانون علمی زبان 2702 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1242 کانون علمی زبان 2701 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1243 کانون فرهنگی ایثار 2292 دانشکده معماری وهنر واحدپسران
1244 کانون قرآن 2944 خانه فرهنگ
1245 زهرا صمدیان 2947 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
1246 کانون نگاه سبز 2946 خانه فرهنگ
1247 مریم السادات اخوان حجازی 4285 voipهمراه مدیر ستادی طرح کلان ملی میکروتوربین
1248 سیدابولقاسم کاهانی 2307 دانشکده شیمی گروه شیمی
1249 سیدابواقاسم کاهانی 2359 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
1250 حسین خداشناس 4358 voipهمراه كارشناس واحد پشتيباني سخت افزاري
1251 علیرضا کباری 2596 مسجد مسئول مرکز آی تی دینی
1252 عباس کتابی 3396 ساختمان ارشدی اساتید گروه مهندسی برق
1253 عباس کتابی - دانشکده مهندسی اساتید گروه
1254 حسین کچویی بازنشسته
1255 اشرف کحال 2282 سازمان مرکزی مسئول بايگاني آموزش
1256 اعظم کحال 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1257 فاطمه کرباسچی 2276 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
1258 حسین کرباسی 2801 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1259 مهدی کرمانی نصر آبادی 2236 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
1260 حسین کرمی طاهری 3459 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق الکترونیک
1261 حوزه ریاست کریدور 2109 سازمان مرکزی حوزه ریاست
1262 خیرا... کریمی . بازنشسته
1263 عباس ابن علی
1264 محمدرضا کریمی نژاد 2460 مجتمع کارگاهها كارگاه ماشين ابزار و آزمايشگاه
1265 حمیدرضا کریمیان بازنشسته
1266 رمضانعلی خدمتکار 4800 voipهمراه مسئول كتابخانه دانشكده علوم انساني
1267 مجید منعم زاده 2322 دانشکده فیزیک رئیس دانشکده فیزیک
1268 حسین کریمیان 3475 ساختمان ساتر هیئت علمی گروه برق
1269 عباس کمالی - سرای شهید احمدی روشن متصدی خوابگاه
1270 رضا کهکشانی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1271 مهدی کوچکی 2270 سازمان مرکزی کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1272 محسن کوشافر 3746 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1273 صدیقه کیانی 3243 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1274
1275 مهدی خیرخواه 4368 voipهمراه كارشناس برنامه نويس سيستم
1276 علی یزدخواستی 3721 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
1277 مصطفی یزدی 2156 سازمان مرکزی حسابداری
1278 جعفر یزدیان جعفری 3732 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه حقوق
1279 مصطفی یوسف زاده 2199 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1280 احمد یوسفان 3468 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1281 محمدرضا یونسی 2280 سازمان مرکزی رئیس اداره خدمات آموزشی(آموزش کل)
1282
1283 علی بیدگلیان بازنشسته
1284 فاطمه قربان 2717 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی کارشناس نشریه حدیث پژوهی
1285 کتابخانه مرکز آی تی دینی 2598 مسجد مرکز آی تی دینی
1286 محمد عزیزی سازمان مرکزی دفتر فنی
1287 معصومه سلطانی 2412 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
1288 جعفر محبوبی 2129 سازمان مرکزی کارشناس مسئول تشکیلات
1289 علی کریمی 3477 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی برق قدرت
1290 الهام وطنخواه کاشی 2728 دانشكده انسانی واحد خواهران حوزه علوم اسلامی
1291
1292 سلیله کریمی 2831 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی تشکل ها و نشریات
1293 شرکت کارگذاری بانک مسکن 55512204 مرکز نوآوری وتجاری سازی شرکت کارگذاری بانک مسکن
1294 سید محمدتقی صفوی 2313 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
1295 حامد حبیب زاده 2750 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه اساتید دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
1296 0 0 2998 تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
1297 علی مهتری 4333 voipهمراه اپراتورمخابرات
1298 فاطمه سادات طاهری 2745 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی گروه زبان و ادبیات فارسی
1299 احمدرضا قاسمی خوزانی 2818 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت و نانوکامپوزیت
1300 محسن بوجار آرانی 2209 سازمان مرکزی كارشناس اتوماسیون اداری
1301 امیر قنبرپورنصرتی 3707 دانشکده علوم انسانی وحقوق
1302 محمد اقبالی آرانی 3029 دانشكده فیزیك گروه فیزیك ماده چگال
1303 سمیه وطنخواه 2952 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی انجمن های علمی دانشجویی
1304 محسن فخری
1305 زهرا تقوائی یزدلی 2143 سازمان مرکزی کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
1306 الهه ملکیان فینی 2892 تربیت بدنی كارشناس تربيت بدني
1307 حسن غیاثی 3136 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
1308 محسن فرجی 2235 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
1309 حمیدرضا فهیمی تبار 2721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیر گروه علوم قرآن وحدیث
1310 ملیحه حسین زاده 4157 voipهمراه کارشناس مسئول خدمات آموزشي
1311 مسعود کیانی 3754 دانشكده علوم انساني عضو هيات علمي گروه روان شناسي
1312 محسن راستین 2108 ساختمان مرکزی روابط عمومی
1313 2626 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی خوابگاه خواهران
1314 محمدرضا غیاثیان 3120 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه هنر
1315 جلال عسکری فرسنگی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
1316 شرکت پارس پویش فن آور 3759 دانشکده حقوق و علوم انسانی - طبقه دوم مرکز نوآوری و تجاری سازی
1317 محمد براتی 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
1318 علیرضا مکاری 2545 سلف مركزی و سلف كاركنان ناظر سلف كاركنان و مركزی
1319 محسن نیازی 3758 دانشکده حقوق رئیس کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه
1320 محمود عباسی 2468 دانشکده مهندسی معاون پژوهشی دانشکده
1321 سید امیرحسین نکوئی 3487 دانشکده مهندسی برق اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1322 صدیقه فاطری 4279 voipهمراه کارشناس مسئول ثبت ، تطبيق و كنترل نمرات
1323 داود کاظمی 2251 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
1324 زهراسادات طاهری 2751 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی مرکز زبان دانشگاه
1325 مرضیه محق 4225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1326 مسعود تمسکی بیدگلی
1327 رضا فلاحتی
1328 نمابر مرکز رشد 55578810 ساختمان مركز رشد فاکس
1329 مهدی سلمان پور 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
1330 فاطمه هاشمی علی آبادی دانشکده حقوق كتابخانه پرديس خواهران
1331 غلامحسین صدیفیان 3393 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی سیالات فوق بحرانی و نانو فناوری
1332 نسترن چراغی 2114 سازمان مرکزی روابط عمومی
1333 مهدی نجاتی 2994 درمانگاه کارشناس بهداشت
1334 ابراهیم امیدوار 3238 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1335 محمدرضا ذوقی 3476 دانشكده برق و كامپيوتر اساتید گروه مهندسی برق
1336 پژوهشکده اسانس 4990 voipهمراه پژوهشکده اسانس قمصر
1337 مجتبی بهرامیان 2327 دانشکده ریاضی عضوهیئت علمی گروه ریاضی محض
1338 مسعود لقب دوست 2548 انبار مرکزی متصدی اداره اموال وانبار
1339 فرشید احمدی 3440 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک
1340 محسن شفیعی راد 3488 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق کنترل
1341 مجله مهندسی اکوسیستم بیابان 3234 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
1342 مجید سبزپوشان 4270 مركز نوآوري و تجاري سازي رئیس پژوهشکده انرژی
1343 افسانه افضلی 3237 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین مدیرگروه آموزشی محیط زیست
1344 2735 دانشكده ادبيات وزبان هاي خارجه واحد خواهران حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1345 یوسف جان قمصری 4229 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت نوین شیمی رازی
1346 مهسا سهیل شمائی 3048 دانشکده علوم مدیر گروه آموزشي علوم كامپيوتر
1347 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدير مسئول مجله محاسبات نرم
1348 سید رضا موسوی 2100 سازمان مرکزی مسئول دفتر ریاست ومسئول دبیرخانه
1349 فردوسی نژاد 55572008 خوابگاه شهید خاندایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان متصدی خوابگاه
1350 جواد سلیمی سرتختی 3482 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1351 3352 ساختمان ارشدی كارشناس مسئول پشتيباني سخت افزار رايانه
1352 حمید هاشمی دزکی 3483 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
1353 محمد سبحانی نیا 2755 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مدیرگروه معارف اسلامی
1354 مجید حیاتی آشتیانی 2497 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1355 زینب سعیدیان طرئی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1356 سمیه قندی بیدگلی 2416 دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع
1357 حمیدرضا پیوندی 2324 دانشکده علوم مسئول امورحقوقی قراردادها اراضی واملاک بنیاد حامیان
1358 سلمان گلی 3350 ساختمان ارشدی مدیرمرکز رایانه وفناوری اطلاعات
1359 فرزان رضایی 3478 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق الکترونیک
1360 علیرضا پاچناری 2425 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
1361 امین رضایی 2244 سازمان مرکزی مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری
1362 ملیحه عباس زاده 2426 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
1363 حسین خراسانی زاده 3450 دانشکده مهندسی مکانیک مركز تحقیقات علمی كاربردی آب، تغییر اقلیم و خشكسالی
1364 زهرا آستانی 3717 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول سایت دانشکده علوم انسانی وحقوق
1365 علی محمد الماسی 2268 دانشکده علوم مدیر عامل بنیاد حامیان
1366 زهرا آستانی 3763 دانشکده علوم انسانی كارشناس مركز رايانه پرديس خواهران
1367 مصطفی وطنی 2446 دانشکده مهندسی عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي
1368 علیرضا جوادی 2435 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
1369 2837 سرای (خوابگاه) هاشمیان اداره سراهای دانشجویی
1370 مهدی محمدی مهر 3432 دانشکده مهندسی مکانیک معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک
1371 زهره مقدم 3398 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آنالیز حرارتی
1372 عباس جعفری کاشی 3382 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تشخیص مواد
1373 زهره آیاره 3387 ساختمان ارشدی آزمایشگاه طیف سنجی پیشرفته
1374 سجاد جهانبخت 3441 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
1375 اسماعیل مزروعی نصرآبادی 2117 سازمان مرکزی مدیر ارتباطات فرهنگی
1376 محمد نیک سرشت بازنشسته
1377 2190 سازمان مرکزی فاکس دفتر فنی
1378 محمد ناظمی 2732 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مسئول سایت دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1379 حمید ریحانی فرد 3403 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی مکانیک آبدارخانه
1380 2959 مهمانسرای اساتید مهماندار
1381 آسیه نژاد 2924 اداره رفاه دانشجویی كارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي
1382 سید علی تفرشی 2182 سازمان مرکزی كارشناس برنامه ريزي حوزه معاونت دانشجويي
1383 صدیقه جمالی 4271 مركز نوآوري و تجاري سازي كارشناس پژوهشکده انرژی
1384 پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني 55444773 پارك علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني كارشناس پارك علم و فناوري غياث الدين كاشاني
1385 كتابخانه گوياي كانون روشنا
1386 مصطفی زاهدی
1387 محمد مزدیان فر 2252 سازمان مرکزی عامل مالی تدارکات
1388
1389 3501 خوابگاه شهریاری
1390 اکبر محبی 2138 سازمان مرکزی رئيس دبيرخانه هيات اجرايي جذب
1391 امین رضایی 4244 voipهمراه مدير اجرایی دفتر نهادرهبری
1392 خوابگاه هاشمیان 2609 خوابگاه هاشمیان متصدیان
1393 جواد دقیق 4262 voipهمراه مدیر اموردانشجویی
1394 آبدارخانه آبدارخانه 3289 مركز نوآوري و تجاري سازي آبدارخانه
1395 مدیریت دفترریاست وروابط عمومی 2115 سازما ن مرکزی دفترریاست وروابط عمومی
1396 عمومی همگانی 2698 خوابگاه عصار عمومی
1397 بوفه باباخلیل 2542 خوابگاه باباخلیل بوفه
1398 عمومی همگانی 2696 خوابگاه باباخلیل عمومی
1399 عباس آقاجانی بزازی 2454 داشکده مهندسی گروه مهندسي معدن
1400 مرتضی اقبالی 3399 ساختمان ارشدی تکنیسین مرکز مخابرات
1401 مهرداد مرادی 3371 ساختمان ارشدی آزمايشگاه آناليز صنعتي
1402 اعظم اشعریون 3013 دانشکده شیمی کارشناس آموزش
1403 اکبر محمدی بازنشسته
1404 مهدکودک مهد کودک 55514116 کوی اساتید مهدکودک
1405 علیرضا جوادی 2125 سازمان مرکزی مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي
1406 مهدی محمدزاده 2145 سازمان مرکزی مدیربرنامه ریزی وتوسعه
1407 محمد کارکنان 3712 دانشکده علوم انسانی كارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی
1408 زهره شهریاری
1409 محمدامین پروانیان 4214 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه ماز
1410 فتحعلی قشقایی فر 4215 مركز نوآوري و تجاري سازي مرکز خلاقیت و نوآوری فرش
1411 دکتر سعید معصوم 4216 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت سلامت آذین پارسیان
1412 3502 خوابگاه شهریاری
1413 محسن ایرانی 4217 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت ماشین
1414 آبدارخانه آبدارخانه پژوهشکده نانو مرکز تجاری سازی ونوآوری
1415 سید سجاد حسینی 4201 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت مهرآزگستر
1416 3503 خوابگاه شهریاری
1417 محمد نیکویی مهر 4241 voipهمراه کارشناس مرکز تجاری سازی ونوآوری
1418 3504 خوابگاه شهریاری
1419 3505 خوابگاه شهریاری
1420 سازمان مرکزی
1421 آسیه عباسی 4160 voipهمراه مسئول دفتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی
1422 سعید سلطان محمدی 4041 voipهمراه مدیرپژوهشی
1423 مهدی شبانی 2170 سازمان مرکزی معاون پژوهشی و ارتباطات علمی
1424 محسن بوجار 4209 voipهمراه کارشناس اتوماسیون اداری
1425 سلمان گلی 4350 ساختمان ارشدی مدیر مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1426 3506 خوابگاه شهریاری
1427 سیدرضا قاسم زاده 4455 ساختمان ارشدی مسئول دفترمدیرمرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1428 4221 voipهمراه مدير مركز نوآوري و تجاري سازي
1429
1430 دکترحسینعلی رفیعی پور 4202 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت فامینه زیست فناور
1431 3507 خوابگاه شهریاری
1432 دکتر سید محمد باقر قریشی 4203 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت فن دقیق کوثر
1433 3508 خوابگاه شهریاری واحد شماره92
1434 علی کریمی 3376 ساختمان ارشدی, آزمایشگاه پژوهشی سیستم قدرت عضو هیئت علمی گروه مهندسي برق -قدرت
1435 کانون بازنشتگان 55450388 خانه عطارها کانون بازنشستگان
1436 3509 خوابگاه شهریاری
1437 نفیسه الهی 4205 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت جهان صادرات
1438 معین سروی 4206 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه سرو رایان
1439 3510 خوابگاه شهریاری
1440
1441 3511 خوابگاه شهریاری
1442 امین اخگری 4208 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه بازسازی ویدئویی
1443 دکتر رحمان عابدین زاده 4210 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت نویان تیم
1444 سعید سروشیان 4211 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه مهرگان سیستم
1445 فاطمه مسعودی فر 4212 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت پارس پویش
1446 محسن ایرانی 4433 voipهمراه مدیریت فناوری و ارتباطات علمی
1447 امیرحسن مولایی 4218 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه ایران تا
1448 عبدالمهدی هاشمی 3407 ساختمان ساتر آزمایشگاه مکانیک نانوسیال
1449 احمدرضا قاسمی 3408 ساختمان ساتر آزمایشگاه کامپوزیت ونانوکامپوزیت
1450 علیرضا جوادی 4125 voipهمراه مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي
1451 علی دادخواه 3151 دانشکده معماری وهنر هيئت علمي گروه فرش
1452 حمیدرضا جمعدار 2127 سازمان مرکزی كارشناس مسؤول دفتر همكاري هاي بين الملل
1453 زهرا سروش 4096 voipهمراه کارشناس مشاوره
1454 سید مرتضی بابامیر 4454 voip همراه مدیرگروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
1455 . . 3512 خوابگاه شهریاری خوابگاه شهریاری
1456 . . 3513 خوابگاه شهریاری .
1457 . . 3514 خوابگاه شهریاری .
1458 . . 3515 خوابگاه شهریاری .
1459 . . 3516 خوابگاه شهریاری .
1460 . . 3517 خوابگاه شهریاری .
1461 . . 3518 خوابگاه شهریاری .
1462 . . 3519 خوابگاه شهریاری .
1463 . . 3520 خوابگاه شهریاری .
1464 . . 3521 خوابگاه شهریاری .
1465 . . 3522 خوابگاه شهریاری .
1466 . . 3523 خوابگاه شهریاری .
1467 . . 3524 خوابگاه شهریاری .
1468 . . 3525 خوابگاه شهریاری .
1469 . . 3526 خوابگاه شهریاری .
1470 . . 3527 خوابگاه شهریاری .
1471 . . 3528 خوابگاه شهریاری .
1472 . . 3529 خوابگاه شهریاری .
1473 . . 3530 خوابگاه شهریاری .
1474 مهدی عطاری 2107 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدير آموزشي
1475 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4717 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1476 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4718 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1477 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1478 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1479 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1480 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1481 مرتضی اقبالی 4399 ساختمان ارشدی تکنیسین مرکز مخابرات
1482 شرکت کارگذاری بانک مسکن 55512205 مرکز نوآوری وتجاری سازی شرکت کارگذاری بانک مسکن
1483 شرکت کارگذاری بانک مسکن 4223 مرکز نوآوری وتجاری سازی شرکت کارگذاری بانک مسکن
1484 سید حسین قاسم زاده 4286 مركز نوآوري و تجاري سازي voip کارشناس اقتصاد و سرمایه گذاری
1485 دبیرخانه کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی 3445 ساختمان ساتر اطاق22 دبیرخانه کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی
1486 رئیس دانشکده مکانیک 3434 ساختمان ساتر رئیس دانشکده مکانیک
1487 رئیس دانشکده برق وکامپیوتر 3443 ساختمان ساتر رئیس دانشکده برق وکامپیوتر
1488 فکس دانشکدههای مکانیک وبرق 3444 ساختمان ساتر فکس دانشکدههای مکانیک وبرق
1489 جواد رضازاده 3367 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه
1490 مزرعه گل آفتاب گردان 2870 درب ورودی جنب بانک تجارت گل فروشی درب ورودی جنب بانک تجارت
1491 محسن فخری 55512203 درب ورودی جنب بانک تجارت نماينده بنياد حاميان دانشگاه در طرح و اجراي پروژه هاي عمراني
1492 حامد فرجی 2224 سازمان مرکزی مسئول دفترمدیریت فنی وطرحهای عمرانی و کارشناس تنظیم اسناد دفتر فنی
1493 کارگاه بلوک4 2605 خوابگاه خواهران بلوک4
1494 1لهه خلدی 4354 voipهمراه كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
1495 محمد رضا جساس 4191 voipهمراه طرحهای عمرانی
1496
1497 محمد مزدیان فر 4159 voipهمراه سرپرست اداره اموال وانبار
1498 علی عباسی 2908 مجتمع کارگاههای مهندسی کارگاه اتو مکانیک
1499 حامد هاشمی دزکی 3376 ساختمان ارشدی,آزمایشگاه پژوهشی سیستم قدرت عضو هیئت علمی گروه مهندسي برق -قدرت
1500 عبدالله ایرانخواه 4439 voipهمراه مدیرگروه مهندسی شیمی
1501 ناهیدسادات حقیقی قمصری 55751992 پژوهشکده اسانسانسهای طبیعی کارشناس آزمایشگاه
1502 مریم محمدی 4200 voip همراه کارشناس امور پژوهشی ومسئول دفترپژوهشکده نانو
1503 اعظم اسلامی 4323 voipهمراه کارشناس امورشاهد
1504 زهره آزادپور 4014 voipهمراه مجله انرژی دانشکده مهندسی
1505 حسن نخی . بازنشسته
1506 حامد حبیب زاده 4750 voipهمراه اساتیدگروه زبان و ادبیات انگلیسی
1507 طاهره عربی 4378 همراهvoip مسئول دفتر و بايگاني مديريت تحصيلات تكميلي و استعدادهاي درخشان
1508 لیلا شجایی زاده 4501 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده ریاضی
1509 فاطمه عباسی 4989 voipهمراه مسئول کتابخانه دانشکده علوم
1510 زهرا تقوائی یزدلی 4143 voip همراه کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
1511 مرضیه پوربابایی 4918 voipهمراه كارشناس مسئول آزمايشگاه رياضي و علوم كامپيوتر
1512 مریم صالحی مقدم 4564 voipهمراه کارشناس تربیت بدنی
1513 حسین رضادخت 4998 voipهمراه کارشناس گروه های آموزشی معماری و هنر
1514 فاطمه کاردان 4391 voipهمراه گروه ارتباط با دانش آموختگان
1515 سعید حلاج باشی voipهمراه
1516 علی زارع دوست 4562 voipهمراه مسئول استخر دانشگاه
1517 محمود ساجدی 4341 voipهمراه مسئول دفترمعاونت آموزشی
1518 مهدی عطاری 4071 voipهمراه دفترمدیریت آموزشی
1519 حسن جعفری 2299 سازمان مرکزی مسئول دفتر حراست
1520 حمید رضا نادی جوشقانی 4235 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه عیار
1521 حمیدرضا رضایی زارع 4085 voipهمراه نظام وظیفه
1522 اشرف خسروانی 4082 voipهمراه بایگانی آموزش
1523 سوسن علایی 4274 voipهمراه تحصیلات تکمیلی
1524 مهدی شفیعی 4084 voipهمراه نقل وانتقالات
1525 محمدرضا یونسی 4180 voipهمراه رئیس اداره خدمات آموزشی(آموزش کل)
1526 قاسم گلی 4246 voipهمراه ثبت سوابق تحصیلی
1527 اشرف کحال 4182 voipهمراه مسئول بايگاني آموزش
1528
1529 عاطفه فاطمیه 4228 voipهمراه اداره دانش آموختگان
1530 فاطمه کرباسچی 4276 voipهمراه اداره دانش آموختگان
1531 مهدیه عباس زاده 4137 voipهمراه بایگانی دانش آموختگان
1532 فاطمه سلمانی 4277 voipهمراه بایگانی دانش آموختگان
1533 مرتضی مطهرثانی 4287 voipهمراه استعدادهای درخشان
1534 منیره سادات قاضی 4128 voipهمراه کارشناس تحصیلات تکمیلی
1535 سیداحمد مدنی 4289 voipهمراه مدیریت نظارت، سنجش و کیفیت آموزش
1536 حسن ازانی 4133 voipهمراه دفتر ارزشیابی اساتید
1537 مهدی کوچکی 4170 voipهمراه کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1538 اکبر محبی 4138 voipهمراه رئيس دبيرخانه هيات اجرايي جذب
1539 علیرضا خبازی 4136 voipهمراه گزینش استاد
1540 محمدتقی دلداده 4183 voipهمراه هیئت ممیزه
1541 مریم محمدی 3200 پژوهشکده نانو کارشناس امور پژوهشی ومسئول دفترپژوهشکده نانو
1542 محمد اقبالی 4250 voipهمراه مسؤول دفتردانشکده مجازی
1543 مریم محمدی 3201 پژوهشکده نانو کارشناس امور پژوهشی ومسئول دفترپژوهشکده نانو
1544 عبدالله ایرانخواه 4204 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت نادین کیمیاگران آروند
1545 حسن لطیفی 4715 voipهمراه آموزش ادبیات
1546 مهدی غضنفری 4099 voipهمراه عضو هيئت علمي گروه آموزشي فيزيك هسته اي
1547 مرتضی شفیعی 4238 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه پلاسما افزار
1548 محمد بهارلویی 4236 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت قامت یار الوند
1549 حمیدرضا شهبازیان 3437 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مکانیک حرارت سیالات
1550 حسین ستار voipهمراه
1551 فاطمه کاظمی نسب 3706 دانشکده علوم انسانی وحقوق عضوهیئت علمی گروه تربیت بدنی
1552 قنبرعلی شیخ زاده 4090 voipهمراه معاونت آموزشی
1553 سلمان گلی 4400 voipهمراه مدیر مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1554 محسن مرادیان 3264 ساختمان نانو آزمایشگاه پژوهشکده نانو
1555 سید رضا قاسم زاده 4004 voipهمراه مسئول دفترمدیرمرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1556 محمد مرشدی 4022 voipهمراه دفتر دانشکده علوم
1557 حورا علایی 4088 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1558 زهرا خلجی 4988 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1559 محمد پاکدل 4987 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1560 اعظم سلیمانی تبار 4087 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1561 عباس نشاسته ساز 4149 voipهمراه کارشناس مسئول آموزش کارکنان
1562 جمیله جلالی 4018 voipهمراه رئیس اداره رفاه کارکنان
1563 حسین دهقانی 4408 voipهمراه کتابخانه دانشکده مهندسی
1564
1565 مریم منفصلی 4905 voipهمراه کتابخانه دانشکده مهندسی
1566 اصغر مدبرنژاد voipهمراه کارشناس آموزش دانشکده مهندسی
1567
1568 نرگس اخوان 4749 voipهمراه واحد خواهران حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1569 سلیله کریمی 4942 voipهمراه کارشناس دفتر نهاد رهبری
1570 امید بابایی 4556 voipهمراه کارشناس آزمایشگاه های مهندسی عمران
1571 سادات سیدی پور 4419 voipهمراه آزمایشگاه آی تی
1572 علی افتخاری 4334 voipهمراه اساتید گروه ریاضی کاربردی
1573 صدیقه جمالی 4371 voipهمراه كارشناس پژوهشکده انرژی
1574 معصومه میرزایی 4152 voipهمراه مسئول کتابخانه دانشکده معماری وهنر
1575 جواد رضازاده 4367 voipهمراه کارشناس نرم افزار مرکز رایانه
1576 سیدحسین علوی 4145 voipهمراه کارشناس گروهها
1577 محمد جواد باقری 4121 voipهمراه کارشناس باستانشناسی وارشدوصنایع دستی
1578 محمد ملکی 4031 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده معماری وهنر
1579 حسن بابازاده 4450 voipهمراه رئیس اداره تدارکات
1580 محسن خاکی 4148 voipهمراه کارشناس آمارواطلاعات
1581 سید محمدتقی صفوی 4313 voipهمراه آموزش دانشکده شیمی
1582 یاسر مهرانیان 4153 voipهمراه کارشناس خدمات آموزشی
1583 مهدی افشان 4923 voipهمراه کارشناس مسئول خدمات رفاهی دانشجویی
1584 زهراسادات لطیفی 4928 voipهمراه کارشناس
1585 مهرداد مرادی 4232 voipهمراه آزمایشگاه مرکزی
1586 حسن استادحسین 4431 voipهمراه اساتید مهندسی عمران
1587 مجتبی معینیان 4028 voipهمراه كارشناس پژوهشكده فرش
1588 حسن غیاثی 4037 voipهمراه مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
1589 ملیحه عباس زاده 4426 مرکز تجاری سازی ونوآوری گروه زمین پردازش نوین
1590 علی رحیمی 4015 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی وحقوق
1591 حسن دقیق 4063 voipهمراه رئیس دانشکده ریاضی
1592 آسیه نژاد 4924 voipهمراه كارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي
1593 سیدحسن مصطفوی 4144 voipهمراه
1594
1595 فاطمه بارونقی 4118 voip همراه مدیریت ارتباط فرهنگی
1596 غلامرضا خادم 4325 voipهمراه سایت علوم
1597 محمد علایی 4791 voipهمراه کتابخانه انسانی
1598 رییس مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی
1599 طاهره لطفی 4094 voipهمراه کارشناس مشاوره
1600 اعظم سادات نقیبی 4091 voipهمراه مسئول دفتر مركز مشاوره
1601 ملوک فیضی 4092 voipهمراه مددکاراجتمایی
1602 کاظم عمورمضان زاده 4945 voipهمراه معاون نهاد رهبری
1603 آسیه حاجی قدیری 4098 voipهمراه کارشناس انتظامات خواهران
1604 سلیمه حیدریان 2238 سازمان مرکزی حسابدر-تنطیم حساب
1605 رقیه سادات اجتهد 4312 voipهمراه آز بیوشیمی
1606 محسن فخری 4324 voipهمراه بنیاد نخبگان
1607 طیبه مصلحی 4264 voipهمراه مشاوران رییس اموربانوان
1608 محمد هنرپیشه 4404 voipهمراه گروه مهندسی مکانيک ساخت و تولید
1609 حسن رعیت مقدم 4547 voipهمراه کارشناس صنایع دستی
1610 قدرت ال... رحمانی مهر 4068 voipهمراه مسئول دفتر گروه هاي دانشكده علوم رياضي
1611
1612 سیدمهدی سیدی 3349 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز رایانه
1613 حسین شاهرودیان 4197 voipهمراه طرحهای عمرانی
1614 نرگس نیکوفرد 4120 voipهمراه اساتیدپژوهشکده نانو
1615 عبدالله سعادت 4543 voipهمراه دفتر گروه علوم ورزشی - استخر
1616 حسین توکلی 4370 voipهمراه دفتر معاون پژوهشی
1617 مرکز مشاوره 4097 مرکزمشاوره .
1618 نرجس زیبایی 4373 voipهمراه آزمایشگاه رنگرزی فرش
1619 حسین ابراهیم پور 4021 voipهمراه کنفرانسIPRIA
1620 الهه ملکیان فینی 4892 voipهمراه كارشناس تربيت بدني
1621 محمدجواد غفارزاده 4198 voipهمراه مسئول تاسیسات
1622 صفیه نصرالهی 4940 voipهمراه مسئول دفترمدیر فرهنگی
1623 افسانه آخوندزاده 4830 voipهمراه کارشناس کارگاه معماری
1624 محمدرضا معصومی 4284 voipهمراه مسئول دفتر و كارشناس مركز كارآفرینی
1625 محمد علی چاپی 4552 voipهمراه مسئول واحد خدمات عمومی
1626 فاطمه سادات نقوی 2922 اداره رفاه دانشجويي كارشناس اداره رفاه وخدمات دانشجویی
1627 فاطمه سلمانی 2207 سازمان مرکزی كارشناس بايگاني اداره دانش آموختگان
1628 محبوبه فرشچی 2322 دانشکده فیزیک مسئول دفتر دانشکده فیزیک
1629 جواد سلیمی سرتختی 2278 سازمان مرکزی مدیرتحصیلات تکمیلی
1630 اعظم اشعریون 4013 voipهمراه كارشناس خدمات آموزشي دانشكده شيمي
1631 سعید امیر 4290 مرکز نوآوری وتجاری سازی مدیرگروه رصد و ارتباط با دانش آموختگان
1632 فاطمه کاردان 2563 تربیت بدنی تربیت بدنی
1633 سیدحمید بخشیان 2716 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه کارشناس آموزش
1634 مجتبی صادق آرانی 4158 voip همراه حسابدار
1635 قاکس پردیس خواهران 3762 دانشکده علوم انسانی قاکس پردیس خواهران
1636 زهرا صادقی 3760 دانشكده علوم انسانی و حقوق معاون آموزشی پژوهشی پردیس خواهران
1637 فکس دانشکده مجازی 3254 ساختمان نانو فکس دانشکده مجازی
1638 ابوالفضل رنجبر 4234 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1639 دبیر خانه مرکزی 2249 سازمان مرکزی
1640 عباس رئیسی 4219 voipهمراه کارگزینی
1641 حسینعلی رفیعی پور 55578811 مرکزرشد مدیر مرکزرشد
1642
1643 نمابر فاکس 55444771 پارك علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني فکس
1644 عمومی همگانی 2555 ورودی دنشکده شیمی همگانی
1645 عمومی همگانی 2555 ورودی دنشکده شیمی همگانی
1646
1647 صادق رجایی 4812 voipهمراه مسئول دفتر امور کنسولی دانشجویان اتباع خارجی
1648 مهدی اسلامی 9337311532 سازمان مرکزی مرکزتامین منابع علمی
1649 دفتررئیس پژوهشکده نانو 3200 ساختمان نانو دفتررئیس پژوهشکده نانو
1650 محسن فرشته 4550 voipهمراه کارشناس مسئول سرای(خوابگاه) دانشجویی برادران
1651 زهرا فرازنده 4418 voipهمراه كارشناس آموزش مهندسي برق و كامپيوتر
1652 . .
1653 رسول رستمی 4231 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه تصفیه هوا آذر
1654 سرپرست خوابگاه خواهران 2682 خوابگاه خواهران سرپرست خوابگاه خواهران
1655 امیرحسین فتاحی 4237 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت یکتا محاسب سیلک
1656 زهرا فرازنده
1657 فرشته دهقانی 4406 voip همراه اساتید گروه مهندسی هوش مصنوعی
1658 علیرضا صفوی نوش آبادی 2187 سازمان مرکزی امور تسویه حساب و اتباع خارجی
1659 محمدرضا معصومی 2342 دانشكده علوم كارشناس آزمايشگاه فيزيك2
1660 حمید ناصری پور 2948 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
1661 الهه سادات خادمی 2353 آزمایشگاه شیمی آلی دانشکده شیمی
1662 مهراد مرادی 3216 پژوهشکده نانو اساتید پژوهشکده نانو
1663 سیدرضا قاسم زاده 2121 دانشکده علوم کارشناس مسئول مرکز مخابرات
1664 نرگس اخوان 2949 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد مقام معظم رهبری
1665 نرگس اخوان 2942 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد مقام معظم رهبری
1666 سیدحسن مصطفوی 4281 ساختمان پژوهشکده انرژی معاونت فناوری نوآوری و اقتصادی
1667 هادی شعبانی 2511 انتظامات مسئول دفتر انتظامات
1668 محمدرضا معصومی 2342 دانشكده علوم كارشناس آزمايشگاه فيزيك2
1669 سید شهاب الدین بنی طباء 2195 سازمان کرکزی کارشناس مسئول ساختمان
1670 سید مجتبی ناصری قمصری 55751990-2 داخلي 1 كارشناس پژوهشكده اسانسهای طبیعی پژوهشكده اسانسهای طبیعی قمصر
1671 اسما مازوچی 55751990-2 داخلي 2 كارشناس ازمايشگاه پژوهشکده اسانسهای طبیعی پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1672 محسن نیک نژاد 55751990-2 داخلي 4 امور عمومی پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر پژوهشكده اسانسهای طبیعی قمصر
1673 اعظم قربانی 55751990-2 داخلي3 کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر پژوهشكده اسانسهای طبیعی قمصر
1674 مهدی قنایی 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1675 حمیدرضا توسلی 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1676 ایمان کریم زاده 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1677 عباس سربندی 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1678 جواد تنهایی قمصری 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر

سرويس ويژه

  • انتقال و رزرو مكالمه
  • سرويس پاسخگويي به تلفن ديگر
  • سرويس رييس منشي
  • سرويس يادآوري

سرویس های ویژه، خدماتی است که با همکاری مرکز مخابرات راه اندازی شده است.
برای استفاده از سرویس ها، راهنمای زیر را مطالعه نمائید.
برای اطلاع از سایر سرویس ها با کارشناسان مرکز مخابرات تماس حاصل فرمائید.

راهنما

انتقال مكالمه

دكمه Flash و سپس شماره مورد نظر

انتقال مستقيم مكالمه

دكمه * سپس كد 213 و در انتها شماره مورد نظر

پاسخگويي به تلفن ديگر

دكمه * سپس كد 10 و در انتها شماره تلفني كه زنگ مي زند

سرويس يادآوري

دكمه * سپس كد 55 و در ادامه کد مورد نظر و در انتها ساعت و دقیقه

رزرو مكالمه

فعال سازي توسط دكمه * سپس كد 55


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 21

سرويس رييس منشي

جهت فعال سازي تماس با 2000


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 55

فعلا بدليل فعال بودن سرويس انتظار براي همه مشتركين ؛ سرويس رزرو مکالمه غير فعال است.

قابليت انتقال خط شهري به رئيس - خط داخلي به منشي

براي امروز كد 0

قابليت انتقال خط شهري به منشي - خط داخلي به رئيس

براي فردا كد 1

قابليت انتقال خط شهري و خط داخلي به منشي

براي هر روز كد 2