جستجوگر شماره تلفن


ردیف نام نام خانوادگی شماره ثابت آدرس موقعیت
1 کانون بازنشستگان 2882 ساختمان سفید
2 آبدارخانه 3094 دانشکده علوم گروه فیزیک
3 آزمایشگاه شیمی 55444770 خیابان امام خمینی
4 خدمات 2306 دانشکده علوم خدمات
5 کتابخانه دانشکده علوم 2987 دانشکده علوم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی کلیه دانشکده هاباکتابخانه
6 سالن ریحانه 2604 خوابگاه خواهران
7 آزمایشگاه سیستم عامل 2842 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه سیستم عامل
8 اپراتور تغذیه 2540 سلف سرویس اپراتور تغذیه
9 اعظم قربانی 3027 دانشکده علوم آزمایشگاه میکروبیولوژی
10 سالن اندیشه 2502 خوابگاه برادران
11 اپراتور 2160 دانشکده علوم اپراتوری مخابرات دانشگاه
12 اپراتور 2288 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
13 آبدارخانه 3203 ساختمان نانو
14 آزمایشگاه ژنتیک وسلول 3026 دانشکده علوم آزمایشگاه ژنتیک وسلول
15 سایت ارشدکامپیوتر 2841 کارگاههای مهندسی سایت ارشدکامپیوتر
16 کلاس آنلاین 3255 ساختمان نانو دانشکده مجازی
17 معاونت اداری ومالی 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری ومالی
18 مرتضی امامی .... دانشکده علوم انسانی هیأت علمی
19 همگانی خوابگاه خواهران 2681 خوابگاه امامی
20 همگانی عمومی درب ورودی شماره 1 2983 نگهبانی درب ورودی جنب بانک تجارت
21 داریوش دیدبان 2231 سازمان مرکزی معاون اداری مالی و مدیریت منابع
22 فکس معاونت طرح وتوسعه 2152 سازمان مرکزی معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
23 معصومه یزدی 2175 سازمان مرکزی حوزه پژووهشی
24 فاطمه عباسی 2990 مسئول کتابخانه دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
25 محمد رضا گندمی 2580 دانشکده علوم گزینش
26 حسین کاوه 2121 دانشکده علوم مخابرات
27 آبدارخانه 2846 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه معدن
28 آبدارخانه 3709 دانشکده علوم انسانی وحقوق
29 آبدارخانه آزمایشگاهها 2303 دانشکده علوم آبدارخانه
30 آبدارخانه خانه فرهنگ 2903 خانه فرهنگ آبدارخانه
31 آبدارخانه 3069 دانشکده علوم دانشکده ریاضی
32 حسن آبیاتی بازنشسته
33 مهرداد مرادی 3232 پژوهشکده نانو آزمایشگاه دکتر مرادی
34 فرشته مشکانی 2476 دانشکده مهندسی استاديار گروه مهندسي شيمي
35 افسانه آخوندزاده 2830 کارگاه معماری دانشکده معماری وهنر کارشناس کارگاه معماری
36 محمود آخوندی 2872 مجتمع کارگاهها آبدارخانه کارگاهها و آزمایشگاههای مهندسی مکان
37 محمدرضا آدینه 2130 سازمان مرکزی رئیس اداره روابط عمومی
38 محمدرضا آذری فرد . . بازنشسته
39 آزمایشگاه فرایندهای شیمیایی 2840 كارگاههاي مهندسي معدن آزمايشگاه فلوتاسيون
40 عمومی همگانی 2699 خوابگاه مسچی عمومی
41 اساتیدمدعو اساتیدمدعو 3703 دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی- اساتیدمدعو
42 جنبش عدالتخواه دانشجویی 3704 دانشکده علوم انسانی وحقوق .
43 زهره آزادپور 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
44 عبدالله ایرانخواه 2861 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی
45 زهره آزادپور 2824 مجتمع کارگاهها کارشناس آزمایشگاه
46 سیداحمدرضا افسری 3251 دانشکده مجازی رئیس دانشکده آموزشهای الکترونیکی وآزاد
47 آبدارخانه آزمایشگاه برق 2847 مجموعه کارکارگاهها آبدارخانه آزمایشگاه برق
48 مسعود همدانیان 2356 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
49 زهرا توانگر 3051 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
50 آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی 2823 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
51 آزمایشگاه تهویه 2845 مجتمع کارگاهها گروه معدن
52 آزمایشگاه رباتیک 2503 دانشکده علوم آزمایشگاه رباتیک
53 آزمایشگاه فیزیک مدرن 2348 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک مدرن
54 آزمایشگاه مکانیک سنگ 2825 مجتمع کارگاهها گروه معدن
55 آزمایشگاه نانو فیزیک 2349 دانشکده فیزیک آزمایشگاه نانو فیزیک
56 آزمایشگاه نانوشیمی 2347 دانشکده شیمی آزمایشگاه نانو شیمی
57 آزمایشگاه کارتوگرافی 2820 مجتمع کارگاهها گروه معدن
58 آزمایشگاه کانه آرایی 2863 مجتمع کارگاهها گروه معدن
59 آزمایشگاه کانی شناسی 2465 مجتمع کارگاهها گروه معدن
60 آژانس بانوان 2606 خوابگاه خواهران
61 آژانس دانش خارجی 2213 آژانس دانش
62 آژانس دانش داخلی 2212 آژانس دانش
63 زهرا فرازنده 3418 دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر كارشناس آموزش مهندسي برق و كامپيوتر
64 سعید آسعیدی 3048 دانشکده علوم گروه علوم کامپیوتر
65 آشپزخانه 2592 سلف سرویس
66 وحیده آقابابایی سازمان مرکزی
67 محمد آقابابایی . . بازنشسته
68 عباس آقاجانی بزازی 2459 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
69 شهرام آقایی . . .
70 آمفی تاتر 2757 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
71 معاون آموزشی 2241 سازمان مرکزی معاونت آموزشی
72 معاونت آموزشی 3738 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت آموزشی
73 معاونت آموزشی دانشکده ادبیات 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاونت آموزشی دانشکده ادبیات
74 محمد آهنگریان بازنشسته
75 عبدالرسول ابراهیم آبادی - سازمان مرکزی پژوهشکده اسانس
76 عبدالرسول ابراهیم آبادی 2815 دانشکده علوم آزمایشگاهgems
77 حسین ابراهیم پور - دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
78 امیر ابراهیمی 2511 دفتر انتظامات مسئول دفتر انتظامات
79 رضا ابراهیمی 2548 مجموعه انبارها انبار فنی
80 امیرحسین ابن علی . . .
81 احمد ابن علی 2269 سازمان مرکزی امور حقوقی
82 محمدمهدی ابوالحسنی دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
83 فتح ال... ابوالفضلی بازنشسته
84 سید مهدی اجتهد 2232 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
85 رقیه سادات اجتهد 2312 دانشکده شیمی آز بیوشیمی
86 علیرضا فرجی 55444700 پارک علم وفناوری غیاث الدین جمشیدکاشانی رئیس پارک علم وفناوری غیاث الدین جمشیدکاشانی
87 سید حسین اجتهد 3466 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق کنترل
88 احمد شیخ زاده 2940 خانه فرهنگ مدیر فرهنگی
89 حسن احمدی
90 آزمایشگاه آزمایشگاه انرژی 3384 ساختمان ارشدی آزمایشگاه انرژی
91 حسن احمدی 2470 دانشکده مهندسی آزمایشگاه برق پژوهشکده دانشجویی
92 خوابگاه احمدی روشن 2532 خوابگاه احمدی روشن راهرو دوم غربی
93 خوابگاه احمدی روشن 2534 خوابگاه احمدی روشن راهرو چهارم غربی
94 خوابگاه احمدی روشن 2531 خوابگاه احمدی روشن راهرو اول غربی
95 خوابگاه احمدی روشن 2533 خوابگاه احمدی روشن راهرو سوم شرقی
96 خوابگاه احمدی روشن 2537 خوابگاه احمدی روشن راهرو پنجم شرقی
97 خوابگاه احمدی روشن 2536 خوابگاه احمدی روشن راهرو هفتم شرقی
98 خوابگاه احمدی روشن 2538 خوابگاه احمدی روشن راهرو ششم غربی
99 حسن احمدی زاده 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
100 اصغر احمدی فر 2350 دانشکده شیمی مسئول آموزش
101 علینقی احمدیان بازنشسته
102 مریم اخباری 55751990 قمصر پژوهشکده اسانس
103 مهدی اخترکاوان 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
104 محمد اخوان 2758 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
105 مریم السادات اخوان حجازی - دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی برق قدرت
106 مریم السادات اخوان حجازی 4285 مركز نوآوري و تجاري سازي مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند
107 فکس اداره دانش آموختگان 2204 سازمان مرکزی فکس اداره دانش آموختگان
108 حسین ارباب 2389 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
109 حسین ارباب 2797 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
110 ملیحه اربابیان 2234 سازمان مرکزی حسابداری
111 آبدارخانه ارشدی 3307 ساختمان ارشدی
112 حسن ازانی 2133 سازمان مرکزی دفترارزشیابی اساتید
113 اساتید گروه ریاضی 2309 دانشکده علوم
114 اساتید تربیت بدنی 2565 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
115 اساتیدمدعو 3734 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
116 حمید رحیمی سمیرمی 3723 دانشکده علوم انسانی عضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي
117 اساتیدمدعو 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق
118 اساتیدمدعو 3726 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
119 اساتیدمدعو 3143 دانشکده معماری وهنر
120 اساتیدمدعوریاضی 2919 دانشکده علوم
121 حسن استادحسین 2431 دانشکده مهندسی اساتید مهندسی عمران
122 استخر 2566 تربیت بدنی
123 مهدی اسدی 3361 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
124 مجید اسلامی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
125 ریاست دانشگاه 2100 سازمان مرکزی ریاست دانشگاه
126 قاسم شفیعی 2155 سازمان مرکزی امورحقوقی
127 اعظم اسلامی 3323 پردیس شهدا کارشناس امورشاهد
128 مجید اسلامی 2904 ساختمان مرحوم محموداسلامی آبدارخانه
129 مهدی اسلامی 2135 سازمان مرکزی مرکزتامین منابع علمی
130 فاطمه اسماعیلی 2216 سازمان مرکزی کارگزینی
131 محسن اشجاری 2494 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی شیمی
132 محسن اشجاری 3217 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
133 محسن اشجاری 3204 ساختمان نانو سنتزنانوساختارها
134 حسین اشراقی 2321 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
135 حسین اشرفی 3439 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مکانیک
136 سیدعلیرضا اشرفی 2367 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
137 مرتضی اصغری
138 ریاست دانشگاه 2120 سازمان مرکزی ریاست دانشگاه
139 مجید حاجتی پور 3484 ساختمان ساتر عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق -كنترل
140 فکس سرور دانشگاه 55914999 - -
141 امید اصغری 2493 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
142 اطاق روحانی 2590 خوابگاه برادران امور فرهنگی
143 اطاق شورا گروه ریاضی 2337 دانشکده علوم
144 اطاق مهمان 2680 خوابگاه امامی
145 اطاق1 2651 خوابگاه امامی
146 اطاق10 2662 خوابگاه امامی
147 اطاق11 2663 خوابگاه امامی
148 اطاق12 2664 خوابگاه امامی
149 اطاق13 2665 خوابگاه امامی
150 اطاق14 2667 خوابگاه امامی
151 اطاق15 2669 خوابگاه امامی
152 اطاق16 2670 خوابگاه امامی
153 اطاق17 2671 خوابگاه امامی
154 اطاق18 2672 خوابگاه امامی
155 اطاق19 2673 خوابگاه امامی
156 اطاق2 2652 خوابگاه امامی
157 اطاق20 2674 خوابگاه امامی
158 اطاق21 2675 خوابگاه امامی
159 اطاق22 2676 خوابگاه امامی
160 اطاق23 2677 خوابگاه امامی
161 محسن شکرریز 2486 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
162 اطاق25 2679 خوابگاه امامی
163 اطاق3 2653 خوابگاه امامی
164 اطاق4 2654 خوابگاه امامی
165 اطاق5 2655 خوابگاه امامی
166 اطاق6 2656 خوابگاه امامی
167 اطاق7 2657 خوابگاه امامی
168 اطاق8 2658 خوابگاه امامی
169 اطاق9 2659 خوابگاه امامی
170 زینب السادات اطهری اصفهانی 3720 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه علوم تربیتی
171 علی افتخاری 2334 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی کاربردی
172 سید احمدرضا افسری کاشانی 3480 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
173 مهدی افشان 2923 اداره رفاه دانشجویی کارشناس مسئول خدمات رفاهی دانشجویی
174 افسانه افصحی . .
175 عباس اقبالی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
176 زهرا چینی 2982 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
177 محمد اقبالی 3250 ساختمان نانو مسؤول دفتردانشکده مجازی
178 مرتضی اقبالی 2211 دانشکده علوم تکنیسین مرکز مخابرات
179 محمد الماسی 2377 دانشکده علوم آزمایشگاه حالت جامد
180 محمد الماسی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
181 محمد الماسی 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
182 محمد الماسی 2329 دانشکده علوم آزمایشگاه نانومغناطیس
183 محمد الماسی 3260 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد
184 محمد الماسی 2578 دانشکده فیزیک .
185 محمد الماسی 2330 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک
186 امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى 2599 سلف سرویس امور طبخ و توزیع غذاى کارمندى
187 امور فضای سبز 2914 . امور فضای سبز
188 سعید امیر 3433 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
189 علی اکبر امینی 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
190 مهدی امینی . . .
191 محمد امینی 3722 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم تربیتی
192 سعید امینی 3431 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
193 انبارموادشیمیایی 2916 انبارموادشیمیایی انبارموادشیمیایی
194 انتشارات 2915 دانشکده شیمی
195 انتشارات 2907 ساختمان محمود اسلامی
196 انتشارات علوم انسانی 2707 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
197 انتشارات مرکزی 2589 انتشارات مرکزی انتشارات
198 انتشارات مرکزی 2587 انتشارات مرکزی انتشارات
199 انتشارات مرکزی 2588 انتشارات مرکزی انتشارات
200 سیدمحمود انتظام 3414 دانشکده مهندسی مکانیک مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
201 سیدرضا انتظام 55578815 ساختمان مركز رشد كارشناس مسئول پشتيباني و عامل مالي مركز رشد
202 گشت انتظامات 2505 انتظامات
203 انتظامات خواهران 2813 درب ورودی
204 انجمن آسمان تاریک 2854 دانشکده علوم
205 انجمن انجمن آمار و کاربردها 2853 دانشکده علوم
206 انجمن اسلامی 2835 ساختمان مرحوم محموداسلامی
207 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل 2912 ساختمان محمود اسلامی انجمن اسلامی
208 انجمن برق 2858 دانشکده علوم
209 انجمن رباتیک 2854 دانشکده علوم
210 انجمن انجمن ریاضی 2851 دانشکده علوم
211 انجمن انجمن شیمی 2851 دانشکده علوم
212 انجمن شیمی 2858 دانشکده علوم
213 انجمن عمران 2854 دانشکده علوم
214 انجمن انجمن فیزیک 2851 دانشکده علوم
215 انجمن معدن 2854 دانشکده علوم
216 انجمن مکانیک 2858 دانشکده علوم
217 انجمن انجمن کامپیوتر 2853 دانشکده علوم
218 انجمنهای علمی 2705 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
219 محسن اوبایی
220 عباس اکبری . . .
221 احمد اکبری 3154 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
222 احمد اکبری 3205 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفیلتراسیون(نانوغشائ)
223 محمود اکبری 2452 دانشکده مهندسی مدیرگروه عمران
224 ماشاا... اکبریان بازنشسته
225 عبدالله ایرانخواه 2439 دانشکده شیمی مدیرگروه مهندسی شیمی
226 عبدالله ایرانخواه 3379 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل فرایندها
227 محسن ایرانی رهقی 3438 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
228 زهرا ایزدی 2266 ساختمان مرکزی کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای انضباطی
229 محمدتقی ایمانی مقدم 3221 ساختمان نانو دانشکده منابع طبیعی
230 حسین ایمانیان 2742 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیر گروه ادبیات عرب
231 خوابگاه باباخلیل 2607 خوابگاه باباخلیل دفترمتصدیان خوابگاه خواهران
232 حسن بابازاده 2250 سازمان مرکزی رئیس اداره تدارکات
233 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
234 امید بابایی 2556 آزمایشگاههای مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه های مهندسی عمران
235 حبیب ا... بابایی . . بازنشسته
236 سیامک بابایی بازنشسته
237 اسدال... بابایی فرد 3740 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه آموزشی علوم اجتمایی
238 فاطمه بارونقی 2118 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط فرهنگی
239 بازرسان حسابداری 2163 سازمان مرکزی
240 بهنام بازیگران 2372 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
241 حسن باغبانی . . بازنشسته
242 حسن باغشیخی 2950 خانه فرهنگ
243 مصطفی باغمیرانی 2179 ساختمان مرکزی كارشناس امور كتابخانه مركزی و نشریات دانشگاهی
244 محمدرضا بافنده 2466 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
245 محمدجواد باقری 3121 دانشکده معماری وهنر کارشناس باستانشناسی وارشدوصنایع دستی
246 زهره باقری 2267 خانه فرهنگ حسابداری دانشجویی
247 عبدالحمید بامنیری 2384 دانشکده شیمی گروه شیمی
248 عبدالحمید بامنیری 2849 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
249 بانک تجارت 2984 ورودی دانشکده علوم خودپرداز
250 بانک تجارت 2603 خوابگاه برادران خودپرداز
251 بانک تجارت 2932 دانشکده ادبیات خودپرداز
252 بانک تجارت 2603 خوابگاه خواهران خودپرداز
253 بانک تجارت 2984 سازمان مرکزی خودپرداز
254 احسان باورساد 2575 دانشکده فیزیک مدیر گروه ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
255 علی روحانی . بازنشسته
256 حسن بخشنده
257 قدرت ا... بدیعی بازنشسته
258 علی محمد براتی . . بازنشسته
259 علی برجاس - بازنشسته
260 بسیج اساتید 2874 ساختمان مرحوم محموداسلامی
261 بسیج دانشجویی 2328 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (خواهران )
262 بسیج دانشجویی 2753 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (برادران)
263 بسیج کارمندی 2203 سازمان مرکزی بسیج کارمندی
264 علی بشیری 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
265 حدیث بشیری 2336 دانشکده مهندسی هیئت علمی شیمی
266 حدیث بشیری 3356 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
267 مریم بقایی 2850 خوابگاه خواهران کارگاه قالیبافی
268 حسین بلالی . . .
269 معصومه بلوری 2172 سازمان مرکزی کارشناس پژوهشی
270 سیدعلی بنی طبا 2423 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
271 2768 کانکس جنب سلف مرکزی كارگاه كتابخانه مركزی و سالن اجتماعات
272 سید شهاب الدین بنی طبا 2224 سازمان مرکزی مدیرفنی وطرحهای عمرانی
273 محسن بهپور 2375 دانشکده شیمی مدیرگروه آموزشی شیمی تجزیه
274 محسن بهپور 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
275 بانک تجارت 55516030 بانک تجارت ریاست
276 زهره يادگاري دهنوي 3126 دانشکده معماری وهنر عضو هيات علمي گروه معماري
277 جواد نخی 3321 پردیس شهدا مدیرعامل صندوق قرض الحسنه فاطمه زهرا
278 محسن ایرانی 2176 سازمان مرکزی مدیریت فناوری و ارتباطات علمی
279 محسن بوجار آرانی 3364 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات (حضور صبح ها)
280 عباس بوستان افروز 0 . بازنشسته
281 محمد مرشدی 2326 دانشکده فیزیک مسئول آموزش دانشکده فیزیک
282
283 بوفه برادران 2901 بوفه برادران
284
285 سید قاسم خادم 2240 سازمان مرکزی مدیر اداری و پشتیبانی
286 بوفه خوابگاه 2909 خوابگاه برادران
287 بوفه خواهران 2902 بوفه خواهران
288 محسن صفوی 2137 سازمان مرکزی كارشناس مسئول برنامه ريزي و توسعه
289 مرتضی بیشه نیاسر 2311 دانشکده ریاضی مدیرگروه آموزش ریاضی کاربردی
290 بیمه تکمیلی 2181 سازمان مرکزی نماینده بیمه
291 رضا پارسا جذب کمکهای مردمی
292 ابوالفضل پارسا 2771 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
293 روشنک پاشایی
294 محمد پاکدل 2987 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
295 نرگس پایدار 2123 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
296 حسین پرتوی فر . . بازنشسته
297 ماشاا... پریش . . بازنشسته
298 پژوهشکده اسانس 55751990-2 قمصر
299 فکس پژوهشکده انرژی 3281 مركز نوآوري و تجاري سازي فکس پژوهشکده انرژی
300 فکس پژوهشکده علوم وفناوری نانو 3201 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
301 معاونت پژوهشی 3739 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت پژوهشی
302 فاطمه پناهی 3244 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
303 داوود حسنعلیان
304 علیرضا پوران 2921 خانه فرهنگ فرهنگی
305 مرضیه پوربابایی 2918 دانشکده ریاضی كارشناس مسئول آزمايشگاه رياضي و علوم كامپيوتر
306 داود پورسینا
307 محمدجواد پوروقار 3706 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
308 ربابه خاتون پیله فروش 3138 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
309 الناز پیونده - سازمان مرکزی کارشناس بودجه
310 تأ سیسات 2611 خوابگاه خواهران
311 تا لار فیض 2927 سالن فیض
312 تاسیسات 2401 دانشکده مهندسی
313 تاسیسات 2794 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه تاسیسات
314 تاسیسات 2581 ساختمان مرحوم محموداسلامی تاسیسات
315 تاسیسات 2583 تربیت بدنی تاسیسات
316 تاسیسات 2584 دانشکده علوم تاسیسات
317 تاسیسات 2582 دفتر تاسیسات
318 تاسیسات 2567 موتورخانه مرکزی
319 تاسیسات دفتر 2558 تاسیسات دفترتاسیسات
320 حمیدرضا تبریزی دوز 2362 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
321 بانک تجارت 55534600 بانک تجارت امورمربوط به چک وعابربانک
322 بانک تجارت 34110 بانک تجارت تلفن بانک
323 بانک تجارت 55512401 بانک تجارت اموروام
324 بانک تجارت 55512400 بانک تجارت معاونت
325 مدیر اداری و پشتیبانی 2140 سازمان مرکزی مدیر اداری و پشتیبانی
326 حسین تحقیقی 2430 دانشکده مهندسی گروه عمران
327 حسین تحقیقی دانشکده مهندسی گروه عمران
328 کیوان ترابی 2448 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
329 تربیت بدنی 2660 خوابگاه خواهران
330 حسین ترنجی بازنشسته
331 محمد ترکیهای اصفهانی 2573 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
332 آمنه تسلیمی 2126 سازمان مرکزی روابط عمومی
333 تعاونی اعتبار کارکنان 2881 ساختمان سفید حسابدارحسن فرشباف
334 احمد تقوی نژاد . . بازنشسته
335 محمدرضا تمنایی فر 3752 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه روان شناسی
336 زهرا توانگر 2366 دانشکده شیمی مدیرگروه شیمی فیزیک
337 حسین توحیدیان . . بازنشسته
338 توزیع شام 2569 خوابگاه برادران
339 محمد توفیقی 3249 ساختمان نانو آزمایشگاه ژئومورفولوژی
340 حسین توفیقی بازنشسته
341 محمد توفیقی 3248 ساختمان نانو آزمایشگاه آب وخاک
342 محمد توفیقی 3247 ساختمان نانو آزمایشگاه تنش های محیطی
343 حسین توکلی 2170 سازمان مرکزی دفتر معاون پژوهشی
344 علی ثابتی پور 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
345 جامعه اسلامی 2906 ساختمان محمود اسلامی
346 جامعه اسلامی 2703 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
347 جامعه اسلامی دانشجویان 2706 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
348 جامعه اسلامی دانشجویان 2913 ساختمان محمود اسلامی
349 محسن جاوری 3130 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده معماری وهنر
350 محسن جاوری 3131 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده معماری وهنر
351 بهرام جزی 2346 دانشکده علوم آزمایشگاه الکترونیک فیزیک
352 بهرام جزی 2572 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
353 محمدرضا جساس 2191 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
354 ماشاا... جشنی . . بازنشسته
355 عباسعلی جعفری 2535 سرای شهید احمدی روشن متصدی خوابگاه
356 اصغر جعفری 3753 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه روان شناسی
357 جمیله جلالی 2218 سازمان مرکزی رئیس اداره رفاه کارکنان
358 ابراهیم نعمتی لای 4119 مرکزتجاری سازی ونوآوری شرکت زیست فناوران کویر
359 مریم جلایی 2745 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادبیات عرب
360 ناهید جمالی 3202 ساختمان نانو مسئول آموزش وامورپژوهشی پژوهشکده نانو
361 ابوالقاسم مکاری زاده 2545 سلف سرویس مركزی كارشناس/ناظر سلف سرویس مركزی
362 زهرا جمشیدزاده 2413 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
363 دکتر سید محمد باقر قریشی 3284 پژوهشکده انرژی رئيس مركز كارافريني دانشگاه
364 حوریه رئیسی 4213 مركز نوآوري و تجاري سازي کانون گل محمدی و گیاهان معطر
365 سجاد جهانبخت 3474 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
366 روح ا... جهانی پور 2370 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
367 رضا جهانی نژاد 2371 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
368 زهرا جهانی نژاد بازنشسته
369 احسان جوادیان 2173 سازمان مرکزی کارشناس حوزه معاونت پژوهشی
370 فرشته جوکار کاشی 3042 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولژی
371 حسن عزیزی 3151 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه فرش
372 محمد علی چاپی 2552 ساختمان امورعمومی مسئول واحد خدمات عمومی
373 لیلا چاپی 2229 سازمان مرکزی کارگزینی
374 محمدرضا چاهی . . بازنشسته
375 محمد چرخی کاشانی بازنشسته
376 نیروگاه چندمنظوره 2106 جنب سازمان مرکزی C.H.P
377 امیرحسین چهارباغی 2275 سازمان مرکزی حسابدار مسئول شبانه
378 مرکز مشاوره 4091 مرکز مشاوره
379 مهدکودک مهد کودک 2911 کوی اساتید مهدکودک
380 امیرحسین چیت سازیان 3169 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
381
382 زهرا چینی 2805 کتابخانه دانشکده علوم انسانی کارشناس فهرست نویسی
383 علی اکبر امینی خواه 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
384 محمد رضا حاتمیان 3122 دانشکده معماری و هنر اساتید رشته معماری
385
386 امیرحسین حاجی اکبری بازنشسته
387 حامد حبیب زاده 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
388 طیبه حبیبی . . .
389 محسن حجازیان بازنشسته
390 کاظم عمورمضان زاده 2945 خانه فرهنگ معاون نهاد رهبری
391 حسین حسنی بازنشسته
392 ملیحه حسین زاده 2157 سازمان مرکزی کارشناس مسئول خدمات آموزشي
393 علی حسین زاده 2758 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
394 مهدی حسین زاده خرمی 3744 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
395 جواد حسین زاده ساداتی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
396 سیدعلی حسینی تفرشی 2595 دانشکده علوم بیوتکنولوژی
397 حق پرست
398 روح ا... حقشناس . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
399 مریم حقیقیان 2217 سازمان مرکزی بایگانی
400 سعید حلاج باشی 2560 تربیت بدنی مدیر تربیت بدنی
401 ابوالفضل حلوایی 3465 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
402 سیدرضا حمصی 4444 دانشکده علوم مرکز فناوری اطلاعات
403 عباس حنطه . . بازنشسته
404 امیرحسین حکیمی 2221 سازمان مرکزی رئیس اداره امورعمومی
405 حسین حیدرزاده . . بازنشسته
406 مریم حیدرزاده آرانی 2392 دانشکده فیزیک آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
407 حسین حیدری 2725 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
408 رسول حیدری سورشجانی 3226 ساختمان نانو دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین مدیرگروه آمزش جغرافیا و اکوتوریسم
409 محمد حیدری رارانی . . .
410 ابراهیم حیدری سمیرمی 2809 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
411 حسین کاوه 4141 voipهمراه مخابرات
412 گروه اتوماسیون کویر 4226 مرکزنوآوری وتجاری سازی گروه اتوماسیون کویر
413 حسن خاتمی 3124 دانشکده معماری وهنر اساتید فرش
414 محمدرضا نیکویی کاشانی 2299 سازمان مرکزی مسئول دفترحراست
415 غلامرضا خادم 2325 دانشکده علوم سایت علوم
416 2295 سازمان مرکزی كارشناس مسئول حراست دانشجويي برادران
417 خوابگاه خاندایی 55572008 دانشگاه آزاد خوابگاه خاندایی
418 ناصر خانزاده 2164 سازمان مرکزی حسابداری
419 خانه عطارها خانه فرش 7_55451496
420 لیلا خانی 2831 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
421 مهدی پورافشین 2230 مسئول دفتر مدیرمالی حسابداری
422 حسین خاکباز . . بازنشسته
423 فاطمه خاکی 2122 سازمان مرکزی مسئول دبيرخانه مركزي
424 محسن خاکی 2148 سازمان مرکزی کارشناس آمارواطلاعات
425 علیرضا خبازی 2136 سازمان مرکزی گزینش استاد
426 مرضیه ختایی 3764 دانشکده حقوق کتابدار پردیس خواهران
427 سید مهدی مصطفوی ساختمان ارشدی
428 حسین خداشناس 3358 ساختمان ارشدی كارشناس واحد پشتيباني سخت افزاري
429 حسن خداشناس 2174 سازمان مرکزی رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی / دبیر گروه تخصصی رسیدگی به تخلفات پژوهشی
430 زهرا خدامی - دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
431 محمد خدایی 3390 ساختمان ارشدی مسئول آموزش پردیس بین الملل و دانشجویان خارجی
432 علی داروغه 2104 سازمان مرکزی -طبقه اول آبدارخانه معاونت آموزشی
433 رمضانعلی خدمتکار 2800 کتابخانه مرکزی مسئول كتابخانه دانشكده علوم انساني
434 زین العابدین خدمتی 2223 سازمان مرکزی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
435 ابولفضل خدمتی 3363 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
436 هومن خرازیان 2201 سازمان مرکزی امورحقوقی
437 حسین خراسانی زاده 3423 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
438 اشرف خسروانی 2282 سازمان مرکزی بایگانی آموزش
439 کامران خسروی 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
440 زهرا خسروی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
441 محسن خسروی . . بازنشسته
442 آسیه حاجی قدیری 2898 دانشکده معماری و هنر کارشناس انتظامات خواهران
443 خرابی خطوط تلفن 2211 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
444 زهرا خلجی 2988 دانشکده علوم تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی باکتابخانه
445 الهه خلدی 3354 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
446 خوابگاه برادران 2509 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه3
447 خوابگاه برادران 2523 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه6
448 خوابگاه برادران 2522 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه5
449 خوابگاه برادران 2521 خوابگاه برادران تأ سیسات خوابگاه برادران
450 خوابگاه برادران 2519 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه4
451 خوابگاه برادران 2526 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه2
452 خوابگاه برادران 2517 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه2
453 خوابگاه برادران 2527 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه3
454 خوابگاه برادران 2516 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه1
455 خوابگاه برادران 2515 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه5
456 خوابگاه برادران 2508 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه2
457 خوابگاه برادران 2514 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه6
458 خوابگاه برادران 2512 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه4
459 خوابگاه برادران 2507 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه1
460 خوابگاه برادران 2528 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه4
461 خوابگاه برادران 2529 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه5
462 خوابگاه برادران 2530 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه6
463 خوابگاه برادران 2518 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه3
464 خوابگاه برادران 2524 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه1
465 خوابگاه خواهران 2633 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه2
466 خوابگاه خواهران 2647 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه7
467 خوابگاه خواهران 2644 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه5
468 خوابگاه خواهران 2643 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه4
469 خوابگاه خواهران 2642 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه3
470 خوابگاه خواهران 2641 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه2
471 خوابگاه خواهران 2612 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه1
472 خوابگاه خواهران 2632 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه1
473 خوابگاه خواهران 2637 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه6
474 خوابگاه خواهران 2636 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه5
475 خوابگاه خواهران 2635 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه4
476 خوابگاه خواهران 2634 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه3
477 خوابگاه خواهران 2639 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه8
478 خوابگاه خواهران 2623 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه5
479 خوابگاه خواهران 2613 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه2
480 خوابگاه خواهران 2614 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه3
481 خوابگاه خواهران 2615 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه4
482 خوابگاه خواهران 2616 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه5
483 خوابگاه خواهران 2617 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه6
484 خوابگاه خواهران 2618 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه1
485 خوابگاه خواهران 2619 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه2
486 خوابگاه خواهران 2630 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه5
487 خوابگاه خواهران 2622 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه4
488 خوابگاه خواهران 2631 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه6
489 خوابگاه خواهران 2624 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه6
490 خوابگاه خواهران 2625 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه1
491 خوابگاه خواهران 2627 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه2
492 خوابگاه خواهران 2628 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه3
493 خوابگاه خواهران 2640 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه1
494 خوابگاه خواهران 2629 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه4
495 خوابگاه خواهران 2648 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه8
496 خوابگاه خواهران 2621 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه3
497 خوابگاه خواهران 2638 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه7
498 خوابگاه خواهران مشاوره 2650 خوابگاه خواهران گروه معارف
499 خوابگاه خوابگاه معصومیه 55441421
500 پردیس خواهران 3095 پردیس خواهران
501 بهرام خوشنویسان 2585 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
502 مهدی خیرالنسایی بازنشسته
503 مجتبی خیرخواه 2438 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک (گروه مهندسی برق)
504 مهدی خیرخواه 3368 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
505 حمید خیرخواهی 3093 دانشکده علوم آبدارخانه اساتید شیمی
506 مرکز مشاوره 4093 مرکزمشاوره
507 صفیه نصرالهی 2940 خانه فرهنگ مسئول دفتر مدير فرهنگي
508 مهلا دادایی 2393 دانشکده فیزیک آزمایشگاه NMR
509 تقی دادایی بازنشسته
510 عباسعلی دارویی . . .
511 احمد دانایی نیا 3175 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
512 دانشجویان ارشد 2798 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دانشجویان ارشد
513 دانشجویان دانشجویان دکترای ریاضی 2877 دانشکده علوم دانشجویان دکترای ریاضی خواهران
514 دانشجویان دکترای ریاضی 2859 ساختمان مرحوم محموداسلامی دانشجویان دکترای ریاضی
515 دانشجویان دکترای شیمی 2852 دانشکده علوم
516 دانشجویان دکترای شیمی آلی 2853 دانشکده علوم
517 دانشجویان دکترای شیمی معدنی 2857 دانشکده علوم
518 معاون دانشجویی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
519 مرکز رشد دانشگاه کاشان 55578800 ساختمان مركز رشد انتظامات
520 ابوالفضل پارسا 2770 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
521 ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
522 عمومی دانشکده علوم انسانی وحقوق 3701 دانشکده علوم انسانی وحقوق
523 فکس دانشکده مدیریت واقتصاد 3231 ساختمان نانو
524 عمومی دانشکده معماری وهنر 2839 دانشکده معماری وهنر
525 همگانی دانشکده معماری وهنر 2885 دانشکده معماری وهنر
526 انتشارات دانشکده مهندسی 2483 دانشکده مهندسی
527 ریاست دانشکده مهندسی 2418 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
528 مجید نوریان بیدگلی 2451 دانشکده مهندسی معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده مهندسی
529 فاطمه داور 2855 دانشکده شیمی
530 سیدهادی رضوی 4114 voipهمراه رئیس اداره کارگزینی
531 مصطفی داوطلب علیایی 3068 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
532
533 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2890 دانشکده مهندسی
534 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2889 دانشکده مهندسی
535 سیامک دخانی 3242 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
536 درمانگاه 2591
537 محمد درمسجدی آرانی 2187 سازمان مرکزی امور تسویه حساب و اتباع خارجی
538 مهدی دشت بزرگی 2738 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادیان وفلسفه
539 صادق رجایی 2812 درب ورودی شماره 2 مسئول دفتر امور کنسولی دانشجویان اتباع خارجی
540 دفتر نهاد 2661 خوابگاه خواهران
541 2646 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی
542 دفترگروه جامعه شناسی 2775 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
543 حسن دقیق 2363 دانشکده ریاضی رئیس دانشکده ریاضی
544 حسن دقیق 2360 دانشکده ریاضی مدیرگروه ریاضی
545 جواد دقیق 2262 ساختمان رفاه دانشجویی مدیراموردانشجویی
546 اصغر دقیق بازنشسته
547 محمد تقی دلداده 2183 سازمان مرکزی هیئت ممیزه
548 مهدی دهقانی 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (آنالیز)
549 محمدرضا منصورنیا 2386 دانشکده شیمی رئیس دانشکده شیمی
550 حسین دهقانی 2304 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی (شیمی)
551 حسین دهقانی 2340 دانشکده شیمی معاونت آموزشی دانشکده شیمی
552 حسین دهقانی آرانی 2408 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
553 رضا دهقانی بیدگلی 3240 ساختمان نانو مدیرگروه آموزشی مرتع و آبخیزداری
554 دانشجویان دکترای فیزیک 3067 دانشکده فیزیک دانشجویان دکترای فیزیک
555 داریوش دیدبان 3462 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر رئیس پردیس بین الملل
556 جواد دیواندری 3134 دانشکده معماری وهنر دفترمشاورعمرانی رئیس دانشگاه
557 جواد دیواندری 3162 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه معماری
558 علیرضا ذبیحی 2571 دانشکده فیزیک کارشناس امور آموزشی دانشکده فیزیک
559 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی کارشناس حراست اسناد
560 فاطمه ذبیحی 3050 دانشکده علوم گروه ریاضی
561 محمدرضا رئوفی مهر 2215 سازمان مرکزی کارگزینی
562 رئیس دانشکده 3222 ساختمان نانو منابع طبیعی و علوم زمین
563 رئیس دانشکده علوم 2322 دانشکده علوم رئیس دانشکده علوم
564 عباس رئیسی 2219 سازمان مرکزی کارگزینی
565 عادل رئیسی 2358 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
566 سید احمد مدنی 2289 سازمان مرکزی مدیریت نظارت، سنجش و کیفیت آموزش
567 عادل رئیسی وانانی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
568 محمد راحمی نوش آبادی 2202 سازمان مرکزی مشاور رئیس ومدیرامورحقوقی وقراردادها ورسیدگی به شکایات
569 جواد راد بازنشسته
570 سیدمحمد راستگوفر دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
571 رانندگان شرکت واحد نقلیهُ 2557 نقلیهُ رانندگان شرکت واحد
572 احمد رجب زاده 2545 سلف سرویس مامور خرید تغذیه
573 زینب رحمانی 3053 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
574 قدرت ا... رحمانی مهر 2368 دانشکده ریاضی مسئول دفتر گروه هاي دانشكده علوم رياضي
575 احمدرضا رحمتی 3429 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه حرارت و سیالات
576 علیرضا رحیمی 3283 مركز نوآوري و تجاري سازي هیات علمی پژوهشکده انرژی
577 علی رحیمی 3715 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی وحقوق
578 علی رحیمی
579 محسن رحیمی 3469 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
580 مصطفی رحیمی جولقانی 3708 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه تربیت بدنی
581 محمدرضا رئوفی مهر 4115 voipهمراه اداره کارگزینی
582 سیدحسین رسا 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
583 سیدحسین رسا 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
584 پرویز رستگارجزی 2722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه علوم قرآن وحدیث
585 سوسن رسول زاده . . بازنشسته
586 امیرحسین رسول نیا 2737 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
587 محسن رسولی بازنشسته
588 فاطمه رصافیان 2243 سازمان مرکزی حوزه ریاست
589
590 سید شهاب الدین بنی طبا 4024 voipهمراه مدیرفنی وطرحهای عمرانی
591 حسن رضازاده بازنشسته
592 مهران رضایی 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
593 مرتضی رضایی بازنشسته
594 مهران رضایی 2469 دانشکده شیمی اساتید شیمی
595 علی اصغر رضایی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
596 محمد رضایی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
597 حمیدرضا رضایی زارع 2285 سازمان مرکزی نظام وظیفه
598 محمد مزدیان فر 2159 سازمان مرکزی سرپرست اداره اموال وانبار
599 محمد تقی رضوان 2447 دانشکده مهندسی مدیر گروه مهندسی صنایع
600 امیرحسین رضوانی 2196 سازمان مرکزی تاسیسات
601 زهرا رضوانی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
602 سیدهادی رضوی 2214 سازمان مرکزی رئیس اداره کارگزینی
603 سید محمد رضویان 2428 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی معدن
604 حسن رعیت مقدم 2547 کارگاههای معماری وهنر کارشناس صنایع دستی
605 حسینعلی رفیعی پور 3092 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
606 حسینعلی رفیعی پور 2595 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
607 عبدالعلی رمضانی 2895 دانشکده فیزیک معاون تحصیلات تكمیلی دانشكده
608 حسین رمضانی . دانشکده ادبیات کارشناس دفترنهاد
609 محمد رمضانی
610 رضا رمضانی آرانی 2389 دانشکده فیزیک مدیر گروه فیزیك ذرات بنیادی و نظریه میدان
611 سید هادی بهشتیان 2147 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
612 محمد رمضانی علوی - - -
613 احمد رمضانی مقدم 2576 دانشکده فیزیک معاون آموزشي دانشكده فيزيك
614 احمد رمضانی مقدم 2579 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
615 معصومه رنجبر 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
616 ابوالفضل رنجبر 3241 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
617
618 مسعود رهایی فرد . . .
619 جواد خسروی 2248 سازمان مرکزی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه
620 اشرف روحانی 3767 دانشکده علوم انسانی كارشناس آموزش پرديس خواهران
621 رضا روحانی 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
622 حسن رودی . . بازنشسته
623 سیداحسان روزمه 2345 دانشکده فیزیک آزمایشگاه اپتیک
624 سیداحسان روزمه 2568 دانشکده فیزیک مدیرگروه فیزیک ماده چگال
625 سیداحسان روزمه . دانشکده فیزیک آزمایشگاه مغناتوامپدانسGMI
626 پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني 55444772 پارك علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني كارشناس پارك علم و فناوري غياث الدين كاشاني
627 ریاست داشکده مهندسی 2450 داشکده مهندسی ریاست
628 ریاست دانشکده معماری وهنر 3131 دانشکده معماری وهنر
629 رییس دانشکده ادبیات 2727 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رییس دانشکده ادبیات
630 علی زارع دوست 2562 تربیت بدنی مسئول استخر دانشگاه
631 عباس زارعی 2731 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتیدگروه زبان انگلیسی
632 محمدشریف زارعی 3419 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
633 مصطفی زاهدی فر 2344 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
634 مصطفی زاهدی فر 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
635 مصطفی زاهدی فر 3207 ساختمان نانو آزمایشگاه لایه نشانی حرارتی وآنالیزسلولهای خو
636 مصطفی زاهدی فر 2577 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
637 عباس زراعت 3731 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
638 فرهاد زمانی 3056 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
639 سروش زمانی مقدم بازنشسته
640 حمیدرضا جمعدار 4127 voipهمراه كارشناس مسؤول دفتر همكاري هاي بين الملل
641 اصغر زنجیرزن 2230 سازمان مرکزی مدیر امور مالی
642 حمیدرضا زنگنه 2573 دانشکده فیزیک مدیر گروه لیزر و فوتونیك
643 زهره زهرایی 3381 ساختمان ارشدی آزمایشگاه بیوتکنولوژی
644 زهره زهرایی 2396 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولوژی
645 زهره زهرایی 2314 دانشکده علوم آز زیست گیاهی
646 نرجس زیبایی 3372 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی فرش
647 نرجس زیبایی 2956 کارگاههای معماری آزمایشگاه رنگرزی
648 نرجس زیبایی 3374 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل کیفیت فرش
649 نرجس زیبایی 3373 ساختمان ارشدی آزمایشگاه رنگرزی فرش
650 محمود ساجدی 2241 سازمان مرکزی مسئول دفترمعاونت آموزشی
651 سید ابوالفضل سادات الحسینی . بازنشسته
652 سید حسین سادات الحسینی 2192 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
653 محمدرضا نیکویی کاشانی 2298 سازمان مرکزی مسئول دفترحراست
654 سید مهدی سادات فر 2255 سازمان مرکزی كارشناس امور قراردادها و پيمان هاي فني و ساختماني دانشگاه
655 سید مجتبی ساداتی 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
656 سیدابراهیم ساعتچی . . بازنشسته
657 علی ساعتی 3714 دانشکده علوم انسانی وحقوق آموزش
658 هادی ساعتی 3112 مسجد خدمات
659 سالن کنفرانس 3133 دانشکده معماری وهنر
660 سایت خوابگاهها 2645 خوابگاه خواهران
661 محسن شکرریز 2484 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
662 سایت ارشد 2487 دانشکده مهندسی
663 جعفر سایه آفتابی 2124 سازمان مرکزی روابط بین الملل
664 سعید سلطان محمدی 2171 سازمان مرکزی مدیر پژوهشی
665 مجید سبزپوشان 3435 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک سیالات
666 مهدی سبزواری 3049 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
667 حمزه سبزیان 2411 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
668 ستادتوسعه دانشگاه 3024 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
669 فکس ستادتوسعه دانشگاه 3025 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
670 روح الله میرزایی 2260 سازمان مرکزی معاون فرهنگی و اجتماعی
671 حسین ستار 2720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه معارف
672 مسلم ستوده خواه 3046 دانشکده علوم گروه شیمی معدنی
673 حسن سربند 2261 سازمان مرکزی عامل مالي حوزه آموزشي و سرپرست عامل مالي حوزه دانشجوييحسابداری دانشجویی
674 زهرا چینی 2981 کتابخانه بنیاد مطهر کارشناس بنیاد کتاب مطهر
675 عبدالله سعادت 2543 تربیت بدنی دفتر گروه علوم ورزشی - استخر
676 محمدرضا آدینه 4369 voipهمراه مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
677 سیدمرتضی سعادتدار بازنشسته
678 عباس سعادتمندی 2361 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
679 ابوالفضل خدمتی 4363 voipهمراه مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
680 شهریار سعیدیان بازنشسته
681 سلمان سقاحضرتی 2948 خانه فرهنگ کارشناس تشکلها ونشریات دانشجویی
682 سعید سلطانی محمدی 2441 دانشکده مهندسی گروه معدن
683 علیرضا شمسی 2156 سازمان مرکزی حسابداری
684 بهزاد سلطانی 3426 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
685 سعید سلطانی 0 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
686 زینب سلطانی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
687 سلف برادران 2546 سلف برادران
688 سلف خواهران 2549 سلف خواهران
689 سلف کارمندی (آزاد) 2599 سلف سرویس سلف سرویس
690 ملیحه سلمانی 3415 دانشکده مهندسی مکانیک آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
691 فاطمه سلمانی 2277 سازمان مرکزی بایگانی دانش آموختگان
692 مهران سهراب زاده بازنشسته
693 منصور سیاح . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
694 سیدعبدالکریم سیادت . سازمان مرکزی طرح وبرنامه کارشناس بهره وری
695 محمد سیدپور 2178 سازمان مرکزی کارشناس فناوری وارتباطات علمی
696 مرتضی سیدهاشم 2319 دانشکده شیمی منشی دانشکده شیمی
697 مرتضی سیدهاشم 2397 دانشکده شیمی مسئول دفتر دانشکده شیمی
698 سیدمهدی سیدی 2341 دانشکده فیزیک تکنیسین آزمایشگاه فیزیک1
699 سیدعباس سیدی آرانی دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
700 سادات سیدی پور 2419 دانشکده مهندسی آزمایشگاه آی تی
701 محسن سیفی 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
702 محسن شاطریان 3221 ساختمان نانو رئیس دانشکده منابع طبیعی
703 محمود شاطریان 3736 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
704 سیدحسین حسینی 4265 voipهمراه رئیس دبیرخانه کمیسیون بررسی موارد خاص و دبیر شورای انضباطی دانشجویان
705 حسین شاهرودیان 2197 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
706 عباس شایان فر بازنشسته
707 حمیدرضا جیحانی 3165 دانشکده معماری وهنر مدير گروه پژوهشي معماري وهنر مركز پژوهشي كاشان شناسي
708 مهدی شبانی نوش آبادی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
709 مهدی شبانی نوش آبادی 2357 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
710 لیلا شجاعی زاده 2501 دانشکده علوم مسئول آموزش دانشکده ریاضی
711 رضا شجری دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادبیات فارسی
712 حمید شرافتیان بازنشسته
713 شرکت تعاونی 2400 شرکت تعاونی مصرف
714 شرکت خدماتی 2553 ساختمان سفید شرکت خدماتی
715 دفتر شرکت فضای سبز 2883 ساختمان سفید خدمات فضای سبز
716 احمد شریف دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
717 زهرا شریف فر 3139 دانشکده معماری وهنر مرکز اسناد و تحقیقات علمی و معماری
718 کیوان شریف مرادی 3757 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه تربیت‌ بدنی
719 نفیسه شریفی 3057 دانشکده فیزیک گروه لیزر و فوتونیك
720 محمد حسین شریفی 2258 سازمان مرکزی مسئول تنظیم اسناد
721 زهرا شریفی 2450 دانشکده مهندسی مسئول دفتر دانشکده
722 نفیسه شریفی 3261 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانواپتوالكترونیك و فوتونی
723 رضا بیدگلیان 2103 سازمان مرکزی ابدارخانه اداری
724 زهره شعار 2233 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
725 حسین شعبانی زاد بازنشسته
726 قاسم شفیعی دانشکده علوم انسانی وحقوق هیأت علمی/گروه حقوق
727 خلیل شفیعی . .
728 قاسم شفیعی 2200 سازمان مرکزی مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی و قراردادها
729 سید قاسم خادم 2140 سازمان مرکزی مدیر اداری و پشتیبانی
730 مهدی شفیعی 2284 سازمان مرکزی نقل وانتقالات
731 محمدرضا شمس 2740 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
732 افسانه شمس 2718 دانشکده ادبیات کارشناس آموزش دانشکده ادبیات
733 مهدی شمس 2334 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
734 عباس شکاری بازنشسته
735 محسن شکرریز 2485 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
736 علی نجفی ایوکی 2271 سازمان مرکزی مدیرآموزش
737 قنبرعلی شیخ زاده 2446 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مکانیک
738 ولی ا... شیخیان . . بازنشسته
739 علی اصغر شیره پز دانشکده مدیریت و اقتصاد
740 زهرا صابری . دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
741 مجتبی صادق آرانی 2158 سازمان مرکزی مسئول حسابداری انبار مرکزی و فنی
742 عباس صادق زاده 2492 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی مواد
743 عباس صادق زاده 3392 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی مواد
744 امیرحسین صادقپور 3129 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
745 احسان صادقی
746 محمد حسین صادقی 3158 دانشکده معماری وهنر مسئول سمعی بصری وکارگاه عکاسی
747 زهرا صادقی 3726 دانشكده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
748 احسان صادقی بازنشسته
749 احسان صادقی 3043 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
750 ستار صادقی ده چشمه انتقالی
751 علی نجفی ایوکی 4107 voipهمراه مدیرآموزش
752 تاسیسات مهندسی برق وکامپیوتر 3402 ساختمان ساتر تاسیسات
753 محمدرضا منصورنیا . voipهمراه رئیس دانشکده شیمی
754 غلامرضا صالح علوی بازنشسته
755 مریم صالحی مقدم 2564 تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
756 عبدالحسین صانعی نژاد بازنشسته
757 عباس صانعی نژاد 3353 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
758 مجید صانعی نژاد 3400 دانشکده مهندسی مکانیک و برق و کامپیوتر مسئول دفتر دانشکده مهندسی مکانیک-برق و کامپیوتر
759 داوود صانعی نژاد - بازنشسته
760 حسین صباغیان بیدگلی 3467 دانشکده برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
761 محمد صبوری 2806 کتابخانه علوم انسانی آبدارخانه
762 مجید صدوقی 3750 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه روان شناسی
763 وحید صدوقی 2941 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی مطالعات و برنامه ریزی
764 غلامحسین صدیفیان 2406 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
765 فریبرز صدیق ارفعی 3751 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه روان شناسی
766 مهدی صدیقی 2161 سازمان مرکزی حسابداری ستادتوسعه
767 ایرج صفایی 55723355 نیاسر رصدخانه مرکزی دانشگاه
768 ایرج صفایی 3380 ساختمان ارشدی دفتر رصدخانه
769 ایرج صفایی 55723356 نیاسر فکس رصدخانه مرکزی دانشگاه
770 جواد صفایی قمی 2849 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
771 جواد صفایی قمی 2385 دانشکده شیمی گروه شیمی
772 جواد صفری بازنشسته
773 محسن نیازی 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
774 نرگس مسگری 2167 سازمان مرکزی كميسيون موارد خاص و انضباطي
775 غلامرضا صفری 3252 ساختمان نانو دانشکده مجازی
776 سید علی گلساز 3359 ساختمان ارشدی كمك كارشناس سخت افزار مركز رايانه
777 عبدا... رمضانی 2144 سازمان مرکزی کارشناس مسئول برنامه وبودجه
778 علیرضا صفوی نوش آبادی 2100 سازمان مرکزی مسئول دفتر رياست
779 مسعود صلواتی نیاسر 3028 دانشکده شیمی آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی
780 مسعود صلواتی نیاسر 2383 دانشکده شیمی گروه شیمی
781 مهدی صدیقی 3320 پردیس شهدا صندوق قرض الحسنه دانشجویی فاطمه الزهرا
782 روح ا... صیادی نژاد 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
783 محسن طاعتی 5578818 مركز رشد كارشناس و دبير شوراي مركز رشد
784 مهدی طالبی 2116 سازمان مرکزی روابط عمومی
785 مهدی طالبی 2927 سالن فیض مسئول آمفی تاتر
786 سیدعباس طاهر 3455 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق
787 حمیدرضا طاهرزاده 2208 سازمان مرکزی امورمالی اعتبار هیئت علمی
788 فاطمه سادات طاهری 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادبیات فارسی
789 زهرا طاهری 2744 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه زبان انگلیسی
790 بیژن طاهری 2422 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
791 امیرحسین طحان 2097 مرکز مشاوره آبدارخانه
792 حسین طحانی 2837 سرای هاشمیان متصدی خوابگاه
793 حسن طحانی - - بازنشسته
794 سید حسن مصطفوی 2151 سازمان مرکزی مسئول دفتر كميسيون مهندسي و عضو هيأت مميزه
795 حسین طرفدار . . بازنشسته
796 زینب طلوعی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
797 علی طهماسبی نوش آبادی 3362 ساختمان ارشدی کارشناس برنامه نویس کامپیوتر
798 اعظم طوقانیان 2833 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
799 بهزاد طولمی نژاد . . .
800 داوود ظریفی 3470 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
801 مرتضی عابدینی 2455 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
802 رضا عابدینی . . بازنشسته
803 علی عارف منش 2433 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
804 محمد عارفی 3405 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
805 سید حسین حسینی 2265 سازمان مرکزی رئیس دبیرخانه کمیسیون بررسی موارد خاص و دبیر شورای انضباطی دانشجویان
806 بابک عالمی 3148 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
807 علی عالی انوری 2417 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
808 نرجس سادات توفیقی 2833 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
809 امیرحسین عامری راد 2226 سازمان مرکزی رئیس اداره دانش آموختگان
810 مهدیه عباس زاده 2281 سازمان مرکزی كارشناس پذيرش و ثبت نام
811
812 فاطمه عباسی 2989 دانشکده علوم مسئول کتابخانه دانشکده علوم
813 علی عباسی 2817 مجتمع کارگاههای مهندسی آزمایشگاه ارتعاشات
814 آسیه عباسی 2260 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی
815 علی عباسی 2458 دانشکده مهندسی آزمایشگاه مقاومت
816 علی عباسی 2464 مجتمع کارگاههای مهندسی کارگاه جوشکاری
817 مصطفی عباسی مقدم 2723 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
818 محمد عباسیان 3417 دانشکده مهندسی مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق والکترونیک
819 علی اکبر عباسیان 3436 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
820 فرج ال... عبدالعالی 2816 ساختمان سفید تعاونی مسکن
821 علی اکبر عبدالله زاده 2420 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
822 علی اکبر عبداله زاده 0 .
823 حسین عبدالهی . . بازنشسته
824 عباس عبدلی 3063 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
825 امیرحسین عامری 4026 voipهمراه رئیس اداره دانش آموختگان
826 ابوالفضل عرب بیگی 3157 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
827 محمد عربی بازنشسته
828 طاهره عربی 2278 سازمان مرکزی مسئول دفتر و بايگاني مديريت تحصيلات تكميلي و استعدادهاي درخشان
829 فاطمه عربی 2896 دانشکده معماری وهنر مسئول برنامه ریزی طرح کلان(پژوهشکده انرژی)
830 محبوبه عربی مفرد 3256 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده مجازی
831 احمد نامور 4272 voipهمراه رئیس اداره ثبت نام
832 مجید عباسپور 2802 بخش مرجع كتابخانه علوم انساني كتابدار
833 - - 2474 دانشکده مهندسی کارشناس برق و کامپیوتر
834 محمدمهدی عسگرنژاد 2224 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیریت فنی و طرحهای عمرانی
835 علی خدایی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه آموزش
836 جلال عسگری 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
837 خوابگاه عصار 2608 خوابگاه عصار دفترمتصدیان خوابگاه متاهلین
838 محمد عصاری
839 مدیر اداری و پشتیبانی 2240 سازمان مرکزی مدیر اداری و پشتیبانی
840 مهدی عطاری 2271 سازمان مرکزی دفترمدیریت آموزشی
841 سعید عطاریه . . بازنشسته
842 محمدرضا معصومی 3284 مركز نوآوري و تجاري سازي مسئول دفتر و كارشناس مركز كارآفرینی
843 حورا علایی 2988 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
844 محمد علایی 2791 سازمان مرکزی کتابخانه انسانی
845 سوسن علایی 2274 سازمان مرکزی تحصبلات تکمیلی
846 آزمایشگاه علوم کامپیوتر 2305 دانشکده ریاضی آزمایشگاه علوم کامپیوتر
847 سید حسین علوی 3145 دانشکده معماری و هنر کارشناس گروهها
848 محمد علی اکبری 2283 سازمان مرکزی حسابدار عامل حوزه آموزشي
849 سیما علیخان زاده آرانی 3212 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
850 محسن علیخانی 2535 سرای شهید احمدی روشن متصدی خوابگاه
851 علی عمرانی پور 3142 دانشکده معماری وهنر اساتیدرشته معماری
852 سیدمحمود انتظام 4414 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
853 عمومی آموزش 2206 سازمان مرکزی عمومی
854 همگانی عمومی 2934 ورودی ماشین رو
855 همگانی عمومی 2938 دانشکده شیمی ورودی دانشکده شیمی
856 همگانی عمومی 2804 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
857 همگانی عمومی 2980 تربیت بدنی
858 همگانی عمومی 2569 خوابگاه برادران خوابگاه برادران
859 همگانی عمومی 2931 دانشکده ادبیات عمومی
860 همگانی عمومی 2935 درب اصلی
861 همگانی عمومی 2593 خوابگاه احمدی روشن
862 همگانی عمومی 2939 دانشکده علوم عمومی آمفی تاتر
863 همگانی عمومی 2937 خوابگاه
864 همگانی عمومی 2897 دانشکده مهندسی
865 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2685 خوابگاه خواهران بلوک4
866 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2687 خوابگاه خواهران بلوک6
867 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2688 خوابگاه خواهران بلوک7
868 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2689 خوابگاه خواهران بلوک8
869 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2686 خوابگاه خواهران بلوک5
870 طاهره عمیدی فر 3131 دانشكده معماري و هنر مسئول دفتر رئيس دانشكده
871 مهدی غضنفری 2399 دانشکده فیزیک عضو هيئت علمي گروه آموزشي فيزيك هسته اي
872 محمد جواد غفارزاده 2198 سازمان مرکزی مسئول تاسیسات
873 عبدالرسول غفاری بازنشسته
874 ناهید جمالی 4002 voipهمراه مسئول آموزش وامورپژوهشی پژوهشکده نانو
875 فاطمه غفاری 3761 پردیس خواهران مسئول دفتر رياست پرديس خواهران
876 زهراسادات غفوری 2237 سازمان مرکزی حسابداری
877 سیدمهدی غفوری 3716 دانشکده علوم انسانی وحقوق كارشناس خدمات آموزشي
878 نبی ال... غلامی سازمان مرکزی کارشناس سفارشات خارجی وخریدهای آزمایشگاهی
879 علی غلامی 2394 دانشکده علوم آزمایشگاه UVIR
880 علی غلامی 2380 دانشکده شیمی گروه شیمی
881 احمد غلامی 0000 .
882 یونس غلامی 3239 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
883 فاطمه غلامی 2297 سازمان مرکزی کارشناس دانشجویی حراست خواهران
884 حسن غیاثی 3137 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
885 حسن غیرتی بازنشسته
886 صدیقه فاطری 2279 سازمان مرکزی کارشناس مسئول ثبت ، تطبيق و كنترل نمرات
887 عاطفه فاطمیه 2228 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
888 فاکس 2139 سازمان مرکزی فاکس دبیرخانه جذب هیئت علمی
889 فاکس گروه ریاضی 2332 دانشکده علوم
890 علیرضا فرجی 2917 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه کنترل صنعتی
891 محمدرضا فتاح 2437 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
892 غلامحسین فتح تبار 2369 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
893 محسنعلی فتحعلی زاده بازنشسته
894 فائزه فخره - سازمان مرکزی ستاد توسعه
895 فاطمه فخری بازنشسته
896 عباسعلی فراهتی 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
897 جواد سلیمی سرتختی 3489 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
898 محسن فرجی 2477 دانشکده مهندسی مسئول آموزش دانشکده مهندسی عمران ومعدن
899 حسین فرجی 2862 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه XRD گروه معدن
900 علیرضا فرجی 3464 ساختمان ساتر عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق -كنترل
901 احمدعلی فرزاد 2262 ساختمان رفاه دانشجویی امور دانشجویی
902 احمدعلی فرزاد 2263 ساختمان رفاه دانشجویی امور دانشجویی
903 اکبر فرزانگان . . .
904 محسن فرشته 2550 اتاق جنب درمانگاه کارشناس مسئول سرای(خوابگاه) دانشجویی برادران
905 حمیدرضا فرشچی 3147 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
906 محبوبه فرشچی 2318 دانشکده علوم مسئول دفتر دانشکده علوم
907 روح الله فرقدان 3066 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
908 حمیدرضا فرنوش 2491 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
909 علی فرهادیان 3727 دانشکده علوم انسانی و حقوق ریاست گروه مدیریت و کارآفرینی
910 فروشگاه لباس 2602 خوابگاههای خواهران
911 مهین فریدونی 2473 دانشکده مهندسی آموزش مهندسی شیمی
912 سیدعلی گلساز 4359 voipهمراه كمك كارشناس سخت افزار مركز رايانه
913 حسن فلاح بازنشسته
914 فریدون فلاح . بازنشسته
915 محمد خدایی 4390 voipهمراه مسئول آموزش پردیس بین الملل و دانشجویان خارجی
916 سیدعلیرضا فولادی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
917 فکس 2772 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
918 فکس دانشکده 2777 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
919 فکس دانشکده مهندسی 2424 داشکده مهندسی
920 فکس دفتر ریاست 2112 سازمان مرکزی مدیر دفترریاست
921 فکس دفترآموزش 2242 سازمان مرکزی دفترآموزش
922 فکس ریاست دانشکده معماری وهنر 3132 دانشکده معماری وهنر
923 فکس گروههای آموزشی 2570 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
924 فکس مجله عرفان 2767 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس مجله عرفان
925 فکس معاونت پژوهشی 2177 سازمان مرکزی
926 فکس کتابخانه 2808 کتابخانه مرکزی فکس کتابخانه انسانی
927 سعید قماشی 55460333 پردیس خواهران سرپرست پردیس خواهران
928 محسن قاسم پور
929 سیدرضا قاسم زاده 3355 ساختمان ارشدی مسئول دفترمدیرمرکزرایانه وفناوری اطلاعات
930 سیدحسین قاسم زاده 2259 سازمان مرکزی عامل مالی تدارکات
931 احمدرضا قاسمی خوزانی 3430 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانيک جامدات
932 هدی قاسمیه 3227 ساختمان نانو معاون آموزشي دانشكده منابع طبيعي و علوم زمين
933 احسان قدرت الهی دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
934 سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان 3729 دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
935 زهرا قدیری فرد 3351 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و فناوري اطلاعات
936 محسن قرآنی نیا 2193 سازمان مرکزی فضای سبز
937 محسن قرآنی نیا 2194 سازمان مرکزی فضای سبز
938 حسین قربانپور 3253 ساختمان نانو مدیرانتشارات
939 علی قربانپور 3420 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
940 حسین قربانپور
941 حمید قربانی 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
942 سید محمدباقر قریشی 2398 دانشکده فیزیک اساتیدگروه فیزیك
943 عمومی . 2290 سازمان مرکزی راهرو آموزش
944 سیدمحمدباقر قریشی 2342 دانشکده علوم آزمایشگاه فیزیک2
945 سیدمحمدباقر قریشی 3391 ساختمان ارشدی آزمایشگاه سلولهای خورشیدی نانوساختار
946 روح الله فرقدان 2539 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک محاسباتی
947 سیدمهدی قریشی 2375 دانشکده شیمی گروه شیمی
948 سیدمهدی قریشی 2395 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
949 سیدمهدی قریشی 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
950 رضا قزاآنی . . بازنشسته
951 فتحعلی قشقایی فر 3174 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه فرش
952 علی رحیمی دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی وحقوق
953 رضا قضاوی 3229 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
954 سعید قماشی 3730 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه حقوق
955 اصغر قنایی . . بازنشسته
956 امیر قنبرپورنصرتی 2561 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
957 لیلا قنبری 3050 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
958 محمد قنبری 3044 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی آلی
959 منصوره قوام 3245 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
960 گروه عمران 2436 دانشکده مهندسی
961 گشت انتظامات برادران 2594 دانشکده علوم
962 رضا گل حسینی 2402 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
963 سعید گلابی 2434 دانشکده مهندسی گروه مکانیک
964 جواد صفایی قمی 2162 سازمان مرکزی معاون فرهنگی(مشاور رئیس دانشگاه درامور فرهنگی واجتمایی )
965 مرضیه قوام 2268 دانشکده علوم بنیاد حامیان دانشگاه
966 امیرمحمد گلابی 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
967 سعید گلابی 4280 مركز نوآوري و تجاري سازي معاونت نوآوری و اقتصادی
968 قاسم گلی 2246 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
969 سلمان گلی 3456 دانشکده برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
970 بابک گنجی 3472 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
971 محمد گنجی 3748 دانشکده علوم انسانی و حقوق مدیرگروه آموزشی علوم اجتمایی
972 سجاد جهانبخت 4441 voip همراه معاون آمورشی دانشکده برق وکامپیوتر
973 فرانک گودرزی 2308 دانشکده ریاضی مدیرگروه آماروکاربردها
974 طاهره لطفی 2094 مرکز مشاوره
975 محمد لطفی . . بازنشسته
976 زهراسادات لطیفی 2928 ساختمان رفاه دانشجویی کارشناس
977 حسن لطیفی 2715 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
978 سید محمد مهدی لطیفی
979 عیاس لقمان 3421 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
980 بلیط فروشی لوان تور 55515883 ایستگاه مکانیزه بلیط فروشی جهان مسافر
981 محمود مازوچی 2227 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
982 سیدمهدی متولی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
983 سیدمهدی متولی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
984 مجله انرژی 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
985 مهدی مجیدی 3479 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
986 محسن مجیری - دانشکده شیمی اساتید گروه مهندسی برق
987 مرتضی مطهرثانی 2287 سازمان مرکزی استعدادهای درخشان
988 اکبر محبی 2373 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
989 حمیدرضا محتسبی 2562 تربیت بدنی
990 محسن محرابی 3208 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفوتونیک
991 محسن محرابی 3211 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
992 امینه سادات محسن زاده 4735 voipهمراه کارشناس دفتر نهادرهبری
993 محسن محسن نیا 2376 دانشکده شیمی آزمایشگاه ترمودینامیک
994 محسن محسن نیا 3065 دانشکده شیمی گروه شیمی
995 محسن محسن نیا 2150 سازمان مرکزی رئيس كميسيون مهندسي و عضو هيأت مميزه
996 مهدی محسنی بازنشسته
997 مرضیه محق 2166 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
998 مصطفی محمدزاده 2169 سازمان مرکزی حوزه معاونت پژوهشی
999 مهدی محمدزاده 2247 سازمان مرکزی مدیر برنامه ريزي و توسعه
1000 آبدارخانه دانشکده ادبیات 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آبدار خانه دانشکده ادبیات
1001 حمیدرضا محمدی 3463 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق قدرت
1002 مهدی محمدی مهر 3432 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
1003 هادی مختاری 2445 دانشکده مهندسی اساتیدگروه مهندسی صنایع
1004 رضا مداحیان . . .
1005 اصغر مدبر نژاد 2926 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1006 محمد مدرسی 2315 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1007 محمد مدرسی 2316 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1008 محمد مدرسی 2119 سازمان مرکزی متصدی روابط عمومی
1009 سید احمد مدنی 3725 دانشکده علوم انسانی وحقوق علوم تربیتی
1010 ابوذر وفایی 2790 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی رئیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی
1011 مدیرآموزشی 2271 سازمان مرکزی مدیرآموزشی
1012 مدیرشاهدوایثارگر 3322 پردیس شهدا مدیرشاهدوایثارگر
1013 مهرداد مرادی 3216 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1014 لیلا مرادی 2336 دانشکده شیمی هیئت علمی شیمی
1015 مهرداد مرادی 3206 ساختمان نانو آزمایشگاه نانو مگنتو اپتیک
1016 محسن مرادیان 3218 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1017 علیرضا مرشدی 2231 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاون اداری ومالی
1018 علیرضا مرشدی 2131 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاون اداری ومالی
1019 مرکز مشاوره دانشجویی 2091 مرکز مشاوره دانشجویی
1020 اطلاعات مرکزتلفن دانشگاه 3333 دانشکده علوم مخابرات دانشگاه
1021 مسئول دفتر نهاد رهبری 2245 سازمان مرکزی دفتر نهاد رهبری
1022 محمدرضا مزدیان فرد 2457 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1023 محمد عباسیان 4417 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق والکترونیک
1024 محمدرضا مزدیان فرد 2444 دانشکده مهندسی
1025 آبدارخانه 3093 دانشکده علوم دانشکده شیمی
1026 محمدرضا مزدیان فرد 3389 ساختمان ارشدی فکس آزمایشگاه آب وفاضلاب
1027 محمدرضا مزدیان فرد 3388 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آب وفاضلاب
1028 مجید مزروعی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1029 اسماعیل مزروعی 3749 دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
1030 ساجده مسافرچی 3209 ساختمان نانو حراست خواهران
1031 مسجد 3111 مسجد
1032 جواد مسکینی 2102 سازمان مرکزی آبدارخانه ریاست
1033 زهرا آستانی 4767 voipهمراه مسئول آموزش پردیس خواهران
1034 الهه محمودی 3042 دانشکده شیمی هيئت علمي گروه بيوتكنولوژي
1035 اتاق مشاوره مرکز آی تی دینی 2597 مسجد مرکز آی تی دینی
1036 رضا رضازاده 2779 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه ادیان وفلسفه
1037 محمد مشهدی 2704 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی عضوهیئت علمی گروه ادیان وفلسفه
1038 مرکز پژوهشی کاشان شناسی 2793 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مرکز کاشان شناسی
1039 محبوبه عربی مفرد 4255 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مجازی
1040 مهدیه فلاح 3365 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
1041 امانات کتابخانه مهندسی 2407 ساختمان مرحوم محموداسلامی امانات کتابخانه مهندسی
1042 سیدحسن مصطفوی 2144 سازمان مرکزی مسئول دفتر كميسيون مهندسي و عضو هيأت مميزه
1043 محسن فرجی 4477 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
1044 طیبه مصلحی 2264 سازمان مرکزی مشاوران رییس اموربانوان
1045 منیره سادات قاضی 2128 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1046 معاون آموزشی 3150 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
1047 معاونت پژوهشی 2372 دانشکده علوم معاونت پژوهشی دانشکده علوم
1048 آبدارخانه معاونت پژوهشی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه
1049 معاونت دانشکده علوم 2323 دانشکده علوم
1050 نگین معزی 3215 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1051 سعید معصوم 3357 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه
1052 سعید معصوم 2338 دانشکده شیمی معاون پژوهشی
1053
1054 3287 مركز نوآوري و تجاري سازي دبیرخانه مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند
1055 آبدارخانه معماری وهنر 3105 دانشکده معماری و هنر آبدارخانه معماری وهنر
1056 محسن معین زاده 3224 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1057 عباس معین فر
1058 محمدرئوف معینی
1059 مجتبی معینیان 3128 دانشکده معماری وهنر كارشناس پژوهشكده فرش
1060 علیرضا ملاقنبری 2090 مرکز مشاوره دانشجویی رییس مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی
1061 مهران ملک 3159 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
1062
1063 مراد ملکی 2510 دفتر انتظامات مسئول انتظامات
1064 محمد ملکی 3141 مسئول آموزش دانشکده معماری وهنر کارشناس آموزش
1065 محمدحسن ملکیان 3366 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
1066 مهدی ممتحن 3166 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1067 محمدرضا منزوی بازنشسته
1068 فکس شاهدوایثارگر 3324 پردیس شهدا منشی شاهدوایثارگر
1069 محمدرضا منصورنیا 2899 دانشکده شیمی گروه شیمی
1070 محمدرضا منصورنیا 2339 دانشکده شیمی گروه شیمی
1071 محمدرضا منصورنیا 2390 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
1072
1073 مجید منعم زاده 2343 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک پایه3
1074 مجید منعم زاده 2574 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1075 مریم منفصلی 2905 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده مهندسی
1076 علی مهتری استرکی 3333 دانشکده علوم اپراتورمخابرات
1077 سیف ا... مهدی زاده بازنشسته
1078 محمدرضا مهدی زاده 2948 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
1079 یاسر مهرانیان 2153 سازمان مرکزی کارشناس خدمات آموزشی
1080 مهمانسرای اساتید 2975 مهمانسرای اساتید اطاق 4
1081 مهمانسرای اساتید 2976 مهمانسرای اساتید اطاق 92
1082 مهمانسرای اساتید 2977 مهمانسرای اساتید اطاق 8
1083 مهمانسرای اساتید 2978 مهمانسرای اساتید اطاق 93
1084 مهمانسرای اساتید 2979 مهمانسرای اساتید اطاق تلویزیون
1085 مهمانسرای اساتید 2973 مهمانسرای اساتید اطاق 32
1086 مهمانسرای اساتید 2972 مهمانسرای اساتید اطاق
1087 مهمانسرای اساتید 2974 مهمانسرای اساتید اطاق 7
1088 مهمانسرای اساتید 2966 مهمانسرای اساتید اطاق 121
1089 مهمانسرای اساتید 2970 مهمانسرای اساتید سوییت 2
1090 مهمانسرای اساتید 2962 مهمانسرای اساتید اطاق 123
1091 مهمانسرای اساتید 2961 مهمانسرای اساتید اطاق 91
1092 مهمانسرای اساتید 2963 مهمانسرای اساتید اطاق 112
1093 مهمانسرای اساتید 2965 مهمانسرای اساتید سوییت 7
1094 مهمانسرای اساتید 2964 مهمانسرای اساتید اطاق 111
1095 مهمانسرای اساتید 2967 مهمانسرای اساتید اطاق 5
1096 مهمانسرای اساتید 2960 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1097 مهمانسرای اساتید 2968 مهمانسرای اساتید اطاق 6
1098 مهمانسرای اساتید 2969 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1099 مهمانسرای اساتید 2971 مهمانسرای اساتید اطاق 31
1100 عبدالحسین مهندس 2472 دانشکده مهندسی مهندسی شیمی
1101 رویا مهین پور 3052 دانشکده شیمی گروه شیمی
1102 رویا مهین پور 2387 دانشکده شیمی گروه شیمی
1103 عبدا... موحدی محب 2843 ساختمان مرحوم محموداسلامی
1104 عبدا... موحدی محب 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
1105 مودم سازمان مرکزی
1106 اصغر احمدی فر 4150 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده شیمی
1107 سیدمهدی موسوی 3055 دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی
1108 سیدحجت موسوی 3225 ساختمان نانو اساتید گروه جغرافیا واکوتوریسم
1109 سیدکمال الدین موسوی 3743 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1110 سیدسیف ال... موسی زاده 2321 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1111 حمید رضا مومنیان . .
1112 مهدی اسدی 4361 voipهمراه كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1113 اعظم سلیمانی تبار 2987 دانشکده علوم کتابخانه دانشکده علوم
1114 علیرضا مکاری 2599 سلف سرویس مسئول نظارت برسلف کارمندی
1115 عباس مکاری بازنشسته
1116 لیلا مکوندی 3122 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
1117 سیدرضا میراحمدی .
1118 لیلا خانی 2649 خوابگاه خواهران دفترفرهنگی خوابگاه خواهران
1119 زینب سادات میرحسینی خانه فرهنگ
1120 فاطمه میرزابیگی 3153 ساختمان مرحوم محموداسلامی کتابخانه دانشکده معماری وهنر
1121 محمد میرزابیگی بازنشسته
1122 معصومه میرزایی 3152 دانشکده معماری وهنر مسئول کتابخانه
1123 روح ال... میرزایی 3228 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1124 علی میرزایی 2498 دانشکده مهندسی اساتید گروه عمران
1125 سمیراسادات ناصری منش 2544 سلف سرویس مسئول امور تغذيه
1126 مجید ناظری 3383 ساختمان ارشدی آزمایشگاه ترا هرتز
1127 مجید ناظری 3058 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1128 مجید ناظری 3386 ساختمان ارشدی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی
1129 محمدحسن صانعی پور 2752 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه عضو هيئت علمي گروه علوم قرآن و حديث
1130 ناظمه بلوک4 2690 خوابگاه خواهران
1131 ناظمه بلوک5 2691 خوابگاه خواهران
1132 ناظمه بلوک6 2692 خوابگاه خواهران
1133 ناظمه بلوک7 2693 خوابگاه خواهران
1134 ناظمه بلوک8 2694 خوابگاه خواهران
1135 غلامعلی ناظمی . . بازنشسته
1136 محسن معین زاده 4224 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1137 احمد نامور 2272 سازمان مرکزی رییس اداره ثبت نام
1138 سیدرضا نبوی 2299 سازمان مرکزی مدیر حراست
1139 غلامرضا نجفی 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول دفتر رئیس دانشکده
1140 علی نجفی 55444774 پارک علم وفناوری انتظامات
1141 علی نجفی ایوکی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
1142 روح ال.. نخعی سیستانی 3045 دانشکده شیمی اساتید گروه بیوتکنولوژی
1143 امیرحسین نخودکار 2335 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (جبر)
1144 سمیه نخی 2205 سازمان مرکزی حسابداری
1145 مهدیه فلاح 4365 voipهمراه كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
1146 محمد خداداد 2793 دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدیر اجرایی مرکزپژوهشی کاشان شناسی
1147 عباس نشاسته ساز 2149 سازمان مرکزی کارشناس مسئول آموزش کارکنان
1148 محمد نظیفی فرد 3288 مركز نوآوري و تجاري سازي هیات علمی پژوهشکده انرژی
1149 غلامرضا نعلچی برزکی 2461 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1150 غلامرضا نعلچی برزکی 2462 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1151 غلامرضا نعلچی برزکی 2463 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1152 مجید نعمتی 2868 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1153 صدیقه نعمتی 2409 دانشکده مهندسی منشی شیمی ومعدن
1154 مجید نعمتی 3460 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1155 علی طهماسبی نوش آبادی 4362 voipهمراه کارشناس برنامه نویس کامپیوتر
1156 ابراهیم نعمتی لای 2450 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
1157 ابراهیم نعمتی لایی 2476 دانشکده شیمی گروه مهندسی شیمی
1158 حسین نعیمی 2354 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
1159 حسین نعیمی 2388 دانشکده شیمی گروه شیمی
1160 سلمان نقره کار - دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1161 سیدابوالفضل نقوی بازنشسته
1162 اعظم السادات نقیبی 2091 مرکز مشاوره
1163 نگهبانی 2810 ورودی ماشین رو
1164 نگهبانی 2210 نگهبانی ورودی
1165 نگهبانی 2992 نگهبانی درب ماشین رو
1166 نگهبانی 2010 درب ورودی شماره2 نگهبانی ورودی
1167 نگهبانی 2993 نگهبانی ورودی بانک
1168 نگهبانی نگهبانی 2814 کیوسک کارگاهها
1169 نگهبانی 2110 سازمان مرکزی نگهبانی سازمان مرکزی
1170 نگهبانی 2910 منازل مسکونی اساتید
1171 نگهبانی 2410 دانشکده مهندسی نگهبانی
1172 نگهبانی 2930 نگهبانی ورودی آزادگان
1173 نگهبانی 2933 دانشکده علوم نگهبانی
1174 نگهبانی 3710 دانشکده علوم انسانی وحقوق نگهبانی
1175 نگهبانی 2936 ساختمان مرحوم محموداسلامی نگهبانی
1176 نگهبانی 2991 ورودی ماشین رو
1177 نگهبانی 2710 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1178 نگهبانی 2610 ورودی خوابگاه پسران
1179 نگهبانی 2601 ورودی شهرک صنعتی
1180 نگهبانی 2500 ورودی خوابگاه خواهران
1181 جواد نوحی بازنشسته
1182 محسن نورانیان
1183 محمد نورمحمدی 3064 دانشکده فیزیک گروه ماده چگال
1184 پرویز نوروزی 2867 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه برق
1185 ناصر نوروزی 3048 دانشکده علوم مدیرگروه علوم کامپیوتر
1186 پرویز نوروزی 2471 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1187 پرویز نوروزی 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ماشین وکنترل
1188 احسان نوری 2873 ساختمان رفاه پژوهشگده انرژی
1189 رضا نوری شادمهانی 3168 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه باستانشناسی
1190 سعیدرضا نوری مفرد 3705 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
1191 مجید نوریان 2459 دانشکده مهندسی اساتید گروه معدن
1192 محمدحسن ملکیان 4366 voipهمراه كارشناس برنامه نويس سيستم
1193 محسن حجازی 3481 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1194 محسن نیازی 3747 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1195 عليرضا صفوي نوش آبادي 2120 سازمان مرکزی مسئول دفتر رياست
1196 زهرا قدیری فرد 4351 voipهمراه كارشناس نرم افزار مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1197 امیر حسین یاسمی 2884 كارگاههاي معماري وهنر كارگاههاي معماري وهنر
1198 نرگس نیکخواه 3741 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم اجتمایی
1199 محمود نیکوفرد 3461 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق الکترونیک
1200 نرگس نیکوفرد 3220 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1201 سید امیرحسین نیکوکار
1202 محمد نیکویی مهر 4242 مركز نوآوري و تجاري سازي کارشناس مرکز نوآوری و تجاری سازی
1203 سمیه هارونی 2374 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
1204 سمیه هارونی 3062 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1205 محمدرضا هاشم زاده . بازنشسته
1206 عباس صانعی نژاد 4353 voipهمراه كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1207 مریم هاشمی 2351 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تجزیه
1208 عبدالمهدی هاشمی 3428 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
1209 اعظم السادات هاشمی نجات . .
1210 سیدمحمد هاشمی نجات . بازنشسته
1211 عمومی همگانی 2697 خوابگاه هاشمیان عمومی
1212 مسعود همدانیان 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
1213 مسعود همدانیان 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1214 همگانی همگانی 2985 نگهبانی ورودی آزادگان
1215 محمد هنرپیشه 3404 دانشکده مهندسی مکانیک مدیرگروه آموزشی ریاضی کاربردی
1216 عاطفه هنردار 2355 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی عمومی
1217 هیئت فاطمیون 2944 خانه فرهنگ
1218 حیدر هیزمی بازنشسته
1219 سیدمهدی وحیدی پور 3471 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی كامپیوتر
1220 محمدرضا وزیری . .
1221 فاطمه وصالی 2666 خوابگاه خواهران مسئول اداره خوابگاههای خواهران
1222
1223 محسن ولایتی بازنشسته
1224 عباسعلی ولی 3246 ساختمان نانو مدیر گروه آموزشی مدیریت سرزمینهای خشک واحیای بیابان
1225 غلامرضا وکیلی نژاد . .
1226
1227 کارشناسان مشاوره 2096 مرکز مشاوره
1228 کارشناسان مشاوره 2095 مرکز مشاوره
1229 ملوک فیضی 2092 مرکز مشاوره مددکار اجتماعی
1230 کارگاه ساختمانی سایت اداری 2506 کارگاه ساختمانی سایت اداری
1231 کارگاه شیشه گری 2916 کارگاه شیشه گری کارگاه شیشه گری
1232 مرتضی اقبالی 4111 voipهمراه تکنیسین مرکز مخابرات
1233 امیرحسین کاشانی نژاد
1234 محمد ناظمی 4352 voipهمراه كارشناس مسئول پشتيباني سخت افزار رايانه
1235 رسول کاظمی 2311 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1236 کانون ایثارواحدخواهران 2293 دانشکده معماری وهنر شاهدوایثارگر
1237 کانون شهدا 2946 خانه فرهنگ
1238 کانون علمی زبان 2702 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1239 کانون علمی زبان 2701 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1240 کانون فرهنگی ایثار 2292 دانشکده معماری وهنر واحدپسران
1241 کانون قرآن 2944 خانه فرهنگ
1242 زهرا صمدیان 2947 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
1243 کانون نگاه سبز 2946 خانه فرهنگ
1244 مریم السادات اخوان حجازی 4285 voipهمراه مدیر ستادی طرح کلان ملی میکروتوربین
1245 سیدابولقاسم کاهانی 2307 دانشکده شیمی گروه شیمی
1246 سیدابواقاسم کاهانی 2359 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
1247 حسین خداشناس 4358 voipهمراه كارشناس واحد پشتيباني سخت افزاري
1248 علیرضا کباری 2596 مسجد مسئول مرکز آی تی دینی
1249 عباس کتابی 3396 ساختمان ارشدی اساتید گروه مهندسی برق
1250 عباس کتابی - دانشکده مهندسی اساتید گروه
1251 حسین کچویی بازنشسته
1252 اشرف کحال 2282 سازمان مرکزی مسئول بايگاني آموزش
1253 اعظم کحال 2803 کتابخانه مرکزی فهرست نویسی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1254 فاطمه کرباسچی 2276 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
1255 حسین کرباسی 2801 کتابخانه مرکزی کتابخانه دانشکده علوم انسانی
1256 مهدی کرمانی نصر آبادی 2165 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
1257 حسین کرمی طاهری 3459 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق الکترونیک
1258 حوزه ریاست کریدور 2109 سازمان مرکزی حوزه ریاست
1259 خیرا... کریمی . بازنشسته
1260 عباس ابن علی 2749 دانشكده ادبيات و زبان خارجه مدير حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1261 محمدرضا کریمی نژاد 2460 مجتمع کارگاهها كارگاه ماشين ابزار و آزمايشگاه
1262 حمیدرضا کریمیان بازنشسته
1263 رمضانعلی خدمتکار 4800 voipهمراه مسئول كتابخانه دانشكده علوم انساني
1264
1265 حسین کریمیان 3475 ساختمان ساتر هیئت علمی گروه برق
1266 عباس کمالی - سرای شهید احمدی روشن متصدی خوابگاه
1267 رضا کهکشانی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1268 مهدی کوچکی 2270 سازمان مرکزی کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1269 محسن کوشافر 3746 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1270 صدیقه کیانی 3243 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1271
1272 مهدی خیرخواه 4368 voipهمراه كارشناس برنامه نويس سيستم
1273 علی یزدخواستی 3721 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
1274 مصطفی یزدی 2156 سازمان مرکزی حسابداری
1275 جعفر یزدیان جعفری 3732 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه حقوق
1276 مصطفی یوسف زاده 2199 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1277 احمد یوسفان 3468 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1278 محمدرضا یونسی 2280 سازمان مرکزی رئیس اداره خدمات آموزشی(آموزش کل)
1279
1280 علی بیدگلیان بازنشسته
1281 فاطمه قربان 2717 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی کارشناس نشریه حدیث پژوهی
1282 کتابخانه مرکز آی تی دینی 2598 مسجد مرکز آی تی دینی
1283 محمد عزیزی 2195 سازمان مرکزی دفتر فنی
1284 معصومه سلطانی 2412 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
1285 جعفر محبوبی 3322 پردیس شهدا رئیس گروه دانشجویان شاهد وایثارگر
1286 علی کریمی 3477 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی برق قدرت
1287 الهام وطنخواه کاشی 2728 دانشكده انسانی واحد خواهران حوزه علوم اسلامی
1288 سلیله کریمی 2942 خانه فرهنگ کارشناس دفتر نهاد رهبری
1289 شرکت کارگذاری بانک مسکن 55512204 مرکز نوآوری وتجاری سازی شرکت کارگذاری بانک مسکن
1290 سید محمدتقی صفوی 2313 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
1291 حامد حبیب زاده 2750 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
1292 حسین رضادخت 2998 تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
1293 علی مهتری 4333 voipهمراه اپراتورمخابرات
1294 فاطمه سادات طاهری 2745 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی گروه زبان و ادبیات فارسی
1295 احمدرضا قاسمی خوزانی 2818 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت و نانوکامپوزیت
1296 محسن بوجار آرانی 2209 سازمان مرکزی كارشناس اتوماسیون اداری
1297 امیر قنبرپورنصرتی 3707 دانشکده علوم انسانی وحقوق
1298 محمد اقبالی آرانی 3029 دانشكده فیزیك گروه فیزیك ماده چگال
1299 سمیه وطنخواه 2952 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی انجمن های علمی دانشجویی
1300 محسن فخری
1301 زهرا تقوائی یزدلی 2143 سازمان مرکزی کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
1302 الهه ملکیان فینی 2892 تربیت بدنی كارشناس تربيت بدني
1303 حسن غیاثی 3136 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
1304 امینه سادات محسن زاده 2943 خانه فرهنگ كارشناس دفتر نهادرهبری
1305 حمیدرضا فهیمی تبار 2721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیر گروه علوم قرآن وحدیث
1306 ملیحه حسین زاده 4157 voipهمراه کارشناس مسئول خدمات آموزشي
1307 مسعود کیانی 3754 دانشكده علوم انساني عضو هيات علمي گروه روان شناسي
1308 رضا منصوری 2108 ساختمان مرکزی موسسه مطالعات پیشرفته سعیدی
1309 2626 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی خوابگاه خواهران
1310 محمدرضا غیاثیان 3120 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه هنر
1311 جلال عسکری فرسنگی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
1312 شرکت پارس پویش فن آور 3759 دانشکده حقوق و علوم انسانی - طبقه دوم مرکز نوآوری و تجاری سازی
1313 محمد براتی 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
1314 علیرضا مکاری 2545 سلف مركزی و سلف كاركنان ناظر سلف كاركنان و مركزی
1315 محسن نیازی 3758 دانشکده حقوق رئیس کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه
1316 محمود عباسی 2468 دانشکده مهندسی معاون پژوهشی دانشکده
1317 سید امیرحسین نکوئی 3487 دانشکده مهندسی برق اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1318 صدیقه فاطری 4279 voipهمراه کارشناس مسئول ثبت ، تطبيق و كنترل نمرات
1319 داود کاظمی 2251 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
1320 زهراسادات طاهری 2751 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی مرکز زبان دانشگاه
1321 مرضیه محق 4225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1322 مسعود تمسکی بیدگلی
1323 رضا فلاحتی
1324 نمابر مرکز رشد 55578810 ساختمان مركز رشد فاکس
1325 مهدی سلمان پور 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
1326 فاطمه هاشمی علی آبادی 3765 دانشکده حقوق كتابخانه پرديس خواهران
1327 غلامحسین صدیفیان 3393 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی سیالات فوق بحرانی و نانو فناوری
1328 نسترن چراغی 2114 سازمان مرکزی روابط عمومی
1329 مهدی نجاتی 2994 درمانگاه کارشناس بهداشت
1330 ابراهیم امیدوار 3238 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1331 محمدرضا ذوقی 3476 دانشكده برق و كامپيوتر اساتید گروه مهندسی برق
1332 پژوهشکده اسانس 4990 voipهمراه پژوهشکده اسانس قمصر
1333 مجتبی بهرامیان 2327 دانشکده ریاضی عضوهیئت علمی گروه ریاضی محض
1334 مسعود لقب دوست 2541 انبار مرکزی متصدی اداره اموال وانبار
1335 فرشید احمدی 3440 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک
1336 محسن شفیعی راد 3488 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق کنترل
1337 مجله مهندسی اکوسیستم بیابان 3234 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
1338 مجید سبزپوشان 4270 مركز نوآوري و تجاري سازي رئیس پژوهشکده انرژی
1339 افسانه افضلی 3237 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه محیط زیست
1340 نرگس اخوان 2735 دانشكده ادبيات وزبان هاي خارجه واحد خواهران حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1341 یوسف جان قمصری 4229 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت نوین شیمی رازی
1342 مهسا سهیل شمائی 3048 دانشکده علوم عضو هيئت علمي گروه آموزشي علوم كامپيوتر
1343 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدير مسئول مجله محاسبات نرم
1344 سید رضا موسوی 2535 سرای شهید احمدی روشن متصدی خوابگاه
1345 فردوسی نژاد 55572008 خوابگاه شهید خاندایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان متصدی خوابگاه
1346 جواد سلیمی سرتختی 3482 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1347 محمد ناظمی 3352 ساختمان ارشدی كارشناس مسئول پشتيباني سخت افزار رايانه
1348 حمید هاشمی دزکی 3483 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
1349 محمد سبحانی نیا 2755 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مدیرگروه معارف اسلامی
1350 مجید حیاتی آشتیانی 2497 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1351 زینب سعیدیان طرئی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1352 سمیه قندی بیدگلی 2416 دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع
1353 حمیدرضا پیوندی 2324 دانشکده علوم مسئول امورحقوقی قراردادها اراضی واملاک بنیاد حامیان
1354 سلمان گلی 3350 ساختمان ارشدی مدیرمرکز رایانه وفناوری اطلاعات
1355 فرزان رضایی 3478 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق الکترونیک
1356 علیرضا پاچناری 2425 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
1357 امین رضایی 2244 سازمان مرکزی مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری
1358 ملیحه عباس زاده 2426 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
1359 حسین خراسانی زاده 3450 دانشکده مهندسی مکانیک مركز تحقیقات علمی كاربردی آب، تغییر اقلیم و خشكسالی
1360 زهرا آستانی 3717 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول سایت دانشکده علوم انسانی وحقوق
1361 علی محمد الماسی 2268 دانشکده علوم ستادتوسعه
1362 زهرا آستانی 3763 دانشکده علوم انسانی كارشناس مركز رايانه پرديس خواهران
1363 مصطفی وطنی دانشکده مهندسی عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي
1364 علیرضا جوادی 2435 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
1365 2837 سرای (خوابگاه) هاشمیان اداره سراهای دانشجویی
1366 مهدی محمدی مهر 3413 دانشکده مهندسی مکانیک معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک
1367 زهره مقدم 3398 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آنالیز حرارتی
1368 عباس جعفری کاشی 3382 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تشخیص مواد
1369 زهره آیاره 3387 ساختمان ارشدی آزمایشگاه طیف سنجی پیشرفته
1370 سجاد جهانبخت 3441 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
1371 اسماعیل مزروعی نصرآبادی 2117 سازمان مرکزی مدیر ارتباطات فرهنگی
1372 محمد نیک سرشت بازنشسته
1373 2190 سازمان مرکزی فاکس دفتر فنی
1374 زهرا آستانی 2732 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مسئول سایت دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1375 حمید ریحانی فرد 3403 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی مکانیک آبدارخانه
1376 2959 مهمانسرای اساتید مهماندار
1377 آسیه نژاد 2924 اداره رفاه دانشجویی كارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي
1378 محمد رمضانی علوی 2182 سازمان مرکزی كارشناس برنامه ريزي حوزه معاونت دانشجويي
1379 صدیقه جمالی 4271 مركز نوآوري و تجاري سازي كارشناس پژوهشکده انرژی
1380 پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني پارک علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني 55444773 پارك علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني كارشناس پارك علم و فناوري غياث الدين كاشاني
1381 وحید صدوقی 3735 دانشكده علوم انساني و حقوق كتابخانه گوياي كانون روشنا
1382 مصطفی زاهدی
1383 فکس اداره تدارکات 2252 سازمان مرکزی تدارکات
1384
1385 3501 خوابگاه شهریاری
1386 اکبر محبی 2138 سازمان مرکزی رئيس دبيرخانه هيات اجرايي جذب
1387 امین رضایی 4244 voipهمراه مدير اجرایی دفتر نهادرهبری
1388 خوابگاه هاشمیان 2609 خوابگاه هاشمیان متصدیان
1389 جواد دقیق 4262 voipهمراه مدیر اموردانشجویی
1390 آبدارخانه آبدارخانه 3289 مركز نوآوري و تجاري سازي آبدارخانه
1391 مدیریت دفترریاست وروابط عمومی 2115 سازما ن مرکزی دفترریاست وروابط عمومی
1392 عمومی همگانی 2698 خوابگاه عصار عمومی
1393 بوفه باباخلیل 2542 خوابگاه باباخلیل بوفه
1394 عمومی همگانی 2696 خوابگاه باباخلیل عمومی
1395 عباس آقاجانی بزازی 2454 داشکده مهندسی گروه مهندسي معدن
1396 مرتضی اقبالی 3399 ساختمان ارشدی تکنیسین مرکز مخابرات
1397 مهرداد مرادی 3371 ساختمان ارشدی آزمايشگاه آناليز صنعتي
1398 اعظم اشعریون 3013 دانشکده شیمی کارشناس آموزش
1399 اکبر محمدی بازنشسته
1400 مهدکودک مهد کودک 55514116 کوی اساتید مهدکودک
1401 علیرضا جوادی 2125 سازمان مرکزی مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي
1402 محمد کارکنان 2145 سازمان مرکزی کارشناس برنامه ریزی وتوسعه
1403 محمد کارکنان 4243 مركز نوآوري و تجاري سازي كارشناس توسعه و انتقال فناوري و كارشناس مطالعات اقتصادي و سرمايه گذاري
1404 زهره شهریاری
1405 محمدامین پروانیان 4214 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه ماز
1406 فتحعلی قشقایی فر 4215 مركز نوآوري و تجاري سازي مرکز خلاقیت و نوآوری فرش
1407 دکتر سعید معصوم 4216 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت سلامت آذین پارسیان
1408 3502 خوابگاه شهریاری
1409 محسن ایرانی 4217 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت ماشین
1410 آبدارخانه آبدارخانه پژوهشکده نانو مرکز تجاری سازی ونوآوری
1411 سید سجاد حسینی 4201 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت مهرآزگستر
1412 3503 خوابگاه شهریاری
1413 محمد نیکویی مهر 4241 voipهمراه کارشناس مرکز تجاری سازی ونوآوری
1414 3504 خوابگاه شهریاری
1415 3505 خوابگاه شهریاری
1416 قنبرعلی شیخ زاده 2241 سازمان مرکزی معاونت آموزشی
1417 آسیه عباسی 4160 voipهمراه مسئول دفتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی
1418 سعید سلطان محمدی 4041 voipهمراه مدیرپژوهشی
1419 مهدی شبانی 2170 سازمان مرکزی معاون پژوهشی و ارتباطات علمی
1420 محسن بوجار 4209 voipهمراه کارشناس اتوماسیون اداری
1421 سلمان گلی 4350 ساختمان ارشدی مدیر مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1422 3506 خوابگاه شهریاری
1423 سیدرضا قاسم زاده 4455 ساختمان ارشدی مسئول دفترمدیرمرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1424 علی فرهادیان 4221 voipهمراه مدير مركز نوآوري و تجاري سازي
1425 علی فرهادیان 4222 مركز نوآوري و تجاري سازي مدیرمركز نوآوري و تجاري سازي
1426 دکترحسینعلی رفیعی پور 4202 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت فامینه زیست فناور
1427 3507 خوابگاه شهریاری
1428 دکتر سید محمد باقر قریشی 4203 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت فن دقیق کوثر
1429 3508 خوابگاه شهریاری واحد شماره92
1430 علی کریمی 3376 ساختمان ارشدی, آزمایشگاه پژوهشی سیستم قدرت عضو هیئت علمی گروه مهندسي برق -قدرت
1431 کانون بازنشتگان 55450388 خانه عطارها کانون بازنشستگان
1432 3509 خوابگاه شهریاری
1433 نفیسه الهی 4205 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت جهان صادرات
1434 معین سروی 4206 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه سرو رایان
1435 3510 خوابگاه شهریاری
1436
1437 3511 خوابگاه شهریاری
1438 امین اخگری 4208 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه بازسازی ویدئویی
1439 دکتر رحمان عابدین زاده 4210 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت نویان تیم
1440 سعید سروشیان 4211 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه مهرگان سیستم
1441 فاطمه مسعودی فر 4212 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت پارس پویش
1442 محسن ایرانی 4433 voipهمراه مدیریت فناوری و ارتباطات علمی
1443 امیرحسن مولایی 4218 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه ایران تا
1444 عبدالمهدی هاشمی 3407 ساختمان ساتر آزمایشگاه مکانیک نانوسیال
1445 احمدرضا قاسمی 3408 ساختمان ساتر آزمایشگاه کامپوزیت ونانوکامپوزیت
1446 علیرضا جوادی 4125 voipهمراه مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي
1447 علی دادخواه 3151 دانشکده معماری وهنر هيئت علمي گروه فرش
1448 حمیدرضا جمعدار 2127 سازمان مرکزی كارشناس مسؤول دفتر همكاري هاي بين الملل
1449 زهرا سروش 4096 voipهمراه کارشناس مشاوره
1450 سید مرتضی بابامیر 4454 voip همراه مدیرگروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
1451 . . 3512 خوابگاه شهریاری خوابگاه شهریاری
1452 . . 3513 خوابگاه شهریاری .
1453 . . 3514 خوابگاه شهریاری .
1454 . . 3515 خوابگاه شهریاری .
1455 . . 3516 خوابگاه شهریاری .
1456 . . 3517 خوابگاه شهریاری .
1457 . . 3518 خوابگاه شهریاری .
1458 . . 3519 خوابگاه شهریاری .
1459 . . 3520 خوابگاه شهریاری .
1460 . . 3521 خوابگاه شهریاری .
1461 . . 3522 خوابگاه شهریاری .
1462 . . 3523 خوابگاه شهریاری .
1463 . . 3524 خوابگاه شهریاری .
1464 . . 3525 خوابگاه شهریاری .
1465 . . 3526 خوابگاه شهریاری .
1466 . . 3527 خوابگاه شهریاری .
1467 . . 3528 خوابگاه شهریاری .
1468 . . 3529 خوابگاه شهریاری .
1469 . . 3530 خوابگاه شهریاری .
1470 مهدی عطاری 2107 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدير آموزشي
1471 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4717 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1472 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4718 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1473 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1474 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1475 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1476 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1477 مرتضی اقبالی 4399 ساختمان ارشدی تکنیسین مرکز مخابرات
1478 شرکت کارگذاری بانک مسکن 55512205 مرکز نوآوری وتجاری سازی شرکت کارگذاری بانک مسکن
1479 شرکت کارگذاری بانک مسکن 4223 مرکز نوآوری وتجاری سازی شرکت کارگذاری بانک مسکن
1480 مصطفی یزدی 4286 مركز نوآوري و تجاري سازي عامل مالي معاونت نوآوري و اقتصادي
1481 دبیرخانه کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی 3445 ساختمان ساتر اطاق22 دبیرخانه کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی
1482 رئیس دانشکده مکانیک 3434 ساختمان ساتر رئیس دانشکده مکانیک
1483 رئیس دانشکده برق وکامپیوتر 3443 ساختمان ساتر رئیس دانشکده برق وکامپیوتر
1484 فکس دانشکدههای مکانیک وبرق 3444 ساختمان ساتر فکس دانشکدههای مکانیک وبرق
1485 جواد رضازاده 3367 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه
1486 مزرعه گل آفتاب گردان 2870 درب ورودی جنب بانک تجارت گل فروشی درب ورودی جنب بانک تجارت
1487 محسن فخری 55512203 درب ورودی جنب بانک تجارت نماينده بنياد حاميان دانشگاه در طرح و اجراي پروژه هاي عمراني
1488 مهدی محمدزاده 2134 سازمان مرکزی کارشناس انتشارات
1489 کارگاه بلوک4 2605 خوابگاه خواهران بلوک4
1490 1لهه خلدی 4354 voipهمراه كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
1491 محمد رضا جساس 4191 voipهمراه طرحهای عمرانی
1492
1493 محمد مزدیان فر 4159 voipهمراه سرپرست اداره اموال وانبار
1494 علی عباسی 2908 مجتمع کارگاههای مهندسی کارگاه اتو مکانیک
1495 حامد هاشمی دزکی 3376 ساختمان ارشدی,آزمایشگاه پژوهشی سیستم قدرت عضو هیئت علمی گروه مهندسي برق -قدرت
1496 عبدالله ایرانخواه 4439 voipهمراه مدیرگروه مهندسی شیمی
1497 ناهیدسادات حقیقی قمصری 55751992 پژوهشکده اسانسانسهای طبیعی کارشناس آزمایشگاه
1498 جعفر محبوبی 4322 voipهمراه رئیس گروه دانشجویان شاهد وایثارگر
1499 اعظم اسلامی 4323 voipهمراه کارشناس امورشاهد
1500 زهره آزادپور 4014 voipهمراه مجله انرژی دانشکده مهندسی
1501 حسن نخی . بازنشسته
1502 حامد حبیب زاده 4750 voipهمراه مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
1503 طاهره عربی 4378 همراهvoip مسئول دفتر و بايگاني مديريت تحصيلات تكميلي و استعدادهاي درخشان
1504 لیلا شجایی زاده 4501 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده ریاضی
1505 فاطمه عباسی 4989 voipهمراه مسئول کتابخانه دانشکده علوم
1506 زهرا تقوائی یزدلی 4143 voip همراه کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
1507 مرضیه پوربابایی 4918 voipهمراه كارشناس مسئول آزمايشگاه رياضي و علوم كامپيوتر
1508 مریم صالحی مقدم 4564 voipهمراه کارشناس تربیت بدنی
1509 حسین رضادخت 4998 voipهمراه کارشناس تربیت بدنی
1510 فاطمه کاردان 4391 voipهمراه گروه ارتباط با دانش آموختگان
1511 سعید حلاج باشی 4560 voipهمراه مدیر تربیت بدنی
1512 علی زارع دوست 4562 voipهمراه مسئول استخر دانشگاه
1513 محمود ساجدی 4341 voipهمراه مسئول دفترمعاونت آموزشی
1514 مهدی عطاری 4071 voipهمراه دفترمدیریت آموزشی
1515
1516 حمید رضا نادی جوشقانی 4235 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه عیار
1517 حمیدرضا رضایی زارع 4085 voipهمراه نظام وظیفه
1518 اشرف خسروانی 4082 voipهمراه بایگانی آموزش
1519 سوسن علایی 4274 voipهمراه تحصیلات تکمیلی
1520 مهدی شفیعی 4084 voipهمراه نقل وانتقالات
1521 محمدرضا یونسی 4180 voipهمراه رئیس اداره خدمات آموزشی(آموزش کل)
1522 قاسم گلی 4246 voipهمراه ثبت سوابق تحصیلی
1523 اشرف کحال 4182 voipهمراه مسئول بايگاني آموزش
1524 محمود مازوجی 4227 voipهمراه اداره دانش آموختگان
1525 عاطفه فاطمیه 4228 voipهمراه اداره دانش آموختگان
1526 فاطمه کرباسچی 4276 voipهمراه اداره دانش آموختگان
1527 مهدیه عباس زاده 4137 voipهمراه بایگانی دانش آموختگان
1528 فاطمه سلمانی 4277 voipهمراه بایگانی دانش آموختگان
1529 مرتضی مطهرثانی 4287 voipهمراه استعدادهای درخشان
1530 منیره سادات قاضی 4128 voipهمراه کارشناس تحصیلات تکمیلی
1531 سیداحمد مدنی 4289 voipهمراه مدیریت نظارت، سنجش و کیفیت آموزش
1532 حسن ازانی 4133 voipهمراه دفتر ارزشیابی اساتید
1533 مهدی کوچکی 4170 voipهمراه کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1534 اکبر محبی 4138 voipهمراه رئيس دبيرخانه هيات اجرايي جذب
1535 علیرضا خبازی 4136 voipهمراه گزینش استاد
1536 محمدتقی دلداده 4183 voipهمراه هیئت ممیزه
1537
1538 محمد اقبالی 4250 voipهمراه مسؤول دفتردانشکده مجازی
1539 غلامرضا صفری 4252 voipهمراه دانشکده مجازی
1540 عبدالله ایرانخواه 4204 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت نادین کیمیاگران آروند
1541 حسن لطیفی 4715 voipهمراه آموزش ادبیات
1542 مهدی غضنفری 4099 voipهمراه عضو هيئت علمي گروه آموزشي فيزيك هسته اي
1543
1544
1545
1546 حسین ستار voipهمراه
1547 سعید گلابی 4080 voipهمراه معاونت نوآوری واقتصادی
1548 قنبرعلی شیخ زاده 4090 voipهمراه معاونت آموزشی
1549 سلمان گلی 4400 voipهمراه مدیر مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1550 محسن مرادیان 3264 ساختمان نانو آزمایشگاه پژوهشکده نانو
1551 سید رضا قاسم زاده 4004 voipهمراه مسئول دفترمدیرمرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1552 محمد مرشدی 4022 voipهمراه دفتر دانشکده علوم
1553 حورا علایی 4088 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1554 زهرا خلجی 4988 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1555 محمد پاکدل 4987 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1556 اعظم سلیمانی تبار 4087 voipهمراه کتابخانه دانشکده علوم
1557 عباس نشاسته ساز 4149 voipهمراه کارشناس مسئول آموزش کارکنان
1558 جمیله جلالی 4018 voipهمراه رئیس اداره رفاه کارکنان
1559 حسین دهقانی 4408 voipهمراه کتابخانه دانشکده مهندسی
1560
1561 مریم منفصلی 4905 voipهمراه کتابخانه دانشکده مهندسی
1562 اصغر مدبرنژاد 4926 voipهمراه کتابخانه دانشکده مهندسی
1563 عباس ابن علی 4735 voipهمراه مدير حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1564 نرگس اخوان 4749 voipهمراه واحد خواهران حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1565 سلیله کریمی 4942 voipهمراه کارشناس دفتر نهاد رهبری
1566 امید بابایی 4556 voipهمراه کارشناس آزمایشگاه های مهندسی عمران
1567 سادات سیدی پور 4419 voipهمراه آزمایشگاه آی تی
1568 علی افتخاری 4334 voipهمراه اساتید گروه ریاضی کاربردی
1569 صدیقه جمالی 4371 voipهمراه كارشناس پژوهشکده انرژی
1570 معصومه میرزایی 4152 voipهمراه مسئول کتابخانه دانشکده معماری وهنر
1571 جواد رضازاده 4367 voipهمراه کارشناس نرم افزار مرکز رایانه
1572 سیدحسین علوی 4145 voipهمراه کارشناس گروهها
1573 محمد جواد باقری 4121 voipهمراه کارشناس باستانشناسی وارشدوصنایع دستی
1574 محمد ملکی 4031 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده معماری وهنر
1575 حسن بابازاده 4450 voipهمراه رئیس اداره تدارکات
1576 محسن خاکی 4148 voipهمراه کارشناس آمارواطلاعات
1577 سید محمدتقی صفوی 4313 voipهمراه آموزش دانشکده شیمی
1578 یاسر مهرانیان 4153 voipهمراه کارشناس خدمات آموزشی
1579 مهدی افشان 4923 voipهمراه کارشناس مسئول خدمات رفاهی دانشجویی
1580 زهراسادات لطیفی 4928 voipهمراه کارشناس
1581 مهرداد مرادی 4232 voipهمراه آزمایشگاه مرکزی
1582 حسن استادحسین 4431 voipهمراه اساتید مهندسی عمران
1583 مجتبی معینیان 4028 voipهمراه كارشناس پژوهشكده فرش
1584 حسن غیاثی 4037 voipهمراه مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
1585 ملیحه عباس زاده 4426 مرکز تجاری سازی ونوآوری گروه زمین پردازش نوین
1586 علی رحیمی 4015 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی وحقوق
1587 حسن دقیق 4063 voipهمراه رئیس دانشکده ریاضی
1588 آسیه نژاد 4924 voipهمراه كارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي
1589 سیدحسن مصطفوی 4144 voipهمراه مسئول دفتر كميسيون مهندسي و عضو هيأت مميزه
1590 منیره سادات قاضی 2225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1591 فاطمه بارونقی 4118 voip همراه مدیریت ارتباط فرهنگی
1592 غلامرضا خادم 4325 voipهمراه سایت علوم
1593 محمد علایی 4791 voipهمراه کتابخانه انسانی
1594 علیرضا ملاقنبری 4190 voipهمراه رییس مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی
1595 طاهره لطفی 4094 voipهمراه کارشناس مشاوره
1596 اعظم سادات نقیبی 4091 voipهمراه مسئول دفتر مركز مشاوره
1597 ملوک فیضی 4092 voipهمراه مددکاراجتمایی
1598 کاظم عمورمضان زاده 4945 voipهمراه معاون نهاد رهبری
1599 آسیه حاجی قدیری 4098 voipهمراه کارشناس انتظامات خواهران
1600 سلیمه حیدریان 2238 سازمان مرکزی حسابدر-تنطیم حساب
1601 رقیه سادات اجتهد 4312 voipهمراه آز بیوشیمی
1602 محسن فخری 4324 voipهمراه بنیاد نخبگان
1603 طیبه مصلحی 4264 voipهمراه مشاوران رییس اموربانوان
1604 محمد هنرپیشه 4404 voipهمراه گروه مهندسی مکانيک ساخت و تولید
1605 حسن رعیت مقدم 4547 voipهمراه کارشناس صنایع دستی
1606 قدرت ال... رحمانی مهر 4068 voipهمراه مسئول دفتر گروه هاي دانشكده علوم رياضي
1607
1608 سیدمهدی سیدی 3349 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز رایانه
1609 حسین شاهرودیان 4197 voipهمراه طرحهای عمرانی
1610 نرگس نیکوفرد 4120 voipهمراه اساتیدپژوهشکده نانو
1611 عبدالله سعادت 4543 voipهمراه دفتر گروه علوم ورزشی - استخر
1612 حسین توکلی 4370 voipهمراه دفتر معاون پژوهشی
1613 مرکز مشاوره 4097 مرکزمشاوره .
1614 نرجس زیبایی 4373 voipهمراه آزمایشگاه رنگرزی فرش
1615 حسین ابراهیم پور 4021 voipهمراه کنفرانسIPRIA
1616 الهه ملکیان فینی 4892 voipهمراه كارشناس تربيت بدني
1617 محمدجواد غفارزاده 4198 voipهمراه مسئول تاسیسات
1618 صفیه نصرالهی 4940 voipهمراه مسئول دفترمدیر فرهنگی
1619 افسانه آخوندزاده 4830 voipهمراه کارشناس کارگاه معماری
1620 محمدرضا معصومی 4284 voipهمراه مسئول دفتر و كارشناس مركز كارآفرینی
1621 محمد علی چاپی 4552 voipهمراه مسئول واحد خدمات عمومی
1622 فاطمه سادات نقوی 2925 اداره رفاه دانشجويي كارشناس اداره رفاه وخدمات دانشجویی
1623 فاطمه سلمانی 2207 سازمان مرکزی كارشناس بايگاني اداره دانش آموختگان
1624 محبوبه فرشچی 2322 دانشکده علوم مسئول دفتر دانشکده علوم
1625 جواد سلیمی سرتختی 2278 سازمان مرکزی مدیرتحصیلات تکمیلی
1626 اعظم اشعریون 4013 voipهمراه كارشناس خدمات آموزشي دانشكده شيمي
1627 سعید امیر 4290 مرکز نوآوری وتجاری سازی مدیرگروه رصد و ارتباط با دانش آموختگان
1628 فاطمه کاردان 4291 مرکز نوآوری وتجاری سازی گروه ارتباط با دانش آموختگان
1629 افسانه شمس 2716 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه کارشناس مسئول آموزش
1630 مجتبی صادق آرانی 4158 voip همراه حسابدار
1631 قاکس پردیس خواهران 3762 دانشکده علوم انسانی قاکس پردیس خواهران
1632 زهرا صادقی 3760 دانشكده علوم انسانی و حقوق معاون آموزشی پژوهشی پردیس خواهران
1633 محبوبه عربی مفرد 3254 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده مجازی
1634 ابوالفضل رنجبر 4234 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1635 دبیر خانه مرکزی 2249 سازمان مرکزی
1636 عباس رئیسی 4219 voipهمراه کارگزینی
1637 حسینعلی رفیعی پور 55578811 مرکزرشد مدیر مرکزرشد
1638
1639 نمابر فاکس 55444771 پارك علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني فکس
1640 عمومی همگانی 2555 ورودی دنشکده شیمی همگانی
1641 عمومی همگانی 2555 ورودی دنشکده شیمی همگانی
1642
1643 صادق رجایی 4812 voipهمراه مسئول دفتر امور کنسولی دانشجویان اتباع خارجی
1644 مهدی اسلامی 9337311532 سازمان مرکزی مرکزتامین منابع علمی
1645 دفتررئیس پژوهشکده نانو 3200 ساختمان نانو دفتررئیس پژوهشکده نانو
1646 محسن فرشته 4550 voipهمراه کارشناس مسئول سرای(خوابگاه) دانشجویی برادران
1647 زهرا فرازنده 4418 voipهمراه كارشناس آموزش مهندسي برق و كامپيوتر
1648 . .
1649 رسول رستمی 4231 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه تصفیه هوا آذر
1650 سرپرست خوابگاه خواهران 2682 خوابگاه خواهران سرپرست خوابگاه خواهران
1651 محمد ناظمی 2254 سازمان مرکزی تدارکات
1652 زهرا فرازنده

سرويس ويژه

  • انتقال و رزرو مكالمه
  • سرويس پاسخگويي به تلفن ديگر
  • سرويس رييس منشي
  • سرويس يادآوري

سرویس های ویژه، خدماتی است که با همکاری مرکز مخابرات راه اندازی شده است.
برای استفاده از سرویس ها، راهنمای زیر را مطالعه نمائید.
برای اطلاع از سایر سرویس ها با کارشناسان مرکز مخابرات تماس حاصل فرمائید.

راهنما

انتقال مكالمه

دكمه Flash و سپس شماره مورد نظر

انتقال مستقيم مكالمه

دكمه * سپس كد 213 و در انتها شماره مورد نظر

پاسخگويي به تلفن ديگر

دكمه * سپس كد 10 و در انتها شماره تلفني كه زنگ مي زند

سرويس يادآوري

دكمه * سپس كد 55 و در ادامه کد مورد نظر و در انتها ساعت و دقیقه

رزرو مكالمه

فعال سازي توسط دكمه * سپس كد 55


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 21

سرويس رييس منشي

جهت فعال سازي تماس با 2000


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 55

فعلا بدليل فعال بودن سرويس انتظار براي همه مشتركين ؛ سرويس رزرو مکالمه غير فعال است.

قابليت انتقال خط شهري به رئيس - خط داخلي به منشي

براي امروز كد 0

قابليت انتقال خط شهري به منشي - خط داخلي به رئيس

براي فردا كد 1

قابليت انتقال خط شهري و خط داخلي به منشي

براي هر روز كد 2